صالحی نجف آبادی, عباس, بهرکشکول, حجت الله. (1396). روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ معرفت شناسی، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(35), 1-24.
عباس صالحی نجف آبادی; حجت الله بهرکشکول. "روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ معرفت شناسی، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 35, 1396, 1-24.
صالحی نجف آبادی, عباس, بهرکشکول, حجت الله. (1396). 'روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ معرفت شناسی، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(35), pp. 1-24.
صالحی نجف آبادی, عباس, بهرکشکول, حجت الله. روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ معرفت شناسی، ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(35): 1-24.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.