26.

اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 23-33
آزاده بخشنده فرج‌پور؛ رضا دهقانی بیدگلی؛ سیدعلی حسینی تفرشی

27.

ارزیابی تأثیر توأم کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-119
منا یوسفی پور؛ شهرام لک؛ خوشناز پاینده

28.

ارزیابی رژیم آبیاری و کودهای آلی برعملکرد کمّی و کیفی گاوزبان (Borago officinalis L)

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 683-696
رعنا قلی نژاد؛ علیرضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری

29.

ارزیابی نقش سولفات پتاسیم و کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط تنش قطع آبیاری

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 599-614
سعیدرضا یعقوبی؛ آرش روزبهانی؛ محمدرضا اخوان محسنی

30.

بررسی اثرات شدت های مختلف نور بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی )کربوهیدرات و رنگدانه ها( ریزجلبک تک سلولی) Tetraselmis chuii ( در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 11-20

31.

بررسی اثر تابش اشعه گاما و تنش شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برنج (.Oryza sativa L)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-7
مانا غلامپور؛ عباس علی دهپور؛ پروانه راهداری

32.

بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 10-13

33.

بررسی اثر سرب و مس بر محتوای کلروفیل، غشا لیپیدی، محتوی آب نسبی و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 66-74
سیده مهتاب بلادی؛ داوود حبیبی؛ علی کاشانی

34.

بررسی اثر کادمیم بر تغییرات رنگدانه‌ای، فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی سه گونه دارویی Mentha aquatica L.، Trautv. Eryngium caucasicum و Froriepia subpinnata Ledeb.

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-103
رقیه حسن پور؛ فائزه زعفریان؛ محمد رضوانی؛ بهی جلیلی

35.

بررسی اثر کود دامی و زئولیت بر مقدار جذب کادمیوم و محتوای کلروفیل گیاه ماش (Vigna radiate L.)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 117-131
نادر رحیمی؛ حسینعلی شیبانی؛ پورنگ کسرایی

36.

بررسی اثر محلول‌پاشی متانول و اسیدآسکوربیک بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک مرتبط با روابط آبی بادام‌زمینی در شرایط دیم

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 229-242
مارال مرادی توچایی؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ حمیدرضا ذاکرین

37.

بررسی اثر ورمیکمپوست و تنش شوری بر میزان رنگیزه‌ها و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 90-103
احمد افکاری؛ پروین فرج پور

38.

بررسی تغییرات قوه ی نامیه، مقدار پرولین و کلروفیل ژنوتیپ های بومی برنج تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 69-80
شاهین مردانی نژاد؛ منصوره وزیرپور

39.

بررسی عملکرد دانه و برخی خصوصیات بیـوشیمیایی پنج رقم نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی در منطقه کرمانشاه

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 549-568
سیدمحمد ناصح حسینی؛ محسن سعیدی؛ سیروس منصوری فر

40.

بررسی واکنش دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) به کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 111-125
چنور عادلی؛ بابک پاساری؛ اسعد رخزادی

41.

پاسخ فیزیولوژیک سالیکورنیای اروپایی (Salicornia europaea L) به نانو ذرات پتاسیم در شرایط زمین های خیلی شور اطراف دریاچه ارومیه

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 385-400
علیرضا پیرزاد؛ مهدی جبارزاده

42.

پاسخ فیزیولوژیک گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) به کود دامی و پلیمر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 547-564
زهرا رضایی؛ محمد رفیعی الحسیی

43.

تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 66-74
حشمت امیدی؛ سید اسماعیل موسوی؛ محمد عزیزی

44.

تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-5

45.

تأثیر تنش شوری برروی برخی از ویژگی‏های فیزیولوژیک گیاه شوید .Anethum graveolens L

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 93-100
حمید نورانی‏ آزاد؛ محمدرضا حاجی‏ باقری

46.

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت"

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 217-229
امین سمیعی؛ محسن کافی؛ محمدمهدی جوکار؛ آرزو شقاقی

47.

تاثیر شدت برگ‌زدایی بر صفات کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ و پایداری غشای سلولی و عملکرد دانه در سورگوم دانه‌‌ای(Sorghum bicolor L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 237-244
محسن پور‌احمدی؛ رحیم هنر‌نژاد؛ میثم اویسی

48.

تاثیر غلظت‌های نمک طعام بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سه گونه سالیکورنیا (Salicornia spp.) در شرایط کشت بدون خاک

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 269-286
بهروز طیبی؛ احمد قنبری

49.

تاثیر کود زیستی نیتراژین و سطوح مختلف کود اوره بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد بیولوژیک ذرت هیبرید 704 در مناطق نیمه خشک سرد

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 403-411
بهرام میرشکاری؛ سحر باصر؛ عزیز جوانشیر

50.

تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و نیتروپروساید سدیم بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش آبی

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 88-101
پرویز یداللهی ده چشمه؛ محمدعلی جواهری؛ محمد رضا اصغری پور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.