تعداد مقالات: 1835

1

2D Model of Floor Surface Roughness in Micro Milling Operation

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

2

3D Numerical Study on Scouring Around Bridge Piers Under Unsteady Flow Condition

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

3

Absorbing Markov Chain Models to Determine Optimum Process Target Levels in Production Systems with Rework and Scrapping

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 1-6

4

A comment on “Supply chain DEA: production possibility set and performance evaluation model

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 79-87

5

A Comparative Study of Authentic Listening Materials and their Simplified Versions on the Listening Comprehension and Motivation of Iranian EFL Learners

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 205-219

6

A Comparative Study of Culture Specific Items in Two English Translations of Savushun

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 157-168

7

A Comparative Study of Discourse Markers: The Case of three English Applied Linguistic Texts with their Farsi Translations

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 1-22

8

A Comparative Study of Least-Squares and the Weak-Form Galerkin Finite Element Models for the Nonlinear Analysis of Timoshenko Beams

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 101-114

9

A Comparison of the REMBRANDT System with a New Approach in AHP

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 7-12

10

A Contrastive Genre-Based Study of the Introduction Sections of English and Farsi Computer Sciences Research Papers

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 103-126

11

A Contrastive Study of Theme in English and Azerbaijani Turkish Fictional Texts

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 55-69

12

A convenient synthesis of N-ethoxyphthalimido-3-methyl-4-substitutedphenylpyrazolo [4',3':5,6]pyrido[2,3-d] pyrimido[6,1-b] quinazolin-10-one via Niementowski reaction

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 328-337

13

A Critical Discourse Analysis of the Event of September 11, 2001 in American and Syrian Print Media Discourse

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 23-49

14

Adomian Decomposition Method On Nonlinear Singular Cauchy Problem of Euler-Poisson- Darbuox equation

Iranian Journal of Optimization
دوره 05، شماره 1، بهار 2013، صفحه 469-476

15

Advanced exergetic analysis of a refrigeration system for liquefaction of natural gas

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 1-18

16

A graphical instrument for performance analysis of contractors

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 31-38

17

A Hybrid Algorithm for Simultaneous Retrieval of Thermal Conductivity and Time-Dependent Heat Flux

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 23-30

18

A Hybrid Meta-Heuristic Method to Optimize Bi-Objective Single Period Newsboy Problem with Fuzzy Cost and Incremental Discount

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 1-13

19

AIM analysis for assignment of the two Z- and E-isomers in phosphorane containing a dimedon-1-yl

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 437-444

20

A Linguistic Account of the Protagonist’s Development in the Grapes of Wrath

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 40-54

21

Alkali metal ion select ability of di-propoxy- p-tert-butyl-Calix[4]arene, synthesized in acetonitrile

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 111-115

22

A Mathematical Model for a Flow Shop Scheduling Problem with Fuzzy Processing Times

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 39-44

23

A Memetic Algorithm for Hybrid Flowshops with Flexible Machine Availability Constraints

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 59-64

24

A model for tracking temperature variation in cold and hot metal working conditions during machining operations

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 1-15

25

A Multi Objective Fibonacci Search Based Algorithm for Resource Allocation in PERT Networks

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 13-23

26

A Multi Objective Optimization Approach for Resources Procurement of Bank

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 55-66

27

Analysing Youth Inclination to Body Management and Organs Control

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 131-144

28

Analysis of Free Vibration Sector Plate Based on Elastic Medium by using New Version of Differential Quadrature Method

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 47-56

29

Analysis of lumpiness phenomenon in MRP

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 83-89

30

Analysis of the Dynamical Behavior of the Delay Mechanism in a Projectile Motion Controller, Using 3D Finite Element Simulation

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

31

Analytical and Numerical Investigation of Four-roll Bending

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 47-58

32

Analytical and Numerical Investigation of the Deformation Length in Roll Forming Process of Circular Tubes

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 2، بهار 2010

33

An Analytical Solution for Cylindrical Concrete Tank on Deformable Soil

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 69-90

34

An Analytical Study on Elastic Flange Wrinkling of Circular Plates in Deep Drawing Process

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 2، بهار 2010

35

An effective synthesis of functionalized tetrahydro-4-oxoindeno[2,1-b]pyrroles

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 310-313

36

An Efficient Auto Redundant Technique for Analysis of Single Layer Grid with Curved Mambers

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 27-47

37

An Efficient Extension of Network Simplex Algorithm

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 1-10

38

An efficient synthesis of polyhydroquinoline derivatives catalyzed by heteropolyacid

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 298-302

39

An epidemic model for the transmission dynamics of HIV/AIDS with different clinical stages

Iranian Journal of Optimization
دوره 05، شماره 1، بهار 2013، صفحه 455-468

40

An Evaluative Case Study Of The Unicef Global Education Project In Iran

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 51-62

41

A New Approach in Job Shop Scheduling: Overlapping Operation

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 25-32

42

A new approach to optimization of cogeneration systems using genetic algorithm

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 37-48

43

A new method for ordering triangular fuzzy numbers

Iranian Journal of Optimization
دوره 06، شماره 1، بهار 2014، صفحه 603-613

44

A New Model for Location-Allocation Problem within Queuing Framework

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 53-61

45

An Exact Solution for Classic Coupled Thermoporoelasticity in Axisymmetric Cylinder

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 129-143

46

An Exact Solution for Lord-Shulman Generalized Coupled Thermoporoelasticity in Spherical Coordinates

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 214-230

47

An Experimental Study on Effects of Hot Plate Welding Parameters on Toughness Energy and Tensile Strength in Weld Line of Thermoplastic Parts

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 31-40

48

An Explanation of the Teacher’s Personal Constructs: The Effects of the English Language Instructors’ Majors on their Orientations toward Teaching Reading Comprehension

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 29-38

49

An Improved Standard Cell Placement Methodology using Hybrid Analytic and Heuristic Techniques

Journal of Computer & Robotics
دوره 1، شماره 1، بهار 2008

50

An Integrated Temporal Partitioning and Mapping Framework for Improving Performance of a Reconfigurable Instruction Set Processor

Journal of Computer & Robotics
دوره 3، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-11

51

An Iterated Greedy Algorithm for Flexible Flow Lines with Sequence Dependent Setup Times to Minimize Total Weighted Completion Time

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 33-37

52

A novel synthesis of N-(4-nitrophenyl)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxamide, N-(4-bromophenyl)-2-oxo-2Hchromene- 3-carboxamide and methyl-4-morpholino-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate from the reaction of coumarins with aliphatic and aromatic aminoes

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 367-370

53

Anti-inflammatory and antimicrobial studies of biosensitive Knoevenagel condensate β-ketoanilide Schiff base and its Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 83-95

54

Antiplasmodial ativity of akaloids from Garcinia Parvifolia Miq. Stem Bark

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 59-63

55

A numerical solution of Nagumo telegraph equation by Adomian decomposition method

Theory of Approximation and Applications
دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 73-81

56

Application of Ecological Theory to Management of Arid Drylands: An Example from China

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 111-120

57

APPLICATION OF EXP-FUNCTION METHOD TO THE (2+1)-DIMENSIONAL CALOGERO BOGOYAVLANSKII SCHIFF EQUATION

Iranian Journal of Optimization
دوره 02، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 174-193

58

Application of Piezoelectric and Functionally Graded Materials in Designing Electrostatically Actuated Micro Switches

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 179-189

59

Application of Rough Set Theory in Data Mining for Decision Support Systems (DSSs)

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 25-34

60

Applying Catford’s Shifts to the Farsi Translation of Psychology Texts

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 79-90

61

Approximating xed points of generalized non-expansive non-self mappings in CAT(0) spaces

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 89-95

62

A profit Malmquist productivity index

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 23-30

63

A Proposed Data Mining Methodology and its Application to Industrial Procedures

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 2، Issue 4، پاییز 2009، صفحه 37-50

64

A redundancy allocation problem with the choice of redundancy strategies by a memetic algorithm

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 6-16

65

A Research on Drug Addiction Pattern among the Youth in Isfahan

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 159-168

66

A Review and Evaluation of Statistical Process Control Methods in Monitoring Process Mean and Variance Simultaneously

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 1-8

67

Artinianess of Graded Generalized Local Cohomology Modules

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 107-117

68

Asbestos Presence in a Factory that Produced Asbestos-Containing Products

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 25-31

69

A Seismic Factor of Radon Danger on a Case Study of Armenia

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 133-142

70

A Semi-Analytical Solution for Free Vibration and Modal Stress Analyses of Circular Plates Resting on Two-Parameter Elastic Foundations

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 63-78

71

A Simulated Annealing Algorithm for Multi Objective Flexible Job Shop Scheduling with Overlapping in Operations

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 17-28

72

A Sociological Analyses of the Effect of Family on Drug Addiction in Noushahr and Chalous

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 47-76

73

A Sociological Study of Cultural Capital Relationship with Individual and Collective Social Identities among the Youth (A Case Study in Babolsar City)

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 9-32

74

A Sociological Study on the Effective Factors on Value Changes among the Youth

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 29-46

75

A Sociological Study on the Juvenile Delinquency in Golestan

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 9-28

76

Assembly line balancing to minimize balancing loss and system loss

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 1-5

77

Assessing Reading Comprehension Strategies under Three Learning Conditions

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 63-73

78

Assessment of Health Conditions of Mountain Rangeland Ecosystem Using Species Diversity and Richness Indices, Case Study: Central Alborz (Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 341-354

79

Assessment of manning’s resistance coefficient in compound channels

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 9-20

80

Assessment of the Effects of Overgrazing on the Soil Physical Characteristic and Vegetation Cover Changes in Rangelands of Hosainabad in Kurdistan Province, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 95-102

81

A Static Flexure of Thick Isotropic Plates Using Trigonometric Shear Deformation Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 79-90

82

A statistical test for outlier identification in data envelopment analysis

Iranian Journal of Optimization
دوره 06، شماره 1، بهار 2014، صفحه 536-554

83

A Study of Family Effect on Political Socialization (A Case Study of Tehran University Students)

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 67-82

84

A Study of Internet and Cell Phone Effects on the Youth (15-29 Years of Old)and Identity Change in Mazandaran

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 145-170

85

A Study on Social Structure, Marriage and a Romantic Relation

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 113-138

86

A Study on the Commitment of Religious Behavior and the Effective Factors Involved.(A Case Study of High-School Students in Zanjan)

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 149-174

87

A Study on the Domestic Violence among Families of Dehgolan City; With Emphasis on Violence against Women

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 67-90

88

A Study on the Effective Cultural Factors Involving in Protection of the Environment in Tehran

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 37-62

89

A Study on the Effective factors in forming Social Identity among high-schools students

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 121-142

90

A Study on the Effective Factors on the Labor Quality of the Temporary Markets on Holidays from the Customers Viewpoint

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 83-104

91

A Study on the Effective Socio-economic Factors of Violence against Women in Ahwas

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 91-118

92

A Study on the Effect of Social Capital on Life Satisfaction

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 169-194

93

A Study on the Relationship between Self- esteem, Creativity and Academic Achievement Among Adolescences

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 55-66

94

A Study on the Socio – Economic Factors Involving in Acculturation of the Students: (A Case Study of the Pre - University Students in Shiraz)

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 101-124

95

A Subjective Needs Assessment of EGP Students at Islamic Azad University of Hamedan

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 85-101

96

A Survey of Public Information about Civil Rights and Municipal laws ( A Case Study of People Aged 20 to 35 in Sari, Babol, Amol and Qaemshah

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 175-190

97

A Survey on Buckling and Vibrations of a Viscoelastic Beam under Distributed Lateral and Axial Loads

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 13-21

98

A Survey on the Rate and the Effective Factors on the Membership Satisfaction of N.A Association in Andimeshk

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 33-54

99

A theoretical study on cycloaddition of norbornene and phenyl azide

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 377-381

100

A two-dimensional numerical model of a planar solid oxide fuel cell

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 257-269

101

BMO Space and its relation with wavelet theory

Theory of Approximation and Applications
دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 23-28

102

Boundary Value Problems in Generalized Thermodiffusive Elastic Medium

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 348-362

103

BQPS: A Broadcast Mechanism for Asynchronous Quorum-based Power Saving Protocols in Ad-Hoc Networks

Journal of Computer & Robotics
دوره 3، شماره 1، بهار 2010، صفحه 27-35

104

Bromination of phenol with NBSac over synthesized zeolite as a heterogeneous recyclable catalyst

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 338-342

105

Buckling Analysis of Polar Orthotropic Circular and Annular Plates of Uniform and Linearly Varying Thickness with Different Edge Conditions

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 156-167

106

Calculating of Radiosonde Precipitable water using MODIS Satellite images in Goorganrood basin

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

107

Calculation of Elastic Modulus of Reinforced Nanocomposites by Carbon Nanotubes using Finite Element Method, Averaging Approach and Micromechanics Relations

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

108

Canonical representation for approximating solution of fuzzy polynomial equations

Iranian Journal of Optimization
دوره 05، شماره 1، بهار 2013، صفحه 447-454

109

Capability Investigation of Carbon Sequestration in Two Species (Artemisia sieberi Besser and Stipa barbata Desf.) Under Different Treatments of Vegetation Management (Saveh, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 37-45

110

Catalytic conversion of waste low density polyethylene into fuel oil

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 121-131

111

Cell Deformation Modeling Under External Force Using Artificial Neural Network

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 190-198

112

CFD and dimensionless parameter analysis of Froude number to determine the flow regime over ogee spillways

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 21-29

113

CFD Application in 3D flow filed modeling of a large dam reservoir

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 57-63

114

Change Point Estimation of a Process Variance with a Linear Trend Disturbance

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 25-30

115

Chemical composition of Artemisia Vulgaris L. from Kashan area isolated by nano scale injection

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 533-536

116

Chronic Effects of Aerobic Exercise Training on Serum Concentrations of Fibrinogen and Homocysteine in Males

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-17

117

CO2-H2O, Highly Saline and Carbonic Fluids from the Mesozoic Mashhad Granitoids, NE Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 63-69

118

Combating Climate Change: The Role of Renewable Energy and Energy Efficiency

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 150-157

119

Comparability of Computer-based and Paper-based Versions of Writing Section of PET in Iranian EFL Context

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 141-162

120

Comparative Study of Propensity for Amyloidogenesis in Male and Female Rats

نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 86-90

121

Comparing the Effect of Individual and Group Pre-Task Planning on EFL Learners’ Accuracy and Complexity in Speaking

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 1-22

122

Comparing the Use of Semantic Adjustment Strategies in Versed and Free-Verse Styles of the English Translations of Hafez Poetry

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 91-112

123

Comparison of bauxite resources – geo-economical considerations

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 10-19

124

Comparison of Seed Bed Preparation Methods on Seedling Emergence Rate in Six Range Species in Khash Rangelands of Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 65-74

125

Conductometric study of the complex formation of Rb+, Cs+, NH4 +, K+, Tl+ and Ag+ ions with several crown ethers in acetonitrile-dimethylsulfoxide and acetonitrile-dimethylformamide binary mixtures

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 167-177

126

Conformational analysis of extracted natural dithiins from garlic and onion: a computational study

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 523-531

127

Conformational behaviors of trans-2,3-bis(methylthio)-1,4-dioxane, -dithiane and –diselenane. A hybrid-DFT study and NBO interpretations

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 179-189

128

Control and Guidance of an Underwater Robot via Fuzzy Control Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

129

Convex Surface Visualization Using Rational Bi- cubic Function

Iranian Journal of Optimization
دوره 05، شماره 1، بهار 2013، صفحه 420-446

130

Creep and Creep-Rupture Characteristics of Lead and Sn70%-30% Lead Alloy

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

131

Creep Stress Redistribution Analysis of Thick-Walled FGM Spheres

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 115-128

132

Culling Force Investigation in Turning Process via Ultrasonic Assisted Turning on Al7075 Workpiece

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

133

Culture Disintegration and Syllabus Mutilation to affect Iranian EFL learners' Attitude and Listening Comprehension Skill

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 47-54

134

Cyclic Testing of Steel Chevron Braces with Vertically Slotted Beam Connection

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 49-68

135

DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING FULLY FUZZY LINEAR SYSTEMS

Iranian Journal of Optimization
دوره 02، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 194-204

136

Degradation of some dyes using nanosized CeCuO3 photocatalyst: synthesis and characterization

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 211-217

137

Density Fluctuations of Two Major Aspergillus Species Airborne Spores in Pistachio Growing Regions of Iran

Journal of Nuts
دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 54-64

138

Desert Transformation or D‌esertification Control?

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 17-21

139

Design and antiproliferative activity of 2-(3,5-dihydroxyphenyl)-6- hydroxybenzothiazole (DHB) on PC-3 prostate cancer cell line

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 487-489

140

Design, Development and Testing of Low Capital and Operational Cost Shrub Cutting Machine

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 121-124

141

Designing and Optimizing the Fetch Unit for a RISC Core

Journal of Computer & Robotics
دوره 3، شماره 1، بهار 2010، صفحه 13-25

142

Designing Solvable Graphs for Multiple Moving Agents

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 41-54

143

Determination of trace amounts of lead by adsorptive cathodic stripping voltammetry in the presence of xylenol orange

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 271-278

144

Determining maintenance system requirements by viewpoint of availability and lean thinking: A MODM approach

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 65-75

145

Developing a Method for Increasing Accuracy and Precision in Measurement System Analysis: A Fuzzy Approach

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 25-32

146

Developing Rating Scale Descriptors for Assessing the Stages of Writing Process: The Constructs Underlying Students' Writing Performances

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 1-18

147

Development of a forward chain approach for calculating self-delay of project activities

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 55-63

148

DFT studies of all fluorothiophenes and their radical cations as candidate monomers for conductive polymers

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 17-30

149

Directed efficient and rapid bromination of phenols and anilines with N-bromosaccharin using tungstophosphoric acid as a heterogeneous recyclable catalyst under solvent-free conditions

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 417-422

150

Dispersive liquid–liquid microextraction based on solidification of floating organic drop combined with flame atomic absorption spectrometry for determination trace amount of cobalt in water samples

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 279-286

151

Does Using Monolingual and Bilingual Dictionaries Affect Translation Quality Differently?

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 19-32

152

Dual-layer Multiple Tuned Mass Dampers for Vibration Control of Structures

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 91-113

153

Dynamic modeling to determine production strategies in order to maximize net present worth in small and medium size companies

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 51-64

154

Early Phonological and Lexical Development of a Farsi Speaking Child: A Longitudinal Case Study

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 131-161

155

Earthquake Vibration Control of Structures using Tuned Liquid Dampers: Experimental Studies

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 133-152

156

Effective Factors in Little Leaf Disease on Pistachio Trees

Journal of Nuts
دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 12-21

157

Effect of carbon nanotubes and activated carbon addition to the blends of monoethanolamine and triethanolamine on CO2 absorption at low partial pressures

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 49-55

158

Effect of Initial Stress on Propagation of Love Waves in an Anisotropic Porous Layer

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 50-62

159

Effect of Methanol Concentration and Channel Depth on Performance of Direct Methanol Fuel Cell

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

160

Effect of Rotation and Stiffness on Surface Wave Propagation in a Elastic Layer Lying Over a Generalized Thermodiffusive Elastic Half-Space with Imperfect Boundary

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 28-42

161

Effect of some additives on degradation of poly (vinyl chloride- co- vinyl

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 97-110

162

Effects of Enclosure, Rest-delayed and Continuous Grazing Treatments on Production Rate and Vegetation Cover of SadrAbad Nodoushan of Yazd Pastures A.

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 167-174

163

Effects of Phenological Stages on Yield and Quality Traits in 22 Populations of Tall Wheatgrass Agropyron elongatum Grown in Lorestan, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 9-16

164

Effects of Protein Supplementation on Muscular Performance and Resting Hormonal Changes in Collegiate Athletic

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 8-18

165

Effects of Self-Talk on Football Players Performance in Official Competitions

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 29-37

166

Efficient synthesis of new functionalized thiazoles using -bromo ketones

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 515-518

167

Efficient synthesis of stable trihydropyrrolo[1, 2-a][1,10]phenanthrolines via a domino-Knoevenagel-cyclization

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 509-514

168

EFL Pronunciation Teaching: A Theoretical Review

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 146-174

169

EFL Teacher Questions to Scaffold Learning Process: A Conversation Analytic Study

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 228-259

170

Elastic Buckling Analysis of Ring and Stringer-stiffened Cylindrical Shells under General Pressure and Axial Compression via the Ritz Method

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 332-347

171

Elastic Buckling of Moderately Thick Homogeneous Circular Plates of Variable Thickness

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 19-27

172

Electrochemical investigation of p-chloranil as an organic mediator in determination of dopamine using of multiwall carbon nanotubes paste electrode

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 451-459

173

Electro-magneto-thermo-mechanical Behaviors of a Radially Polarized FGPM Thick Hollow Sphere

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 305-315

174

Error Correction in Socio-Cultural Perspective: Feedback and Noticing in ZPD

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 63-84

175

Estimating an appropriate plastic concrete mixing design for cutoff walls to control leakage under the earth dam.

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

176

Estimation of erosion and sediment yield of Ekbatan Dam drainage basin with EPM, using GIS

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 173-180

177

Estimation of Products Final Price Using Bayesian Analysis Generalized Poisson Model and Artificial Neural Networks

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 55-60

178

Estimation of the cost function of a two-echelon inventory system with lost sales using regression

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 55-64

179

E-Tools to Assist EFL Learners' Writing Skill: Wikis, Weblogs, and Podcasts

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 27-49

180

Evaluation of Effectiveness of Implementing Quality Management System (ISO9001:2000) Using BSC Approach in NIGC

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 33-42

181

Evaluation of Tool Performance With Nanocrystalline Multilayer Coatings on the Machinability of Superalloy Inconel 718

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 69-75

182

Evaluation on Some Treatments After Spring Frost Damage in Inflorescence Bud Formation in Pistachio Orchard

Journal of Nuts
دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 46-53

183

Exergetic Optimization of Designing Parameters for Heat Recovery Steam Generators Through Direct Search Method

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-10

184

Exergy Analysis and Optimization of Combined Rankin Power and Ejector Refrigeration Cycle

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

185

Exergy Analysis of Counter Flow Wet Cooling Tower in Khuzestan Steel Co

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 31-37

186

Feasibility Study on Synthesis of Zeolite from Coal Wastes of Coal Washing Plants

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 75-81

187

Finite Element Analysis of Self Destruction Mechanism in a Mechanical Controller

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 2، بهار 2010

188

Finite Element Analysis of the Pseudo-elastic Behavior of Shape Memory Alloy Truss and Beam

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 11-26

189

Finite Element Modeling of Crack Initiation Angle Under Mixed Mode (I/II) Fracture

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 231-247

190

Finite Element Simulation of C.V. Joint Forging of Prid Using Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

191

First Language Activation during Second Language Lexical Processing in a Sentential Context

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 1-26

192

Flood Water Surface Profile in Tapi River- Surat

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 23-36

193

Free Vibration Analysis of Micropolar Thermoelastic Cylindrical Curved Plate in Circumferential Direction

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 267-274

194

Funding decisions

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 64-82

195

Fuzzy completion time for alternative stochastic networks

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 17-22

196

Fuzzy Particle Swarm Optimization Algorithm for a Supplier Clustering Problem

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 17-24

197

Gender-oriented Commonalities among Canadian and Iranian Englishes: An Analysis of Yes/No Question Variants

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 102-130

198

Gender-preferential Linguistic Elements in Applied Linguistics Research Papers: Partial Evaluation of a Model of Gendered Language

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 70-84

199

Generation Gap: Illusion or Reality?

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 63-100

200

Generation Reflection in TV Commercial and Advertisement

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 139-158

201

Genetic Issues of Some of the Non Metallic Minerals in Lesser Himalaya

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 168-172

202

Geology and Mineralization of Bikilal phosphate deposit, Western Ethiopia, implication and outline of gabbro intrusion to East Africa zone

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 158-167

203

Graphical Abstracts

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 409-411

204

Graphical Abstracts

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 346-349

205

Graphical Abstracts

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 475-478

206

Graphical Abstracts

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 274-277

207

Green procedure for synthesis of 3, 4 dihydropyrimidinones using 12-molybdophosphoric acid, as a catalyst and solvent free condition under microwave irradiation

پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره 4، شماره 14، تابستان 1389، صفحه 5-10

208

Heat Exchangers in A C3MR LNG Plant, Cooling Curves and Their Effects on Efficiency

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

209

Heat Transfer Characteristics and Optimization of a Porous Radiant Air Heater, Using DOM, under the Influence of 2-D Rectangular Radiative Field

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

210

Hybrid model in network DEA

Theory of Approximation and Applications
دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 39-44

211

Hydrodynamic Performance of the Modern Ship Propulsion System

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 55-61

212

Hydro-Geological Context of Mikkes Springs and Different Variations of their Flows (Morocco)

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 143-149

213

Ideal and anti-ideal decision making units: A fuzzy DEA approach

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 31-41

214

Identification and removal of amine, cyanide and aldehyde compounds in cigarette smoke via extracted plant's micro silica by gas chromatography – mass spectroscopy (GC/MS) method

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 445-449

215

Identification of Medicinal Plants in Arshadchamani Rangelands of East Azarbaijan

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 103-110

216

Image Modalities in Multimedia Vocabulary Instruction: Does Dual Coding of Vocabulary Occur at Different Degrees?

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 83-102

217

Improved preparation of 3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3,3,1] nonane (DPT) from urea

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 133-139

218

Improving EFL Learners’ Oral Proficiency Through Metacognitive Strategy Instruction

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 137-156

219

Improving Reading IELTS Scores: Completion vs. Selection Tasks

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 55-73

220

Influence of Element Order in Various Aspect of Evolutionary Structural Optimization

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 2، بهار 2010

221

Influence of fuzzy Goal Programming in Production Optimization Case study: Cement Industry

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 43-52

222

Influence of using the strategy of concept maps in learning fractions

Theory of Approximation and Applications
دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 29-37

223

Inhibition Revisited in EFL Learning/Teaching

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 39-50

224

Inhomogeneity Material Effect on Electromechanical Stresses, Displacement and Electric Potential in FGM Piezoelectric Hollow Rotating Disk

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 144-155

225

Input congestion, technical ineciency and output reduction in fuzzy data envelopment analysis

Theory of Approximation and Applications
دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 45-60

226

Intelligent prediction of heating value of coal

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 32-38

227

Inverse Identification of Circular Cavity in a 2D Object via Boundary Temperature Measurements Using Artificial Neural Network

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 21-30

228

Investigation into the Importance of Pre-Design Procedure in Vibration Absorbers Installations

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

229

Investigation of Drawing Ratio Effect on Chart Rupture in Hydroforming Process

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

230

Investigation of Plant Diversity in Middle Rangelands of Taleghan by Using BIO-DAP

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 47-52

231

Investigation of Surface Roughness on Aerodynamic Characteristics of Missiles

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

232

Investigation of the flame temperature for some gaseous fuels using artificial neural network

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 57-64

233

Investigation of Vacancy Defects on the Young’s Modulus of Carbon Nanotube Reinforced Composites in Axial Direction via a Multiscale Modeling Approach

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 248-256

234

Iranian EFL Learners’ Reactions to Different Feedbacks in Writing Classrooms: Teacher Written Comments (TWC) vs. Peer Written Comments (PWC)

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 182-204

235

Iranian TEFL Students’ Perception of Plagiarism

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 23-40

236

IRF and ISRF Sequences and their Anti-Pedagogical Value

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 119-140

237

Isolation and structure elucidation of a new alkaloid from the Indonesian Blue-Green Alga Arthrospira platensis

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 37-40

238

Kinetic and thermodynamic studies of the removal of murexide from aqueous solutions on to activated carbon

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 219-235

239

Kinetic study of unsaturated ketones epoxidation with hydrogen peroxide through the inverse phase transfer catalysis and effect of ultrasonic waves in this epoxidation

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 287-297

240

Layout of Cellular Manufacturing System in Dynamic Condition

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 43-54

241

Linear Programming, the Simplex Algorithm and Simple Polytopes

Iranian Journal of Optimization
دوره 06، شماره 1، بهار 2014، صفحه 567-590

242

LITHOTHEQUE knowledge system about world-s mineral deposits supported by miniaturized sample sets: call for international adoption, networking and exchange

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 70-84

243

Local scour around rectangular abutment and their countermeasures by using sacrificial piles

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 47-55

244

L-Proline as an eco-friendly catalyst for microwave-assisted synthesis of trans-cinnamic acid derivatives

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 363-366

245

Magneto-Thermo-Elastic Stresses and Perturbation of the Magnetic Field Vector in an EGM Rotating Disk

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 168-178

246

Mathematical Analysis of Shearing Viscoelastic Beam Subjected to Continuous Moving Load

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 1-10

247

Maximal Benefit Location Problem for A Congested System

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 73-83

248

MCM-41 functionalized sulfonic acid catalyzed one-pot synthesis of 1,8- dioxo-octahydroxanthenes

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 117-120

249

Metal complexes of unsaturated polycarbonyl compounds derived from benzoyl acetone and aromatic aldehydes

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 71-81

250

Microwave assisted oxidation coupling of thiols to symmetrical disulfides with tripropylammonium fluorochromate (VI) (TPAFC)

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 155-160

251

Mobile Robot Online Motion Planning Using Generalized Voronoi Graphs

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 1-15

252

Modeling, simulation and analysis of a multi degree of freedom aircraft wing model

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 21-62

253

Modeling the effect of EGR on combustion and pollution of dual fuel engines with flow field model

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 19-26

254

Modeling the Time-Dependent Rheological Properties of Pistachio Butter

Journal of Nuts
دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 38-45

255

Model study reservoir flushing

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 1-8

256

Multi component reaction of mercaptanols, triphenyl phosphite and acetylenic esters

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 501-504

257

Multiple Batch Sizing through Batch Size Smoothing

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 11-17

258

Multiscale Analysis of Transverse Cracking in Cross-Ply Laminated Beams Using the Layerwise Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-18

259

N6-Isopentenyladenosine, an isoprenoid cytokinin endowed with biological activity: cytotoxicity against MDA-MB-231 breast cancer cell line and interaction with bovine serum albumin

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 278-284

260

Natural Convection in an Inclined Partitioned Enclosure with Local Heat Source

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 2، بهار 2010

261

New Approach for Estimation of Natural and Anthropogenic Components in the Recent Tendencies of Erosion Intensity and Suspended Sediment Yield Changes in River Basins

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 39-54

262

New Heuristic Algorithms for Solving Single-Vehicle and Multi-Vehicle Generalized Traveling Salesman Problems (GTSP)

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 49-58

263

New synthesis of 2,4-diamino-10-(4-bromo-phenylamino)-10H-9-oxa-1-aza-anthracene-3-carbonitrile, 2,4- diamino-10-p-tolylamino-10H-9-oxa-1-anthracec-3-carbonitrile and 2-(2-amino-3-cyano-4H-chromen-4-yl)- malononitrile

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 413-416

264

New synthesis of N, N’-bis-(1H-pyrrol-2-yl-methylene)-benzene-1, 2-diamine and N, N’-bis-(1H-pyrrol-2-yl-methylene)-benzene-1, 4-diamine in the presence of argon or Zn2+

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 505-508

265

Non-Linear Analysis of Viscoelastic Rectangular Plates Subjected to In-Plane Compression

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 11-21

266

Nonlinear Deformation Analysis and Modeling of Composite with Aluminum Layers

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 39-45

267

Noticing through Input Enhancement:Does it Affect Learning of the Conditionals?

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 19-27

268

Numerical Analysis of Rectangular Isotropic and Orthotropic Thin Plates Based on the Radial Point Interpolation Method (RPIM)

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

269

Numerical Analysis of Supersonic Flows in UCS Using Motionless Viewing Window Technique

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 47-53

270

Numerical Evaluating of effective and behavior of balancing reservoir of water hummer on water tunnels lining to turbine in concrete dams

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

271

Numerical Investigations on the Effect of Pulsating Pressure on Improvement of Formability in Hydroforming of Bent Tube by FEM

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 11-20

272

Numerical simulation of a horizontal ground-coupled Heat pump

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 27-35

273

Numerical Simulation of Laminar and Turbulent Mixed Convection in Rectangular Enclosure with Hot upper Moving Wall

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 2، بهار 2010

274

Numerical solution of nonlinear integral equations by Galerkin methods with hybrid Legendre and Block-Pulse functions

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 97-105

275

Numerical solution of seven-order Sawada-Kotara equations by homotopy perturbation method

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 69-77

276

Numerical Study on Propagation of Flame in Laminar Pre-Mixed Combustion

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

277

Object-Oriented Method for Automatic Extraction of Road from High Resolution Satellite Images

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 55-62

278

Obtaining a Unique Solution for the Cross Efficiency by Using the Lexicographic method

Iranian Journal of Optimization
دوره 06، شماره 1، بهار 2014، صفحه 555-566

279

On Iranian EFL Teachers’ Language Learning Strategies, Teaching Strategies, and Qualifications

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2010

280

On the Evaluation of Lexical Profiles in the Iranian High School and University EFL Text Books

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 75-85

281

On The Perimeter of an Ellipse

Theory of Approximation and Applications
دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 1-6

282

On the strong convergence theorems by the hybrid method for a family of mappings in uniformly convex Banach spaces

Theory of Approximation and Applications
دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 83-91

283

Operation of Multiple Reservoirs by utilization of Simulation Method for Analysis of System Dynamics

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

284

Optimization, Controller and Observer Design of a Reconfigurable Mobile Robot Using Genetic Algorithm and Neural Network

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 2، بهار 2010

285

Optimization of Axisymmetric Extrusion Die Profiles

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 59-70

286

Optimization of Flash, Billet Dimensions and Friction Factor in Closed Die Cold Forging Process

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 71-80

287

Optimization of Reduction Settings and Inter-stand Tensions for Tandem Cold Mills using Genetic Algorithm

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 57-67

288

Optimum Die Design in Drawing of Square Section Rod from Round Bar

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 31-38

289

Outsourcing or Insourcing of Transportation System Evaluation Using Intelligent Agents Approach

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 35-41

290

Parametric Analysis of Square Thin Walled Section in Energy Absorption due to Oblique Load

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

291

Parody: Another Revision

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 85-90

292

Persian Printed Document Analysis and Page Segmentation

Journal of Computer & Robotics
دوره 1، شماره 1، بهار 2008

293

Petrochemical Characteristics of Neogene and Quaternary Alkali Olivine Basalts from the Western Margin of the Lut Block, Eastern Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 87-106

294

Phenotypic Correlation between Some Nurserphelogical Traits among 60 Cultivars and the Genotypes of Almond

Journal of Nuts
دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 30-37

295

Planting Methods and Seedling Establishment of Artemisia sieberi Besser: Seeds Collected from Isfahan Kolah Ghazi Sagebrush Vegetations

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 1-7

296

Plot Parody in Stoppard’s Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, The Real Inspector Hound, and Dogg’s Hamlet, Cahoot’s Macbeth

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 129-156

297

Portfolio Selection using Data Envelopment Analysis with common weights

Iranian Journal of Optimization
دوره 04، شماره 1، بهار 2012، صفحه 323-333

298

Practical common weights scalarizing function approach for efficiency analysis

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 41-47

299

Practical Engineering Approach for Generating the Torsional Earthquake Excitation from Translational Components

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 1-10

300

Prediction of aquifer reaction to different hydrological and management scenarios using visual MODFLOW model-Case study of Qazvin plain

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 39-45

301

Prediction of Crack Initiation Direction for Inclined Crack Under Biaxial Loading by Finite Element Method

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 257-266

302

Prediction of the Subsurface Crack Growth Lifetime in Railroad Wheel of the Iranian Railway System

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

303

Preparation and characterization of optically active polyamides containing natural L-leucine amino acid linkages

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 479-485

304

Professional Commitment and Social Factors Affecting it Among Islamic Azad University, Tehran North Branch and Shahid Beheshti University Employees

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 03، بهار 2010، صفحه 143-168

305

Promoting EFL Learners’ Academic Motivation and Reading Comprehension via Portfolio Development of Concept Maps

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 59-82

306

Propagation Models and Fitting Them for the Boolean Random Sets

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 45-48

307

Qualitative and Quantitative Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Structures in Petrochemical Plant

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 153-162

308

Quantum mechanical calculation for determination of more stable isomer of phosphorous ylide involving an indole

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 290-296

309

Random fixed point of Meir-Keeler contraction mappings and its application

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 63-67

310

Raters’ Perception and Expertise in Evaluating Second Language Compositions

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 67-87

311

Rede ned (anti) fuzzy BM-algebras

Theory of Approximation and Applications
دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 7-21

312

Reduction of acid chlorides using zirconium borohydride triphenylphosphine complex as a new, efficient and stable reducing agent

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 286-289

313

Relational Databases Query Optimization using Hybrid Evolutionary Algorithm

Journal of Computer & Robotics
دوره 1، شماره 1، بهار 2008

314

Relationship between Understanding of Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior of Tehran Physical Education Teachers

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 19-28

315

Relationships between Geopedological Characteristics and Vegetation Cover: A Case Study in the Dagh-Finou Catchment, Hormozgan Province, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 85-94

316

Response of Badami-Zarand Pistachio Rootstock to Salinity Stress

Journal of Nuts
دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 1-11

317

Review of Damage Tolerant Analysis of Laminated Composites

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 275-289

318

Rubber/Carbon Nanotube Nanocomposite with Hyperelastic Matrix

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 43-49

319

SbCl5-SiO2: an efficient reagent system for regio- chemo- and stereoselective claisen-schmidt condensation

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 431-435

320

Scheduling in Container Terminals using Network Simplex Algorithm

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 9-16

321

Seismic Reliability Evaluation of the Jacket Structure of an Offshore Platform Based on Nonlinear Time History Analyses

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

322

Seismic Upgrading of Non-ductile Steel Frames using Steel Plate Shear Walls

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 115-131

323

Selective alkylation of benzene with isopropyl alcohol over H3PO4-ZSM-5 catalyst

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 491-500

324

Selective Iron (II) colorimetric sensor based on hydroxamic acid-functionalized gold nanoparticles

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 465-472

325

Semantic Preserving Data Reduction using Artificial Immune Systems

Journal of Computer & Robotics
دوره 1، شماره 1، بهار 2008

326

Semiautomatic Image Retrieval Using the High Level Semantic Labels

Journal of Computer & Robotics
دوره 1، شماره 1، بهار 2008

327

Shrimp Culture Impact on the Surface and Ground Water of Bangladesh

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 125-132

328

Silica sulfuric acid: an efficient catalyst for the synthesis of substituted indazoles

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 191-194

329

Simplex design method in simultaneous spectrophotometric determination of silicate and phosphate in boiler water of power plant and sewage sample by partial least squares

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 1-9

330

Simulation of Mode I Strain Energy Release Rate for Rectangular Laminated Composite Plate Using a Simple Finite Element Model

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2010

331

Simultaneous spectrophotometric determination of lidocaine and hydrocortisone acetate in pharmaceutical preparations by multivariate calibration methods

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 31-36

332

Social Trust and Socio-cultural Factors Involving on it (A Case Study of 20 to 29 Years old in Mazandaran)

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 39-66

333

َSociological Study of Effective Factors on Forming Iranian Cohesive Identity(A Case study of Bukan’s Youth)

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 77-112

334

Solvent free solid support synthesis of arylmethylene bis(3-hydroxy-2-cyclohexene-1-ones) and xanthenediones derivatives by microwave irradiation

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 423-429

335

Solving a mathematical model with multi warehouses and retailers in distribution network by a simulated annealing algorithm

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 42-54

336

Solving linear and nonlinear optimal control problem using modified adomian decomposition method

Journal of Computer & Robotics
دوره 1، شماره 1، بهار 2008

337

SOLVING NONLINEAR KLEIN-GORDON EQUATION WITH A QUADRATIC NONLINEAR TERM USING HOMOTOPY ANALYSIS METHOD

Iranian Journal of Optimization
دوره 02، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 162-172

338

Some notes concerning the convergence control parameter in homotopy analysis method

Theory of Approximation and Applications
دوره 6، شماره 2، بهار 2010، صفحه 61-72

339

Some Results for CAT(0) Spaces

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 11-19

340

Some Results on facets for linear inequality in 0-1 variables

Iranian Journal of Optimization
دوره 04، شماره 1، بهار 2012، صفحه 334-349

341

Spectrophotometric determination of Dalacin phosphate from formulations using reduce atomic absorption of calcium ion by phosphate

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 65-70

342

Spelling Errors of Iranian School-Level EFL Learners: Potential Sources

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 188-207

343

Static Analysis of Functionally Graded Annular Plate Resting on Elastic Foundation Subject to an Axisymmetric Transverse Load Based on the Three Dimensional Theory of Elasticity

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 290-304

344

Strategies of Successful Language Learners

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 1-18

345

Stress Analysis of Two-directional FGM Moderately Thick Constrained Circular Plates with Non-uniform Load and Substrate Stiffness Distributions

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 316-331

346

Structural characterization of BaZrO3 nanopowders prepared by stearic acid gel method

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 11-15

347

Structure-radical scavenging activity relationships of hydroxytoluene derivatives

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 141-153

348

Study of Change in Water Quality at Different Distances form Sea in Mahi Estuarian Area

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 53-64

349

Study of Gene Effects for Stalk Sugar Yield and Its Component Traits in Sweet Sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Using Generation Mean Analysis

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 133-142

350

Study of Metallurgical Properties Effects and Effective Parameters on Fracture Bio-Medical Stainless Steel 316L of Human's Body

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

351

Study of the Effect of Lubricant Emulsion Percentage and Tool Material on Surface Roughness in Machining of EN AC 48000 Alloy

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

352

Study of the Effects of Various Boundary Conditions on the Acoustical Treatments of Double-Panel Structures Lined with Poroelatic Materials

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 1-12

353

Study of Wave Motion in an Anisotropic Fiber-Reinforced Thermoelastic Solid

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 91-100

354

Study on Vegetation Changes of Natural Ranges in KhoyBilehvar Semi-Steppic Area of West Azarbaijan Province

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 75-84

355

Study the Effects of Nano Fluid as a Coolant in Milling Process for Improving Machining Parameters

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 41-46

356

Stylistic Analysis of a Poetic Text: A Case from Persian

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 75-84

357

Surface Effect on Nonlinear Free Vibration Analysis of Nanotubes

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 39-46

358

Sustainable Ground Water Development in Hard Rock Aquifers in Low-Income Countries and the Role of UNESCO _ IUGS - IGCP projec -GROWNET-

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 1-9

359

Synthesis and antimicrobial evaluation of 3-{[7-(2,4-dichlorophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)]pyrido[2,3-d] pyrimidin-4-yl}-1N-ethoxyphthalimido-2-substituted-imidazolidin-4-one derivatives

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 350-357

360

Synthesis and application of chelating resins based on polyacrylonitrilediethylenetriamine for metal ions removal

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 195-204

361

Synthesis and characterization of a novel derivative of azo calix [4] - arenes as a new potential for analgesic and antibacterial drug

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 461-464

362

Synthesis and Characterization of New Copoly(amide-imide)s Based on 1,3- bis[4,4'-(trimellitimido)phenoxy]propane and Fumaric acid

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 41-47

363

Synthesis and characterization of poly (AAm-co-AAc)/NaA nanocomposite and removal of methylene blue with it

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 161-165

364

Synthesis and characterization of VPO catalysts with the different ratio of P/V in organic medium for partial oxidation of n-butane to maleic anhydride

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 320-326

365

Synthesis and dynamic 1H NMR study of dialkyl-2-[N-acetyl-N-(alkyl or aryl)carbamoyl]butandioate derivatives

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 519-522

366

Synthesis of 1,2- dihydroisoquinolines using isoquinoline and activated acetylenes with NH-acids

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 397-401

367

Synthesis of a carbon-14 analogue of N-(aryl-methyl)-3-phenyl-acryl amidine-[carboxy-14C] and its derivatives as NR2B-selective NMDA receptor antagonist

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 205-209

368

Synthesis of a new class of 3-methyl-1-substituted-3H-1λ5-benzo [4,5]imidazo[1,2-c] [1,3,2]oxazaphosphol-1- one

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 371-375

369

Synthesis of bis–indolylmethanes, tris–indolylmethanes and 3, 3'-diindolyloxindole derivatives using cellulose sulfuric acid as the biodegradable solid acid catalyst under heterogeneous condition

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 383-389

370

Synthesis of functionalized chromenes using ketones and aldehyds

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 314-318

371

Synthesis of functionalized thiazins via multicomponent reaction of isothiocyanates and activated acetylens in the presence of isoquinoline

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 359-361

372

Synthesis of N-(3, 4, 4a, 10a-tetrahydro-2H, 5H-pyrano [2,3-b]chromen-5-yl)amines derivatives as antitumor compounds

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 304-308

373

Taylor-Couette Flow Instabilities in Journal Bearings

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2010

374

Technical note: Water conservation in Kuwait: A fuzzy analysis approach

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 10، تابستان 2010، صفحه 90-105

375

Temporal and spatial study of water use productivity of strategic crops in regional scale (Case study: Hamedan province)

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 31-37

376

Test Method Facet and the Construct Validity of Listening Comprehension Tests

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 99-121

377

Test Score Equating and Fairness in Language Assessment

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 113-128

378

The behavior of homological dimensions

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-10

379

The Capacitated Location-Allocation Problem with Interval Parameters

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 61-67

380

The Comparative Effect of Summarizing and Concept Mapping on ESP Learners’ Reading Comprehension of EAP Texts

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 113-136

381

The cost and income efficiency models with MOLP structure

Iranian Journal of Optimization
دوره 04، شماره 1، بهار 2012، صفحه 350-358

382

The Effect of Cognitive Strategy-based Grammar Instruction on Iranian Intermediate EFL Learners' Development of both Structural Knowledge and Strategy Use

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 11-22

383

The Effect of Flat Pyramid Loading Pattern (FPLP) Loading Pattern Weight Training on Salivary Steroids in Mail Elite Weight Lifters

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 45-53

384

The Effect of Flowering Time on Seed Dormancy Breaking of Almond

Journal of Nuts
دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 22-29

385

The Effect of Multi-step Oral-revision Processes on Iranian EFL Learners’ Argumentative Writing Achievement

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 78-98

386

The Effect of Religiosity in Reduction of Delinquency among the Youth

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 02، بهار 2010، صفحه 169-190

387

The Effect of Strategic Planning Focus and Time on Writing Fluency and Accuracy

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 122-145

388

The Effect of Task Repetition on Pragmatic Awareness of Iranian EFL Learners

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 23-32

389

The Effect of Teachers' Attitudes on Implementing Washback in Regular versus Preparatory Language Classes

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 1-10

390

The Effect of Teaching Cognitive and Metacognitive Strategies on Reading Comprehension Ability

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 208-227

391

The Effect of Teaching Collocations on EFL Learners’ Awareness of the Affective Dimensions of Deep Vocabulary Knowledge

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 43-58

392

The Effect of Vocabulary Instruction through Semantic Mapping among EFL Learners with Different Perceptual Learning Styles

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 1-22

393

The Effect of Written Corrective Feedback on the Accuracy of Output Task and Learning of Target Form

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 50-77

394

The Effects of Multimedia Annotations on Iranian EFL Learners’ L2 Vocabulary Learning

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 1-18

395

The Family Background of Inequality in Educational Opportunities (A case Study of female high school students in Ahar

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 125-148

396

The Finite Element Method and Genetic Algorithm Approaches on Shape Optimization of Prosthesis According to Fatigue Behavior

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2010

397

The Impact of Collegial Instruction on Peers’ Pedagogical Knowledge (PK): An EFL Case Study

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 162-187

398

The Impact of Contextual Clue Selection on Inference

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 6، تابستان 2010، صفحه 19-39

399

The Impact of Keeping Oral Dialogue Journals on EFL Learners’ Oral Fluency

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 127-142

400

The Impact of Observer Ring Technique on the Writing Achievement: A case of Iranian EFL Learners

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 163-181

401

The Impact of Reduction Recasts on the Improvement of EFL Learners’ Speaking Ability

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 23-42

402

The Impact of Teaching Critical Literacy on EFL Learners’ Reading Comprehension and Critical Awareness: A Freirean Addition to Vygotsky’s ZPD

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 143-161

403

The Impact of Using Authentic Audio-Taped and Video-Taped Materials on the Level of EFL Learners’ Pragmatic

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2010، صفحه 33-52

404

The Impact of Utilizing Computer Assisted Language Learning on EFL Learners’ Foreign Accent Reduction

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 41-62

405

The Influence of Family and Satellite Interaction in Divorce Increasing

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 191-212

406

The interval Malmquist productivity index in DEA

Iranian Journal of Optimization
دوره 04، شماره 1، بهار 2012، صفحه 311-322

407

The Main Parameters Assessment of Clod and Stone Separation from Potato Crop (Inclined Belt Type) in Potato Harvester

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 3، شماره 2، بهار 2010

408

The preemptive resource-constrained project scheduling problem subject to due dates and preemption penalties: An integer programming approach

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 35-39

409

The Problem of English Spatial, Non-spatial and Idiomatic Adpositions in Iranian EFL Environment: A Prototypical Approach

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 88-118

410

The Relationship among EFL Teachers’ Critical Thinking, Self-efficacy, and their Perception of Effective Teaching

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 8، تابستان 2010، صفحه 175-207

411

The Relationship between Blood Buffer Capacity and Aerobic Power with Ability to Perform High Intensity Intermittent Activities in Young Football Players

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 1، شماره 1، بهار 2010، صفحه 38-44

412

The Relationship Between EFL Teachers’ Emotional Intelligence and Their Effectiveness in Managing Young Learners’ Classrooms

Journal of English Language Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2010، صفحه 85-112

413

The Relationship between Emotional Intelligence and Students` Academic Achievements in General EFL Classes

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 50-66

414

The Relationship between Teachers' Teaching Efficacy and their Multiple Intelligences

Journal of Language and Translation
دوره 1، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 33-45

415

The Structure of Power in Family and its Effect on Social Participation in Shiraz

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 105-130

416

The synthesis of some organotin (IV) compounds in the melt- phase

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 237-243

417

Three-dimensional Free Vibration Analysis of a Transversely Isotropic Thermoelastic Diffusive Cylindrical Panel

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 376-392

418

Three-dimensional quantitative structure activity relationship approach series of 3-Bromo-4-(1-H-3-Indolyl)-2, 5-Dihydro-1H-2, 5- Pyrroledione as antibacterial agents

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 49-58

419

Traffic Flow Analysis Based on Queuing Models

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 19-23

420

Trajectory Optimization of Cable Parallel Manipulators in Point-to-Point Motion

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 29-34

421

Tsunami Propagation in Arabian Sea and Its Effect on Dwarka City of Gujarat, India

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 163-174

422

Two-dimensional Axisymmetric Electromechanical Response of Piezoelectric, Functionally Graded and Layered Composite Cylinders

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 403-417

423

Two-stage Production Systems under Variable Returns to Scale Technology: A DEA Approach

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 5، تابستان 2010، صفحه 67-71

424

Typology of Religious Sub-cultures among Mashhad Youth

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 01، بهار 2010، صفحه 9-38

425

Ultrasonic degradation of hydrogels in aqueous solutions

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 1، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 65-73

426

Using BELBIC based optimal controller for omni-directional threewheel robots model identified by LOLIMOT

Journal of Computer & Robotics
دوره 1، شماره 1، بهار 2008

427

Using Electromagnetism Algorithm for Determining the Number of kanbans in a Multi-stage Supply Chain System

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 3، Issue 6، زمستان 2010، صفحه 63-72

428

Using Markov Chain to Analyze Production Lines Systems with Layout Constraints

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 2، Issue 3، تابستان 2009، صفحه 15-23

429

Using neural network to estimate weibull parameters

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 1، تابستان 2008، صفحه 48-54

430

Using remote sensing data and GIS to evaluate air pollution and their relationship with land cover and land use in Baghdad City

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 20-24

431

Using the Ultrasonic Nondestructive Methods for Prediction of Mechanical Properties of AISI 4140 Alloy Steel

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 3، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 23-30

432

Using Wind Data to Predict the Risk of Volcanic Eruption: An Example from Damavand Volcano, Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 2، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 127-133

433

Vendor Selection: An Enhanced Hybrid Fuzzy MCDM Model

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 1، Issue 2، پاییز 2008، صفحه 31-39

434

Volumetric properties of {n-butyl acetate + 1-butanol + 1,2- butanediol} at temperature between [298.15 ,303.15 and 308.15] K.

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 245-256

435

Water Quality of Nour City Rivers

Journal of Water Sciences Research
دوره 2، شماره 1، پاییز 2010

436

Wave Propagation at the Boundary Surface of Elastic Layer Overlaying a Thermoelastic Without Energy Dissipation Half-space

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 363-375

437

Wave Propagation in Mixture of Generalized Thermoelastic Solids Half-Space

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 199-213

438

Wave Propagation in Sandwich Panel with Auxetic Core

Journal of Solid Mechanics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 393-402

439

Yard crane scheduling in port container terminals using genetic algorithm

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 6، شماره 11، پاییز 2010، صفحه 39-50

440

Zinc oxide-acetyl chloride as an efficient catalyst for the one-pot preparation of Knoevenagel condensation of aromatic aldehydes with 1,3-dimethylbarbituric acid

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 391-395

441

آیا دانشجویان ایرانی در حال شکوفایی هستند؟

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 83-94

442

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن)

مطالعات سیاسی
دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 31-49

443

ابراهیم حکیمی، پزشکی روشنفکر و سیاستمدار(باز خوانی زندگی سیاسی حکیم الملک در دوران نخست وزیری)

مجله تاریخ
دوره 5، شماره 16، بهار 1389

444

ابزار شناخت و ماهیت خداوند در دستگاه فکری عطار و سهروردی

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 115-138

445

آب کافت آنزیمی الیاف نایلون 66 با استفاده از آنزیم پروتئاز

پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 13-21

446

ابلیس در اعتقادات یهودی - مسیحی - اسلامی

صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و حدیث
دوره 15، شماره 46، زمستان 1388، صفحه 41-76

447

اثر pH بر سنتز نانوپودر آلومینا تولید شده به روش شیمی تر

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-6

448

اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد، برخی صفات تخم‌مرغ و فراسنجه‌هایی بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌گذار در مرحله‌ آخر تخم‌گذاری

آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی
دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 799-809

449

اثرات استفاده از سطوح مختلف مانان الیگوساکاریدها بر عملکرد، صفات لاشه و پروفیل چربی خون در جوجه های گوشتی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 41-50

450

اثرات اکستازی بر روی هموگرام در حضور و فقدان مهارکننده انتخابی سیستم سروتونرژیک در موشهای صحرایی ماده بالغ

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

451

اثرات تجربه کاری بر ارزشهای حرفهای در دانشجویان

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 247-259

452

اثرات تفت دادن پنبه دانه بر محتوی گوسیپول، روند تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتئین آن

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 95-106

453

اثرات تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد جو بدون پوشینه

یافته های نوین کشاورزی
دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 56-67

454

اثرات ضد قارچی تراف نانوسیلور بر روی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و لارو تا وزن یک گرمی

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 65-74

455

اثرات کاربرد پتاسیم و ژیبرلین به طور جداگانه و توأم بر جذب عناصر معدنی پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم در گیاه عدس (Lens culinaris L.)

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 9-19

456

اثرات کلرور پتاسیم بر تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم دوروم در نیشابور

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 119-128

457

اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی

دانش زیستی ایران
دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 37-43

458

اثرات محلول پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگ چغندرقند در شرایط تنش کمبود آب

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-27

459

اثر استات دسموپرسین در زمان تکوین پریناتال و نئوناتال محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد (HPG) بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش صحرایی نر در زمان بلوغ

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 3، شماره 1، پاییز 1389

460

اثر استفاده از سطوح مختلف کنجاله کلزا بر وزن اندامهای داخلی و ترشح هورمونهای غده تیروئید در طیور گوشتی

آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی
دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 791-798

461

اثر اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر برخی شاخصهای رشد و عملکرد ذرت تحت تنش خشکی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 34-40

462

اثر الیاف فلزی بر پارامترهای مقاومتی (فشاری- کششی) بلوک های بتنی سبک و ارائه طرح اختلاط بهینه آنها

آنالیز سازه - زلزله
دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 39-45

463

اثر آنتاگونیستی گونه‌های تریکودرما علیه Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici عامل پژمردگی گوجه فرنگی

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 173-167

464

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد - منفرد‏

زن و مطالعات خانواده
دوره 3، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 111-129

465

اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 137-146

466

اثربخشی خدمات مشاوره ای کشاورزی کارشناسان ناظر طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش در استان آذربایجان غربی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 65-80

467

اثربخشی فرآیند حسابرسی در کشف اشتباهات و تحریف های با اهمیت در صورت های مالی

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 49-76

468

اثر بسترهای مختلف کاشت در تولید مینی‌تیوبر ارقام مختلف سیب‌زمینی در شرایط گلخانه‌ای

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 127-138

469

اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella)

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-29

470

اثر بقایای اندام های علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon L.) بر برخی از صفات مورفولوژیک و عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.)

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 105-113

471

اثر بیولوژیکی indica Piriformospora، vermifera Sebacina و Trichoderma spp. علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی عدس در شرایط گلخانه‌ای

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 143-127

472

اثر پرایمینگ بذر با اسیـد سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی ( Vigna unguiculata L) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 13-30

473

اثر تاموکسیفن بر اووژنزدر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 2، شماره 3، بهار 1389

474

اثر تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر ویژگی های کمی کلم تکمه ای،Brassica oleracea var. gemmifera

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 57-64

475

اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت

یافته های نوین کشاورزی
دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 91-99

476

اثر ترکیبی دو هورمون گنادورلین و پروستاگلندین(PGF2α) بر تکثیر نیمه مصنوعی ماهی حوض(Carassius auratus)

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-10

477

اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین بر جوانه‎زنی و رشد اولیه کلزا (Brassica napus L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و آفتابگردان (Helianthus annus L.)

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 91-100

478

اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی

پژوهش علف های هرز
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 1-19

479

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 1-14

480

اثر تنش خشکی و روش‎های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-26

481

اثر تیواوره بر شکستن خواب و عملکرد مینی‌‌تیوبر‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 65-72

482

اثر چهار نوع ماده ی بستری بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد توت فرنگی در کشت بدون خاک

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 83-94

483

اثر دوازده هفته تمرینات تلفیقی بر حجم ضربه‌ای قلب زنان مبتلا به انسداد شریان کرونر

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-22

484

اثر دوره های مختلف تداخل علف های هرز بر شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 15-26

485

اثر دوز بیشینه و کمینه آتروپین بر مولفه Fractional Shortening در اکوکاردیوگرافی خرگوش

پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 89-94

486

اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر فنولوژی، عملکرد دانه و اسانس روغنی بابونه

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-84

487

اثر رشد جبرانی و تاثیر گرسنگی روی شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید (Kamensky,1901) Rutilus frisii kutum

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 45-52

488

اثر روش‎های مختلف خاک ورزی بر شاخص های انرژی و اجزای عملکرد گلرنگ

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 67-76

489

اثر زمان و مقدار محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر ۳۴۷

یافته های نوین کشاورزی
دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 219-231

490

اثر سرب و مس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus)

یافته های نوین کشاورزی
دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 9-20

491

اثر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 347-354

492

اثر سطوح مختلف مواد مغذی جیره بر عملکرد و همبستگی آن با صفات لاشه در دوره رشد جوجه‌های گوشتی

آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی
دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 645-655

493

اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 11-29

494

اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی

فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 325-335

495

اثر صمغ گوار بر بافت و فراریت اسانس‌های اضافه شده به دوغ ایرانی

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 31-42

496

اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

پژوهش علف های هرز
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 19-28

497

اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinal) بر اسپرماتوژنز و محور هورمونیهیپوفیز ـ گنادی در موش های سوری بالغ

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 2، شماره 3، بهار 1389

498

اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 13-18

499

اثر عوامل محیطی غیرزنده بر جمعیت شته مومی کلم L. Brevicoryne brassicae روی زراعت کلزا در منطقه ورامین

فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 39-47

500

اثر فاصله پاشش و نرخ تغذیه پودر در فرآیند HVOF بر رفتار خوردگی داغ پوشش های NiCrAlY

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 33-43

501

اثر فرآیند حرارتی بر خصوصیات رئولوژیکی رب گوجه‌فرنگی

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 1-8

502

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تورم در کشورهای منتخب

مدیریت بهره‌وری
دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 183-210

503

اثر کاهنده نگهداری انفرادی بر آستانه احساس درد مزمن در موش آزمایشگاهی

پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 201-206

504

اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی ارزن مرواریدی (Panicum miliaceum L) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) در کشت مخلوط

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 1-16

505

اثر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشدی در نخود (رقم آزاد)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 176-184

506

اثر محلول پاشی نیتروژن بر برخی صفات موثر بر عملکرد دانه سه رقم ذرت

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 274-294

507

اثر مقادیر مختلف سلنیم و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم بهاره

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 79-94

508

ایجاد پوشش‌های مقاوم به سایش روی زیر لایه فولاد CK45 به روش الکترواسپارک

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 37-44

509

اجتهاد پذیری ظواهر قرآن در چالش هرمنوتیست ها

فقه و مبانی حقوق اسلامی
دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 69-86

510

اختلاف سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری

مجله تاریخ
دوره 5، شماره 17، تابستان 1389

511

اخلاق مدیریّت از منظر آیات و روایات

مدیریت بهره‌وری
دوره 4، شماره 15، زمستان 1389، صفحه 211-228

512

ارایه روش نوین محاسبه میزان پیشرفت پروژه ها بر اساس تصمیمگیری چىد معیاره

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 31-42

513

ارایه یک الگوی بومی‌‌ رهبری به منظور مطالعه تطبیقی سبک رهبری روزنامه‌های دولتی و غیر دولتی

مطالعات جامعه شناسی
دوره 3، شماره 6، بهار 1389، صفحه 65-85

514

ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های فکری (تفکر خلاق و تفکر انتقادی) برای مقطع کارشناسی از نظرمتخصصین برنامه ریزی درسی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-19

515

ارائه الگوی راهنمایی تدوین برنامه درسی ب اساس بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از محورهای اساسی برنامه ریزی درسی

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 99-128

516

ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در بانک ملت

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
دوره 1389، شماره 4، بهار 1389، صفحه 61-71

517

ارائه روشی برای تولید آلیاژ مس- کروم با میزان حلالیت بالای کروم در زمینه مس

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 53-60

518

ارائه روشی نوین در تحلیل پایداری تونل با معرفی نمودار جدیدی برای منحنی اندرکنش زمین؛ مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد گرین

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 4، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 49-64

519

ارائه مدلی برای نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 9-32

520

ارائه مدل جهت انتخاب رؤسای واحدها در دانشگاه آزاد اسلامی(بر اساس منطق فازی)

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 7-28

521

ارتبات بین سبک های مدیریتی تبدیلیو تبادلی مدیران با تعهدسارمانی کارکنان واستادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 129-147

522

ارتباطات ادراکات دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه با پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 9-22

523

ارتباط بین استفاده از یادگیری و مشاهده ای و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 113-131

524

ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه، سود و زیان و حجم مبادلات با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 35-68

525

ارتباط بین سبک های هویت با عوامل برانگیزاننده و احساس موفقیت در پسران نوجوان نخبه رشته ورزشی کاراته

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 3، شماره 9، بهار 1389، صفحه 7-25

526

ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای منتخب)

اقتصاد مالی
دوره 4، شماره 10، بهار 1389، صفحه 1-28

527

ارتباط بین شاخص محتوای کلروفیل و عملکرد دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 8-16

528

ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 104-115

529

ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه 15 تا 20 سال مازندران

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 94-112

530

ارتباط درجه هایپرکراتوز سرپستانک در آستانه دوره خشکی با عفونتهای پستان پس از زایش در گاو شیری

پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 145-152

531

ارتباط سبک های رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال

فصلنامه علوم ورزش
دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 131-144

532

ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 7-21

533

ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی

فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی
دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 7-17

534

ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏

زن و مطالعات خانواده
دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 137-149

535

ارتقای رضایت مشتریان ایران خودرو ازخدمات فروش و پس از فروش: تحلیلی بر نقشه عناصر کیفی با رویکرد سروکوال

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 43-54

536

ارتقای کیفیت محصولات در صنعت غذایی شیرینی و شکلات با به کارگیری QFD و AHP

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 35-52

537

ارزیابی اثرات استفاده از گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های خون در جوجه‌های گوشتی

آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی
دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 923-932

538

ارزیابی ارتباط میان خالص دارایی عملیاتی(NOA)و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387 تا1380

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 61-73

539

ارزیابی استراتژیک فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تحلیل اختیارهای واقعی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 177-201

540

ارزیابی اقتصادی پرورش میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)دراستان هرمزگان

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 50-64

541

ارزیابی الکتروشیمیایی خوردگی جوش های ترمیمی فولاد زنگ نزن 17-4 PH در محلول 5/3 درصد وزنی کلرید سدیم

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 9-17

542

ارزیابی بهره وری در واحدهای مجتمع نیروگاهی با استفاده از شاخص مالکم کوئست

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 4، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 29-42

543

ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری در میدان نفتی قلعه نار واقع در فروافتادگی دزفول

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 79-92

544

ارزیابی تاپیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده(اقتصادی و بازار)

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 72-86

545

ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران

فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 269-277

546

ارزیابی تأثیر بلوغ فرآیند برآورد هزینه پروژه در مدیریت بنگاه های اقتصادی صنعت نفت

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 55-74

547

ارزیابی تاثیر فرمولاسیون‌های ترکیبی از آنتی اکسیدان‌های طبیعی، سنتزی و اسید سیتریک در پایدارسازی روغن کره

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 55-65

548

ارزیابی تأثیر مصرف پربیوتیک دکستران بر کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از درجه بندی ضایعات روده ای

پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 161-171

549

ارزیابی تاثیر مهار کننده‌ی باسیلوس لیکنی فورمیس بر آفلاتوکسین های B1 و B2 در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 41-50

550

ارزیابی تحمل به خشکی ارقام بومی و اصلاح شده گندم نان در شرایط آبی و تنش خشکی

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 81-91

551

ارزیابی تطبیقی ساختار فضایی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با تاکید بر مراکز شهری

فصلنامه جغـرافیا
دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 89-108

552

ارزیابی تطبیقی کیفیت خدمات سیستم خودپردازها

مدیریت کسب و کار
دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 175-205

553

ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره‌ی نگه‌داری یکساله

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 35-46

554

ارزیابی تناسب اراضی خاکچال های شهر تبریز با روش محدودیت ساده

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 95-102

555

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه بوالحسن دزفول به منظوراستقرار کاربری گردشگری به روش تصمیم گیری چند معیاره

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 38-52

556

ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی تالاب میانکاله بر اساس شاخص حساسیت محیط زیستی (ESI)

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 29-40

557

ارزیابی خلوص روغن‌های زیتون بر اساس سنجش میزان‌تری گلیسریدهای پلیمریزه

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 49-54

558

ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به منظور ارایه راهبردهایی برای بهبودکیفیت این گروه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 25، زمستان 1389، صفحه 1-26

559

ارزیابی ریسک محیط زیستی سد بالارود خوزستان در مرحله ساخت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 81-106

560

ارزیابی زیستی رودخانه کر(استان فارس) در فصول مختلف با استفاده از ساختار جمعیتی ماکروبنتوز

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 21-34

561

ارزیابی سیتولوژی رحم به منظور تشخیص اندومتریت تحت بالینی و تأثیر آن بر میزان باروری در گاوهای واکل

پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 103-111

562

ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی و ارائه راهکار جهت ارتقای آنها

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 23-39

563

ارزیابی سودمندی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در شفافیت صورت های مالی بانک های تجاری

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 121-140

564

ارزیابی علمی -کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 149-165

565

ارزیابی عمکرد تصفیه خانه فاضلاب راونج

یافته های نوین کشاورزی
دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 295-306

566

ارزیابی عملکرد اجرای طرح اصلاح ساختار چای از نگاه چایکاران

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 5، شماره 10، بهار 1389، صفحه 37-56

567

ارزیابی عملکرد بذر و اجزای آن در اکوتیپ‌های یونجه مناطق سردسیری ایران

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-94

568

ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد 20 لاین جو پاییزه در شرایط تبریز

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 1-10

569

ارزیابی عملکرد مدیریت با استفاده از شاخص ارزش افزوده نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 201-218

570

ارزیابی عملکرد مدیریت مراکز آموزش مهندسی در ایران با رویکرد فازی: مطالعه موردی

مدیریت بهره‌وری
دوره 4، شماره 15، زمستان 1389، صفحه 7-32

571

ارزیابی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی ده آمیخته ی‌ کرم ابریشم چینی و ژاپنی در سیستم تلاقی چرخشی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 51-62

572

ارزیابی فارمی دو واکسن کشته دو گانه نیوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاری

نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-67

573

ارزیابی قابلیت روش‌های برون‌سپاری

مدیریت کسب و کار
دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 89-116

574

ارزیابی قدرت جذب و اندوزش گیاه یونجه یکساله (Medicago scutellata) در خاکهای آلوده به کادمیوم

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 247-260

575

ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae)

فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-29

576

ارزیابی کارایی واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان در ایجاد پاسخ ایمنی یکنواخت و پایدار در یک گله مادر گوشتی

پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 95-105

577

ارزیابی کفایت درونی مراکس آموزش کوتاه مذت عمومی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن در واحذهای منطقه ده

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 127-142

578

ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، تسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت، نسبت قیمت به درامد، نسبت درامد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 137-152

579

ارزیابی کیفیت وب سایت ها ابزارها و معیارها

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
دوره 1389، شماره 4، بهار 1389، صفحه 5-16

580

ارزیابی لاین های گندم دوروم بهاره برای تحمل به سرمای اول فصل از طریق کشت زودتر از موعد

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 53-64

581

ارزیابی لاین های گندم نان بهاره (Triticum aestivum L) و گروه‌بندی آنها براساس شاخص‌های زراعی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 41-52

582

ارزیابی لاین‌های گندم نان بهاره (Triticum aestivum L) و گروه‌بندی آنها براساس شاخص‌های زراعی (چاپ مجدد)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 11-22

583

ارزیابی مدل‎های تجربی شوری‌زدایی خاک‎های شور و تعیین مدل مناسب برای اراضی شمال اهواز

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 23-34

584

ارزیابی میـزان خسـارت سـرخرطومی ریشـه ی Col.: Curculionidae puncticollis Stephens Sitona بر یونجه در آزمایش های گلدانی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 75-82

585

ارزیابی میزان فرسایش پذیری و رسوب زائی در حوضه‌ی آبخیز پیله رود اردبیل با رویکرد تکنیک منطق فازی

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 5، شماره 10، بهار 1389، صفحه 75-99

586

ارزیابی مکان های آموزشی ( دبیرستان ) و تاثیر آن در ترافیک منطقه 3 شهرداری شهر رشت

فصلنامه جغـرافیا
دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 35-57

587

ارزیابی موانع توسعه هزینه های کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 155-184

588

ارزیابی مورفوتیپ‌های پیاز قرمز آذرشهر از نظر صفات زراعی

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 101-106

589

ارزیابی نمایه‌های انتهای کتابهای فارسی حوزه علوم اسلامی کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999

دانش شناسی
دوره 3، شماره 8، بهار 1389، صفحه 97-107

590

ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 63-76

591

ارزیابی همبستگی تعدادی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو لخت با عملکرد دانه

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 29-40

592

ارزیابی واکنش ارقام مختلف گردو به قارچ Gnomonia leptostyla عامل بیماری آنتراکنوز گردو

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 55-61

593

ارزیابی واکنش برخی ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به Alternaria tenuissima عامل بیماری لکه موجی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 61-74

594

ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی شهرستان سمنان )

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 97-124

595

ارزیابی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کیفیت زندگی افراد دیابتی (گستره سنی 20 تا 60 سال)

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 317-328

596

ارزیابی و نجزیه نحلیل فرایند انتقال تکنولوژی برای تولید موتورهای دیزلی

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 4، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 15-28

597

ازبحرانهای مالی دوره قاجار تا شکل‌گیری نظام بانکی ایران

پژوهش نامه تاریخ
دوره 5، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-14

598

آزمون توان تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی (CAPM (CD- جهت پیش بینی ریسک و نرخ بازده مورد انتظار

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 83-103

599

آستانه تحمل گندم دیم به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi، در آزمایش‌های گلدانی در ایران

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 77-69

600

استراتژی‌های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

مدیریت کسب و کار
دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-25

601

استفاده از باطله های گرانیتی در ترکیب بدنه های سرامیکی

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 1-12

602

استفاده از مزوپور سیلیسی15 -SBA عامل ­دار شده با گروه عاملی آمینی برای حذف انتخابی آنیون­ ها در محیط آبی

پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره 4، شماره 15، پاییز 1389، صفحه 29-35

603

استقرار زیستگاه های مصنوعی (Artificial reefs)با تاکید بر پراکنش جوامع ایکتیوپلانکتونی درآب های استان هرمزگان(حوزه خلیج فارس)

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 1، پیش شماره 3، پاییز 1389، صفحه 11-20

604

اسطوره‌ها، زندگان جاوید (به بهانة نقد اسطوره‌شناختی آسمان‌خراش میلاد)

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
دوره 6، شماره 18، بهار 1389، صفحه 1-15

605

اشتراکات لیلى و مجنون جامى و لیلى و مجنونِ نظامى و مجنون و لیلى امیرخسرو دهلوى

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 9-43

606

اصلاح مدل اجزاء محدود به روش تابع پاسخ (RFM)

مهندسی مکانیک و ارتعاشات
دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 39-46

607

اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی

مطالعات نقد ادبی
دوره 5، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 77-103

608

آغاز دعوت ابراهیم (ع) در قرآن و مقایسه آن با منابع یهودی - مسیحی

صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و حدیث
دوره 15، شماره 46، زمستان 1388، صفحه 7-40

609

افزایش ضریب غنی شدگی آرسنیک ،روی و مس در رسوبات بستر زاینده رود اصفهان

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 93-105

610

آقا محمد خان قاجار صفات و کینه توزى هاى او و تزویج دختر کریم خان زند با چاروادار قزوینى

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 171-178

611

القاب و عناوین فرمانروایان در ایران پیش از اسلام

پژوهش نامه تاریخ
دوره 5، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 1-25

612

الگویی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان

مدیریت کسب و کار
دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 131-151

613

الگوبرداری یا خلاقیت در بازآفرینی کمدی الهی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
دوره 6، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 1-35

614

الگوریتم مرکب از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)‌ و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در ارزیابی عملکرد در دانشکده‌ها

مدیریت کسب و کار
دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 1-27

615

الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی گلخانه‌ای

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 64-95

616

الهی نامه عطار، بحر وافر یا بحر هزج ؟

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 55-62

617

الویت بندی اقتصادی الگوهای زراعی در شهرستان شیراز (روش‌های MGA و موتاد وموتاد- هدف)

Journal of economic studies
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 41-52

618

امیر علیشیر نوایی و نقش سیاسی و فرهنگی او در عصر تیموری

پژوهش نامه تاریخ
دوره 5، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 1-26

619

آمریکا و روسیه، رقابت و منازعه

مطالعات روابط بین الملل
دوره 3، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 38-64

620

امکان سنجی استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 9-30

621

امکان سنجی اقلیمی کشت زیتون در استان کرمانشاه

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 5، شماره 10، بهار 1389، صفحه 121-142

622

امکان سنجی توسعه گردشگری درنواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان آبگرم از بخش سرعین در استان اردبیل)

فصلنامه جغـرافیا
دوره 4، شماره 15، زمستان 1389، صفحه 86-106

623

امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 133-150

624

امکان‌سنجی مدیریت مردمی آب کشاورزی در اراضی آبخور سد منجیل با تأکید بر مدیریت تعاونی‌‌

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 5، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 112-129

625

آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده: یک بررسی تجربی در کارمندان زن

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 345-351

626

آموزش مهارتهای شوخ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 227-236

627

آموزه‌های حکمی و اخلاقی در بهمن‌نامه و جستاری در ریشه‌های ایرانی و اسلامی آن

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 157-172

628

آموزههای قرآنی در آیینه شعر پروین اعتصامی

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 67-76

629

انتخاب روش استخراج مناسب معادن سنگ تراورتن محلات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 49-64

630

انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متعددی از ریسک

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 115-136

631

انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس تعاریف متفاوتی از ریسک

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 21-34

632

انـدازه بهینـه نابـرابـری درآمـدی در ایـران

Journal of economic studies
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 17-31

633

اندازه گیری کارایی فنی و عوامل موثر بر آن درتولید خیار گلخانه ای (مطالعه ی موردی استان آذربایجان شرقی)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 81-90

634

اندازه گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملگرد سازمانی صنعت بانکداری ایران: از دید دارایی های نامشهود

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 4، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 81-90

635

اندازه‌گیری و مقایسه فلزات سنگین (Zn، Mn، Cu، Fe) در ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 68-80

636

اندیشه‌ی وطن در شعر دوره‌ی مشروطه

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 17-38

637

آینده پژوهی وضعیت آموزش زنان در منطقه خاورمیانه با تاکید بر ایران

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 15-27

638

انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شکل‌گیری ثبات در نظام سیاسی

مطالعات روابط بین الملل
دوره 3، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 199-228

639

انصاف و عدالت از دیدگاه فقهی

فقه و مبانی حقوق اسلامی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 98-118

640

آنیل بعد از تغییر شکل سرد فولاد کم کربن فرآوری شده با فورج چند جهتی

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 45-50

641

اهمال کاری در دانشجویان

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 337-344

642

اهمیت بررسی و مطالعه شهر و روستا در توسعه پایدار مناطق جغرافیایی کشور

فصلنامه جغـرافیا
دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 185-215

643

اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-47

644

اولین گزارش جنس Cercoleipus و خانواده (Acari: Mesostigmata) Cercomegistidae از ایران

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 151-145

645

اولین گزارش جنس Hexabdella، از کنه‌های خانواده (Acari: Prostigmata) Bdellidae از ایران

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 57-53

646

اولین گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) از ایران

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 156-153

647

اولین گزارش کنه Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) از ایران

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 160-157

648

اولین گزارش کنه Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) برای ایران

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-59

649

بازآموزی سبک اسنادی و رضایت زناشویی در زوجهای ایرانی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 329-336

650

بازتاب اسطورة هابیل و قابیل در برخی از رمان‌های ادبیات ایران و جهان

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 118-134

651

بازتاب حماسة ملی در داستان‌ها و قصه‌های مردم قروه

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 135-156

652

بازنمایی مؤلفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار

پژوهش نامه تاریخ
دوره 5، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 1-45

653

بایسته های پژوهش در حیات و اندیشه ابان بن تغلب

صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و حدیث
دوره 16، شماره 47، بهار 1389، صفحه 7-41

654

بحثی اجمالی در شیوۀ نویسندگی ابوالفضل بیهقی

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 125-150

655

بحثی درباره‌ی کتاب «دلائل الاعجاز فی علم المعانی» از عبدالقاهر جرجانی (م.417 هـ.ق)

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 163-179

656

بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان

مطالعات روابط بین الملل
دوره 3، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 229-262

657

بختیاریها و قاجاریه

پژوهش نامه تاریخ
دوره 5، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-28

658

برآورد تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران

اقتصاد مالی
دوره 4، شماره 10، بهار 1389، صفحه 29-48

659

برآورد فاصله ای زمان تکمیل پروژه بر اساس رویکرد شبیه سازی

مدیریت بهره‌وری
دوره 4، شماره 13، تابستان 1389، صفحه 141-162

660

برآورد میزان تبخیر و تعرق پتانسیل درایستگاه‌های استان اصفهان

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 5، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 153-167

661

برجستگی مرگ و حرمت خود: یک مطالعه آزمایشی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 57-64

662

برداشت های عرفانی مولوی از عناصر قصص قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوی

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 119-148

663

بررسی ابعاد عدالت‌ستایی در اشعار حکیم سنایی

مطالعات نقد ادبی
دوره 4، شماره 17، زمستان 1388، صفحه 57-78

664

بررسی اپتیکی تفاوت‌های موجود درگیاهچه‌های درون شیشه‌ای با گیاهان سازگار شده سرخس بوستونی Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 47-44

665

بررسی آثار پدیده مکانی برکالبد و فضای شهری (مطالعه موردی پیرامون استخر لاهیجان)

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 5، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 130-145

666

بررسی اثر Li2O بر خواص شیشه- سرامیک ها بر پایه TiO2 – F – (Li2O) K2O - B2O3 - MgO- Al2O3 - SiO2

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-26

667

بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 77-94

668

بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره

یافته های نوین کشاورزی
دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 233-249

669

بررسی اثرات تراکم کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.) در شرایط اقلیمی غرب گیلان

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 37-46

670

بررسی اثرات تزریق گرلین بر تغییرات غلظت سرمی اوره و کراتینین موش های صحرایی در شرایط اندوتوکسمی

نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 37-45

671

بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن

آنالیز سازه - زلزله
دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 47-60

672

بررسی اثرات جیره های غذایی حاوی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا بر رشد، زنده مانی و مقاومت در برابر استرس های محیطی ماهی سوروم (Herus severus)

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 1، پیش شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-31

673

بررسی اثرات زیست محیطی در تالاب جنوب شرقی دریای خزر

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 4، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 89-89

674

بررسی اثرات زیست محیطی سد پلرود و ارائه راهکارهای کاهنده جهت کاهش اثرات

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 30-44

675

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین منطقه سیاه جنگل – سرکهنو

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 4، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 1-10

676

بررسی اثرات سینرژیستی فسفولیپیدها بر اسید گالیک در محیط تالو اولئین

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 9-22

677

بررسی اثرات سولفات روی (ZnSO4) بر غلظت آنتوسیانین، پرولین و عناصر روی و آهن در لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 71-84

678

بررسی اثرات ضدافسردگی رزین گیاه Commiphora mukul و تداخل آن با اندانسترون در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 55-61

679

بررسی اثرات ضد جهش زایی عضله ، غضروف، کبد یک گونه کوسه خلیج فارس Sphyrna lewini توسط باکتری Salmonella typhimpium

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 55-68

680

بررسی اثرات کود نیتروژنه و فاصله کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش برنج شماره 843

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 198-208

681

بررسی اثرات لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم لانگوم بر روی شاخص های خونی موش های ماده BALB/c آلوده به سالمونلا تیفی موریوم 14028ATCC

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

682

بررسی اثر ات مستقیم و غی مستقیم سبک رهبری تحولی فرهنگ یادگیری ویادگیری سازمانی بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه )

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 49-66

683

بررسی اثر اختلاط آرد جو بدون پوشینه با آرد گندم بر خصوصیّات حسّی و تغذیه‌ای نان بربرى

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 1-11

684

بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا و لیدی روزیتا در منطقه اراک

یافته های نوین کشاورزی
دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 275-283

685

بررسی اثر ایزوفلاون های روغن سویا بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی گورامی سه خال ماده نابالغ (Trichogaster trichopterus)

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 11-24

686

بررسی اثر استفاده از استراتژی برون سپاری بر بهره وری صنعت بانکداری

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 71-88

687

بررسی اثر اسید جیبرلیک بر کیفیت گل و زمان گل‌دهی گل مریم Polianthes tuberosa L.

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 89-96

688

بررسی اثر افزودنی‌های منیزیم و کربنات بر ساختار نانوذرات هیدروکسی آپاتیت

نانومواد
دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 27-31

689

بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ TRPV1 در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر رفتارهای شبه-اضطرابی موش‌های صحرایی نر

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-25

690

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حرکتی ظریف بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختلافات یادگیری ریاضی پایه سوم تا پنجم شهرستان میبد

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 105-126

691

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین باتوجه به سنخ شخصیتی آنان

فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی
دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 49-56

692

بررسی اثربخشی تجسم هدایت یافته و معنادرمانی بر میزان افسردگی، اضطراب و امیدواری زنان مبتلا به سرطان بیمارستان شفا اهواز

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 31-47

693

بررسی اثربخشی سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در شرکت شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی استان گلستان)

فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی
دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 65-75

694

بررسی اثربخشی کتب غیردرسی نهضت سواد آموزی از دیدگاه زنان نوسواد شهر تهران

دانش شناسی
دوره 3، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 1-10

695

بررسی اثر تابش اشعه گاما و تنش شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برنج (.Oryza sativa L)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-7

696

بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی

یافته های نوین کشاورزی
دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 1-8

697

بررسی اثر تغذیه ای بره موم بر عملکرد تابولیسمی جوجه های گوشتی آرین

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 2، شماره 2، زمستان 1388

698

بررسی اثر تیمار دمایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج ارقام طارم محلی و فجر(Oryza sativa L.)

یافته های نوین کشاورزی
دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 107-117

699

بررسی اثر توزیع اندازه ذرات و میزان فاز اسپینل در خواص جرم های کم سیمان آلومینا اسپینلی

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-12

700

بررسی اثر چند ترکیب پری بیوتیکی بر زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک بیفیدو باکترلاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شیر پاستوریزه‌ی تخمیر نشده

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 29-35

701

بررسی اثر دانسیته فوم و ضخامت پوشان بر الگوی جریان و برخی پارامترها در ریخته گری فومی

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 33-40

702

بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعیت شاغل، سرمایه انسانی و شدت سرمایه برروی مدیریت بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 89-106

703

بررسی اثر درمانی لیزر Nd-YAG در تیمارفتودینامیکی بر روی سلول های LN-CaP

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 2، شماره 2، زمستان 1388

704

بررسی اثر زنجبیل بر سردرد ناشی از مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری خوراکی ترکیبی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 2، شماره 3، بهار 1389

705

بررسی اثر سرب و مس بر محتوای کلروفیل، غشا لیپیدی، محتوی آب نسبی و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 66-74

706

بررسی اثر سیلی مارین بر زخم روده بزرگ القا شده با اسید استیک در موش های سوری نژاد Balb/C

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 3، شماره 1، پاییز 1389

707

بررسی اثر سویه های Rhizobium leguminosarum بر بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-8

708

بررسی اثر ضد دردی رژیم غذائی حاوی روغن کنجد در موش های صحرائی نر جوان

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 2، شماره 3، بهار 1389

709

بررسی اثر عصاره ی الکلی دانه ی شنبلیله بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 3، شماره 1، پاییز 1389

710

بررسی اثر عصاره بهار نارنج و نقش سیستم کولینرژیک نیکوتینی بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش نر کوچک آزمایشگاهی

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 39-46

711

بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی

دانش زیستی ایران
دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 23-30

712

بررسی اثر غلظت آلژنیک اسید(ارگوسان) بر رشد و بقای پست لاروهای میگوی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus)

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 1، پیش شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-10

713

بررسی اثر غلظت‌‌های مختلف آلاینده دی‌اکسید نیتروژن بر شاخص زیستی گلسنگ (Lecanora muralis)

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 41-46

714

بررسی اثر فاصله ردیف و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‎ای سینگل کراس 711 در منطقه میانه

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 97-104

715

بررسی اثرکنسانتره‌ی کشمش بر کیفیت نان حجیم

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 65-76

716

بررسی اثر کودهای بیولوژیک، هومیک اسید و نانو پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه یونجه یکساله (Medicago scutellata) تحت تنش کادمیوم

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 320-336

717

بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی خصوصیات زراعی در گندم تحت شرایط تنش خشکی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 295-301

718

بررسی اثر میزان و نوع منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در اراک

یافته های نوین کشاورزی
دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 169-177

719

بررسی اثر مس (Cu+2 ) بر میزان کلروفیل a و تراکم جلبک Scenedesmus obliquus

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 57-65

720

بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر ظهور گیاهچه در بذور ارقام آفتابگردان

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 355-366

721

بررسی اثر هورمون رشد بر پارامترهای هیستومورفومتریک بیضه متعاقب تجویز متوترکسات در موش صحرایی

نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-31

722

بررسی اجمالی شعر معاصر فارسی و اردو از نظر شکل و محتوا

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 142-164

723

بررسی اخلاق کار با تاکید بر عوامل‌سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه‌های دولتی کلانشهر تبریز)

مطالعات جامعه شناسی
دوره 2، شماره 5، زمستان 1388، صفحه 29-44

724

بررسی ارتباط ICT و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل های رشد درونزا

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 5، شماره 11، بهار 1389، صفحه 101-114

725

بررسی ارتباط بین درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات با شادکامی و سلامت روانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-17

726

بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و ‏مردان متأهل

زن و مطالعات خانواده
دوره 3، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 115-125

727

بررسی ارتباط بین هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری در دوره پس از زایش

پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره 2، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 47-55

728

بررسی ارتباط بین هویت ملی و استفاده از رسانه‌ها در بین دانشجویان

مطالعات جامعه شناسی
دوره 2، شماره 5، زمستان 1388، صفحه 139-155

729

بررسی ارتباط تلفات ماهی فیتوفاگ با برخی از فاکتورهای محیطی استخرهای پرورش ماهی مجتمع پرورش ماهی آزادگان

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 50-67

730

بررسی ارتباط شیوه زندگی وابتلا به استئوآرتریت در زنان ومردان سالمند

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 55-64

731

بررسی ارتباط و اثرگذاری اجرای مدل EFQM1 بر هزینه های کیفیت COQ

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 9-21

732

بررسی ارتعاشات و دمپینگ صفحات کامپوزیتی ساندویچی تقویت شده با الیاف کولار

مهندسی مکانیک و ارتعاشات
دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 15-22

733

بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 149-166

734

بررسی استفاده از خرپای معادل در تحلیل چلیک مرکب

آنالیز سازه - زلزله
دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 33-37

735

بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه جوجه‌های گوشتی

دانش زیستی ایران
دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 55-61

736

بررسی استفاده از میزان مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی از دیدگاه دبیران

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 141-160

737

بررسی استقرار زیستگاه های مصنوعی (Artificial reefs)درآب های استان هرمزگان (حوضه خلیج فارس) با تاکید بر فاکتورهای آبشناسی

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 31-38

738

بررسی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری در ایران

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 35-47

739

بررسی الگوی کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی بذر هیبرید هایولا 401 کلزا در منطقه دزفول

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 59-65

740

بررسی الگوهای تخصص‌گرایی در تجارت و بهره‌وری صادرات در کشورهای عضو اوپک با تاکید بر جایگاه ایران

مدیریت بهره‌وری
دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 157-182

741

بررسی الگوهای هوای حاکم بر وزش باد سیستان با استفاده از تحلیل خوشه‌ای

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 5، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 101-116

742

بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان و گوساله و موش های شهرستان تبریز

نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 75-79

743

بررسی آلودگی گربه‌های پرشین شهرستان تبریز به انگل توکسوکارا کتی

آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی
دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 691-698

744

بررسی آلودگی گربه های ولگرد شهرستان تبریز به انگل توکسوکارا کتی

نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-73

745

بررسی امکان استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‏ای در بازار بورس اورا ق بهادار تهران

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 67-96

746

بررسی امکان استفاده از نقشه واحدهای اراضی به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه فرسایش‌های سطحی، شیاری و خندقی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیای (GIS)

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 5، شماره 10، بهار 1389، صفحه 57-74

747

بررسی امکان پذیری برنامه منطقی نمودن اندازه دولت

مدیریت بهره‌وری
دوره 4، شماره 13، تابستان 1389، صفحه 85-120

748

بررسی امکان تغییر فسفر قابل جذب خاک‌های آهکی و اثر آن بر عملکرد ذرت

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-35

749

بررسی امکان کاهش دز مصرفی علف‏کش تو فور دی جهت کنترل علف هرز منداب (Eruca sativa Mill.) با استفاده از ارقام پرتوان رقابتی گندم (Triticum aestivum L.)

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 1-9

750

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا

پژوهش علف های هرز
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 93-102

751

بررسی انتقادات و تهمت های معاویه به امیرالمومنین (ع) براساس تحلیل محتوای مکاتبات

صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و حدیث
دوره 15، شماره 46، زمستان 1388، صفحه 77-108

752

بررسی اندیشه‌های پارادوکسیکال (متناقض) در شعرنظامی

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 115-152

753

بررسی اوضاع سیاسی یمن و جایگاه آن در روابط ایران و روم (579-525 م.)

مجله تاریخ
دوره 5، شماره 18، پاییز 1389

754

بررسی بازتاب رویدادهای تاریخی در ادبیات داستانی

مجله تاریخ
دوره 5، شماره 16، بهار 1389

755

بررسی برخی عوامل توسعه ی تاریخی در ایران باستان

پژوهش نامه تاریخ
دوره 5، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 1-50

756

بررسی برخی ملاحظات انجام شده در تالیف کتب درسی آذربایجان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 1-12

757

بررسی بیماری آتشک درختان دانه داربا استفاده از آزمون بیماریزایی و مقاومت به استرپتومایسین

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 166-161

758

بررسی بیوسیستماتیک لاک پشت مهمیزدار ( Testudo graeca) در شمال غرب ایران

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 3، شماره 1، پاییز 1389

759

بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-17

760

بررسی پارامترهای فیزیکو شیمیایی و عناصر سنگین در آب رودخانه جاجرود در ناحیه پارچین

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-14

761

بررسی پاسخ های معادل تحویه ای در فازهای لوتئال و ابتدای فولیکولار چرخه قاعدگی زنان ورزشکار

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 95-108

762

بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر فارغ التحصیلان و دانشجویان زن

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-33

763

بررسی پتانسیل یابی مس و عناصر همراه با استفاده از وزنهای نشانگر مطالعه موردی محدوده شرقی قله دماوند

کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 41-49

764

بررّسی پیدایش و جایگاه جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در ادبیّات آلمانی

مطالعات نقد ادبی
دوره 5، شماره 18، بهار 1389، صفحه 67-80

765

بررسی تاثیر Imperfection و Strain Hardening در رفتار قابهای دارای مهاربند SCBF , BRB

آنالیز سازه - زلزله
دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 27-31

766

بررسی تاثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن از کود پلت شده دامی و اوره بر روی عملکرد کمی و کیفی گندم

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 129-135

767

بررسی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت نقره و دی اکسید تیتانیوم در بسته‌بندی مورد استفاده در نگه‌داری خرمای مضافتی بر تغییرات میکروبی آن طی دوره‌ی انبارداری

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-11

768

بررسی تأثیر استفاده از وبلاگ نویسی بر پیشرفت تحصیلی و میزان علاقة دانش‌آموزان به یادگیری درس زبان‌انگلیسی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 41-67

769

بررسی تاثیر استقرار اتوماسیون اداری در کاهش هزینه‌ها با روش تحلیل نقطه سر به سر (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران)

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 49-56

770

بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت

پژوهش علف های هرز
دوره 2، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 68-83

771

بررسی تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد یادگیری خودراهبر دانشجویان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 1-27

772

بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش ‏صمیمیت زناشویی زنان

زن و مطالعات خانواده
دوره 3، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 105-114

773

بررسی تاثیر بازشوها در رفتار دیوارهای برشی فولادی

آنالیز سازه - زلزله
دوره 8، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 67-72

774

بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و کود نیتروژن بر کیفیت دانه آفتابگردان (.Helianthus annus L)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 156-167

775

بررسی تاثیر باکتریوسین Z و بنزوات سدیم بر افزایش زمان ماندگاری فیله‌ی ماهی سفید

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 19-29

776

بررسی تاثیر بیمه محصولات کشاورزی بر رعایت اصول فنی و بهداشتی تولید (مطالعه موردی دامداری های صنعتی و باغ های سیب)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 97-112

777

بررسی تاثیر بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه)

اقتصاد مالی
دوره 4، شماره 10، بهار 1389، صفحه 49-78

778

بررسی تأثیر پارامترهای زمان هموژنیزاسیون و غلظت بر ویژگی‌های امولسیون کنندگی پروتئین آب پنیر تغلیظ شده

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 35-45

779

بررسی تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی بعد از تغییر شکل بر خواص ریزساختاری و مکانیکی فولاد 9Cr-1Mo

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 25-32

780

بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل – ژل بر خلوص فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده

پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 73-81

781

بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر راندمان میکروتوربین های تجاری در سامانه های تولید سه گانه

فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی
دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 17-24