تعداد مقالات: 411

1

Advanced operations research techniques for multi-constraint QoS routing in internet

دوره 3، شماره 4، تابستان 2007، صفحه 35-43

2

A fuzzy approach to the evaluation of human factors in ultrasonic nondestructive examinations

دوره 3، شماره 5، پاییز 2007، صفحه 41-52

3

A fuzzy mixed-integer goal programming model for a parallel machine scheduling problem with sequence-dependent setup times and release dates

دوره 4، شماره 7، پاییز 2007

4

A heuristic approach for multi-stage sequence-dependent group scheduling problems

دوره 4، شماره 7، پاییز 2007

5

A mathematical model for the multi-mode resource investment problem

دوره 4، شماره 7، پاییز 2007

6

A Multi Objective Geometric Programming Model for Optimal Production and Marketing Planning

دوره 4، شماره 7، پاییز 2007

7

An artificial Neural Network approach to monitor and diagnose multi-attribute quality control processes

دوره 4، شماره 7، پاییز 2007

8

A new approach to determine efficient DMUs in DEA models using inverse optimization

دوره 3، شماره 4، تابستان 2007، صفحه 67-70

9

A new Simulated Annealing algorithm for the robust coloring problem

دوره 3، شماره 5، پاییز 2007، صفحه 27-32

10

An optimization technique for vendor selection with quantity discounts using Genetic Algorithm

دوره 3، شماره 4، تابستان 2007، صفحه 1-13

11

Assessment of Foolad Mobarakeh ST14 Low Carbon Steel Sheet for Automobile Frames

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007

12

Atomistic and Continuum Simulations on Tensile Property of a Single Crystal Metal with Nano-holes

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007

13

Chaotic Motion and its Control for a non-Planar non-Linear Cantilever Beam with Parametric Excitation

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007

14

Comparison of the performances of neural networks specification, the Translog and the Fourier flexible forms when different production technologies are used

دوره 3، شماره 5، پاییز 2007، صفحه 53-60

15

Correlation coefficient of intuitionistic fuzzy sets

دوره 3، شماره 5، پاییز 2007، صفحه 33-40

16

Design and Weight Optimization of Pin Loaded Composite Plates

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007

17

Evaluating quantitative stock selection strategies in Tehran Stock Exchange

دوره 3، شماره 4، تابستان 2007، صفحه 14-23

18

Finite Volume Solutions of 2-D Steady Incompressible Navier-Stokes Equations in Driven Skewed Cavity Flow with Non-Orthogonal Grid Mesh

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007

19

Fuzzy model for risk analysis

دوره 3، شماره 5، پاییز 2007، صفحه 19-26

20

Fuzzy Reliability Optimization Models for Redundant Systems

دوره 4، شماره 7، پاییز 2007

21

Multi-Stage Optimum Design for Composite Pressure Vessels

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007

22

Multi-start simulated annealing for dynamic plant layout problem

دوره 3، شماره 4، تابستان 2007، صفحه 44-50

23

Numerical modeling of economic uncertainty

دوره 3، شماره 5، پاییز 2007، صفحه 9-18

24

Nurse rostering using fuzzy logic: A case study

دوره 4، شماره 7، پاییز 2007

25

On the multivariate variation control chart

دوره 3، شماره 4، تابستان 2007، صفحه 59-66

26

Optimal lot size of EPQ model considering imperfect and defective products

دوره 4، شماره 7، پاییز 2007

27

Portfolio selection through imprecise Goal Programming model: Integration of the manager`s preferences

دوره 3، شماره 5، پاییز 2007، صفحه 1-8

28

Study of Nucleation and Meta Stable Phenomena’s and Applications

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007

29

The Choice of Automatic Welding Process and Technology by using WELD-EXP. Software

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007

30

The trim loss concentration in one-dimensional cutting stock problem (1D-CSP) by defining a virtual cost

دوره 3، شماره 4، تابستان 2007، صفحه 51-58

31

Two optimal algorithms for finding bi-directional shortest path design problem in a block layout

دوره 3، شماره 4، تابستان 2007، صفحه 24-34

32

آیا افراد کمرو فاقد مهارتهای ارتباطی‌اند؟

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 123-135

33

آیا بالابودن سطح حرمت خود به کارآمدی بهتر، موفقیت شخصی...

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 170-172

34

ابهام، تنوع و پرورش استعاره در غزل بیدل

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 28-43

35

اثرات تنش کمبود آب بر برخی از صفات مورفولوژیک دو رقم آفتابگردان در تراکم‌های مختلف

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-13

36

اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 25-41

37

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 53-67

38

اثر تاریخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعی و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرایط دیم

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 17-25

39

اثر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد دانه در چهار رقم گندم دروم(Triticum durum L. )

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 93-102

40

اثر خاستگاه و ارائه تخمین خطی معادل از رفتار غیر خطی خاک در حوزه فرکانس در شمال شهر یزد

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 51-60

41

اثر روش های کاربرد عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی گندم

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 103-109

42

اثر سطوح مختلف کنجاله ی کلزای جایگزین سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 27-39

43

اثر فاصله بوته و اندازه غده بذری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب‏ زمینی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 19-26

44

اثر متقابل رژیم‌های آبیاری و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 43-56

45

اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 115-123

46

ارایه یک مدل ریاصی برای یکپارچه سازی زمانبندی حمل و نقل در زنجیره تأمین چند کارخانه ای

دوره 2، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 13-24

47

ارائه مدلی کارا برای گزینش مدیران بازاریابی در صنعت کاشی و سرامیک (با تکیه بر معیارهای: تفکر استراتژیک ، نوآوری گرائی ، مشتری کانونی و دانش اینترنتی)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 11-29

48

ارتباط بین بازده پرتفوی با ریسک سیتماتیک و اهرم مالی در صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( صنایع شیمایی، ماشین آلات حمل و نقل، غذایی و پلاستیکی)

دوره 2، شماره 2، بهار 1386، صفحه 61-72

49

ارتباط بین باورها و نشانه‌های اختلالهای خوردن

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 3-12

50

ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 311-321

51

ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-12

52

ارزیابی بیلان انرژی در زراعت جو دیم (Hordeum vulgar L.) استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 41-49

53

ارزیابی بیماری زایی جدایه‌های مختلف قارچ Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia روی نماتود گره ریشه (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 81-91

54

ارزیابی بهترین زمان خارج کردن جفت در گاوان مبتلا به سندرم جفت‌ماندگی

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 159-164

55

ارزیابی تأثیر تیمار شیمیایی بذور جو با قارچ کش‌های متداول در کنترل بیماری لکه نواری جو در شرایط مزرعه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 17-25

56

ارزیابی تأثیر چند قارچ کش رایج در کنترل بیماری سیاهک پنهان سورگوم جارویی ناشی از قارچ Sporisorium sorghi در شرایط مزرعه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 13-18

57

ارزیابی دو نوع چرخ آهنی تراکتور در عملیات تهیه زمین برنج

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 51-62

58

ارزیابی روابط منبع و مخزن در دو هیبرید آفتابگردان

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 111-123

59

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا در منطقه اراک

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 83-92

60

ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت وسازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتدایی

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-28

61

ارزشیابی نظام پیشنهادها برمبنای مدل CIPP

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 107-122

62

ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 299-309

63

از سماع تا وجد

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 72-83

64

استفاده از روش تزریق در آب‌بندی سازه‌های انحراف سد خاکی مطالعه موردی کالورت سد خاکی برنجستانک

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 21-27

65

استفاده از روش کینی و ریفا برای بهینه سازی چند پاسخه در چهارچوب روش سطح پاسخی (RSM)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 41-50

66

استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی در طراحی مدل جایابی تسهیلات سه سطحی با معیارهای چند گانه

دوره 2، شماره 2، بهار 1386، صفحه 1-10

67

استفاده از لیزر در سخت کاری سطحی فولادهای متوسط کربن 1.1186 و 1.6582

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 35-39

68

اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 189-208

69

اعتبار و روایی زیر مقیاسهای وابستگی پذیری و پرخاشگری شاخص رفتار ضد تولید (CBI)

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 333-345

70

اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 287-298

71

اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 259-265

72

اکتشافات ژئوشیمی رسوبات آبراهه های ورقه یک صد هزارم زمین شناسی علی آباد،گلستان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 67-82

73

الگوی بهینه بهره برداران چغندر قند کار منطقه اقلید در شرایط توأم با محدودیت آب و ریسک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 17-28

74

الگوریتمی جدید برای تعیین مقدار بهینه سفارش دهی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 79-88

75

امیر نوروز،سردار بدفرجام

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 71-97

76

امیر نــوروز، سردار بــدفرجام

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-16

77

امکان سنجی توسعه صنعت جهانگردی در شهرستان اردبیل

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 103-117

78

امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 133-152

79

امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-20

80

آموزش دستور زبان فارسی در دانشگاه، چالش‌ها و راهکارها

دوره 3، شماره 9، زمستان 1386، صفحه 71-88

81

آموزش مهارتهای زندگی و تأثیر آن بر بهبود زندگی شرکت کنندگان

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-15

82

اندازه‌گیری باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی: استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 137-153

83

اندازه گیری میزان رضایت مشتریان نهای شرکت پسته رفسنجان با روش AHP

دوره 2، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 37-48

84

اوضاع مذهبی گیلان در عصر آل کیا

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-40

85

اوضاع مذهبی گیلان در عصر آل کیا

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 153-192

86

بازتاب جلوه‌هایی از کاخ‌های دورة ساسانی در اشعار شعرای جاهلی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 114-122

87

بازتاب فرهنگ عامه در آثار محمدعلی بهمنی و حسین منزوی

دوره 3، شماره 6، بهار 1386، صفحه 26-58

88

بازنگری در جشنهای دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 49-70

89

بازنگری در جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-22

90

بحران آب در استان گیلان و راهکارهای مقابله با آن

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 67-75

91

بیدل دهلوی و اسطوره‌های ایرانی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 13-24

92

برآمدن و افول قزلباشان در عصر صفویه

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 123-137

93

برآمدن و افول قزلباشان در عصر صفویه

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-15

94

برامکه و عوامل نزاع دیوانسالاران ایرانی و عرب در عهد هارون عباسی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 25-41

95

برامکه و عوامل نزاع دیوانسالاران ایرانی و عرب در عهد هارون عباسی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-17

96

برچسب «سرآمدی» یا «استعداد درخشان»

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 266-268

97

بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حضور مهاجرین افغان در شهر زابل

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 23-36

98

بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج بر عملکرد مرغ های تخم گذار

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 93-100

99

بررسی اثرات بالینی و هیستوپاتولوژیکی داروی Rofecoxib بعد از ترومای جراحی لثه در خرگوش

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 7-14

100

بررسی اثرات پرومیکس باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی فرمیس بر روی متابولیت ها و عناصر خونی و رشد گوساله‌های پرواری

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 41-48

101

بررسی اثرات تلقیح میکوریزا در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 309-319

102

بررسی اثرات طرح نوسازی و بهسازی شهری در ارومیه با تأکید بر پروژه شرق بازار

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 71-88

103

بررسی اثرات موننسین بر پارامترهای سرمی گوسفندان نژاد قزل

دوره 1، 2 (2) تابستان، تابستان 1386، صفحه 117-124

104

بررسی اثر الگوی سفارش دهی X+Y بر ماهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 19-30

105

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های درختچه زینتی کاملیا (Camellia Japonica L .)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 69-76

106

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزای بهاره در منطقه اصفهان

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 27-44

107

بررسی اثر تلفیق تیمارهای کنترل مکانیکی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه کرج

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 27-32

108

بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی یون ها درگیاه جو بدون پوشینه (Hordeum sativum L.)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-15

109

بررسی اثر دود دهی گرم سنتی روی بار میکروبی فرآورده های گوشتی

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 171-176

110

بررسی اثر زمان آنیلینگ بر حلالیت عناصر آلیاژی و اندازه دانه درآلیاژ CuZn40Al1

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 33-39

111

بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم جدید سیب زمینی در منطقه دماوند

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 33-41

112

بررسی اثر عملیات حرارتی بعد از کربن‌دهی سطحی بر رفتار خستگی فولادCE2

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 53-61

113

بررسی اثر عملیات حرارتی زینترینگ بر خواص آلیاژهای سنگین تنگستن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 43-47

114

بررسی اثر عملیات سطحی لیزری بر میکروساختار پوشش الکترولس نیکل – فسفر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 17-23

115

بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران- مطالعه موردی استان آذربایجانشرقی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 105-120

116

بررسی ارتباط بین سبکهای هویت و مسؤلیت پذیری در دانشگاههای تهران

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-26

117

بررسی امکان افزایش تولید علوفه سورگوم در شرایط شور با استفاده از کربنات کلسیم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 77-91

118

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوری آن با استفاده از افزودنی های میکروبی

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 241-250

119

بررسی آئین عیاری در تاریخ ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-16

120

بررسی آئین عیاری در تاریخ ایران

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 93-108

121

بررسی برخی تغییرات خونی در آلودگی با کرم قلب سگ (دیروفیلاریا ایمیتیس)

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 195-201

122

بررسی برخی خصوصیات فنوتیپی اسب قره باغ و مقایسه آن با اسب کرد و عرب

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 27-34

123

بررسی برخی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در نانوایی های مشهد

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 151-160

124

بررسی پاسخهای دینامیکی سازه‌های دریایی شناور از نوع یدک‌کش تحت تاثیر امواج دریا

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 29-38

125

بررسی تأثیر (pdp) (قیمت-تنوع- مکان) بر میزان فروش و شهم بازار سیستم فروشگاه های بزرگ

دوره 2، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 81-94

126

بررسی تأثیر ارزش‌یابی در بهبود عملکرد کارکنان شبکه‌ی بهداشت و درمان هشترود

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 105-125

127

بررسی تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سازمانهای اداری شهر اراک

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-22

128

بررسی تاثیر تزریق فنیل‌بوتازون بر روی سطح سرمی هورمون‌های تیروئیدی در اسب

دوره 1، 2 (2) تابستان، تابستان 1386، صفحه 109-116

129

بررسی تاثیر تناوب ذوب و یخ بر عمر مفید خاک‌های ماسه بادی تثبیت شده

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 73-79

130

بررسی تأثیر توجه تقسیم شده و هیجان بر احتمال پدیدآیی حافظه کاذب در میان افراد مبتلا به اختلالات خلقی مراکز مشاوره شهر کرمان

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-19

131

بررسی تاثیر دوره های اشباع و خشک شدگی بر خاک مدفن زباله شهری(مطالعه موردی ناحیه کهریزک تهران)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 441-50

132

بررسی تأثیر دو فرمولاسیون سم کالیپسو روی کرم سیب در استان آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 29-40

133

بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم ذرت دانه ای

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 267-278

134

بررسی تأثیر سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا و ساتینا در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 69-79

135

بررسی تغییرات ریزساختاری آلیاژ Ti-6Al-4V کار گرم شده بعد از انجام فرایند آنیلینگ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 47-51

136

بررسی تغییرات قوه ی نامیه، مقدار پرولین و کلروفیل ژنوتیپ های بومی برنج تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 69-80

137

بررسی تفاوت دیدگاه معلمان و مدیران نسبت به نظام موجود ارزشیابی عملکرد

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-18

138

بررسی تولید کاربید بور به‌روش کربومنیزیوترمی در فرایند مکانوشیمی با کمک آنالیز XRD

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 49-52

139

بررسی جایگاه مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-16

140

بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد اجتماعی گروه های قومی نسبت به سیاست های اجتماعی دولت (مطالعه موردی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

141

بررسی چگالی دوقلویی‌های آنیلینگ و نقش مرزهای آنها بر رابطه هال‌‌- پچ در آلیاژ 70Cu-30Zn

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 9-15

142

بررسی چند روش تلفیق لایه های اطلاعاتی برای تهیه نقشه شدت چهره های فرسایش آبی در مناطق کوهستانی ( مطا لعه موردی:حوزه آبخیز کن و سولقان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 51-65

143

بررسی حمله محمودافغان به کوهکیلویه و بهبهان ازمنظرنسخه خطی بدایع الاخبار

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-20

144

بررسی خصوصیات زیستی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 41-51

145

بررسی خواص ریختگی آلیاژهای سرب- کم انتیموان حاوی مس

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 41-46

146

بررسی دیدگاههای متخصصان وکارکنان نسبت به مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) به منظور ارائه چارچوب ادراکی برای دبیرستان های آموزش و پرورش شهرستان اهر در سالتحصیلی 86-85

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 173-198

147

بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-13

148

بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستانهای شهر بجنورد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-14

149

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در شعبات بانک ملی خراسان شمالی

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-21

150

بررسی رابطه بین معیارهای بهره وری و اطلاعات مالی ( صنعت چوب شمال)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 69-80

151

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصی و اجتماعی، اقتصادی بانوان برنجکار شهرستان بندرانزلی با معیارهای کشاورزی پایدار

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 251-265

152

بررسی رابطه ی هویت ملی و هویت قومی در بین دانشجویان ترک زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر در سال 1386

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

153

بررسی رابطۀ بین نسبت های سودآوری و ساختار سرمایه با نرخ بازده سـهام (مورد مطالعه: شرکت های سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-82)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 181-204

154

بررسی رخداد توکسمی آبستنی در گوسفندان منطقه صوفیان تبریز

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 21-26

155

بررسی رفتار حرارتی آرژیلیت مصرفی در صنعت نسوز

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 27-32

156

بررسی رفتار سایشی و خصوصیات ریز ساختاری سطح بور داده شده و سطح تبریدی در آلیاژ چدن خاکستری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 7-11

157

بررسی رفتار ستون‌های فولادی پر شده با بتن CFST

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 11-20

158

بررسی رفتار کریستالیزاسیون الیاف ژله‌ای آلومینا-ایتریا عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 41-45

159

بررسی رفتارهای بهداشتی توده زنبور عسل آذربایجان شرقی در مقابل کنه واروآ

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 61-68

160

بررسی روابط ایلخانان و ممالیک مصر دردوره سلطنت غازان خان (703-694 ﻫ/ 1304-1295 م)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 85-98

161

بررسی روشهای پایدار سازی غار سنگ شکنان جهرم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 31-40

162

بررسی روند تحول مناصب ایلخانی و ایل بیگی در جامعه بختیاری (از قاجار تا پهلوی)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 19-43

163

بررسی ساخت داستان عامیانة «حسین کرد شبستری»

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 1-27

164

بررسی سرواپیدمیولوژی هیداتیدوز در شمالغرب ایران با استفاده از روش ایمنوفلورسنت غیر مستقیم

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 35-39

165

بررسی سرولوژیکی بروسلوز گوسفند و بز درکشتارگاه های استان آذربایجانشرقی درسال 84-1383

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 15-19

166

بررسی سطوح سرمی کراتینین، اوره و اسید اوریک در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhyncus mykiss) مبتلا به نفروکلسینوز

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 209-216

167

بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان رشته های غیر زبان در درس زبان انگلیسی

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-27

168

بررسی علل برقراری روابط مسیحیان با مغولان و ایلخانان و پیامدهای آن

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-19

169

بررسی علل برقراری روابط مسیحیان با مغولان و ایلخانان و پیامدهای آن

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-19

170

بررسی علل بروز سیل در محدوده شرق استان گلستان ( مطالعه موردی حوضه مادرسو)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 36-49

171

بررسی عمق نفوذ کربن و جریان گاز در فرایند کربن دهی گازی توسط یک مدل عددی سه بعدی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 1-11

172

بررسی عوارض بیوپسی سوزنی پروستات تحت هدایت اولتراسونوگرافی در سگ

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 141-147

173

بررسی عوامل موًثر اعتیاد جوانان به اینترنت و پیامدهای آن (مطالعه موردی شهر ساری)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

174

بررسی عوامل موثر بر پذیرش روش های کشاورزی پایدار در کشت آبی توسط گندمکاران استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی 84-85

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 82-95

175

بررسی عوامل موًثر بر سکل گیری هویت جدید اجتماعی دانشجویان دختر سال 1387 (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

176

بررسی عوامل مؤثر برگرایش دانشجویان به پژوهش

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-19

177

بررسی فاصله انتظاراتی میان آموزش و عمل حسابداری مدیریت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 81-103

178

بررسی فون بال ریشکداران(Thysanoptera) مزارع گندم در منطقه مرودشت، استان فارس

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 125-139

179

بررسی فونستیک کفشدوزک ها ( Col. : Coccinellidae)در استان لرستانو گزارش گونه های جدید برای ایران

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 349-359

180

بررسی فون سوسک های شاخک بلند (Col.: Cerambycidae) در شیراز و حومه

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 333-348

181

بررسی فون کنه های آلوده کننده ی گاو و تغییرات فصلی جمعیت آن ها در استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 15-22

182

بررسی قابلیت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در ارقام مختلف لوبیا (Phseolus vulgaris L.) با کاربرد سه نوع مایه تلقیح حاوی باکتری تثبیت کننده نیتروژن (Rhizobium phaseoli)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 79-88

183

بررسی کارآیی شاخص RI در ارزیابی شرکت های عضو بورس در مقایسه با نسبت های P/E, P/B , ROI , ROE

دوره 2، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 49-68

184

بررسی کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 19-31

185

بررسی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی بر اساس مبانی پرورش تفکر

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-26

186

بررسی میزان انطباق شرکتهای سازنده قطعات خودرو تبریز با اهرمهای سیستم تولیدی JIT

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 84-106

187

بررسی میزان بتا هیدروکسی بوتیرات، گلوکز، پروتئین و آلبومین در بیماری کتوز تحت ‌بالینی در گاوهای هلشتاین

دوره 1، 2 (2) تابستان، تابستان 1386، صفحه 125-132

188

بررسی میزان خطای منحنی های سنجه رسوب برای برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی در رودخانه قره چای

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 201-214

189

بررسی میزان سـرمی کلسیم، فسفر، فسفاتازقلیایی، منیزیم، پروتئین تام و آلبومین بعد از برداشت کامل تخمدان ها در موش صحرایی

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 49-56

190

بررسی میزان صحت تشخیص آبستنی در گاو با استفاده از اندازه‌گیری عامل EPF

دوره 1، 2 (2) تابستان، تابستان 1386، صفحه 89-96

191

بررسی معیارهای شهر سبز و انطباق آن با شهر بروجرد

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 50-61

192

بررسی معراج پیامبر اسلام(ص) در شعر فارسی (دورة مغول و تیموریان)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 94-113

193

بررسی مقایسه‌ای هزینه‌یابی سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 239-263

194

بررسی میکروسکوپی هیستوژنز سلول های اپاندیمی در بطن های جانبی مغز جنین گوسفند

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 57-64

195

بررسی موانع کاربست فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات) در مدارس متوسطه شهر اصفهان از نظر دبیران و مدیران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-21

196

بررسی نشست سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود (بررسی نشست سد مهاباد به عنوان مطالعه موردی)

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 53-61

197

بررسی نقش توسعه آموزشهای تعلیمات عمومی در اجرای برنامه های تنظیم خانواده

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-22

198

بررسی نقش فضای کنش در مشارکت بخش خصوصی  جهت سرمایه گذاری در آموزش های فنی و حرفه ای

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

199

بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثر بخشی مدیران از دید گاه کارشناسان ستادی سازمان جنگل ها و مراتع کشور

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 96-108

200

بررسی هیستوآناتومی غده بزاقی زیر زبانی در گاومیش

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 187-193

201

بررسی واکنش ارقام کلزا به کشت تاخیری در شرایط آب و هوایی کرج

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 191-199

202

بررسی و تحلیل تابع تقاضا و رفتار مصرفی خانوارهای شهری کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 199-226

203

بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی مراکز آموزشی منطقه تهران با استفاده از GIS

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 77-86

204

بررسی و تحلیل مزیت نسبی در صنایع استان کردستان با استفاده از روش نعیین و تفکیک پایه اقتصادی

دوره 2، شماره 2، بهار 1386، صفحه 35-46

205

بررسی و تعیین نقش منابع انسانی در مشارکت کارکنان

دوره 2، شماره 2، بهار 1386، صفحه 47-60

206

بررسی ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده در یک سیستم تولیدی- مطالعه موردی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 31-57

207

بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان سراب

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 147-163

208

بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی متیل استر منداب به عنوان سوخت بیودیزل

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 141-149

209

بررسی و سنجش میزان توسعه اجتماعی در مناطق روستایی استان مازندران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

210

بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1386

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 150-172

211

بررسی وضعیت مدارس شهر شیروان بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده (دیدگاه پیتر سنگه)

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-17

212

برنامه ریزی راهبردی بحران‌های طبیعی کلان‌شهرها مطالعه موردی: مجموعه شهری تبریز

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 89-102

213

بکارگیری و مقایسه روشهای AHP، TOPSIS ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفارموترهای خشک رزینی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 31-40

214

بلوچستان در جنگ جهانی اول

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-18

215

بنیادهای سازمانی برای پیاده سازی موفق مدیریت کیفیت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 1-18

216

بهره گیری از محصولات زراعی به عنوان گیاه تله برای کنترل گل جالیز مصری Orobanche aegyptiaca در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 37-44

217

بهینه‌سازی فرم سیستم کابلی مورد استفاده در مقاوم سازی ساختمانهای بتنی

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 1-10

218

بهینه سازی و شبیه سازی در خطوط تولید با استفاده از SA

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 51-66

219

بهینه نمودن شرایط عملیات حرارتی آستمپرینگ چدن نشکن همگن‌شده توسط عملیات حرارتی همگن‌سازی از طریق ذوب‌جزئی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 19-25

220

پارادایم کیفی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 277-279

221

پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ‌های ایران و عثمانی و تأثیر آن بر سقوط دولت صفوی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 100-123

222

پیش‌بینی تنش سیلان در منطقه تبلور مجدد جزئی در یک فولادDIN 1.7765

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-7

223

پیشینة فنون و صناعات ادبی

دوره 3، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-16

224

پیشینه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بومیان کوه نشین مازندران باختری (گالشها)

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-23

225

پیشینه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بومیان کوه نشین مازندران باختری (گالشها)

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-23

226

پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش‌بینهای بهزیستی فضیلت‌گرا

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 13-24

227

تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 109-122

228

تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-18

229

تأثیر انسداد یک‌طرفه حالب در القاء آپوپتوز در بافت کلیه

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 165-170

230

تاثیر پارامترهای اقلیمی طول روز و دما بر وقوع مراحل فنولوژیک ارقام و لاین های سویا

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 279-292

231

تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیشرفته کلزا در منطقه اصفهان

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 177-189

232

تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاک و هروئین

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 43-52

233

تاثیر رقیق‌کننده‌های لاکتوز، شیر پس‌چرخ و تریس بر روی اسپرماتوزوئیدهای منجمد گاومیش

دوره 1، 2 (2) تابستان، تابستان 1386، صفحه 79-88

234

تأثیر زمان های تداخل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L)برعملکرد لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 321-331

235

تاثیر زمان و دما در عملیات سرد کردن زیر صفر بر رفتار سایشی فولاد2436/1

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 47-52

236

تاثیر عناصر آلیاژی بر ساختار و خواص مکانیکی چدن‌های پر سیلیسیم مقاوم به خوردگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 21-26

237

تأثیر لاغری در ساختمانهای بلند در حالت خطی و دینامیکی

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 63-71

238

تاثیر نیروی انسانی مدارس بر اعتماد اجتماعیدانش آموزان منطقه 2 تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

239

تاریخ تفکر اقتصادی در ایران 1307-1253 (ﻫ .ش)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-22

240

تأملی بر فرهنگ و اثرگذاری آن در توسعه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 1-19

241

تجلی عناصر بلاغت در چامه‌های سعدی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 25-47

242

تجمع ماده خشک در اندام های هوایی آفتابگردان در تداخل با تاج خروس ریشه قرمز

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 1-16

243

تحلیلی بر وضعیت نگرش و آگاهی جمعیتی دانشجویان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

244

تحلیلی پیرامون اهداف، ضرورت‌ها و فرایند تهیه، و اجرای طرح‌های هادی روستایی با تاکید بر گیلان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 103-121

245

تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 357-366

246

تحلیل منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز کش فرود غربی (گلستان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 37-50

247

تحلیل نوع ادبی سمک عیار

دوره 3، شماره 9، زمستان 1386، صفحه 89-105

248

تحول‌یافتگی من و اختلالهای شخصیت : مقایسه دو گروه زندانی و غیرزندانی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 177-187

249

تداخل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در واریته های رقیب و غیر رقیب گندم: عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-15

250

تدوین الگوی بهینه برای شبکه ی انتقال گوشت میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 63-77

251

تدوین روشی جامع برای تحلیل سلسله مراتبی فازی ( با تاکید بر اصلاح ماتریس مقایسات زوجی ناسازگار فازی)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 123-149

252

تدوین مدلی برای مدیریت منابع انسانی مدیران مدارس عجبشیر در سال تحصیلی (86-1385)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 121-146

253

تعیین آستانه اقتصادی خسارت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در مزرعه لوبیاسبز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 81-91

254

تعیین الگوی بهینه ی بهره برداری تلفیقی محصولات زراعی و باغی با تأکید بر ریسک تولید در استان فارس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 23-36

255

تعیین سبک رهبری و تأثیر آن بر انگیزه‌ی کارکنان شرکت پمپیران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 54-83

256

تعیین مناسب‌ترین محلول دفع یون‌های پررنات ReO-4 و مولیبداتMoO2-4 در جدایش انتخابی رنیوم از زغال فعال

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 27-33

257

تغییرات ریزساختار و رشد رسوبات g¢ در اثر عملیات حرارتی طولانی مدت در سوپر‌آلیاژ پایه نیکل

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 25-32

258

تفاوتهای جنس در مقابله با تنیدگی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 179-186

259

تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 53-67

260

تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 212-212

261

تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 283-284

262

تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 182-184

263

تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 140-140

264

تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 377-377

265

تکوین نظام اداری در تاریخ ایران و بین النهرین

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 21-48

266

تکوین نظام اداری در تاریخ ایران و بین النهرین

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-28

267

توزیع عمودی ماده خشک و سطح برگ سیب زمینی در شرایط رقابت با علف های هرز

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 293-307

268

توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت‎ها

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 165-192

269

تولید اقتصادی پودر تنگستن ازقراضه‌های کاربید تنگستن

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 13-19

270

جایگاه نظریه‌های تحولی در پیشگیری اختلالهای روانی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 367-369

271

جایگاه و نقش سیستم های پی شبینی و هشدار سیلاب در کاهش اثرات مخرب سیل

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 87-101

272

جداسازی ژن‌های بتا1 و3- گلوکاناز از یونجه یکساله، بیان آنها در باکتری BL21 E.coli و بررسی خاصیت ضد قارچی پروتئین های بیان شده

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 46-58

273

جغرافیا و کارکردگرایی با تاکید بر جغرافیای روستایی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 5-121

274

جهانی شدن و اثرات آن بر اقتصاد کشاورزی ایران: مطالعه موردی زیره سبز

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 93-101

275

چشمان بازِ بستة اسفندیار

دوره 3، شماره 6، بهار 1386، صفحه 88-105

276

چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی سلامت

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 173-176

277

چهارمین سال

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 129-129

278

حذف روی و کادمیوم از خاک آلوده با استفاده از گیاه یونجه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 83-91

279

حضور دیلمیان در تشکیلات نظامی حکومتهای متقارن

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 109-122

280

حضور دیلمیان در تشکیلات نظامی حکومت های متقارن

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-14

281

حقیقت انسان در عرفان نظری

دوره 3، شماره 6، بهار 1386، صفحه 59-69

282

خراسان در عصر شاه اسماعیل اول صفوی ( 930-907ﻫ.ق.)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 181-196

283

دارالفنون دریچه ای نو به جهان معرفت

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 115-131

284

دارالفنون دریچه ای نو به جهان معرفت

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-17

285

دانش‌‌آموزان دبیرستانی و بازیهای کامپیوتری

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 189-199

286

درمانگری افسردگی : تألیف شناخت ـ رفتار درمانگری گروهی، مهارت آموزی والدین و جلسه‌های مشترک نوجوانان ـ والدین

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 323-332

287

دیوانگی و دیوانه نمایی در ادبیات عرفانی

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 109-121

288

دو مدل ریاضی برای بررسی کنشهای مغز در زمینه بازسازی خاطره‌ها، فراموشی و نقش عواطف در شناخت

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 209-224

289

رابطة مشیت الهی با هدایت و ضلالت انسانها

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 73-93

290

رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان قوچان در سال تحصیلی 85- 48

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-25

291

رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 137-144

292

رابطه بین میزان مشارکت دبیران در اداره مدارس و کارآئی آنها در شهر مرند

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 127-153

293

رابطه بین موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 237-248

294

رتیه بندی صنعتی استانها با استفاده از تاکسونومی عددی با وزن آنتروپی

دوره 2، شماره 2، بهار 1386، صفحه 29-34

295

ردیف و نسبت آن با تصویرگری (پژوهشی در شعر کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 89-98

296

ریشه های توسعه نیافتگی در نظام آموزش و پرورش استان و ارائه مدلی جهت توسعه آن

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-41

297

روابط آل بویه و مصر

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 146-180

298

روایی تفکیکی فهرست فارسی نشانه مرضی هاپکینز در نمونه‌های بالینی و بهنجار

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 69-79

299

روانشناختی مختصر اسدورو

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 177-179

300

روان‌شناسی خانواده

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 371-372

301

روان‌شناسی صنعتی - سازمانی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 134-135

302

روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 157-168

303

روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 203-206

304

روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 367-370

305

روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 130-133

306

روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 268-272

307

رویدادهای ناخوشایند فرهنگ‌پذیری خاص و عام و کنش‌وری روان‌شناختی مثبت

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 108-128

308

روش پاره‌ سازه‌ها برای تحلیل قاب‌های بزرگ مقیاس با استفاده از روش نیروها

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 45-52

309

زیبایی‌شناسی زبان در نوبت سوم کشف‌الاسرار

دوره 3، شماره 9، زمستان 1386، صفحه 106-122

310

زبان و واژگان شاعر

دوره 3، شماره 6، بهار 1386، صفحه 17-25

311

زینترینگ و بررسی خواص شیشه ـ سرامیک‌های ماشین‌کاری شونده فلوئور و میکا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 33-41

312

ژئومورفولوژی زمین لغزه‌های حوضه آبخیز صفارود ـ منطقه رامسر

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 20-35

313

سیاوش در آیینه ادب فارسی (تا قرن هفتم)

دوره 3، شماره 6، بهار 1386، صفحه 70-87

314

سبب‌سازی و سبب‌سوزی خداوند از دیدگاه مولوی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1386، صفحه 54-70

315

سبکهای دلبستگی و مقابله با تنیدگی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 225-235

316

سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 347-353

317

سیر تحولات شهر نور در بستر تاریخ

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 138-163

318

سیر تحولات شهر نور در بستر تاریخ

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-25

319

سیری در زندگی،آثار و اند یشه های سیا سی عبدالرحمان کواکبی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-10

320

سیری در زندگی، آثار و مبارزات مشروطه خواهی شیخ الرئیس قاجار

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 1-17

321

سیری در عرفان جهانی

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 51-73

322

سلسلة اسناد صوفیان

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 1-13

323

سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculates F. (Col: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 74-81

324

سنت‌های الهی و سقوط و صعود تمدن‌ها

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 45-82

325

سنجش سطح و توانایی تکنولوژی صنایع کشور براساس مدل ESCAP و ارائه راهکارهای توسعه تکنولوژی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 205-237

326

سنجش فرهنگ دانایی - مطالعه موردی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 59-82

327

سنجش میزان کارآفرینی سازمانی - مطالعه موردی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 155-180

328

سهروردی و اندیشمندانِ پس از وی

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 27-51

329

شاملو، شاعر زندگی و مرگ

دوره 3، شماره 9، زمستان 1386، صفحه 10-31

330

شاهنامه فردوسی بازتاب گویایی از روزگار سامانیان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-10

331

شاهنامه و نجوم

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 61-88

332

شعر و کودکی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 136-138

333

شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان دورة راهنمایی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 91-101

334

شناسایی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری و دامنه میزبانی آنها در مشهد

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 225-232

335

شناسایی و تعیین پادگن‌های ایمنی‌زای موثر Ascaridia galli در ماکیان پرورشی منطقه تبریز

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 1-6

336

ضرایب توافق بین درجه بندی‌کنندگان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 103-108

337

ضرورت توسعه رشته های آموزش علوم در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-12

338

طراحی ابعاد پایه های سنگی در معادن زیر زمینی به وسیله منحنی عکس العمل زمین

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 17-30

339

طراحی علمی پیلار موقت بر مبنای پروسه تسلیم شدن پیلارهای زغالی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 7-16

340

طراحی مدل خوشه صنعتی برای صنایع کوچک و متوسط تولید کننده قطعات خودرو (مطالعه موردی استان آذربایجان‌شرقی)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 4-32

341

طراحی مفهومی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای فرایندهای بخش دولت

دوره 2، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 95-102

342

عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان اسلامی

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 13-27

343

عرفان و پیشگیری از جرائم

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 121-149

344

عملکرد مدیریت شهری در سیستم یکپارچة مدیریت جامعه (مفاهیم ـ کاربردها)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 62-70

345

عوامل موثر بر لزوم استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مینای هدف و مهندسی ارزش

دوره 2، شماره 2، بهار 1386، صفحه 23-28

346

عوامل مؤثّر در روابط ایران و اردوی زرّین در دوره زمامداری هلاکو و اباقاخان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-22

347

فراموشخانه،نخستین جمعیت سیاسی ایران در دوره قاجار

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 99-114

348

فرایند گزینش منظرهای متناسب و وزن دهی به آنها در ارزیابی عملکرد بنادر و پایانه های کانتینری به روش BSC

دوره 2، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 25-36

349

فروپاشی امپراتوری اُغوز یبغو2

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-17

350

کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 125-135

351

کاربرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم‌یافته

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 155-167

352

کاربرد حالت‌های هارگریوز- سامانی و جنسن- هیز در ارزیابی تبخیر تعرق گیاه مرجع یونجه در اصفهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 57-68

353

کاربست رویکرد ساخت و سازگرایی در آموزش و پرورش

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-24

354

یک روش جدید برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با استفاده از رطوبت‌سنج چهارالکترودی

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 81-86

355

یک رویکرد فرا ابتکاری برای بهینه سازی مسایل چند پاسخی در چهارچوب تابع مطلوبیت

دوره 2، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 1-12

356

یک عمر دستیافت

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 373-375

357

کیفیت و درآمد

دوره 2، شماره 2، بهار 1386، صفحه 11-22

358

کنسرواتیزم و مشابهت‌های مضامین «کلیله و دمنه»و «مرزبان‌نامه» با آن

دوره 3، شماره 9، زمستان 1386، صفحه 1-9

359

مبانی مدیریت سیاسی در اندیشه خواجه نظام الملک طوسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 7-21

360

متناقض‌نما در غزلیات حافظ

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 101-119

361

مدیریت بهداشت در کارگاه لبنیات مدل آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دوره 2، شماره 2، بهار 1386، صفحه 73-78

362

مدیریت دانش در سازمانهای دولتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 67-78

363

مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 83-103

364

مسجد سازی در اندلس

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 43-70

365

مسجد سازی در اندلس

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-28

366

مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 376-376

367

مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 139-139

368

مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 280-282

369

مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 211-211

370

مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 180-181

371

مشاوره سازمانی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 207-208

372

مطالعة روند تکاملی معده در جنین گوسفند

دوره 1، 2 (2) تابستان، تابستان 1386، صفحه 71-78

373

مطالعه اثرات محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گندم هامون در منطقه سیستان

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 103-110

374

مطالعه تأثیر دکستروز، والین، گلیسین، تیامین و دماهای مختلف بر سرعت رشد بیفیدو‌باکتریوم بیفیدوم در شیر

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 149-157

375

مطالعه تأثیر رفتار با بقایای گیاهی و کنترل کننده های بیولوژیکی برخصوصیات علف‌های هرز و صفات زراعی در کشت تلفیقی با رتون برنج (Oryza sativa)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 1-12

376

مطالعه تاثیر فرآیند‌های ترموشیمیایی نیتراسیون گازی و پلاسمایی بر رفتار تریبولوژیکی فولاد سمانتاسیون CE2

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 1-5

377

مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام تجاری گندم نان از نظر حرکت مجدد آسیمیلات ها به دانه در دو شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 89-101

378

مطالعه ی ساختار جمعیتی قارچ Gnomonia leptostyla عامل بیماری آنتراکنوز گردو در استان آذربایجان شرقی به روش PCR-RFLP

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 53-60

379

مطالعه کنترل فساد گوشت سرد گاو به‌وسیله ترکیب بسته‌بندی و تیمار با اسیدهای آلی

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 175-185

380

مطالعه لغزش و تحلیل پایداری و پایدارسازی شیب کیلومتر 2/0 + بزرگراه شمالی تبریز

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 39-44

381

مطالعه مقایسه‌ای اثر Immunowall و Avilamycin بر عیار آنتی‌بادی حاصله از واکسن B1 نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 203-208

382

مطالعه مورفولوژی و هیستوپاتولوژی نماتد Pratylenchus pseudocoffeae روی گل داوودی در شهرستان محلات

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 361-370

383

مطالعه هیستوپاتولوژیکی تغییرات ناشی از استئوپروز پس از ایجاد پوکی استخوان تجربی از طریق اواریکتومی در موش صحرایی

دوره 1، 2 (2) تابستان، تابستان 1386، صفحه 97-108

384

معرفی یک نفوذ سنج مخروطی پشت تراکتوری مورد استفاده جهت تهیه نقشه منطقه ای تغییرات مقاومت خاک

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 233-240

385

مقابله با عوامل تنیدگی‌زای زندگی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 200-202

386

مقایسه خصوصیات پشم گوسفندان آمیخته ی آرخامرینو با قزل و آرخامرینو با مغانی، با والدین آن ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 45-52

387

مقایسه ژنوتیپ های گندم نان بر اساس شاخص های تحمل به خشکی

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 62-73

388

مقایسه ویژگیهای شخصیتی نوجوانان عادی و بزهکار 18 ـ 12 ساله شهرستان اهواز

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-20

389

مهندسی مدیریت در فرهنگ علوی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 23-80

390

مورفولوژی و سینتیک فولاد ساده کربنی توسط H2S در 823 تا 923 کلوین

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 13-18

391

نیتروژن پذیری فولادهای گرمکار 1.2367 و 1.2678 به روش پلاسمائی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 53-59

392

نفس و بدن در تفکر اسلامی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 48-71

393

نقد و تحلیل شرح‌های لیلی و مجنون نظامی گنجوی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 84-100

394

نقش ابریشم در مناسبات تجاری ایران و هلند در عصر صفویه

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 124-145

395

نقش استرس‌های عضلانی و ارتباط آن با کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی

دوره 1، 2 (2) تابستان، تابستان 1386، صفحه 65-70

396

نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 145-156

397

نقش دولت الکترونیک در علوم مهندسی هزارة سوم

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-22

398

نقش سبکهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 249-257

399

نقش مدیران حرفه ای در توسعه ((ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه))

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 33-53

400

نقش و جایگاه وزیراعظم در سده ی یازدهم هجری/ هفدهم میلادی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-13

401

نکوداشت

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 209-210

402

نگاهی به استیلای سلجوقیان بر نیشابور

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-22

403

نگاهی به استیلای سلجوقیان بر نیشابور

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 71-92

404

نگاهی به خاطره‌نویسی و مقایسة آن با زندگی‌نامه و سفرنامه

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 44-60

405

نگاهی سبک‌شناختی به واژگان در زبان شعر فروغ

دوره 3، شماره 9، زمستان 1386، صفحه 32-53

406

نگاهی نو به فرایند پیشگیری

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 169-169

407

هیجان

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 273-276

408

هنر، معرفت و انسانِ بی‌نهایت

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-12

409

واکنش تابعی کفشدوزک دونقطه ای (Adalia bipunctata (Col., Coccinellidae به تراکم های مختلف شته انار (Aphis punicae (Hom., Aphididae ، در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 215-223

410

ویژگی ها و خصوصیات ژئو تکنینکی سنگدانه های مصرفی در سد کرخه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 61-66

411

 نگاهی نو به نسبت وحدت شخصی و وحدت تشکیکی وجود

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 93-109


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.