خسروی یکتا, عباس, کشیشیان سیرکی, گارینه. (1396). ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻧﮕﺎره ای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1357 -1392). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(35), 25-50.
عباس خسروی یکتا; گارینه کشیشیان سیرکی. "ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻧﮕﺎره ای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1357 -1392)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 35, 1396, 25-50.
خسروی یکتا, عباس, کشیشیان سیرکی, گارینه. (1396). 'ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻧﮕﺎره ای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1357 -1392)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(35), pp. 25-50.
خسروی یکتا, عباس, کشیشیان سیرکی, گارینه. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻧﮕﺎره ای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1357 -1392). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(35): 25-50.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.