قمی, محمدرضا, هاشمی, سیدصمد, چراغپور, مهرداد, محمدی, احسان, موسوی, سیدهادی, متانی, حمزه علی. (1396). راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮود ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), 27-38.
محمدرضا قمی; سیدصمد هاشمی; مهرداد چراغپور; احسان محمدی; سیدهادی موسوی; حمزه علی متانی. "راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮود ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 3, 1396, 27-38.
قمی, محمدرضا, هاشمی, سیدصمد, چراغپور, مهرداد, محمدی, احسان, موسوی, سیدهادی, متانی, حمزه علی. (1396). 'راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮود ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), pp. 27-38.
قمی, محمدرضا, هاشمی, سیدصمد, چراغپور, مهرداد, محمدی, احسان, موسوی, سیدهادی, متانی, حمزه علی. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮود ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(3): 27-38.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.