سلیمانی, علیرضا, وحدتی, اکبر, خوشباور رستمی, حسینعلی, گلعلی پور, مسعود. (1396). اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ های زیرکشنده 4- ﻧﻮﻧﯿﻞ ﻓﻨﻞ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻻرو ﻧﻮرس ﺗﺎس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ای. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), 1-14.
علیرضا سلیمانی; اکبر وحدتی; حسینعلی خوشباور رستمی; مسعود گلعلی پور. "اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ های زیرکشنده 4- ﻧﻮﻧﯿﻞ ﻓﻨﻞ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻻرو ﻧﻮرس ﺗﺎس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ای". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 3, 1396, 1-14.
سلیمانی, علیرضا, وحدتی, اکبر, خوشباور رستمی, حسینعلی, گلعلی پور, مسعود. (1396). 'اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ های زیرکشنده 4- ﻧﻮﻧﯿﻞ ﻓﻨﻞ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻻرو ﻧﻮرس ﺗﺎس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ای', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), pp. 1-14.
سلیمانی, علیرضا, وحدتی, اکبر, خوشباور رستمی, حسینعلی, گلعلی پور, مسعود. اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ های زیرکشنده 4- ﻧﻮﻧﯿﻞ ﻓﻨﻞ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻻرو ﻧﻮرس ﺗﺎس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ای. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(3): 1-14.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.