تعداد مقالات: 44874

44851

ولایت از دیدگاه سید حیدر آملی و ملامحسن فیض کاشانی

دوره 11، شماره 42، بهار 1397، صفحه 99-118
علیرضا ابراهیم؛ سید ابراهیم میرکاظمی

44852

ولایت‌پذیری رسول خدا(ص) از منظر قرآن و روایات

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 9-26
هدی سلیمی

44853

ولایت در احادیث قدسی و بازتاب آن در برجسته ترین متون منثور  عرفانی فارسی

دوره 11، شماره 42، دی 1393
شاهرخ محمد بیگی؛ اکبر صیادکوه؛ سیاوش نریمان

44854

ولایت در ادبیات شیعه و متون اسلامی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 163-182
سید حسین موسوی نژاد

44855

ولایت رضوی در آیینه اشعار شاعران عرب و فارسی زبان

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393
دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری؛ سارا زمانی رنجبر گرمرودی

44856

ولت و توسعه سیاسی در مالزی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 153-179
رضا شیرزادی

44857

ولدنامه در سایة مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 40-74
امیدوار مالملی

44858

ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ (مطالعه موردی جوانان 29-15 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل1391)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 157-189
فرح ترکمان؛ محمدرضا نعیمی

44859

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ

دوره 3، شماره 11، بهار 1390، صفحه 143-170
سیدحسین سیف زاده؛ احد نوری اصل

44860

ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪﻯ قدرتﻓﺮﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻰ باران به روش فورنیهبا استفاده از برخی روﺵﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥﻳﺎﺑﻰ(مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-14
حسن احمدی

44861

ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان: ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ آﺟﻮداﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 145-162
ابراهیم توفیق؛ امیر رضا رضی سنجانی

44862

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی توسعه در ایران( 1368-1390)

دوره 3، شماره 12، تابستان 1390، صفحه 175-198
رضا شیرزادی؛ الهام سخایی

44863

α-Amylase inhibition and antioxidant activity of Singhnad Guggul in vitro

دوره 4، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 59-62
Ashok Kumar B.S؛ Saleemulla Khan؛ Gopi Setty Saran؛ Naveen Kumar؛ Lokanath V

44864

β-Cyclodextrain sulfonic acid as a biodegradable solid catalyst in benzoxanthenes synthesis

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 35-39
Mina Cheraghchi؛ Ali.R Kiasat؛ Rashid Badri

44865

β-Cyclodextrin conjugated imidazolium cation: A neutral, eco-friendly and water-miscible dicationic ionic liquid in the regioselective ring opening of epoxides

دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 153-159
Fatemeh Moheiseni؛ Ali Reza Kiasat

44866

β-elimination mechanism of trifluoro[fluoro(methyl)germyl]silane: A theoretical study

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017

44867

[γ-Fe2O3-HAp-(CH2)3-NHSO3H] nanoparticles as a highly efficient and magnetically separable catalyst for green one-pot synthesis of 4(3H)-Quinazolinones

دوره 6، شماره 5، زمستان 2015، صفحه 473-478
M. Dadgar؛ N. Milani Kalkhorani

44868

λ-Symmetry method and the Prelle-Singer method for third-order differential equations

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 29-42
Khodayar Goodarzi

44869

  English Comparative Forms in Iranian Textbooks Compared to Textbooks Developed by Native Material Developers

دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 84-94
Ghazaleh Shafeniya؛ AhmadReza Lotfi

44870

 بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثّر بر ترس از جرم و پیامدهای آن(مورد مطالعه: شهروندان 18 سال و بالاتر اهواز)

دوره 12، شماره 1، بهار 1394
عبدالحسین نبوی

44871

 بررسی  اثر حفاظتی ویتامین Cبر بافت و عملکرد کبد نوزادان ماده موش­های صحرائی تیمار شده با استات سرب

دوره 8، شماره 3، بهار 1395، صفحه 35-43
مرضیه سلطانیان؛ مهرداد شریعتی؛ اسفندیار شریفی

44872

  مقایسه تأثیر گذاری ارزش های سنتی و مدرن در گرایش به باروری در دونسل پیاپی1393در شهر سنندج درسال (1344-1363،1378-1364)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394
سید محمد سید میرزایی؛ حیدر ارشدی

44873

 نگاهی نو به نسبت وحدت شخصی و وحدت تشکیکی وجود

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 93-109
رحمت‌الله معظمی گودرزی؛ علی شیخ الاسلامی

44874

       مهدویت در عرفان اسلامی

دوره 12، شماره 48، تابستان 1395
بهروز رومیانی؛ معصومه بخشی زاده؛ اسماعیل عبداللهیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.