روزبه گل افشانی, عبداله, کیانی, جواد. (1396). ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), 185-202.
عبداله روزبه گل افشانی; جواد کیانی. "ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 36, 1396, 185-202.
روزبه گل افشانی, عبداله, کیانی, جواد. (1396). 'ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), pp. 185-202.
روزبه گل افشانی, عبداله, کیانی, جواد. ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(36): 185-202.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.