فروردین, شعیب, کلنگی میاندره, حامد, شعبانی, علی, حسینی فر, سیدحسین, رمضان پور, سیده ساناز. (1396). اﺛﺮات ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﮔﺎﻻﮐﺘﻮاﻟﯿﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن درﮔﯿﺮ در اﺷﺘﻬﺎ (ﮔﺮﻟﯿﻦ) و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮم و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ (Carassius auratus gibelio). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(2), 13-28.
شعیب فروردین; حامد کلنگی میاندره; علی شعبانی; سیدحسین حسینی فر; سیده ساناز رمضان پور. "اﺛﺮات ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﮔﺎﻻﮐﺘﻮاﻟﯿﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن درﮔﯿﺮ در اﺷﺘﻬﺎ (ﮔﺮﻟﯿﻦ) و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮم و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ (Carassius auratus gibelio)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 2, 1396, 13-28.
فروردین, شعیب, کلنگی میاندره, حامد, شعبانی, علی, حسینی فر, سیدحسین, رمضان پور, سیده ساناز. (1396). 'اﺛﺮات ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﮔﺎﻻﮐﺘﻮاﻟﯿﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن درﮔﯿﺮ در اﺷﺘﻬﺎ (ﮔﺮﻟﯿﻦ) و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮم و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ (Carassius auratus gibelio)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(2), pp. 13-28.
فروردین, شعیب, کلنگی میاندره, حامد, شعبانی, علی, حسینی فر, سیدحسین, رمضان پور, سیده ساناز. اﺛﺮات ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﮔﺎﻻﮐﺘﻮاﻟﯿﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن درﮔﯿﺮ در اﺷﺘﻬﺎ (ﮔﺮﻟﯿﻦ) و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮم و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ (Carassius auratus gibelio). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(2): 13-28.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.