ابراهیمی فر, طاهره, منوری, سید علی. (1390). درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦﮔﺮاﻳﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺘﺮک در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(13), 33-42.
طاهره ابراهیمی فر; سید علی منوری. "درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦﮔﺮاﻳﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺘﺮک در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 13, 1390, 33-42.
ابراهیمی فر, طاهره, منوری, سید علی. (1390). 'درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦﮔﺮاﻳﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺘﺮک در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(13), pp. 33-42.
ابراهیمی فر, طاهره, منوری, سید علی. درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦﮔﺮاﻳﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺘﺮک در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(13): 33-42.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.