. (1398). بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن». نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(39), 125-151.
. "بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن»". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 39, 1398, 125-151.
. (1398). 'بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن»', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(39), pp. 125-151.
. بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن». نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1398; 10(39): 125-151.