ﻣﺪﻧﻲ, ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ. (1394). اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(1), 80-90.
ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺪﻧﻲ. "اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6, 1, 1394, 80-90.
ﻣﺪﻧﻲ, ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ. (1394). 'اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(1), pp. 80-90.
ﻣﺪﻧﻲ, ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1394; 6(1): 80-90.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.