دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394  XML

1

اﻧﺪودﻧﺘﻴﻚ : درﻣﺎن رﻳﺸﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺪرن ﺑﺮای ﺣﺬف دﻧﺪان

صفحه 1-10
آذﻳﻦ ﺗﻮﻛﻠﻲ

2

اﻧﻮاع ﺗﺸﻨﺞ و درﻣﺎن آن

صفحه 10-20
ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ

3

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﻫﺎن و دﻧﺪان در ﮔﺮﺑﻪ

صفحه 20-30
ﺣﻤﻴﺪه   ﺳﺎﻻری ﺻﺪﻳﻖ  

4

ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ روﺷﻤﻨﺪ درﻛﻮﻟﻴﻚ اﺳﺐ: دوراﻫﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﺎ داروﻳﻲ

صفحه 30-40
ﻛﺎﻣﺮان ﺷﺮﻳﻔﻲ

5

ﻛﺎردﻳﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻴﻚ در ﮔﺮﺑﻪ

صفحه 40-50
دارﻳﻮش ﺷﻴﺮاﻧﻲ

6

ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه و ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﻲ؛ درﻣﺎن داروﻳﻲ ﻳﺎ/ و ﺟﺮاﺣﻲ؟

صفحه 50-60
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻓﺘﺎﺣﻴﺎن

7

ﻋﺪم ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاری در ﻣﺎدﻳﺎن

صفحه 60-70
ﻗﺎﺳﻢ زاده ﻧﻮا ﺣﻤﻴﺪ

8

ﭘﻴﺮوﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﻃﺐ اﺳﺐ

صفحه 70-80
ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻗﺪردان ﻣﺸﻬﺪی

9

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ

صفحه 80-90
ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺪﻧﻲ

10

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎد ﻧﺨﺎﻋﻲ در داﻣﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚ

صفحه 100-90
اﻣﻴﺪ ﻣﺮادی

11

اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﺴﺘﺎل اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲ اﺳﺐ و ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوﻛﺰﻳﻤﺎل اﻧﺪام ﻟﮕﻦ و ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه  

صفحه 100-90
ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮد

12

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﻲ ﭘﻮﺳﺖ در داﻣﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚ

صفحه 100-110
ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻣﺸﻬﺪی رﻓﻴﻌﻲ

13

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

صفحه 110-120
ﻧﺎﺻﺮ وﺻﺎل

14

ﺿﺮورت ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم ﺑﻲﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

صفحه 110-120
ﻧﺎﺻﺮ وﺻﺎل

15

اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ در دامﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ

صفحه 1-2
ﻣﺴﻌﻮد رﺟﺒﻴﻮن

16

مفالات کلیدی نخستین کنگره ملی طب حیوانات همراه

صفحه 1-107


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.