تعداد مقالات: 1853

1

2D Model of Floor Surface Roughness in Micro Milling Operation

دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

2

3D Numerical Study on Scouring Around Bridge Piers Under Unsteady Flow Condition

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

3

Absorbing Markov Chain Models to Determine Optimum Process Target Levels in Production Systems with Rework and Scrapping

Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 1-6

4

A comment on “Supply chain DEA: production possibility set and performance evaluation model

دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 79-87

5

A Comparative Study of Authentic Listening Materials and their Simplified Versions on the Listening Comprehension and Motivation of Iranian EFL Learners

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 205-219

6

A Comparative Study of Culture Specific Items in Two English Translations of Savushun

دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 157-168

7

A Comparative Study of Discourse Markers: The Case of three English Applied Linguistic Texts with their Farsi Translations

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 1-22

8

A Comparative Study of Least-Squares and the Weak-Form Galerkin Finite Element Models for the Nonlinear Analysis of Timoshenko Beams

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 101-114

9

A Comparison of the REMBRANDT System with a New Approach in AHP

Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 7-12

10

A Contrastive Genre-Based Study of the Introduction Sections of English and Farsi Computer Sciences Research Papers

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 103-126

11

A Contrastive Study of Theme in English and Azerbaijani Turkish Fictional Texts

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 55-69

12

A convenient synthesis of N-ethoxyphthalimido-3-methyl-4-substitutedphenylpyrazolo [4',3':5,6]pyrido[2,3-d] pyrimido[6,1-b] quinazolin-10-one via Niementowski reaction

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 328-337

13

A Critical Discourse Analysis of the Event of September 11, 2001 in American and Syrian Print Media Discourse

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 23-49

14

Adomian Decomposition Method On Nonlinear Singular Cauchy Problem of Euler-Poisson- Darbuox equation

دوره 05، شماره 1، بهار 2013، صفحه 469-476

15

Advanced exergetic analysis of a refrigeration system for liquefaction of natural gas

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 1-18

16

A graphical instrument for performance analysis of contractors

دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 31-38

17

A Hybrid Algorithm for Simultaneous Retrieval of Thermal Conductivity and Time-Dependent Heat Flux

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 23-30

18

A Hybrid Meta-Heuristic Method to Optimize Bi-Objective Single Period Newsboy Problem with Fuzzy Cost and Incremental Discount

Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 1-13

19

AIM analysis for assignment of the two Z- and E-isomers in phosphorane containing a dimedon-1-yl

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 437-444

20

A Linguistic Account of the Protagonist’s Development in the Grapes of Wrath

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 40-54

21

Alkali metal ion select ability of di-propoxy- p-tert-butyl-Calix[4]arene, synthesized in acetonitrile

دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 111-115

22

A Mathematical Model for a Flow Shop Scheduling Problem with Fuzzy Processing Times

Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 39-44

23

A Memetic Algorithm for Hybrid Flowshops with Flexible Machine Availability Constraints

Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 59-64

24

A model for tracking temperature variation in cold and hot metal working conditions during machining operations

دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 1-15

25

A Multi Objective Fibonacci Search Based Algorithm for Resource Allocation in PERT Networks

Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 13-23

26

A Multi Objective Optimization Approach for Resources Procurement of Bank

Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 55-66

27

Analysing Youth Inclination to Body Management and Organs Control

دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 131-144

28

Analysis of Free Vibration Sector Plate Based on Elastic Medium by using New Version of Differential Quadrature Method

دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 47-56

29

Analysis of lumpiness phenomenon in MRP

دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 83-89

30

Analysis of the Dynamical Behavior of the Delay Mechanism in a Projectile Motion Controller, Using 3D Finite Element Simulation

دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

31

Analytical and Numerical Investigation of Four-roll Bending

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 47-58

32

Analytical and Numerical Investigation of the Deformation Length in Roll Forming Process of Circular Tubes

دوره 3، شماره 2، بهار 2010

33

An Analytical Solution for Cylindrical Concrete Tank on Deformable Soil

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 69-90

34

An Analytical Study on Elastic Flange Wrinkling of Circular Plates in Deep Drawing Process

دوره 3، شماره 2، بهار 2010

35

An effective synthesis of functionalized tetrahydro-4-oxoindeno[2,1-b]pyrroles

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 310-313

36

An Efficient Auto Redundant Technique for Analysis of Single Layer Grid with Curved Mambers

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 27-47

37

An Efficient Extension of Network Simplex Algorithm

Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 1-10

38

An efficient synthesis of polyhydroquinoline derivatives catalyzed by heteropolyacid

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 298-302

39

An epidemic model for the transmission dynamics of HIV/AIDS with different clinical stages

دوره 05، شماره 1، بهار 2013، صفحه 455-468

40

An Evaluative Case Study Of The Unicef Global Education Project In Iran

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 51-62

41

A New Approach in Job Shop Scheduling: Overlapping Operation

Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 25-32

42

A new approach to optimization of cogeneration systems using genetic algorithm

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 37-48

43

A new method for ordering triangular fuzzy numbers

دوره 06، شماره 1، بهار 2014، صفحه 603-613

44

A New Model for Location-Allocation Problem within Queuing Framework

Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 53-61

45

An Exact Solution for Classic Coupled Thermoporoelasticity in Axisymmetric Cylinder

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 129-143

46

An Exact Solution for Lord-Shulman Generalized Coupled Thermoporoelasticity in Spherical Coordinates

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 214-230

47

An Experimental Study on Effects of Hot Plate Welding Parameters on Toughness Energy and Tensile Strength in Weld Line of Thermoplastic Parts

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 31-40

48

An Explanation of the Teacher’s Personal Constructs: The Effects of the English Language Instructors’ Majors on their Orientations toward Teaching Reading Comprehension

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 29-38

49

An Improved Standard Cell Placement Methodology using Hybrid Analytic and Heuristic Techniques

دوره 1، شماره 1، بهار 2008

50

An Integrated Temporal Partitioning and Mapping Framework for Improving Performance of a Reconfigurable Instruction Set Processor

دوره 3، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-11

51

An Iterated Greedy Algorithm for Flexible Flow Lines with Sequence Dependent Setup Times to Minimize Total Weighted Completion Time

Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 33-37

52

A novel synthesis of N-(4-nitrophenyl)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxamide, N-(4-bromophenyl)-2-oxo-2Hchromene- 3-carboxamide and methyl-4-morpholino-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate from the reaction of coumarins with aliphatic and aromatic aminoes

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 367-370

53

Anti-inflammatory and antimicrobial studies of biosensitive Knoevenagel condensate β-ketoanilide Schiff base and its Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes

دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 83-95

54

Antiplasmodial ativity of akaloids from Garcinia Parvifolia Miq. Stem Bark

دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 59-63

55

A numerical solution of Nagumo telegraph equation by Adomian decomposition method

دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 73-81

56

Application of Ecological Theory to Management of Arid Drylands: An Example from China

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 111-120

57

APPLICATION OF EXP-FUNCTION METHOD TO THE (2+1)-DIMENSIONAL CALOGERO BOGOYAVLANSKII SCHIFF EQUATION

دوره 02، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 174-193

58

Application of Piezoelectric and Functionally Graded Materials in Designing Electrostatically Actuated Micro Switches

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 179-189

59

Application of Rough Set Theory in Data Mining for Decision Support Systems (DSSs)

Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 25-34

60

Applying Catford’s Shifts to the Farsi Translation of Psychology Texts

دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 79-90

61

Approximating xed points of generalized non-expansive non-self mappings in CAT(0) spaces

دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 89-95

62

A profit Malmquist productivity index

دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 23-30

63

A Proposed Data Mining Methodology and its Application to Industrial Procedures

Volume 2، Issue 4، پاییز 2009، صفحه 37-50

64

A redundancy allocation problem with the choice of redundancy strategies by a memetic algorithm

دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 6-16

65

A Research on Drug Addiction Pattern among the Youth in Isfahan

دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 159-168

66

A Review and Evaluation of Statistical Process Control Methods in Monitoring Process Mean and Variance Simultaneously

Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 1-8

67

Artinianess of Graded Generalized Local Cohomology Modules

دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 107-117

68

Asbestos Presence in a Factory that Produced Asbestos-Containing Products

دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 25-31

69

A Seismic Factor of Radon Danger on a Case Study of Armenia

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 133-142

70

A Semi-Analytical Solution for Free Vibration and Modal Stress Analyses of Circular Plates Resting on Two-Parameter Elastic Foundations

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 63-78

71

A Simulated Annealing Algorithm for Multi Objective Flexible Job Shop Scheduling with Overlapping in Operations

Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 17-28

72

A Sociological Analyses of the Effect of Family on Drug Addiction in Noushahr and Chalous

دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 47-76

73

A Sociological Study of Cultural Capital Relationship with Individual and Collective Social Identities among the Youth (A Case Study in Babolsar City)

دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 9-32

74

A Sociological Study on the Effective Factors on Value Changes among the Youth

دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 29-46

75

A Sociological Study on the Juvenile Delinquency in Golestan

دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 9-28

76

Assembly line balancing to minimize balancing loss and system loss

دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 1-5

77

Assessing Reading Comprehension Strategies under Three Learning Conditions

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 63-73

78

Assessment of Health Conditions of Mountain Rangeland Ecosystem Using Species Diversity and Richness Indices, Case Study: Central Alborz (Iran)

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 341-354

79

Assessment of manning’s resistance coefficient in compound channels

دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 9-20

80

Assessment of the Effects of Overgrazing on the Soil Physical Characteristic and Vegetation Cover Changes in Rangelands of Hosainabad in Kurdistan Province, Iran

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 95-102

81

A Static Flexure of Thick Isotropic Plates Using Trigonometric Shear Deformation Theory

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 79-90

82

A statistical test for outlier identification in data envelopment analysis

دوره 06، شماره 1، بهار 2014، صفحه 536-554

83

A Study of Family Effect on Political Socialization (A Case Study of Tehran University Students)

دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 67-82

84

A Study of Internet and Cell Phone Effects on the Youth (15-29 Years of Old)and Identity Change in Mazandaran

دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 145-170

85

A Study on Social Structure, Marriage and a Romantic Relation

دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 113-138

86

A Study on the Commitment of Religious Behavior and the Effective Factors Involved.(A Case Study of High-School Students in Zanjan)

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 149-174

87

A Study on the Domestic Violence among Families of Dehgolan City; With Emphasis on Violence against Women

دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 67-90

88

A Study on the Effective Cultural Factors Involving in Protection of the Environment in Tehran

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 37-62

89

A Study on the Effective factors in forming Social Identity among high-schools students

دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 121-142

90

A Study on the Effective Factors on the Labor Quality of the Temporary Markets on Holidays from the Customers Viewpoint

دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 83-104

91

A Study on the Effective Socio-economic Factors of Violence against Women in Ahwas

دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 91-118

92

A Study on the Effect of Social Capital on Life Satisfaction

دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 169-194

93

A Study on the Relationship between Self- esteem, Creativity and Academic Achievement Among Adolescences

دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 55-66

94

A Study on the Socio – Economic Factors Involving in Acculturation of the Students: (A Case Study of the Pre - University Students in Shiraz)

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 101-124

95

A Subjective Needs Assessment of EGP Students at Islamic Azad University of Hamedan

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 85-101

96

A Survey of Public Information about Civil Rights and Municipal laws ( A Case Study of People Aged 20 to 35 in Sari, Babol, Amol and Qaemshah

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 175-190

97

A Survey on Buckling and Vibrations of a Viscoelastic Beam under Distributed Lateral and Axial Loads

دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 13-21

98

A Survey on the Rate and the Effective Factors on the Membership Satisfaction of N.A Association in Andimeshk

دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 33-54

99

A theoretical study on cycloaddition of norbornene and phenyl azide

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 377-381

100

A two-dimensional numerical model of a planar solid oxide fuel cell

دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 257-269

101

BMO Space and its relation with wavelet theory

دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 23-28

102

Boundary Value Problems in Generalized Thermodiffusive Elastic Medium

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 348-362

103

BQPS: A Broadcast Mechanism for Asynchronous Quorum-based Power Saving Protocols in Ad-Hoc Networks

دوره 3، شماره 1، بهار 2010، صفحه 27-35

104

Bromination of phenol with NBSac over synthesized zeolite as a heterogeneous recyclable catalyst

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 338-342

105

Buckling Analysis of Polar Orthotropic Circular and Annular Plates of Uniform and Linearly Varying Thickness with Different Edge Conditions

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 156-167

106

Calculating of Radiosonde Precipitable water using MODIS Satellite images in Goorganrood basin

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

107

Calculation of Elastic Modulus of Reinforced Nanocomposites by Carbon Nanotubes using Finite Element Method, Averaging Approach and Micromechanics Relations

دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

108

Canonical representation for approximating solution of fuzzy polynomial equations

دوره 05، شماره 1، بهار 2013، صفحه 447-454

109

Capability Investigation of Carbon Sequestration in Two Species (Artemisia sieberi Besser and Stipa barbata Desf.) Under Different Treatments of Vegetation Management (Saveh, Iran)

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 37-45

110

Catalytic conversion of waste low density polyethylene into fuel oil

دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 121-131

111

Cell Deformation Modeling Under External Force Using Artificial Neural Network

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 190-198

112

CFD and dimensionless parameter analysis of Froude number to determine the flow regime over ogee spillways

دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 21-29

113

CFD Application in 3D flow filed modeling of a large dam reservoir

دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 57-63

114

Change Point Estimation of a Process Variance with a Linear Trend Disturbance

Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 25-30

115

Chemical composition of Artemisia Vulgaris L. from Kashan area isolated by nano scale injection

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 533-536

116

Chronic Effects of Aerobic Exercise Training on Serum Concentrations of Fibrinogen and Homocysteine in Males

دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-17

117

CO2-H2O, Highly Saline and Carbonic Fluids from the Mesozoic Mashhad Granitoids, NE Iran

دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 63-69

118

Combating Climate Change: The Role of Renewable Energy and Energy Efficiency

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 150-157

119

Comparability of Computer-based and Paper-based Versions of Writing Section of PET in Iranian EFL Context

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 141-162

120

Comparative Study of Propensity for Amyloidogenesis in Male and Female Rats

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 86-90

121

Comparing the Effect of Individual and Group Pre-Task Planning on EFL Learners’ Accuracy and Complexity in Speaking

دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 1-22

122

Comparing the Use of Semantic Adjustment Strategies in Versed and Free-Verse Styles of the English Translations of Hafez Poetry

دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 91-112

123

Comparison of bauxite resources – geo-economical considerations

دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 10-19

124

Comparison of Seed Bed Preparation Methods on Seedling Emergence Rate in Six Range Species in Khash Rangelands of Iran

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 65-74

125

Conductometric study of the complex formation of Rb+, Cs+, NH4 +, K+, Tl+ and Ag+ ions with several crown ethers in acetonitrile-dimethylsulfoxide and acetonitrile-dimethylformamide binary mixtures

دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 167-177

126

Conformational analysis of extracted natural dithiins from garlic and onion: a computational study

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 523-531

127

Conformational behaviors of trans-2,3-bis(methylthio)-1,4-dioxane, -dithiane and –diselenane. A hybrid-DFT study and NBO interpretations

دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 179-189

128

Control and Guidance of an Underwater Robot via Fuzzy Control Method

دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

129

Convex Surface Visualization Using Rational Bi- cubic Function

دوره 05، شماره 1، بهار 2013، صفحه 420-446

130

Creep and Creep-Rupture Characteristics of Lead and Sn70%-30% Lead Alloy

دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

131

Creep Stress Redistribution Analysis of Thick-Walled FGM Spheres

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 115-128

132

Culling Force Investigation in Turning Process via Ultrasonic Assisted Turning on Al7075 Workpiece

دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

133

Culture Disintegration and Syllabus Mutilation to affect Iranian EFL learners' Attitude and Listening Comprehension Skill

دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 47-54

134

Cyclic Testing of Steel Chevron Braces with Vertically Slotted Beam Connection

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 49-68

135

DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING FULLY FUZZY LINEAR SYSTEMS

دوره 02، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 194-204

136

Degradation of some dyes using nanosized CeCuO3 photocatalyst: synthesis and characterization

دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 211-217

137

Density Fluctuations of Two Major Aspergillus Species Airborne Spores in Pistachio Growing Regions of Iran

دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 54-64

138

Desert Transformation or D‌esertification Control?

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 17-21

139

Design and antiproliferative activity of 2-(3,5-dihydroxyphenyl)-6- hydroxybenzothiazole (DHB) on PC-3 prostate cancer cell line

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 487-489

140

Design, Development and Testing of Low Capital and Operational Cost Shrub Cutting Machine

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 121-124

141

Designing and Optimizing the Fetch Unit for a RISC Core

دوره 3، شماره 1، بهار 2010، صفحه 13-25

142

Designing Solvable Graphs for Multiple Moving Agents

Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 41-54

143

Determination of trace amounts of lead by adsorptive cathodic stripping voltammetry in the presence of xylenol orange

دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 271-278

144

Determining maintenance system requirements by viewpoint of availability and lean thinking: A MODM approach

دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 65-75

145

Developing a Method for Increasing Accuracy and Precision in Measurement System Analysis: A Fuzzy Approach

Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 25-32

146

Developing Rating Scale Descriptors for Assessing the Stages of Writing Process: The Constructs Underlying Students' Writing Performances

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 1-18

147

Development of a forward chain approach for calculating self-delay of project activities

دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 55-63

148

DFT studies of all fluorothiophenes and their radical cations as candidate monomers for conductive polymers

دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 17-30

149

Directed efficient and rapid bromination of phenols and anilines with N-bromosaccharin using tungstophosphoric acid as a heterogeneous recyclable catalyst under solvent-free conditions

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 417-422

150

Dispersive liquid–liquid microextraction based on solidification of floating organic drop combined with flame atomic absorption spectrometry for determination trace amount of cobalt in water samples

دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 279-286

151

Does Using Monolingual and Bilingual Dictionaries Affect Translation Quality Differently?

دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 19-32

152

Dual-layer Multiple Tuned Mass Dampers for Vibration Control of Structures

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 91-113

153

Dynamic modeling to determine production strategies in order to maximize net present worth in small and medium size companies

دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 51-64

154

Early Phonological and Lexical Development of a Farsi Speaking Child: A Longitudinal Case Study

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 131-161

155

Earthquake Vibration Control of Structures using Tuned Liquid Dampers: Experimental Studies

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 133-152

156

Effective Factors in Little Leaf Disease on Pistachio Trees

دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 12-21

157

Effect of carbon nanotubes and activated carbon addition to the blends of monoethanolamine and triethanolamine on CO2 absorption at low partial pressures

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 49-55

158

Effect of Initial Stress on Propagation of Love Waves in an Anisotropic Porous Layer

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 50-62

159

Effect of Methanol Concentration and Channel Depth on Performance of Direct Methanol Fuel Cell

دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

160

Effect of Rotation and Stiffness on Surface Wave Propagation in a Elastic Layer Lying Over a Generalized Thermodiffusive Elastic Half-Space with Imperfect Boundary

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 28-42

161

Effect of some additives on degradation of poly (vinyl chloride- co- vinyl

دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 97-110

162

Effects of Enclosure, Rest-delayed and Continuous Grazing Treatments on Production Rate and Vegetation Cover of SadrAbad Nodoushan of Yazd Pastures A.

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 167-174

163

Effects of Phenological Stages on Yield and Quality Traits in 22 Populations of Tall Wheatgrass Agropyron elongatum Grown in Lorestan, Iran

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 9-16

164

Effects of Protein Supplementation on Muscular Performance and Resting Hormonal Changes in Collegiate Athletic

دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 8-18

165

Effects of Self-Talk on Football Players Performance in Official Competitions

دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 29-37

166

Efficient synthesis of new functionalized thiazoles using -bromo ketones

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 515-518

167

Efficient synthesis of stable trihydropyrrolo[1, 2-a][1,10]phenanthrolines via a domino-Knoevenagel-cyclization

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 509-514

168

EFL Pronunciation Teaching: A Theoretical Review

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 146-174

169

EFL Teacher Questions to Scaffold Learning Process: A Conversation Analytic Study

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 228-259

170

Elastic Buckling Analysis of Ring and Stringer-stiffened Cylindrical Shells under General Pressure and Axial Compression via the Ritz Method

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 332-347

171

Elastic Buckling of Moderately Thick Homogeneous Circular Plates of Variable Thickness

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 19-27

172

Electrochemical investigation of p-chloranil as an organic mediator in determination of dopamine using of multiwall carbon nanotubes paste electrode

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 451-459

173

Electro-magneto-thermo-mechanical Behaviors of a Radially Polarized FGPM Thick Hollow Sphere

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 305-315

174

Error Correction in Socio-Cultural Perspective: Feedback and Noticing in ZPD

دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 63-84

175

Estimating an appropriate plastic concrete mixing design for cutoff walls to control leakage under the earth dam.

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

176

Estimation of erosion and sediment yield of Ekbatan Dam drainage basin with EPM, using GIS

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 173-180

177

Estimation of Products Final Price Using Bayesian Analysis Generalized Poisson Model and Artificial Neural Networks

Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 55-60

178

Estimation of the cost function of a two-echelon inventory system with lost sales using regression

Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 55-64

179

E-Tools to Assist EFL Learners' Writing Skill: Wikis, Weblogs, and Podcasts

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 27-49

180

Evaluation of Effectiveness of Implementing Quality Management System (ISO9001:2000) Using BSC Approach in NIGC

Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 33-42

181

Evaluation of Tool Performance With Nanocrystalline Multilayer Coatings on the Machinability of Superalloy Inconel 718

دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 69-75

182

Evaluation on Some Treatments After Spring Frost Damage in Inflorescence Bud Formation in Pistachio Orchard

دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 46-53

183

Exergetic Optimization of Designing Parameters for Heat Recovery Steam Generators Through Direct Search Method

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-10

184

Exergy Analysis and Optimization of Combined Rankin Power and Ejector Refrigeration Cycle

دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

185

Exergy Analysis of Counter Flow Wet Cooling Tower in Khuzestan Steel Co

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 31-37

186

Feasibility Study on Synthesis of Zeolite from Coal Wastes of Coal Washing Plants

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 75-81

187

Finite Element Analysis of Self Destruction Mechanism in a Mechanical Controller

دوره 3، شماره 2، بهار 2010

188

Finite Element Analysis of the Pseudo-elastic Behavior of Shape Memory Alloy Truss and Beam

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 11-26

189

Finite Element Modeling of Crack Initiation Angle Under Mixed Mode (I/II) Fracture

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 231-247

190

Finite Element Simulation of C.V. Joint Forging of Prid Using Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method

دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

191

First Language Activation during Second Language Lexical Processing in a Sentential Context

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 1-26

192

Flood Water Surface Profile in Tapi River- Surat

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 23-36

193

Free Vibration Analysis of Micropolar Thermoelastic Cylindrical Curved Plate in Circumferential Direction

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 267-274

194

Funding decisions

دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 64-82

195

Fuzzy completion time for alternative stochastic networks

دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 17-22

196

Fuzzy Particle Swarm Optimization Algorithm for a Supplier Clustering Problem

Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 17-24

197

Gender-oriented Commonalities among Canadian and Iranian Englishes: An Analysis of Yes/No Question Variants

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 102-130

198

Gender-preferential Linguistic Elements in Applied Linguistics Research Papers: Partial Evaluation of a Model of Gendered Language

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 70-84

199

Generation Gap: Illusion or Reality?

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 63-100

200

Generation Reflection in TV Commercial and Advertisement

دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 139-158

201

Genetic Issues of Some of the Non Metallic Minerals in Lesser Himalaya

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 168-172

202

Geology and Mineralization of Bikilal phosphate deposit, Western Ethiopia, implication and outline of gabbro intrusion to East Africa zone

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 158-167

203

Graphical Abstracts

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 274-277

204

Graphical Abstracts

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 475-478

205

Graphical Abstracts

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 409-411

206

Graphical Abstracts

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 346-349

207

Green procedure for synthesis of 3, 4 dihydropyrimidinones using 12-molybdophosphoric acid, as a catalyst and solvent free condition under microwave irradiation

دوره 4، شماره 14، تابستان 1389، صفحه 5-10

208

Heat Exchangers in A C3MR LNG Plant, Cooling Curves and Their Effects on Efficiency

دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

209

Heat Transfer Characteristics and Optimization of a Porous Radiant Air Heater, Using DOM, under the Influence of 2-D Rectangular Radiative Field

دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

210

Hybrid model in network DEA

دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 39-44

211

Hydrodynamic Performance of the Modern Ship Propulsion System

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 55-61

212

Hydro-Geological Context of Mikkes Springs and Different Variations of their Flows (Morocco)

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 143-149

213

Ideal and anti-ideal decision making units: A fuzzy DEA approach

دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 31-41

214

Identification and removal of amine, cyanide and aldehyde compounds in cigarette smoke via extracted plant's micro silica by gas chromatography – mass spectroscopy (GC/MS) method

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 445-449

215

Identification of Medicinal Plants in Arshadchamani Rangelands of East Azarbaijan

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 103-110

216

Image Modalities in Multimedia Vocabulary Instruction: Does Dual Coding of Vocabulary Occur at Different Degrees?

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 83-102

217

Improved preparation of 3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3,3,1] nonane (DPT) from urea

دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 133-139

218

Improving EFL Learners’ Oral Proficiency Through Metacognitive Strategy Instruction

دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 137-156

219

Improving Reading IELTS Scores: Completion vs. Selection Tasks

دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 55-73

220

Influence of Element Order in Various Aspect of Evolutionary Structural Optimization

دوره 3، شماره 2، بهار 2010

221

Influence of fuzzy Goal Programming in Production Optimization Case study: Cement Industry

Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 43-52

222

Influence of using the strategy of concept maps in learning fractions

دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 29-37

223

Inhibition Revisited in EFL Learning/Teaching

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 39-50

224

Inhomogeneity Material Effect on Electromechanical Stresses, Displacement and Electric Potential in FGM Piezoelectric Hollow Rotating Disk

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 144-155

225

Input congestion, technical ineciency and output reduction in fuzzy data envelopment analysis

دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 45-60

226

Intelligent prediction of heating value of coal

دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 32-38

227

Inverse Identification of Circular Cavity in a 2D Object via Boundary Temperature Measurements Using Artificial Neural Network

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 21-30

228

Investigation into the Importance of Pre-Design Procedure in Vibration Absorbers Installations

دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

229

Investigation of Drawing Ratio Effect on Chart Rupture in Hydroforming Process

دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

230

Investigation of Plant Diversity in Middle Rangelands of Taleghan by Using BIO-DAP

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 47-52

231

Investigation of Surface Roughness on Aerodynamic Characteristics of Missiles

دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

232

Investigation of the flame temperature for some gaseous fuels using artificial neural network

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 57-64

233

Investigation of Vacancy Defects on the Young’s Modulus of Carbon Nanotube Reinforced Composites in Axial Direction via a Multiscale Modeling Approach

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 248-256

234

Iranian EFL Learners’ Reactions to Different Feedbacks in Writing Classrooms: Teacher Written Comments (TWC) vs. Peer Written Comments (PWC)

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 182-204

235

Iranian TEFL Students’ Perception of Plagiarism

دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 23-40

236

IRF and ISRF Sequences and their Anti-Pedagogical Value

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 119-140

237

Isolation and structure elucidation of a new alkaloid from the Indonesian Blue-Green Alga Arthrospira platensis

دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 37-40

238

Kinetic and thermodynamic studies of the removal of murexide from aqueous solutions on to activated carbon

دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 219-235

239

Kinetic study of unsaturated ketones epoxidation with hydrogen peroxide through the inverse phase transfer catalysis and effect of ultrasonic waves in this epoxidation

دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 287-297

240

Layout of Cellular Manufacturing System in Dynamic Condition

Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 43-54

241

Linear Programming, the Simplex Algorithm and Simple Polytopes

دوره 06، شماره 1، بهار 2014، صفحه 567-590

242

LITHOTHEQUE knowledge system about world-s mineral deposits supported by miniaturized sample sets: call for international adoption, networking and exchange

دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 70-84

243

Local scour around rectangular abutment and their countermeasures by using sacrificial piles

دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 47-55

244

L-Proline as an eco-friendly catalyst for microwave-assisted synthesis of trans-cinnamic acid derivatives

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 363-366

245

Magneto-Thermo-Elastic Stresses and Perturbation of the Magnetic Field Vector in an EGM Rotating Disk

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 168-178

246

Mathematical Analysis of Shearing Viscoelastic Beam Subjected to Continuous Moving Load

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 1-10

247

Maximal Benefit Location Problem for A Congested System

Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 73-83

248

MCM-41 functionalized sulfonic acid catalyzed one-pot synthesis of 1,8- dioxo-octahydroxanthenes

دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 117-120

249

Metal complexes of unsaturated polycarbonyl compounds derived from benzoyl acetone and aromatic aldehydes

دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 71-81

250

Microwave assisted oxidation coupling of thiols to symmetrical disulfides with tripropylammonium fluorochromate (VI) (TPAFC)

دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 155-160

251

Mobile Robot Online Motion Planning Using Generalized Voronoi Graphs

Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 1-15

252

Modeling, simulation and analysis of a multi degree of freedom aircraft wing model

دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 21-62

253

Modeling the effect of EGR on combustion and pollution of dual fuel engines with flow field model

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 19-26

254

Modeling the Time-Dependent Rheological Properties of Pistachio Butter

دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 38-45

255

Model study reservoir flushing

دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 1-8

256

Multi component reaction of mercaptanols, triphenyl phosphite and acetylenic esters

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 501-504

257

Multiple Batch Sizing through Batch Size Smoothing

Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 11-17

258

Multiscale Analysis of Transverse Cracking in Cross-Ply Laminated Beams Using the Layerwise Theory

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-18

259

N6-Isopentenyladenosine, an isoprenoid cytokinin endowed with biological activity: cytotoxicity against MDA-MB-231 breast cancer cell line and interaction with bovine serum albumin

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 278-284

260

Natural Convection in an Inclined Partitioned Enclosure with Local Heat Source

دوره 3، شماره 2، بهار 2010

261

New Approach for Estimation of Natural and Anthropogenic Components in the Recent Tendencies of Erosion Intensity and Suspended Sediment Yield Changes in River Basins

دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 39-54

262

New Heuristic Algorithms for Solving Single-Vehicle and Multi-Vehicle Generalized Traveling Salesman Problems (GTSP)

Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 49-58

263

New synthesis of 2,4-diamino-10-(4-bromo-phenylamino)-10H-9-oxa-1-aza-anthracene-3-carbonitrile, 2,4- diamino-10-p-tolylamino-10H-9-oxa-1-anthracec-3-carbonitrile and 2-(2-amino-3-cyano-4H-chromen-4-yl)- malononitrile

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 413-416

264

New synthesis of N, N’-bis-(1H-pyrrol-2-yl-methylene)-benzene-1, 2-diamine and N, N’-bis-(1H-pyrrol-2-yl-methylene)-benzene-1, 4-diamine in the presence of argon or Zn2+

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 505-508

265

Non-Linear Analysis of Viscoelastic Rectangular Plates Subjected to In-Plane Compression

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 11-21

266

Nonlinear Deformation Analysis and Modeling of Composite with Aluminum Layers

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 39-45

267

Noticing through Input Enhancement:Does it Affect Learning of the Conditionals?

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 19-27

268

Numerical Analysis of Rectangular Isotropic and Orthotropic Thin Plates Based on the Radial Point Interpolation Method (RPIM)

دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

269

Numerical Analysis of Supersonic Flows in UCS Using Motionless Viewing Window Technique

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 47-53

270

Numerical Evaluating of effective and behavior of balancing reservoir of water hummer on water tunnels lining to turbine in concrete dams

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

271

Numerical Investigations on the Effect of Pulsating Pressure on Improvement of Formability in Hydroforming of Bent Tube by FEM

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 11-20

272

Numerical simulation of a horizontal ground-coupled Heat pump

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 27-35

273

Numerical Simulation of Laminar and Turbulent Mixed Convection in Rectangular Enclosure with Hot upper Moving Wall

دوره 3، شماره 2، بهار 2010

274

Numerical solution of nonlinear integral equations by Galerkin methods with hybrid Legendre and Block-Pulse functions

دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 97-105

275

Numerical solution of seven-order Sawada-Kotara equations by homotopy perturbation method

دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 69-77

276

Numerical Study on Propagation of Flame in Laminar Pre-Mixed Combustion

دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

277

Object-Oriented Method for Automatic Extraction of Road from High Resolution Satellite Images

دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 55-62

278

Obtaining a Unique Solution for the Cross Efficiency by Using the Lexicographic method

دوره 06، شماره 1، بهار 2014، صفحه 555-566

279

On Iranian EFL Teachers’ Language Learning Strategies, Teaching Strategies, and Qualifications

دوره 1، شماره 3، بهار 2010

280

On the Evaluation of Lexical Profiles in the Iranian High School and University EFL Text Books

دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 75-85

281

On The Perimeter of an Ellipse

دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 1-6

282

On the strong convergence theorems by the hybrid method for a family of mappings in uniformly convex Banach spaces

دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 83-91

283

Operation of Multiple Reservoirs by utilization of Simulation Method for Analysis of System Dynamics

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

284

Optimization, Controller and Observer Design of a Reconfigurable Mobile Robot Using Genetic Algorithm and Neural Network

دوره 3، شماره 2، بهار 2010

285

Optimization of Axisymmetric Extrusion Die Profiles

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 59-70

286

Optimization of Flash, Billet Dimensions and Friction Factor in Closed Die Cold Forging Process

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 71-80

287

Optimization of Reduction Settings and Inter-stand Tensions for Tandem Cold Mills using Genetic Algorithm

دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 57-67

288

Optimum Die Design in Drawing of Square Section Rod from Round Bar

دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 31-38

289

Outsourcing or Insourcing of Transportation System Evaluation Using Intelligent Agents Approach

Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 35-41

290

Parametric Analysis of Square Thin Walled Section in Energy Absorption due to Oblique Load

دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

291

Parody: Another Revision

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 85-90

292

Persian Printed Document Analysis and Page Segmentation

دوره 1، شماره 1، بهار 2008

293

Petrochemical Characteristics of Neogene and Quaternary Alkali Olivine Basalts from the Western Margin of the Lut Block, Eastern Iran

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 87-106

294

Phenotypic Correlation between Some Nurserphelogical Traits among 60 Cultivars and the Genotypes of Almond

دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 30-37

295

Planting Methods and Seedling Establishment of Artemisia sieberi Besser: Seeds Collected from Isfahan Kolah Ghazi Sagebrush Vegetations

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 1-7

296

Plot Parody in Stoppard’s Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, The Real Inspector Hound, and Dogg’s Hamlet, Cahoot’s Macbeth

دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 129-156

297

Portfolio Selection using Data Envelopment Analysis with common weights

دوره 04، شماره 1، بهار 2012، صفحه 323-333

298

Practical common weights scalarizing function approach for efficiency analysis

Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 41-47

299

Practical Engineering Approach for Generating the Torsional Earthquake Excitation from Translational Components

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 1-10

300

Prediction of aquifer reaction to different hydrological and management scenarios using visual MODFLOW model-Case study of Qazvin plain

دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 39-45

301

Prediction of Crack Initiation Direction for Inclined Crack Under Biaxial Loading by Finite Element Method

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 257-266

302

Prediction of the Subsurface Crack Growth Lifetime in Railroad Wheel of the Iranian Railway System

دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

303

Preparation and characterization of optically active polyamides containing natural L-leucine amino acid linkages

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 479-485

304

Professional Commitment and Social Factors Affecting it Among Islamic Azad University, Tehran North Branch and Shahid Beheshti University Employees

دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 143-168

305

Promoting EFL Learners’ Academic Motivation and Reading Comprehension via Portfolio Development of Concept Maps

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 59-82

306

Propagation Models and Fitting Them for the Boolean Random Sets

Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 45-48

307

Qualitative and Quantitative Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Structures in Petrochemical Plant

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 153-162

308

Quantum mechanical calculation for determination of more stable isomer of phosphorous ylide involving an indole

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 290-296

309

Random fixed point of Meir-Keeler contraction mappings and its application

دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 63-67

310

Raters’ Perception and Expertise in Evaluating Second Language Compositions

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 67-87

311

Rede ned (anti) fuzzy BM-algebras

دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 7-21

312

Reduction of acid chlorides using zirconium borohydride triphenylphosphine complex as a new, efficient and stable reducing agent

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 286-289

313

Relational Databases Query Optimization using Hybrid Evolutionary Algorithm

دوره 1، شماره 1، بهار 2008

314

Relationship between Understanding of Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior of Tehran Physical Education Teachers

دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 19-28

315

Relationships between Geopedological Characteristics and Vegetation Cover: A Case Study in the Dagh-Finou Catchment, Hormozgan Province, Iran

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 85-94

316

Response of Badami-Zarand Pistachio Rootstock to Salinity Stress

دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 1-11

317

Review of Damage Tolerant Analysis of Laminated Composites

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 275-289

318

Rubber/Carbon Nanotube Nanocomposite with Hyperelastic Matrix

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 43-49

319

SbCl5-SiO2: an efficient reagent system for regio- chemo- and stereoselective claisen-schmidt condensation

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 431-435

320

Scheduling in Container Terminals using Network Simplex Algorithm

Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 9-16

321

Seismic Reliability Evaluation of the Jacket Structure of an Offshore Platform Based on Nonlinear Time History Analyses

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

322

Seismic Upgrading of Non-ductile Steel Frames using Steel Plate Shear Walls

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 115-131

323

Selective alkylation of benzene with isopropyl alcohol over H3PO4-ZSM-5 catalyst

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 491-500

324

Selective Iron (II) colorimetric sensor based on hydroxamic acid-functionalized gold nanoparticles

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 465-472

325

Semantic Preserving Data Reduction using Artificial Immune Systems

دوره 1، شماره 1، بهار 2008

326

Semiautomatic Image Retrieval Using the High Level Semantic Labels

دوره 1، شماره 1، بهار 2008

327

Shrimp Culture Impact on the Surface and Ground Water of Bangladesh

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 125-132

328

Silica sulfuric acid: an efficient catalyst for the synthesis of substituted indazoles

دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 191-194

329

Simplex design method in simultaneous spectrophotometric determination of silicate and phosphate in boiler water of power plant and sewage sample by partial least squares

دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 1-9

330

Simulation of Mode I Strain Energy Release Rate for Rectangular Laminated Composite Plate Using a Simple Finite Element Model

دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

331

Simultaneous spectrophotometric determination of lidocaine and hydrocortisone acetate in pharmaceutical preparations by multivariate calibration methods

دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 31-36

332

Social Trust and Socio-cultural Factors Involving on it (A Case Study of 20 to 29 Years old in Mazandaran)

دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 39-66

333

َSociological Study of Effective Factors on Forming Iranian Cohesive Identity(A Case study of Bukan’s Youth)

دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 77-112

334

Solvent free solid support synthesis of arylmethylene bis(3-hydroxy-2-cyclohexene-1-ones) and xanthenediones derivatives by microwave irradiation

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 423-429

335

Solving a mathematical model with multi warehouses and retailers in distribution network by a simulated annealing algorithm

دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 42-54

336

Solving linear and nonlinear optimal control problem using modified adomian decomposition method

دوره 1، شماره 1، بهار 2008

337

SOLVING NONLINEAR KLEIN-GORDON EQUATION WITH A QUADRATIC NONLINEAR TERM USING HOMOTOPY ANALYSIS METHOD

دوره 02، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 162-172

338

Some notes concerning the convergence control parameter in homotopy analysis method

دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 61-72

339

Some Results for CAT(0) Spaces

دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 11-19

340

Some Results on facets for linear inequality in 0-1 variables

دوره 04، شماره 1، بهار 2012، صفحه 334-349

341

Spectrophotometric determination of Dalacin phosphate from formulations using reduce atomic absorption of calcium ion by phosphate

دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 65-70

342

Spelling Errors of Iranian School-Level EFL Learners: Potential Sources

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 188-207

343

Static Analysis of Functionally Graded Annular Plate Resting on Elastic Foundation Subject to an Axisymmetric Transverse Load Based on the Three Dimensional Theory of Elasticity

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 290-304

344

Strategies of Successful Language Learners

دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 1-18

345

Stress Analysis of Two-directional FGM Moderately Thick Constrained Circular Plates with Non-uniform Load and Substrate Stiffness Distributions

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 316-331

346

Structural characterization of BaZrO3 nanopowders prepared by stearic acid gel method

دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 11-15

347

Structure-radical scavenging activity relationships of hydroxytoluene derivatives

دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 141-153

348

Study of Change in Water Quality at Different Distances form Sea in Mahi Estuarian Area

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 53-64

349

Study of Gene Effects for Stalk Sugar Yield and Its Component Traits in Sweet Sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Using Generation Mean Analysis

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 133-142

350

Study of Metallurgical Properties Effects and Effective Parameters on Fracture Bio-Medical Stainless Steel 316L of Human's Body

دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

351

Study of the Effect of Lubricant Emulsion Percentage and Tool Material on Surface Roughness in Machining of EN AC 48000 Alloy

دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

352

Study of the Effects of Various Boundary Conditions on the Acoustical Treatments of Double-Panel Structures Lined with Poroelatic Materials

دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 1-12

353

Study of Wave Motion in an Anisotropic Fiber-Reinforced Thermoelastic Solid

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 91-100

354

Study on Vegetation Changes of Natural Ranges in KhoyBilehvar Semi-Steppic Area of West Azarbaijan Province

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 75-84

355

Study the Effects of Nano Fluid as a Coolant in Milling Process for Improving Machining Parameters

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 41-46

356

Stylistic Analysis of a Poetic Text: A Case from Persian

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 75-84

357

Surface Effect on Nonlinear Free Vibration Analysis of Nanotubes

دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 39-46

358

Sustainable Ground Water Development in Hard Rock Aquifers in Low-Income Countries and the Role of UNESCO _ IUGS - IGCP projec -GROWNET-

دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 1-9

359

Synthesis and antimicrobial evaluation of 3-{[7-(2,4-dichlorophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)]pyrido[2,3-d] pyrimidin-4-yl}-1N-ethoxyphthalimido-2-substituted-imidazolidin-4-one derivatives

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 350-357

360

Synthesis and application of chelating resins based on polyacrylonitrilediethylenetriamine for metal ions removal

دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 195-204

361

Synthesis and characterization of a novel derivative of azo calix [4] - arenes as a new potential for analgesic and antibacterial drug

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 461-464

362

Synthesis and Characterization of New Copoly(amide-imide)s Based on 1,3- bis[4,4'-(trimellitimido)phenoxy]propane and Fumaric acid

دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 41-47

363

Synthesis and characterization of poly (AAm-co-AAc)/NaA nanocomposite and removal of methylene blue with it

دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 161-165

364

Synthesis and characterization of VPO catalysts with the different ratio of P/V in organic medium for partial oxidation of n-butane to maleic anhydride

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 320-326

365

Synthesis and dynamic 1H NMR study of dialkyl-2-[N-acetyl-N-(alkyl or aryl)carbamoyl]butandioate derivatives

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 519-522

366

Synthesis of 1,2- dihydroisoquinolines using isoquinoline and activated acetylenes with NH-acids

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 397-401

367

Synthesis of a carbon-14 analogue of N-(aryl-methyl)-3-phenyl-acryl amidine-[carboxy-14C] and its derivatives as NR2B-selective NMDA receptor antagonist

دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 205-209

368

Synthesis of a new class of 3-methyl-1-substituted-3H-1λ5-benzo [4,5]imidazo[1,2-c] [1,3,2]oxazaphosphol-1- one

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 371-375

369

Synthesis of bis–indolylmethanes, tris–indolylmethanes and 3, 3'-diindolyloxindole derivatives using cellulose sulfuric acid as the biodegradable solid acid catalyst under heterogeneous condition

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 383-389

370

Synthesis of functionalized chromenes using ketones and aldehyds

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 314-318

371

Synthesis of functionalized thiazins via multicomponent reaction of isothiocyanates and activated acetylens in the presence of isoquinoline

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 359-361

372

Synthesis of N-(3, 4, 4a, 10a-tetrahydro-2H, 5H-pyrano [2,3-b]chromen-5-yl)amines derivatives as antitumor compounds

دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 304-308

373

Taylor-Couette Flow Instabilities in Journal Bearings

دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

374

Technical note: Water conservation in Kuwait: A fuzzy analysis approach

دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 90-105

375

Temporal and spatial study of water use productivity of strategic crops in regional scale (Case study: Hamedan province)

دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 31-37

376

Test Method Facet and the Construct Validity of Listening Comprehension Tests

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 99-121

377

Test Score Equating and Fairness in Language Assessment

دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 113-128

378

The behavior of homological dimensions

دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-10

379

The Capacitated Location-Allocation Problem with Interval Parameters

Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 61-67

380

The Comparative Effect of Summarizing and Concept Mapping on ESP Learners’ Reading Comprehension of EAP Texts

دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 113-136

381

The cost and income efficiency models with MOLP structure

دوره 04، شماره 1، بهار 2012، صفحه 350-358

382

The Effect of Cognitive Strategy-based Grammar Instruction on Iranian Intermediate EFL Learners' Development of both Structural Knowledge and Strategy Use

دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 11-22

383

The Effect of Flat Pyramid Loading Pattern (FPLP) Loading Pattern Weight Training on Salivary Steroids in Mail Elite Weight Lifters

دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 45-53

384

The Effect of Flowering Time on Seed Dormancy Breaking of Almond

دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 22-29

385

The Effect of Multi-step Oral-revision Processes on Iranian EFL Learners’ Argumentative Writing Achievement

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 78-98

386

The Effect of Religiosity in Reduction of Delinquency among the Youth

دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 169-190

387

The Effect of Strategic Planning Focus and Time on Writing Fluency and Accuracy

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 122-145

388

The Effect of Task Repetition on Pragmatic Awareness of Iranian EFL Learners

دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 23-32

389

The Effect of Teachers' Attitudes on Implementing Washback in Regular versus Preparatory Language Classes

دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 1-10

390

The Effect of Teaching Cognitive and Metacognitive Strategies on Reading Comprehension Ability

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 208-227

391

The Effect of Teaching Collocations on EFL Learners’ Awareness of the Affective Dimensions of Deep Vocabulary Knowledge

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 43-58

392

The Effect of Vocabulary Instruction through Semantic Mapping among EFL Learners with Different Perceptual Learning Styles

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 1-22

393

The Effect of Written Corrective Feedback on the Accuracy of Output Task and Learning of Target Form

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 50-77

394

The Effects of Multimedia Annotations on Iranian EFL Learners’ L2 Vocabulary Learning

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 1-18

395

The Family Background of Inequality in Educational Opportunities (A case Study of female high school students in Ahar

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 125-148

396

The Finite Element Method and Genetic Algorithm Approaches on Shape Optimization of Prosthesis According to Fatigue Behavior

دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

397

The Impact of Collegial Instruction on Peers’ Pedagogical Knowledge (PK): An EFL Case Study

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 162-187

398

The Impact of Contextual Clue Selection on Inference

دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 19-39

399

The Impact of Keeping Oral Dialogue Journals on EFL Learners’ Oral Fluency

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 127-142

400

The Impact of Observer Ring Technique on the Writing Achievement: A case of Iranian EFL Learners

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 163-181

401

The Impact of Reduction Recasts on the Improvement of EFL Learners’ Speaking Ability

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 23-42

402

The Impact of Teaching Critical Literacy on EFL Learners’ Reading Comprehension and Critical Awareness: A Freirean Addition to Vygotsky’s ZPD

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 143-161

403

The Impact of Using Authentic Audio-Taped and Video-Taped Materials on the Level of EFL Learners’ Pragmatic

دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 33-52

404

The Impact of Utilizing Computer Assisted Language Learning on EFL Learners’ Foreign Accent Reduction

دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 41-62

405

The Influence of Family and Satellite Interaction in Divorce Increasing

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 191-212

406

The interval Malmquist productivity index in DEA

دوره 04، شماره 1، بهار 2012، صفحه 311-322

407

The Main Parameters Assessment of Clod and Stone Separation from Potato Crop (Inclined Belt Type) in Potato Harvester

دوره 3، شماره 2، بهار 2010

408

The preemptive resource-constrained project scheduling problem subject to due dates and preemption penalties: An integer programming approach

Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 35-39

409

The Problem of English Spatial, Non-spatial and Idiomatic Adpositions in Iranian EFL Environment: A Prototypical Approach

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 88-118

410

The Relationship among EFL Teachers’ Critical Thinking, Self-efficacy, and their Perception of Effective Teaching

دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 175-207

411

The Relationship between Blood Buffer Capacity and Aerobic Power with Ability to Perform High Intensity Intermittent Activities in Young Football Players

دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 38-44

412

The Relationship Between EFL Teachers’ Emotional Intelligence and Their Effectiveness in Managing Young Learners’ Classrooms

دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 85-112

413

The Relationship between Emotional Intelligence and Students` Academic Achievements in General EFL Classes

دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 50-66

414

The Relationship between Teachers' Teaching Efficacy and their Multiple Intelligences

دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 33-45

415

The Structure of Power in Family and its Effect on Social Participation in Shiraz

دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 105-130

416

The synthesis of some organotin (IV) compounds in the melt- phase

دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 237-243

417

Three-dimensional Free Vibration Analysis of a Transversely Isotropic Thermoelastic Diffusive Cylindrical Panel

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 376-392

418

Three-dimensional quantitative structure activity relationship approach series of 3-Bromo-4-(1-H-3-Indolyl)-2, 5-Dihydro-1H-2, 5- Pyrroledione as antibacterial agents

دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 49-58

419

Traffic Flow Analysis Based on Queuing Models

Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 19-23

420

Trajectory Optimization of Cable Parallel Manipulators in Point-to-Point Motion

Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 29-34

421

Tsunami Propagation in Arabian Sea and Its Effect on Dwarka City of Gujarat, India

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 163-174

422

Two-dimensional Axisymmetric Electromechanical Response of Piezoelectric, Functionally Graded and Layered Composite Cylinders

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 403-417

423

Two-stage Production Systems under Variable Returns to Scale Technology: A DEA Approach

Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 67-71

424

Typology of Religious Sub-cultures among Mashhad Youth

دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 9-38

425

Ultrasonic degradation of hydrogels in aqueous solutions

دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 65-73

426

Using BELBIC based optimal controller for omni-directional threewheel robots model identified by LOLIMOT

دوره 1، شماره 1، بهار 2008

427

Using Electromagnetism Algorithm for Determining the Number of kanbans in a Multi-stage Supply Chain System

Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 63-72

428

Using Markov Chain to Analyze Production Lines Systems with Layout Constraints

Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 15-23

429

Using neural network to estimate weibull parameters

Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 48-54

430

Using remote sensing data and GIS to evaluate air pollution and their relationship with land cover and land use in Baghdad City

دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 20-24

431

Using the Ultrasonic Nondestructive Methods for Prediction of Mechanical Properties of AISI 4140 Alloy Steel

دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 23-30

432

Using Wind Data to Predict the Risk of Volcanic Eruption: An Example from Damavand Volcano, Iran

دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 127-133

433

Vendor Selection: An Enhanced Hybrid Fuzzy MCDM Model

Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 31-39

434

Volumetric properties of {n-butyl acetate + 1-butanol + 1,2- butanediol} at temperature between [298.15 ,303.15 and 308.15] K.

دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 245-256

435

Water Quality of Nour City Rivers

دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

436

Wave Propagation at the Boundary Surface of Elastic Layer Overlaying a Thermoelastic Without Energy Dissipation Half-space

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 363-375

437

Wave Propagation in Mixture of Generalized Thermoelastic Solids Half-Space

دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 199-213

438

Wave Propagation in Sandwich Panel with Auxetic Core

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 393-402

439

Yard crane scheduling in port container terminals using genetic algorithm

دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 39-50

440

Zinc oxide-acetyl chloride as an efficient catalyst for the one-pot preparation of Knoevenagel condensation of aromatic aldehydes with 1,3-dimethylbarbituric acid

دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 391-395

441

آیا دانشجویان ایرانی در حال شکوفایی هستند؟

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 83-94

442

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن)

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 31-49

443

ابراهیم حکیمی، پزشکی روشنفکر و سیاستمدار(باز خوانی زندگی سیاسی حکیم الملک در دوران نخست وزیری)

دوره 4، شماره 16، بهار 1389

444

ابزار شناخت و ماهیت خداوند در دستگاه فکری عطار و سهروردی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 115-138

445

آب کافت آنزیمی الیاف نایلون 66 با استفاده از آنزیم پروتئاز

دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 13-21

446

ابلیس در اعتقادات یهودی - مسیحی - اسلامی

دوره 15، شماره 46، زمستان 1388، صفحه 41-76

447

اثر pH بر سنتز نانوپودر آلومینا تولید شده به روش شیمی تر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-6

448

اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد، برخی صفات تخم‌مرغ و فراسنجه‌هایی بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌گذار در مرحله‌ آخر تخم‌گذاری

دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 799-809

449

اثرات استفاده از سطوح مختلف مانان الیگوساکاریدها بر عملکرد، صفات لاشه و پروفیل چربی خون در جوجه های گوشتی

دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 41-50

450

اثرات اکستازی بر روی هموگرام در حضور و فقدان مهارکننده انتخابی سیستم سروتونرژیک در موشهای صحرایی ماده بالغ

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

451

اثرات تجربه کاری بر ارزشهای حرفهای در دانشجویان

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 247-259

452

اثرات تفت دادن پنبه دانه بر محتوی گوسیپول، روند تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتئین آن

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 95-106

453

اثرات تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد جو بدون پوشینه

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 56-67

454

اثرات ضد قارچی تراف نانوسیلور بر روی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و لارو تا وزن یک گرمی

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 65-74

455

اثرات کاربرد پتاسیم و ژیبرلین به طور جداگانه و توأم بر جذب عناصر معدنی پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم در گیاه عدس (Lens culinaris L.)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 9-19

456

اثرات کلرور پتاسیم بر تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم دوروم در نیشابور

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 119-128

457

اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 37-43

458

اثرات محلول پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگ چغندرقند در شرایط تنش کمبود آب

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-27

459

اثر استات دسموپرسین در زمان تکوین پریناتال و نئوناتال محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد (HPG) بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش صحرایی نر در زمان بلوغ

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389

460

اثر استفاده از سطوح مختلف کنجاله کلزا بر وزن اندامهای داخلی و ترشح هورمونهای غده تیروئید در طیور گوشتی

دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 791-798

461

اثر اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر برخی شاخصهای رشد و عملکرد ذرت تحت تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 34-40

462

اثر الیاف فلزی بر پارامترهای مقاومتی (فشاری- کششی) بلوک های بتنی سبک و ارائه طرح اختلاط بهینه آنها

دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 39-45

463

اثر آنتاگونیستی گونه‌های تریکودرما علیه Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici عامل پژمردگی گوجه فرنگی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 173-167

464

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد - منفرد‏

دوره 3، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 111-129

465

اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 137-146

466

اثربخشی خدمات مشاوره ای کشاورزی کارشناسان ناظر طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش در استان آذربایجان غربی

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 65-80

467

اثربخشی فرآیند حسابرسی در کشف اشتباهات و تحریف های با اهمیت در صورت های مالی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 49-76

468

اثر بسترهای مختلف کاشت در تولید مینی‌تیوبر ارقام مختلف سیب‌زمینی در شرایط گلخانه‌ای

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 127-138

469

اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella)

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-29

470

اثر بقایای اندام های علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon L.) بر برخی از صفات مورفولوژیک و عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 105-113

471

اثر بیولوژیکی indica Piriformospora، vermifera Sebacina و Trichoderma spp. علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی عدس در شرایط گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 143-127

472

اثر پرایمینگ بذر با اسیـد سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی ( Vigna unguiculata L) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 13-30

473

اثر تاموکسیفن بر اووژنزدر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

474

اثر تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر ویژگی های کمی کلم تکمه ای،Brassica oleracea var. gemmifera

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 57-64

475

اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 91-99

476

اثر ترکیبی دو هورمون گنادورلین و پروستاگلندین(PGF2α) بر تکثیر نیمه مصنوعی ماهی حوض(Carassius auratus)

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-10

477

اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین بر جوانه‎زنی و رشد اولیه کلزا (Brassica napus L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و آفتابگردان (Helianthus annus L.)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 91-100

478

اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 1-19

479

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 1-14

480

اثر تنش خشکی و روش‎های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-26

481

اثر تیواوره بر شکستن خواب و عملکرد مینی‌‌تیوبر‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 65-72

482

اثر چهار نوع ماده ی بستری بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد توت فرنگی در کشت بدون خاک

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 83-94

483

اثر دوازده هفته تمرینات تلفیقی بر حجم ضربه‌ای قلب زنان مبتلا به انسداد شریان کرونر

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-22

484

اثر دوره های مختلف تداخل علف های هرز بر شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 15-26

485

اثر دوز بیشینه و کمینه آتروپین بر مولفه Fractional Shortening در اکوکاردیوگرافی خرگوش

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 89-94

486

اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر فنولوژی، عملکرد دانه و اسانس روغنی بابونه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-84

487

اثر رشد جبرانی و تاثیر گرسنگی روی شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید (Kamensky,1901) Rutilus frisii kutum

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 45-52

488

اثر روش‎های مختلف خاک ورزی بر شاخص های انرژی و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 67-76

489

اثر زمان و مقدار محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر ۳۴۷

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 219-231

490

اثر سرب و مس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus)

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 9-20

491

اثر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 347-354

492

اثر سطوح مختلف مواد مغذی جیره بر عملکرد و همبستگی آن با صفات لاشه در دوره رشد جوجه‌های گوشتی

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 645-655

493

اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 11-29

494

اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 325-335

495

اثر صمغ گوار بر بافت و فراریت اسانس‌های اضافه شده به دوغ ایرانی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 31-42

496

اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 19-28

497

اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinal) بر اسپرماتوژنز و محور هورمونیهیپوفیز ـ گنادی در موش های سوری بالغ

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

498

اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین

دوره 5، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 13-18

499

اثر عوامل محیطی غیرزنده بر جمعیت شته مومی کلم L. Brevicoryne brassicae روی زراعت کلزا در منطقه ورامین

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 39-47

500

اثر فاصله پاشش و نرخ تغذیه پودر در فرآیند HVOF بر رفتار خوردگی داغ پوشش های NiCrAlY

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 33-43

501

اثر فرآیند حرارتی بر خصوصیات رئولوژیکی رب گوجه‌فرنگی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 1-8

502

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تورم در کشورهای منتخب

دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 183-210

503

اثر کاهنده نگهداری انفرادی بر آستانه احساس درد مزمن در موش آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 201-206

504

اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی ارزن مرواریدی (Panicum miliaceum L) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) در کشت مخلوط

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 1-16

505

اثر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشدی در نخود (رقم آزاد)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 176-184

506

اثر محلول پاشی نیتروژن بر برخی صفات موثر بر عملکرد دانه سه رقم ذرت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 274-294

507

اثر مقادیر مختلف سلنیم و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم بهاره

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 79-94

508

ایجاد پوشش‌های مقاوم به سایش روی زیر لایه فولاد CK45 به روش الکترواسپارک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 37-44

509

اجتهاد پذیری ظواهر قرآن در چالش هرمنوتیست ها

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 69-86

510

اختلاف سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری

دوره 5، شماره 17، تابستان 1389

511

اخلاق مدیریّت از منظر آیات و روایات

دوره 4، شماره 15، زمستان 1389، صفحه 211-228

512

ارایه روش نوین محاسبه میزان پیشرفت پروژه ها بر اساس تصمیمگیری چىد معیاره

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 31-42

513

ارایه یک الگوی بومی‌‌ رهبری به منظور مطالعه تطبیقی سبک رهبری روزنامه‌های دولتی و غیر دولتی

دوره 3، شماره 6، بهار 1389، صفحه 65-85

514

ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های فکری (تفکر خلاق و تفکر انتقادی) برای مقطع کارشناسی از نظرمتخصصین برنامه ریزی درسی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-19

515

ارائه الگوی راهنمایی تدوین برنامه درسی ب اساس بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از محورهای اساسی برنامه ریزی درسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 99-128

516

ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در بانک ملت

دوره 1389، شماره 4، بهار 1389، صفحه 61-71

517

ارائه روشی برای تولید آلیاژ مس- کروم با میزان حلالیت بالای کروم در زمینه مس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 53-60

518

ارائه روشی نوین در تحلیل پایداری تونل با معرفی نمودار جدیدی برای منحنی اندرکنش زمین؛ مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد گرین

دوره 4، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 49-64

519

ارائه مدلی برای نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 9-32

520

ارائه مدل جهت انتخاب رؤسای واحدها در دانشگاه آزاد اسلامی(بر اساس منطق فازی)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 7-28

521

ارتبات بین سبک های مدیریتی تبدیلیو تبادلی مدیران با تعهدسارمانی کارکنان واستادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 129-147

522

ارتباطات ادراکات دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه با پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 9-22

523

ارتباط بین استفاده از یادگیری و مشاهده ای و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 113-131

524

ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه، سود و زیان و حجم مبادلات با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 35-68

525

ارتباط بین سبک های هویت با عوامل برانگیزاننده و احساس موفقیت در پسران نوجوان نخبه رشته ورزشی کاراته

دوره 3، شماره 9، بهار 1389، صفحه 7-25

526

ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای منتخب)

دوره 4، شماره 10، بهار 1389، صفحه 1-28

527

ارتباط بین شاخص محتوای کلروفیل و عملکرد دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 8-16

528

ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 104-115

529

ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه 15 تا 20 سال مازندران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 94-112

530

ارتباط درجه هایپرکراتوز سرپستانک در آستانه دوره خشکی با عفونتهای پستان پس از زایش در گاو شیری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 145-152

531

ارتباط سبک های رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 131-144

532

ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 7-21

533

ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 7-17

534

ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 137-149

535

ارتقای رضایت مشتریان ایران خودرو ازخدمات فروش و پس از فروش: تحلیلی بر نقشه عناصر کیفی با رویکرد سروکوال

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 43-54

536

ارتقای کیفیت محصولات در صنعت غذایی شیرینی و شکلات با به کارگیری QFD و AHP

دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 35-52

537

ارزیابی اثرات استفاده از گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های خون در جوجه‌های گوشتی

دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 923-932

538

ارزیابی ارتباط میان خالص دارایی عملیاتی(NOA)و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387 تا1380

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 61-73

539

ارزیابی استراتژیک فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تحلیل اختیارهای واقعی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 177-201

540

ارزیابی اقتصادی پرورش میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)دراستان هرمزگان

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 50-64

541

ارزیابی الکتروشیمیایی خوردگی جوش های ترمیمی فولاد زنگ نزن 17-4 PH در محلول 5/3 درصد وزنی کلرید سدیم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 9-17

542

ارزیابی بهره وری در واحدهای مجتمع نیروگاهی با استفاده از شاخص مالکم کوئست

دوره 4، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 29-42

543

ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری در میدان نفتی قلعه نار واقع در فروافتادگی دزفول

دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 79-92

544

ارزیابی تاپیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده(اقتصادی و بازار)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 72-86

545

ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 269-277

546

ارزیابی تأثیر بلوغ فرآیند برآورد هزینه پروژه در مدیریت بنگاه های اقتصادی صنعت نفت

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 55-74

547

ارزیابی تاثیر فرمولاسیون‌های ترکیبی از آنتی اکسیدان‌های طبیعی، سنتزی و اسید سیتریک در پایدارسازی روغن کره

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 55-65

548

ارزیابی تأثیر مصرف پربیوتیک دکستران بر کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از درجه بندی ضایعات روده ای

دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 161-171

549

ارزیابی تاثیر مهار کننده‌ی باسیلوس لیکنی فورمیس بر آفلاتوکسین های B1 و B2 در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 41-50

550

ارزیابی تحمل به خشکی ارقام بومی و اصلاح شده گندم نان در شرایط آبی و تنش خشکی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 81-91

551

ارزیابی تطبیقی ساختار فضایی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با تاکید بر مراکز شهری

دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 89-108

552

ارزیابی تطبیقی کیفیت خدمات سیستم خودپردازها

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 175-205

553

ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره‌ی نگه‌داری یکساله

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 35-46

554

ارزیابی تناسب اراضی خاکچال های شهر تبریز با روش محدودیت ساده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 95-102

555

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه بوالحسن دزفول به منظوراستقرار کاربری گردشگری به روش تصمیم گیری چند معیاره

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 38-52

556

ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی تالاب میانکاله بر اساس شاخص حساسیت محیط زیستی (ESI)

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 29-40

557

ارزیابی خلوص روغن‌های زیتون بر اساس سنجش میزان‌تری گلیسریدهای پلیمریزه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 49-54

558

ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به منظور ارایه راهبردهایی برای بهبودکیفیت این گروه

دوره 6، شماره 25، زمستان 1389، صفحه 1-26

559

ارزیابی ریسک محیط زیستی سد بالارود خوزستان در مرحله ساخت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 81-106

560

ارزیابی زیستی رودخانه کر(استان فارس) در فصول مختلف با استفاده از ساختار جمعیتی ماکروبنتوز

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 21-34

561

ارزیابی سیتولوژی رحم به منظور تشخیص اندومتریت تحت بالینی و تأثیر آن بر میزان باروری در گاوهای واکل

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 103-111

562

ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی و ارائه راهکار جهت ارتقای آنها

دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 23-39

563

ارزیابی سودمندی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در شفافیت صورت های مالی بانک های تجاری

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 121-140

564

ارزیابی علمی -کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 149-165

565

ارزیابی عمکرد تصفیه خانه فاضلاب راونج

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 295-306

566

ارزیابی عملکرد اجرای طرح اصلاح ساختار چای از نگاه چایکاران

دوره 5، شماره 10، بهار 1389، صفحه 37-56

567

ارزیابی عملکرد بذر و اجزای آن در اکوتیپ‌های یونجه مناطق سردسیری ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-94

568

ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد 20 لاین جو پاییزه در شرایط تبریز

دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 1-10

569

ارزیابی عملکرد مدیریت با استفاده از شاخص ارزش افزوده نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 201-218

570

ارزیابی عملکرد مدیریت مراکز آموزش مهندسی در ایران با رویکرد فازی: مطالعه موردی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1389، صفحه 7-32

571

ارزیابی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی ده آمیخته ی‌ کرم ابریشم چینی و ژاپنی در سیستم تلاقی چرخشی

دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 51-62

572

ارزیابی فارمی دو واکسن کشته دو گانه نیوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-67

573

ارزیابی قابلیت روش‌های برون‌سپاری

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 89-116

574

ارزیابی قدرت جذب و اندوزش گیاه یونجه یکساله (Medicago scutellata) در خاکهای آلوده به کادمیوم

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 247-260

575

ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-29

576

ارزیابی کارایی واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان در ایجاد پاسخ ایمنی یکنواخت و پایدار در یک گله مادر گوشتی

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 95-105

577

ارزیابی کفایت درونی مراکس آموزش کوتاه مذت عمومی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن در واحذهای منطقه ده

دوره 5، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 127-142

578

ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، تسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت، نسبت قیمت به درامد، نسبت درامد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران

دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 137-152

579

ارزیابی کیفیت وب سایت ها ابزارها و معیارها

دوره 1389، شماره 4، بهار 1389، صفحه 5-16

580

ارزیابی لاین های گندم دوروم بهاره برای تحمل به سرمای اول فصل از طریق کشت زودتر از موعد

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 53-64

581

ارزیابی لاین های گندم نان بهاره (Triticum aestivum L) و گروه‌بندی آنها براساس شاخص‌های زراعی

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 41-52

582

ارزیابی لاین‌های گندم نان بهاره (Triticum aestivum L) و گروه‌بندی آنها براساس شاخص‌های زراعی (چاپ مجدد)

دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 11-22

583

ارزیابی مدل‎های تجربی شوری‌زدایی خاک‎های شور و تعیین مدل مناسب برای اراضی شمال اهواز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 23-34

584

ارزیابی میـزان خسـارت سـرخرطومی ریشـه ی Col.: Curculionidae puncticollis Stephens Sitona بر یونجه در آزمایش های گلدانی

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 75-82

585

ارزیابی میزان فرسایش پذیری و رسوب زائی در حوضه‌ی آبخیز پیله رود اردبیل با رویکرد تکنیک منطق فازی

دوره 5، شماره 10، بهار 1389، صفحه 75-99

586

ارزیابی مقادیر سرمی کلسیم، فسفر، پروتئین، آلبومین و فسفاتاز قلیایی در زمان های 18، 30 و 60 هفتگی در نژاد لگهورن سفید

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-98

587

ارزیابی مکان های آموزشی ( دبیرستان ) و تاثیر آن در ترافیک منطقه 3 شهرداری شهر رشت

دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 35-57

588

ارزیابی موانع توسعه هزینه های کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 155-184

589

ارزیابی مورفوتیپ‌های پیاز قرمز آذرشهر از نظر صفات زراعی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 101-106

590

ارزیابی نمایه‌های انتهای کتابهای فارسی حوزه علوم اسلامی کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999

دوره 3، شماره 8، بهار 1389، صفحه 97-107

591

ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 63-76

592

ارزیابی همبستگی تعدادی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو لخت با عملکرد دانه

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 29-40

593

ارزیابی واکنش ارقام مختلف گردو به قارچ Gnomonia leptostyla عامل بیماری آنتراکنوز گردو

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 55-61

594

ارزیابی واکنش برخی ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به Alternaria tenuissima عامل بیماری لکه موجی

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 61-74

595

ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی شهرستان سمنان )

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 97-124

596

ارزیابی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کیفیت زندگی افراد دیابتی (گستره سنی 20 تا 60 سال)

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 317-328

597

ارزیابی و نجزیه نحلیل فرایند انتقال تکنولوژی برای تولید موتورهای دیزلی

دوره 4، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 15-28

598

ازبحرانهای مالی دوره قاجار تا شکل‌گیری نظام بانکی ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-14

599

آزمون توان تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی (CAPM (CD- جهت پیش بینی ریسک و نرخ بازده مورد انتظار

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 83-103

600

آستانه تحمل گندم دیم به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi، در آزمایش‌های گلدانی در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 77-69

601

استراتژی‌های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-25

602

استفاده از باطله های گرانیتی در ترکیب بدنه های سرامیکی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 1-12

603

استفاده از مزوپور سیلیسی15 -SBA عامل ­دار شده با گروه عاملی آمینی برای حذف انتخابی آنیون­ ها در محیط آبی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1389، صفحه 29-35

604

استقرار زیستگاه های مصنوعی (Artificial reefs)با تاکید بر پراکنش جوامع ایکتیوپلانکتونی درآب های استان هرمزگان(حوزه خلیج فارس)

دوره 1، پیش شماره 3، پاییز 1389، صفحه 11-20

605

اسطوره‌ها، زندگان جاوید (به بهانة نقد اسطوره‌شناختی آسمان‌خراش میلاد)

دوره 6، شماره 18، بهار 1389، صفحه 1-15

606

اشتراکات لیلى و مجنون جامى و لیلى و مجنونِ نظامى و مجنون و لیلى امیرخسرو دهلوى

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 9-43

607

اصلاح مدل اجزاء محدود به روش تابع پاسخ (RFM)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 39-46

608

اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 77-103

609

آغاز دعوت ابراهیم (ع) در قرآن و مقایسه آن با منابع یهودی - مسیحی

دوره 15، شماره 46، زمستان 1388، صفحه 7-40

610

افزایش ضریب غنی شدگی آرسنیک ،روی و مس در رسوبات بستر زاینده رود اصفهان

دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 93-105

611

آقا محمد خان قاجار صفات و کینه توزى هاى او و تزویج دختر کریم خان زند با چاروادار قزوینى

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 171-178

612

القاب و عناوین فرمانروایان در ایران پیش از اسلام

دوره 5، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 1-25

613

الگویی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 131-151

614

الگوبرداری یا خلاقیت در بازآفرینی کمدی الهی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 1-35

615

الگوریتم مرکب از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)‌ و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در ارزیابی عملکرد در دانشکده‌ها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 1-27

616

الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 64-95

617

الهی نامه عطار، بحر وافر یا بحر هزج ؟

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 55-62

618

الویت بندی اقتصادی الگوهای زراعی در شهرستان شیراز (روش‌های MGA و موتاد وموتاد- هدف)

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 41-52

619

امیر علیشیر نوایی و نقش سیاسی و فرهنگی او در عصر تیموری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 1-26

620

آمریکا و روسیه، رقابت و منازعه

دوره 3، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 38-64

621

امکان سنجی استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 9-30

622

امکان سنجی اقلیمی کشت زیتون در استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 10، بهار 1389، صفحه 121-142

623

امکان سنجی توسعه گردشگری درنواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان آبگرم از بخش سرعین در استان اردبیل)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1389، صفحه 86-106

624

امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 133-150

625

امکان‌سنجی مدیریت مردمی آب کشاورزی در اراضی آبخور سد منجیل با تأکید بر مدیریت تعاونی‌‌

دوره 5، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 112-129

626

آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده: یک بررسی تجربی در کارمندان زن

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 345-351

627

آموزش مهارتهای شوخ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 227-236

628

آموزه‌های حکمی و اخلاقی در بهمن‌نامه و جستاری در ریشه‌های ایرانی و اسلامی آن

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 157-172

629

آموزههای قرآنی در آیینه شعر پروین اعتصامی

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 67-76

630

انتخاب روش استخراج مناسب معادن سنگ تراورتن محلات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 49-64

631

انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متعددی از ریسک

دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 115-136

632

انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس تعاریف متفاوتی از ریسک

دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 21-34

633

انـدازه بهینـه نابـرابـری درآمـدی در ایـران

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 17-31

634

اندازه گیری کارایی فنی و عوامل موثر بر آن درتولید خیار گلخانه ای (مطالعه ی موردی استان آذربایجان شرقی)

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 81-90

635

اندازه گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملگرد سازمانی صنعت بانکداری ایران: از دید دارایی های نامشهود

دوره 4، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 81-90

636

اندازه‌گیری و مقایسه فلزات سنگین (Zn، Mn، Cu، Fe) در ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 68-80

637

اندیشه‌ی وطن در شعر دوره‌ی مشروطه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 17-38

638

آینده پژوهی وضعیت آموزش زنان در منطقه خاورمیانه با تاکید بر ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 15-27

639

انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شکل‌گیری ثبات در نظام سیاسی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 199-228

640

انصاف و عدالت از دیدگاه فقهی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 98-118

641

آنیل بعد از تغییر شکل سرد فولاد کم کربن فرآوری شده با فورج چند جهتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 45-50

642

اهمال کاری در دانشجویان

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 337-344

643

اهمیت بررسی و مطالعه شهر و روستا در توسعه پایدار مناطق جغرافیایی کشور

دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 185-215

644

اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-47

645

اولین گزارش جنس Cercoleipus و خانواده (Acari: Mesostigmata) Cercomegistidae از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 151-145

646

اولین گزارش جنس Hexabdella، از کنه‌های خانواده (Acari: Prostigmata) Bdellidae از ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 57-53

647

اولین گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 156-153

648

اولین گزارش کنه Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 160-157

649

اولین گزارش کنه Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-59

650

بازآموزی سبک اسنادی و رضایت زناشویی در زوجهای ایرانی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 329-336

651

بازتاب اسطورة هابیل و قابیل در برخی از رمان‌های ادبیات ایران و جهان

دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 118-134

652

بازتاب حماسة ملی در داستان‌ها و قصه‌های مردم قروه

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 135-156

653

بازنمایی مؤلفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار

دوره 5، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 1-45

654

بایسته های پژوهش در حیات و اندیشه ابان بن تغلب

دوره 16، شماره 47، بهار 1389، صفحه 7-41

655

بحثی اجمالی در شیوۀ نویسندگی ابوالفضل بیهقی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 125-150

656

بحثی درباره‌ی کتاب «دلائل الاعجاز فی علم المعانی» از عبدالقاهر جرجانی (م.417 هـ.ق)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 163-179

657

بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 229-262

658

بختیاریها و قاجاریه

دوره 5، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-28

659

برآورد تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران

دوره 4، شماره 10، بهار 1389، صفحه 29-48

660

برآورد فاصله ای زمان تکمیل پروژه بر اساس رویکرد شبیه سازی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1389، صفحه 141-162

661

برآورد میزان تبخیر و تعرق پتانسیل درایستگاه‌های استان اصفهان

دوره 5، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 153-167

662

برجستگی مرگ و حرمت خود: یک مطالعه آزمایشی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 57-64

663

برداشت های عرفانی مولوی از عناصر قصص قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوی

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 119-148

664

بررسی ابعاد عدالت‌ستایی در اشعار حکیم سنایی

دوره 4، شماره 17، زمستان 1388، صفحه 57-78

665

بررسی اپتیکی تفاوت‌های موجود درگیاهچه‌های درون شیشه‌ای با گیاهان سازگار شده سرخس بوستونی Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 47-44

666

بررسی آثار پدیده مکانی برکالبد و فضای شهری (مطالعه موردی پیرامون استخر لاهیجان)

دوره 5، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 130-145

667

بررسی اثر Li2O بر خواص شیشه- سرامیک ها بر پایه TiO2 – F – (Li2O) K2O - B2O3 - MgO- Al2O3 - SiO2

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-26

668

بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 77-94

669

بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 233-249

670

بررسی اثرات تراکم کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.) در شرایط اقلیمی غرب گیلان

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 37-46

671

بررسی اثرات تزریق گرلین بر تغییرات غلظت سرمی اوره و کراتینین موش های صحرایی در شرایط اندوتوکسمی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 37-45

672

بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن

دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 47-60

673

بررسی اثرات جیره های غذایی حاوی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا بر رشد، زنده مانی و مقاومت در برابر استرس های محیطی ماهی سوروم (Herus severus)

دوره 1، پیش شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-31

674

بررسی اثرات زیست محیطی در تالاب جنوب شرقی دریای خزر

دوره 4، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 89-89

675

بررسی اثرات زیست محیطی سد پلرود و ارائه راهکارهای کاهنده جهت کاهش اثرات

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 30-44

676

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین منطقه سیاه جنگل – سرکهنو

دوره 4، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 1-10

677

بررسی اثرات سینرژیستی فسفولیپیدها بر اسید گالیک در محیط تالو اولئین

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 9-22

678

بررسی اثرات سولفات روی (ZnSO4) بر غلظت آنتوسیانین، پرولین و عناصر روی و آهن در لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 71-84

679

بررسی اثرات ضدافسردگی رزین گیاه Commiphora mukul و تداخل آن با اندانسترون در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 55-61

680

بررسی اثرات ضد جهش زایی عضله ، غضروف، کبد یک گونه کوسه خلیج فارس Sphyrna lewini توسط باکتری Salmonella typhimpium

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 55-68

681

بررسی اثرات کود نیتروژنه و فاصله کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش برنج شماره 843

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 198-208

682

بررسی اثرات لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم لانگوم بر روی شاخص های خونی موش های ماده BALB/c آلوده به سالمونلا تیفی موریوم 14028ATCC

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

683

بررسی اثر ات مستقیم و غی مستقیم سبک رهبری تحولی فرهنگ یادگیری ویادگیری سازمانی بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه )

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 49-66

684

بررسی اثر اختلاط آرد جو بدون پوشینه با آرد گندم بر خصوصیّات حسّی و تغذیه‌ای نان بربرى

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 1-11

685

بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا و لیدی روزیتا در منطقه اراک

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 275-283

686

بررسی اثر ایزوفلاون های روغن سویا بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی گورامی سه خال ماده نابالغ (Trichogaster trichopterus)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 11-24

687

بررسی اثر استفاده از استراتژی برون سپاری بر بهره وری صنعت بانکداری

دوره 5، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 71-88

688

بررسی اثر اسید جیبرلیک بر کیفیت گل و زمان گل‌دهی گل مریم Polianthes tuberosa L.

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 89-96

689

بررسی اثر افزودنی‌های منیزیم و کربنات بر ساختار نانوذرات هیدروکسی آپاتیت

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 27-31

690

بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ TRPV1 در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر رفتارهای شبه-اضطرابی موش‌های صحرایی نر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-25

691

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حرکتی ظریف بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختلافات یادگیری ریاضی پایه سوم تا پنجم شهرستان میبد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 105-126

692

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین باتوجه به سنخ شخصیتی آنان

دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 49-56

693

بررسی اثربخشی تجسم هدایت یافته و معنادرمانی بر میزان افسردگی، اضطراب و امیدواری زنان مبتلا به سرطان بیمارستان شفا اهواز

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 31-47

694

بررسی اثربخشی سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در شرکت شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی استان گلستان)

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 65-75

695

بررسی اثربخشی کتب غیردرسی نهضت سواد آموزی از دیدگاه زنان نوسواد شهر تهران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 1-10

696

بررسی اثر تابش اشعه گاما و تنش شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برنج (.Oryza sativa L)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-7

697

بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 1-8

698

بررسی اثر تغذیه ای بره موم بر عملکرد تابولیسمی جوجه های گوشتی آرین

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388

699

بررسی اثر تیمار دمایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج ارقام طارم محلی و فجر(Oryza sativa L.)

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 107-117

700

بررسی اثر توزیع اندازه ذرات و میزان فاز اسپینل در خواص جرم های کم سیمان آلومینا اسپینلی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-12

701

بررسی اثر چند ترکیب پری بیوتیکی بر زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک بیفیدو باکترلاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شیر پاستوریزه‌ی تخمیر نشده

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 29-35

702

بررسی اثر دانسیته فوم و ضخامت پوشان بر الگوی جریان و برخی پارامترها در ریخته گری فومی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 33-40

703

بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعیت شاغل، سرمایه انسانی و شدت سرمایه برروی مدیریت بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 89-106

704

بررسی اثر درمانی لیزر Nd-YAG در تیمارفتودینامیکی بر روی سلول های LN-CaP

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388

705

بررسی اثر زنجبیل بر سردرد ناشی از مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری خوراکی ترکیبی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

706

بررسی اثر سرب و مس بر محتوای کلروفیل، غشا لیپیدی، محتوی آب نسبی و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 66-74

707

بررسی اثر سیلی مارین بر زخم روده بزرگ القا شده با اسید استیک در موش های سوری نژاد Balb/C

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389

708

بررسی اثر سویه های Rhizobium leguminosarum بر بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-8

709

بررسی اثر ضد دردی رژیم غذائی حاوی روغن کنجد در موش های صحرائی نر جوان

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

710

بررسی اثر عصاره ی الکلی دانه ی شنبلیله بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389

711

بررسی اثر عصاره بهار نارنج و نقش سیستم کولینرژیک نیکوتینی بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش نر کوچک آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 39-46

712

بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 23-30

713

بررسی اثر غلظت آلژنیک اسید(ارگوسان) بر رشد و بقای پست لاروهای میگوی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus)

دوره 1، پیش شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-10

714

بررسی اثر غلظت‌‌های مختلف آلاینده دی‌اکسید نیتروژن بر شاخص زیستی گلسنگ (Lecanora muralis)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 41-46

715

بررسی اثر فاصله ردیف و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‎ای سینگل کراس 711 در منطقه میانه

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 97-104

716

بررسی اثرکنسانتره‌ی کشمش بر کیفیت نان حجیم

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 65-76

717

بررسی اثر کودهای بیولوژیک، هومیک اسید و نانو پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه یونجه یکساله (Medicago scutellata) تحت تنش کادمیوم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 320-336

718

بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی خصوصیات زراعی در گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 295-301

719

بررسی اثر میزان و نوع منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در اراک

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 169-177

720

بررسی اثر مس (Cu+2 ) بر میزان کلروفیل a و تراکم جلبک Scenedesmus obliquus

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 57-65

721

بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر ظهور گیاهچه در بذور ارقام آفتابگردان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 355-366

722

بررسی اثر هورمون رشد بر پارامترهای هیستومورفومتریک بیضه متعاقب تجویز متوترکسات در موش صحرایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-31

723

بررسی اجمالی شعر معاصر فارسی و اردو از نظر شکل و محتوا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 142-164

724

بررسی اخلاق کار با تاکید بر عوامل‌سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه‌های دولتی کلانشهر تبریز)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388، صفحه 29-44

725

بررسی ارتباط ICT و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل های رشد درونزا

دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 101-114

726

بررسی ارتباط بین درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات با شادکامی و سلامت روانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-17

727

بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و ‏مردان متأهل

دوره 3، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 115-125

728

بررسی ارتباط بین هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری در دوره پس از زایش

دوره 2، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 47-55

729

بررسی ارتباط بین هویت ملی و استفاده از رسانه‌ها در بین دانشجویان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388، صفحه 139-155

730

بررسی ارتباط تلفات ماهی فیتوفاگ با برخی از فاکتورهای محیطی استخرهای پرورش ماهی مجتمع پرورش ماهی آزادگان

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 50-67

731

بررسی ارتباط شیوه زندگی وابتلا به استئوآرتریت در زنان ومردان سالمند

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 55-64

732

بررسی ارتباط و اثرگذاری اجرای مدل EFQM1 بر هزینه های کیفیت COQ

دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 9-21

733

بررسی ارتعاشات و دمپینگ صفحات کامپوزیتی ساندویچی تقویت شده با الیاف کولار

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 15-22

734

بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 149-166

735

بررسی استفاده از خرپای معادل در تحلیل چلیک مرکب

دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 33-37

736

بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه جوجه‌های گوشتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 55-61

737

بررسی استفاده از میزان مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی از دیدگاه دبیران

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 141-160

738

بررسی استقرار زیستگاه های مصنوعی (Artificial reefs)درآب های استان هرمزگان (حوضه خلیج فارس) با تاکید بر فاکتورهای آبشناسی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 31-38

739

بررسی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 35-47

740

بررسی الگوی کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی بذر هیبرید هایولا 401 کلزا در منطقه دزفول

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 59-65

741

بررسی الگوهای تخصص‌گرایی در تجارت و بهره‌وری صادرات در کشورهای عضو اوپک با تاکید بر جایگاه ایران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 157-182

742

بررسی الگوهای هوای حاکم بر وزش باد سیستان با استفاده از تحلیل خوشه‌ای

دوره 5، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 101-116

743

بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان و گوساله و موش های شهرستان تبریز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 75-79

744

بررسی آلودگی گربه‌های پرشین شهرستان تبریز به انگل توکسوکارا کتی

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 691-698

745

بررسی آلودگی گربه های ولگرد شهرستان تبریز به انگل توکسوکارا کتی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-73

746

بررسی امکان استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‏ای در بازار بورس اورا ق بهادار تهران

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 67-96

747

بررسی امکان استفاده از نقشه واحدهای اراضی به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه فرسایش‌های سطحی، شیاری و خندقی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیای (GIS)

دوره 5، شماره 10، بهار 1389، صفحه 57-74

748

بررسی امکان پذیری برنامه منطقی نمودن اندازه دولت

دوره 4، شماره 13، تابستان 1389، صفحه 85-120

749

بررسی امکان تغییر فسفر قابل جذب خاک‌های آهکی و اثر آن بر عملکرد ذرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-35

750

بررسی امکان کاهش دز مصرفی علف‏کش تو فور دی جهت کنترل علف هرز منداب (Eruca sativa Mill.) با استفاده از ارقام پرتوان رقابتی گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 1-9

751

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 93-102

752

بررسی انتقادات و تهمت های معاویه به امیرالمومنین (ع) براساس تحلیل محتوای مکاتبات

دوره 15، شماره 46، زمستان 1388، صفحه 77-108

753

بررسی اندیشه‌های پارادوکسیکال (متناقض) در شعرنظامی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 115-152

754

بررسی انواع گاستریک مزمن در سگ های ولگرد به روش هیستوپاتولوژی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 145-149

755

بررسی اوضاع سیاسی یمن و جایگاه آن در روابط ایران و روم (579-525 م.)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1389

756

بررسی بازتاب رویدادهای تاریخی در ادبیات داستانی

دوره 4، شماره 16، بهار 1389

757

بررسی برخی عوامل توسعه ی تاریخی در ایران باستان

دوره 5، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 1-50

758

بررسی برخی ملاحظات انجام شده در تالیف کتب درسی آذربایجان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 1-12

759

بررسی بیماری آتشک درختان دانه داربا استفاده از آزمون بیماریزایی و مقاومت به استرپتومایسین

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 166-161

760

بررسی بیوسیستماتیک لاک پشت مهمیزدار ( Testudo graeca) در شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389

761

بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-17

762

بررسی پارامترهای فیزیکو شیمیایی و عناصر سنگین در آب رودخانه جاجرود در ناحیه پارچین

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-14

763

بررسی پاسخ های معادل تحویه ای در فازهای لوتئال و ابتدای فولیکولار چرخه قاعدگی زنان ورزشکار

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 95-108

764

بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر فارغ التحصیلان و دانشجویان زن

دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-33

765

بررسی پتانسیل یابی مس و عناصر همراه با استفاده از وزنهای نشانگر مطالعه موردی محدوده شرقی قله دماوند

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 41-49

766

بررّسی پیدایش و جایگاه جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در ادبیّات آلمانی

دوره 5، شماره 18، بهار 1389، صفحه 67-80

767

بررسی تاثیر Imperfection و Strain Hardening در رفتار قابهای دارای مهاربند SCBF , BRB

دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 27-31

768

بررسی تاثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن از کود پلت شده دامی و اوره بر روی عملکرد کمی و کیفی گندم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 129-135

769

بررسی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت نقره و دی اکسید تیتانیوم در بسته‌بندی مورد استفاده در نگه‌داری خرمای مضافتی بر تغییرات میکروبی آن طی دوره‌ی انبارداری

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-11

770

بررسی تأثیر استفاده از وبلاگ نویسی بر پیشرفت تحصیلی و میزان علاقة دانش‌آموزان به یادگیری درس زبان‌انگلیسی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 41-67

771

بررسی تاثیر استقرار اتوماسیون اداری در کاهش هزینه‌ها با روش تحلیل نقطه سر به سر (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران)

دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 49-56

772

بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت

دوره 2، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 68-83

773

بررسی تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد یادگیری خودراهبر دانشجویان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 1-27

774

بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش ‏صمیمیت زناشویی زنان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 105-114

775

بررسی تاثیر بازشوها در رفتار دیوارهای برشی فولادی

دوره 8، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 67-72

776

بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و کود نیتروژن بر کیفیت دانه آفتابگردان (.Helianthus annus L)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 156-167

777

بررسی تاثیر باکتریوسین Z و بنزوات سدیم بر افزایش زمان ماندگاری فیله‌ی ماهی سفید

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 19-29

778

بررسی تاثیر بیمه محصولات کشاورزی بر رعایت اصول فنی و بهداشتی تولید (مطالعه موردی دامداری های صنعتی و باغ های سیب)

دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 97-112

779

بررسی تاثیر بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه)

دوره 4، شماره 10، بهار 1389، صفحه 49-78

780

بررسی تأثیر پارامترهای زمان هموژنیزاسیون و غلظت بر ویژگی‌های امولسیون کنندگی پروتئین آب پنیر تغلیظ شده

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 35-45

781

بررسی تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی بعد از تغییر شکل بر خواص ریزساختاری و مکانیکی فولاد 9Cr-1Mo

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 25-32

782

بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل – ژل بر خلوص فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده

دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 73-81

783

بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر راندمان میکروتوربین های تجاری در سامانه های تولید سه گانه

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 17-24

784

بررسی تأثیر پنج آفت‏کش روی شته معمولی گندم (Hom.: Aphididae) Schizaphis graminum

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 19-25

785

بررسی تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر خصوصیات رشد ریشه و ماده موثره سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-1

786

بررسی تاثیر تزریق hCGدر روز پنجم پس از تلقیح مصنوعی بر افزایش عیار سرمی پروژسترون و بهبود میزان باروری گاوهای هلشتاین

دوره 2، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 39-45

787

بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند بر وفاداری کارکنان

دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 69-75

788

بررسی تاثیر تغییرات GSIسقف بلاواسطه بر طول گام تخریب دوره ای معادن زغال سنگ با استفاده از روش عددی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 33-48

789

بررسی تاثیرتیمارهای غذایی مختلف بر روی ترکیبات شیمیایی کرم پرتار پرنرئیس نانتیا(Perinereis nuntia)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 13-19

790

بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی جو بدون پوشینه (Hordeum sativum L.) در منطقه اقلید فارس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-29

791

بررسی تاثیر تنش کم آبی بر صفات کمی و کیفی ارقام یونجه (.Medicago sativa L)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 41-51

792

بررسی تأثیر جنسیت بر سطح تری‌گلیسرید و کلسترول پلاسما پس از اجرای یک دوره تمرینات منتخب آمادگی جسمانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-53

793

بررسی تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه مند

دوره 1389، شماره 4، بهار 1389، صفحه 73-83

794

بررسی تاثیر دگزامتازون بر روی برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گاوهای مبتلا به جابجایی شیردان به چپ متعاقب جراحی

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 125-134

795

بررسی تاثیر دماهای مختلف بر رشد و درصد بقاء نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 87-95

796

بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 20-44

797

بررسی تاثیر روش های تریمینگ(آراسته کردن) بر کیفیت و راندمان تولید فیله ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 35-42

798

بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و کیفی علوفه ی ذرت

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 41-54

799

بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای بر وجدان کاری دبیران

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 57-69

800

بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی و میزان رضایت از خدمات شهری بر میزان مشارکت شهروندان شهر ارومیه در تفکیک و جمع‌آوری زباله‌های خانگی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1389، صفحه 57-74

801

بررسی تأثیر سیستم کیفیت ISO/TS بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 53-70

802

بررسی تأثیر سه علف‎کش پس رویشی و کولتیواسیون در مدیریت علف های هرز مزارع ذرت علوفه ای

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 71-77

803

بررسی تاثیر سود انباشته و توزیع شده بر سود آوری آتی و بازدهی سهام

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 77-108

804

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 73-108

805

بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر مشخصه های ورق ضد سایشی هارداکس 600

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 59-64

806

بررسی تأثیرعوامل استرس زای سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 39-47

807

بررسی تأثیر فرومون‌های جنسی فرار رات ماده بر روی سطح پلاسمائی هورمون تستوسترون در دوران کودکی، بلوغ و پیری رات نر نژاد ویستار

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

808

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (شهر الکترونیک) بر ساختار کالبدی شهر از دیدگاه کارکنان منطقه 1 شهرداری تبریز

دوره 3، شماره 12، بهار 1389، صفحه 135-158

809

بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 45-54

810

بررسی تاثیر نایسینZ واستات سدیم بر زمان ماندگاری فیله‌ی کپور نقره‌ای( Hypophthalmichthys molitrix ) در طی نگه‌داری در دمای 4 درجه‌ی سانتیگراد

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 55-65

811

بررسی تاثیر ناکاملی هندسی اولیه اعضا بر ظرفیت باربری شبکه‌های تخت دولایه فضاکار

دوره 8، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 19-24

812

بررسی تأثیر نفت خام بر آسیب سیتوژنتیک با استفاده از سنجش آزمون ریزهسته در نرم تن دوکفه ای Anodonta cygnea به عنوان بیواندیکاتور

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388

813

بررسی تاثیر نوسانات نرخ سود در بازار پول برتصمیم گیری سرمایه گذاران و عملکرد بازار سرمایه

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 107-133

814

بررسی تاریخی فرهنگ وهنر ونژاد اقوام سکایی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1389

815

بررسی تاریخی نقش فرقه ها و مذاهب فقهی در پیدایش مدارس

دوره 5، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-23

816

بررسی تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه و روغن در ارقام گلرنگ بهاره تحت شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 250-263

817

بررسی تحلیلی اخلاق مدنی در جهان مدرن (با تأکید بر آراء و اندیشه‌های جامعه‌شناسان انتقادی وپست‌ مدرن)

دوره 3، شماره 6، بهار 1389، صفحه 45-64

818

بررسی تحمل به خشکی 12 رقم گندم (Triticum aestivum) در منطقه شیروان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 57-66

819

بررسی تحولات و آموزش زنان در کشورهای پر جمعیت جهان (E9)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 85-97

820

بررسی تحول تاریخی و زبانشناختی واژه تبریز

دوره 4، شماره 16، بهار 1389

821

بررسی تراکم بتن با سقوط آزاد بر روی تاب فشاری بتن‌های سفت

دوره 8، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 35-45

822

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو کموتیپ گونه سنبله‌ای ارغوانی (Stachys inflata Benth.) در دو رویشگاه مختلف

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-38

823

بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان درگرگورهای سنتی آبهای استان بوشهرخلیج فارس

دوره 1، پیش شماره 3، پاییز 1389، صفحه 48-61