تعداد مقالات: 2342

1

160 مؤلفه در ارزیابی تطبیقی کاربردپذیری وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق و ترکیه

دانش شناسی
دوره 3، شماره 11، زمستان 1389، صفحه 91-115

2

3D-QSAR and docking analysis on a series of multi-cyclin-dependent kinase inhibitors using CoMFA, and CoMSIA

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 235-249

3

4-Chloro-3,5-dioxaphosphacyclohepta[2,1-;3,4-']dinaphthalene (BINOL-PCl) as a Bulky and Efficient Reagent for the Transformation of Symmetric and Asymmetric Benzoins to Corresponding Benziles

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 51-57

4

Acceptance of Converged Mobile Phones Among Users in Malaysia

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 31-40

5

Accumulation and distribution of metals in Phragmites australis (common reed) and Scirpus maritimus (alkali bulrush) in contaminated soils of Lia industrial area

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 73-81

6

A Change in Leaves Protein Pattern of Some Pistachio Cultivars under Salinity Condition

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 67-74

7

A Comparative Study of Four Evolutionary Algorithms for Economic and Economic-Statistical Designs of MEWMA Control Charts

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 1-13

8

A Comparative Study on the Concept of Political Legitimacy in Imam Khomeini and Jurgen Habermas's Thoughts

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 69-75

9

A Comparative Study on the Status of Technical Students with Standard Indexes in Educational Components

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 63-80

10

A Comparison of Seismic Safety of Steel MRF Designed According to Different Editions of Iranian Seismic Code

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
Volume 1، Issue1، پاییز 2011

11

Acute Genotoxic Effects of Effluent Water of Thermo-Power Plant “Kosova” In Tradescantia Pallida

Journal of Chemical Health Risks
دوره 1، شماره 1، بهار 2011

12

A CYCLONE INDUCED STORM SURGE FORECASTING MODEL FOR THE COAST OF BANGLADESH WITH APPLICATION TO THE CYCLONE `SIDR'

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 77-86

13

Adaptive Control of Chaotic Nonlinear Gyros with Uncertain Coefficients of Dynamical Model

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 2، بهار 2011

14

A Description of Self-talk_ Narrative Self-talk to Examine the Value of Self-talk In Soccer Player

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 7-17

15

Admixture-elements and their use as geochemical indicators for search of buried pyrite ores in the Greater Caucasus (Azerbaijan)

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 91-97

16

Adsorption behavior of cadmium on modified mesoporous aluminosilicates

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 219-226

17

Adsorption behavior of disperse orange 30 on polyester fabric

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 615-620

18

A full ranking method using integrated DEA models and its application to modify GA for finding Pareto optimal solution of MOP problem

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 8-14

19

A Fuzzy Decision-Making Methodology for Risk Response Planning in Large-Scale Projects

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 57-70

20

A fuzzy random multi-objective approach for portfolio selection

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 12-21

21

A fuzzy reliability model for series-parallel systems

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 10-18

22

A genetic algorithm approach for problem

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 35-43

23

A goal programming procedure for ranking decision making units in DEA

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 19-38

24

A green and efficient method for the preparation of 3, 4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones using quaternary ammonium- treated clay in water

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 49-56

25

A green and efficient method for the preparation of 3, 4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones using quaternary ammonium- treated clay in water

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 50-59

26

A historical Review of British Role in Iran-Iraqi Dispute on the Shatt-al-Arab Waterway

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 21-37

27

A HOMOTOPY PERTURBATION ALGORITHM AND TAYLOR SERIES EXPANSION METHOD TO SOLVE A SYSTEM OF SECOND KIND FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 117-123

28

A Honey Bee Algorithm To Solve Quadratic Assignment Problem

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 27-36

29

A hybrid computational intelligence model for foreign exchange rate forecasting

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 15-29

30

A Legendre-spectral scheme for solution of nonlinear system of Volterra-Fredholm integral equations

Theory of Approximation and Applications
دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-14

31

A Mathematical Modeling for Plastic Analysis of Planar Frames by Linear Programming and Genetic Algorithm

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
Volume 1، Issue1، پاییز 2011

32

A method for solving fully fuzzy linear system

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 55-66

33

A MODEL FOR EVOLUTIONARY DYNAMICS OF WORDS IN A LANGUAGE

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 87-99

34

A modified elite ACO based avoiding premature convergence for travelling salesmen problem

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 68-75

35

A multi agent method for cell formation with uncertain situation, based on information theory

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 53-60

36

A Multi-Criteria Evaluation approach to Delineation of Suitable Areas for Planting Trees (Case Study: Juglans regia in Gharnaveh Watershed of Golestan Province)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 225-234

37

A Multi-Mode Resource-Constrained Optimization of Time-Cost Trade-off Problems in Project Scheduling Using a Genetic Algorithm

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 55-64

38

A Multi-Periodic Multi-Product Inventory Control Problem with Discount: GA Optimization Algorithm

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 37-44

39

Analogy in Farabi's Thought

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 47-67

40

Analysis of Effective Factors on Rail Failure and Exerted Stress on Rail and Wheel

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 2، بهار 2011

41

Analysis of Elastic-Plastic Behavior of Fiber Metal Laminates Subjected to In-Plane Tensile Loading

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

42

Analysis of Information Needs and Accessibility among Artisanal Fishermen in Benue State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 109-115

43

Analysis of Nonlinear Vibrations for Multi-walled Carbon Nanotubes Embedded in an Elastic Medium

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 258-270

44

Analysis of Precipitation Climate and Evapotranspiration in Kerman of Iran

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 105-108

45

Analysis of Two Dimensional Steady-State Heat Conduction Problems by MLPG Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

46

Analysis the Impact of In-Service Education on Professional Development of Employers, by Using Solomon Four Group Design, in Agro-Industry Company

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 12-16

47

Analytical and Numerical Consideration of Projectile Density Effect on Its Penetration Ability in Alumina Armor

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 21-28

48

Analytical and Numerical Determination of Residual Stresses in Thick Composite Laminated Plates

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

49

Analyzing Physician’s Viewpoints on Health Communication

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 57-64

50

Analyzing Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats of Rural ICT Development in Iran's Villages

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 17-26

51

An Analytical Model for Free Vibration Analysis of Smart Annular FGM Plates Integrated with Piezoelectric Layers

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 2، بهار 2011

52

An approach for simultaneously determining the optimal trajectory and control of a cancerous model

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 79-92

53

An efficient method for the preparation of symmetrical disulfides using 1-butyl- 3-methylimidazolium hydroxide in aqueous medium

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 15-21

54

An efficient solvent free selective bromination of ketones by H2O2-HBr

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 707-711

55

An efficient synthesis of arylaminotetrazoles as via [2+3] cycloaddition of nitriles and sodium azide via solid acid catalysis

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 51-55

56

An Efficient Synthesis of Vinylphosphonates from Alkyl Cyanoformates, Activated Acetylenes, and Trialkyl Phosphites

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 43-49

57

An energy saving solution applied to the final use of electrical and lighting systems of school buildings managed by Perugia Province

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 21-29

58

A neuro-fuzzy approach to vehicular traffic flow prediction for a metropolis in a developing country

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 52-66

59

A New Algorithm for Optimization of Fuzzy Decision Tree in Data Mining

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 29-35

60

A new approach for constraining failure probability of a critical deteriorating system Yard crane scheduling in port container terminals using genetic algorithm

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 52-59

61

A new heuristic method based on CPM in SALBP

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 1-11

62

A New Hybrid Algorithm to Optimize Stochastic-fuzzy Capacitated Multi-Facility Location-allocation Problem

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 71-80

63

A NEW PROTOCOL MODEL FOR VERIFICATION OF PAYMENT ORDER INFORMATION INTEGRITY IN ONLINE E-PAYMENT SYSTEM USING ELLIPTIC CURVE DIFFIE-HELLMAN KEY AGREEMENT PROTOCOL

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 245-250

64

A New Strain Based Model for Predicting Multiaxial Fatigue Life of Metals

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 17-25

65

A New synthesis of functionalized imidazo[2,1-b][1,3]thiazines with thiohydantoins, isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 40-44

66

An Experimental Study on Full Toroidal Continuously Variable Transmission System

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

67

An Exploration of Discoursal Construction of Identity in Academic Writing

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 97-129

68

An Exploration of Sources of Foreign Language Teacher Motivation in Iran

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 24-46

69

An extended formulation of physical exergy

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 57-70

70

An improved and scaleable preparation of cefradine

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 581-583

71

An Introduction on the Endangered Medicinal Species of Mountain’s Kelavs (Kelussia Odoratissima Mozaff.) in Central Zagros in Kohgiluyeh Region, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 409-416

72

An MCDM-DEA approach for technology selection

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 32-38

73

Anodic stripping voltammetry determination of Pb, Cd, Zn, and Cu in blood samples of children in some areas of Ibb governorate

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 9-16

74

A Non-radial Approach for Setting Integer-valued Targets in Data Envelopment Analysis

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 33-40

75

A NON-RADIAL ROUGH DEA MODEL

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 257-261

76

An optimal control problem for a engineering system

Theory of Approximation and Applications
دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 59-70

77

A NOTE ON THE UNSTEADY FLOW OF A VISCO-ELASTIC MAXWELL FLUID THROUGH A RECTILINEAR PIPE

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 227-234

78

A Novel and Simple Method for HCV Genotyping

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 40-45

79

A Novel protocol for synthesis of Hantzsch 1, 4- dihydropyridines using PEG-400 as a reaction medium and under catalyst-free condition

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 9-15

80

A novel synthesis of highly substituted indole derivatives from the reaction of indole, aryl aldehydes and activated CH aides in the presence of ZnCl2, CuCl2 or AlCl3

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 669-673

81

A novel synthesis of oxazino derivatives from an efficient one-pot three-component reaction of isoquinoline and dimethylacetylene dicarboxylate (DMAD) in the presence of arylaldehyde derivatives

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 741-744

82

A novel synthesis of pyrimidins from an efficient one-pot multicomponent reaction of isocyanides and dialkylacetylene dicarboxlate in the presence of urea derivatives

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 547-551

83

Antimicrobial Activity of Different Parts of Phoenix dactylifera

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 107-111

84

Antimicrobial Susceptibility of Thermophilic Campylobacter spp. Isolated from Environmental Samples in Tonekabon

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 21-24

85

A numerical approach for solving a nonlinear inverse di usion problem by Tikhonov regularization

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 39-54

86

A numerical investigation on the effects of using formaldehyde as an additive on the performance of an HCCI engine fueled with natural gas

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 79-89

87

A numerical study of supercritical water oxidation of phenol

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 187-198

88

A parameter-tuned genetic algorithm for vendor managed inventory model for a case single-vendor single-retailer with multi-product and multi-constraint

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 57-67

89

A Power Series Solution for Free Vibration of Variable Thickness Mindlin Circular Plates with Two-Directional Material Heterogeneity and Elastic Foundations

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 183-197

90

Applicability of phenylpiperazine dithiocarbamate in the determination of As(III) in natural water and biological samples by differential pulse anodic stripping voltammetry

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 141-151

91

Application of a new synthesized organic ligand as an ionophore in new nano-composite carbon paste electrode and investigation its electrochemical interaction with Cd2+ and determination of nano level of this ion

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 699-705

92

APPLICATION OF DEA FOR SELECTING MOST EFFICIENT INFORMATION SYSTEM PROJECT WITH IMPRECISE DATA

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 15-25

93

Application of diff erential transformation method to the fi sher equation.

Theory of Approximation and Applications
دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 85-95

94

Application of exogenous organic acids and remediation process of lead and cadmium contamination in canola plants. Hakimeh Oloumi*, Effat Ahmadi Mousavi and Neda Hasibi

Plant Physiology
دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 309-314

95

Application of glauconite and fossil palynomorphs in reconstructing the Liassic paleogeography just before the opening of the Gulf of Mexico (Part II)

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 25-33

96

Application of hydrotropic solubilization in spectrophotometric analysis of Esomeprazole and Itopride pharmaceutical combined tablet dosage forms

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 25-31

97

Application of New Techniques to Monitor Livestock Grazing Distribution by GPS and GIS

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 371-378

98

APPLICATION OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS IN SNOW MECHANICS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 189-194

99

A Research on the Fragmented Culture of Iran’s Youth in the Content of Pop Music Lyrics

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 141-158

100

A Review on Recent Findings on Amino Acids Requirements in Poult-Studies

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 73-79

101

A REVIEW ON SEQUENCING APPROACHES FOR MIXED-MODEL JUST-IN-TIME PRODUCTION SYSTEM

Iranian Journal of Optimization
دوره 03، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 266-290

102

Artificial Intelligence for prediction of porosity from Seismic Attributes: Case study in the Persian Gulf

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 168-174

103

A Simulation Model for Optimization of the Internal Handling Fleet Size at Shahid Rajaee Container Port Based on Performance Evaluation

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 19-31

104

A Sociological Study on the Effect of Propagation among the Consumption of Girls and Women in Northern Azad University

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 95-112

105

A Sociology Study of Effective Factors in Public Health

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 73-94

106

Assessing Temporal and Spatial Variations of Groundwater Quality (A case study: Kohpayeh-Segzi)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 193-202

107

Assessing the Satisfaction of Personnel at Ports and Maritime Organization

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 21-28

108

Assessment of Fish Biodiversity in Oni River, Ogun State, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 107-113

109

Assessment of Relationships among Yield and Quality Traits in Alfalfa (Medicago sativa) under Dryland Farming System, Hamadan, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 247-254

110

Assessment of the Drain Conditions on Variations of the Pore Pressure in Surrounding Soil of the Tunnel

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
Volume 1، Issue1، پاییز 2011، صفحه 1-5

111

Assessment the Socio-economic Factors Affecting Rural Youth Attitude to Occupation in Agricultural (Case of Kohgiluyeh and Boyer- Ahmad Province, Iran)

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 15-19

112

Association between Plasma and Milk Urea on the Insemination Day and Pregnancy Rate in Early Lactation Dairy Cows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 221-225

113

A Study and Comparison of Control Methods of Anthracnose Disease in Walnut Trees of Roodbar Region

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 75-81

114

A Study of Effective Factors on Media Literacy Among Mass Media Addressees

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 13-20

115

A Study of Political Trust Impact on Political Participation(A Case study of Student Members of the Islamic Association and the Student's Basij of Mazandaran University and Babol Noshirvani University of Technology)

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 63-82

116

A Study of the Effective Social and Cultural Factors on Educational Progress of Hig School Students in Shoush

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 7-20

117

A Study of the Effect of Praying on the Youth Personality(A Case Study in Islamic Azad University of Mashhad)

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 9-34

118

A Study on the Attitude of Students of I.A.U of Religion 11 on National Unity and Islamic Unification

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 25-52

119

A Study on the Attitude of Unmarried Male Students of Ferdowsi University toward Marriage and its Affecting Factors

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 165-183

120

A Study on the Body Management and the Social Acceptability(A Case Study among Male and Female Students at Islamic Azad University and Payam Noor of Zanjan

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 85-108

121

A Study on the Difference of Social Capital among the Youth Emphasizing on Sport Participation

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 37-62

122

A Study on the Different Effect of Religiosity in General and Private Spheres of Life

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 7-24

123

A Study on the Effective Factors Influencing on Participation of Women and Girls in Development of Rural Areas of Charmahal Bakhtiyari( A case study in Farsan Villages)

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 109-130

124

A Study on the Effective Socio-Economic Factors Involving in Social Participation in Nour

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 129-148

125

A Study on the Feeling of Citizenship among Bojnourd Youth and its Social Effective Factors

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 115-140

126

A Study on the Relationship Between Religiousity and Democracy in Nayshabor

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 95-118

127

A Study on the Relationship Between Social Capital and Social Security in Sari

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 81-94

128

A Study on the Social Trust and its Influencing Factors among Female Students in Ilam Universities

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 161-170

129

A Study on the Socio-Cultural Factors Related to Mental Health of the Youth among Shiraz University Students

Sociological Studies of Youth
دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 9-36

130

A Study on the Value Systems of the Fourth Region of the I.A.U

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 101-114

131

A Supplier Selection Model for Social Responsible Supply Chain

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 41-53

132

A Survey on the Effective Social and Family Factors toward Delinquent Behavior (A Case Study of High-School Students in Selseleh)

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 21-36

133

A Survey on the Effective Socio-Cultural Factors on Internet Tendency among Shosh Payam Noor University Students

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 35-62

134

A theoretical study of 1,3-dipolar cycloaddition of BNO with Acryl-nitrile

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 577-580

135

A three-step method based on Simpson's 3/8 rule for solving system of nonlinear Volterra integral equations

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 105-130

136

Autoignition of gaseous fuels in various oxidizer volumetric compositions in high temperature

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 43-50

137

B2B electronic market analysis using game theory

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 44-51

138

Behavior of Reinforced Concrete Short Columns with Fiber Reinforced Polymer Bars

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

139

Best approximation by closed unit balls

Theory of Approximation and Applications
دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 35-44

140

Biological Models for Protecting Different Land Use in Arid Areas China

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 235-246

141

Biosynthesis of highly stabilized silver nanoparticles by Rhizopus stolonifer and their Anti-fungal efficacy

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 65-70

142

Bourdieu's Theoretical Approach for Understanding the Relationship between Cultural Capital of Student Families and their Leisure Taste(A Case Study of the Students in Tehran University)

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 27-50

143

Buckling of Functionally Graded Beams with Rectangular and Annular Sections Subjected to Axial Compression

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

144

Car paint thickness control using artificial neural network and regression method

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 1-6

145

Cellular Automata in Optimum Shape of Brick Masonry Vault under Dynamic Loads

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

146

Cerebrospinal fluid nerve growth factor and total protein concentration in the children with meningitis

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 46-50

147

Changes in Soil Organic Carbon, Nitrogen and Phosphorus in Modified and Native Rangeland Communities (Case study: Sisab Rangelands, Bojnord)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 309-315

148

Characteristics of Almond Selections in Relation to Late Frost Spring

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 31-34

149

CHEBYSHEV ACCELERATION TECHNIQUE FOR SOLVING FUZZY LINEAR SYSTEM

Iranian Journal of Optimization
دوره 03، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 291-301

150

Chemical modification of maleic anhydride polymers with carbazole

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 59-68

151

Clean Coal Technologies for Silesia Region Results of Regional Foresight

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-9

152

Climatic and Environmental Reconstruction Based on Stable Isotopes of Parishan Lake (Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 203-216

153

COLLOCATION METHOD FOR FREDHOLM-VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS WITH WEAKLY KERNELS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 59-68

154

Combating Agricultural Child Labour for National Development: Implications for the Millenium Development Goals in Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 61-66

155

Comparative Analysis of Agricultural Credit Users and Non -Credit Users among Cassava Farmers in Ohafia Local Governmnet Area of Abia State, South East, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 7-11

156

Comparative Analysis of Economic Efficiency between Low and High External Input Technology Agriculture in a Harsh Macroeconomic Environment of Imo State, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 115-122

157

Comparative Evaluation of the Effect of Partial Substitution of Diesel Fuel by Natural Gas on Performance and Emissions of a Fumigated Dual Fuel Diesel Engine

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 31-43

158

Comparative Investigation in a Turbine Blade Passage Flows with Several Different Turbulence Models

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

159

Comparative Study of Seismic Response of Base Isolated Building with Plan Eccentricities and Elevation Eccentricities

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

160

Comparative study of using ionic liquid and organic solvent for the preparation of optically active organosoluble polyamides with pendent 4-(2-phthalimidiyl-propanoylamino) benzamide groups

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 591-596

161

Comparison of Measurement Indices of Diversity, Richness, Dominance, and Evenness in Rangeland Ecosystem (Case Study: Jvaherdeh-Ramesar)

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 389-398

162

Comparison of Muscular Performance Induced by Maximum Voluntary Isometric Contraction Durationsin PNF Training

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 26-30

163

Comparison of the Efficiency of Traditional and Industrial Milk Production Units in Khuzestan Province

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 177-183

164

Comparison Study on Neural Networks in Damage Detection of Steel Truss Bridge

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
Volume 1، Issue1، پاییز 2011

165

Compressed Air Energy Storage System Based Engine for Running Light Vehicle

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 33-44

166

Concept Revision of Age, Motivation, and Error Correction in Second Language Learning

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 13-21

167

Consideration of C-H…O interaction in the heterocyclic organic-inorganic hybrid material: tri-prolinium12- phosphomolibdate heteropolyoxometalate

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 27-33

168

Consideration of Increased Presence of Female Managers in the Field of Sports Studies with Human Resource Management Approach (HRM)

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 34-41

169

Considering undesirable variables in PCA-DEA method: a case of road safety evaluation in Iran

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 43-50

170

Constrained Multi-Objective Optimization Problems in Mechanical Engineering Design Using Bees Algorithm

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 353-364

171

Constraints in Production and Marketing of Iran’s Pistachio and the Policies Concerned: An Application of the Garret Ranking Technique

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 27-30

172

Convenient method for synthesis of a carbon-14 analogue of DL-Phenyl alanine

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 123-126

173

Cooperation & Conflict in Transatlantic Defence and Security Structure

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 49-56

174

Creep Behavior of Basalt and Glass Fiber Reinforced Epoxy Composites

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 29-36

175

Creep Life Forecasting of Weldment

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 42-63

176

Critical Discourse Analysis of Masoud Kimiaei`s Films

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 39-50

177

Curvature Effects on Thermal Buckling Load of DWCNT Under Axial Compression Force

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-8

178

Customer lifetime value model in an online toy store

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 19-31

179

Daily Pan Evaporation Estimation Using Artificial Neural Network-based Models

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 159-163

180

Decomposition of Total Factor Productivity Growth of Pistachio Production in Rafsanjan Region of Iran

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 1-10

181

Degree of salt tolerance in some newly developed maize (Zea mays L.) varieties. Maria Zahoor*, Rehana Khaliq, Zafar Ullah Zafar and Habib-ur-Rehman Athar

Plant Physiology
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 223-232

182

Demand for Institutional Credit from the Nacrdb by Small Scale Farmers in Imo State, Nigeria.

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 83-87

183

Density Functional Theory (DFT), Structural Properties, Natural Band Orbital and Energy Studies of N-(2-Fluorophenyl)-2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-amine

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 1-11

184

Depositional History and Sequence Stratigraphy of the Tirgan Formation (Barremian – Aptian) in the Zavin section, NE Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 108-118

185

Design and Production of a Pneumatic Moving Exciter for Determination of Vibration Behavior of Structures in Variable Frequencies

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 41-48

186

Design, Construction and Performance Evaluation of the Walnut Cracking Machine

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 11-16

187

Designing Corporate Support Model with the Dimensions of Corporate Entrepreneurial Orientations in Physical Education Organization of Iran

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 8-17

188

Design novel optical sensor for determination of bismuth based on immobilization of 4-(4-nitrophenyl)-1-naphthol on a triacetylcellulose membrane

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 105-111

189

Design of a New Anti-Lock Braking System for Motorcycles

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

190

Detection of Isoniazid-Resistant Clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis from India using Ser315Thr marker by Comparison of molecular methods

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 52-59

191

Detection of Non-Tuberculosis Mycobacteria Infection due to Mycobacterium leprae and Mycobacterium kansasii in Patients Suspected of Tuberculosis in Isfahan, Iran

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 30-35

192

Determinants of Box Hive Promotion and Financial Benefits in Selected District Of Ethiopia

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 137-144

193

Determinants of Deprivation Among Part–time Cassava Farming Households in the Humid Tropic

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 45-51

194

Determinants of Fresh Fruits and Vegetables (FFV) Farmers’ Participation in Contract Farming in Peninsular Malaysia

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 65-71

195

Determinants of Poverty among Rural Households in South Western States, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 99-104

196

Determination constructs validity of an agile organization model by using factor analysis

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 75-89

197

Determination of discharge coefficient of inbuilt spillway in rock- fill dams

Journal of Water Sciences Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 45-58

198

Determination of mercury (II) by spectrophotometric method based on self assembly of gold nanoparticles

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 87-91

199

Determination of target Exchange Rate for the Comparative Advantage of Iran Crops (A Case of Sari Township)

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 101-106

200

Determination of ultra trace of thiosemicarbazide by adsorptive stripping voltammetric method

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 177-185

201

Determining Comparative Advantages of Corn in Optimal Cultivation Pattern

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 197-206

202

Developing a Multi-objective Mathematical Model for Dynamic Cellular Manufacturing Systems

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 1-9

203

Development of Fiber Reinforced SCM for Sustainable Construction

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
Volume 1، Issue1، پاییز 2011

204

Development of simulation model for performance evaluation of feed water system in a typical thermal power plant

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 1-9

205

Developments in the production of hydrogen by thermochemical water decomposition

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 1-20

206

Diet Selection by Sheep and Goats on Upland Rangelands (North Alborz) Case Study: Javaherdeh Rangeland of Ramsar

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 285-293

207

Differential Fertility in Dairy Buffalo: Role of Thyroid and Blood Plasma Biochemical Milieu

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 105-109

208

Discussion on the regioselectivity of aminolysis of 5-bromo-2,4- dichloro-6-methylpyrimidine in ethanole

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 21-26

209

Distribution of Lead and cadmium Levels in the soil of Borkhar District of Isfahan province

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 55-59

210

Drought Monitoring Using Climatic Indices and Geostatistic Technique (Case Study: Hossein Abad Plain, Sarbisheh, Iran)

Journal of Water Sciences Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 37-43

211

Dry Matter Intake and Digestibility in Weast African Dwarf Goats Fed Raw or Processed Pigeon Pea (Cajanus Cajan) Seed

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 17-21

212

Dynamic 1H NMR along with theoretical study around the carbon-carbon double bond in stable phosphorus ylide derived from triphenylphosphine

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 737-740

213

Dynamic Assessment in Iranian EFL Classrooms: A Post- method Enquiry

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 47-63

214

Dynamic Characteristics and Vibrational Response of a Capacitive Micro-Phase Shifter

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 74-84

215

Dynamic Fracture Analysis Using an Uncoupled Arbitrary Lagrangian Eulerian Finite Element Formulation

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 228-243

216

Economic Efficiency of Smallholder in Iran: Adjusted for Market Distortion

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 161-168

217

Educational Needs of Corn Farmers Regarding Biological Control Bracon Parasitoid of Corn Caradrina in Dezful Township, Khouzestan Province, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 61-64

218

Efficient synthesis of β-hydroxy thiocyanates from epoxides and ammonium thiocyanate using 1,4-bis(triphenylphosphonium)-2-butene dichloride as a new catalyst

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 12-16

219

Effect of 12 Weeks Endurance Training on Plasma Visfatin in Men

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-43

220

Effect of Boundary Condition on Pre-Existing Crack Under Fatigue Loading

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 198-207

221

Effect of Creatine Supplementation on Sprint and Skill Performance in Young Soccer Players

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 22-28

222

Effect of Dietary Saturated and Unsaturated Fats on Body Performance and Accumulation of Abdominal in Broiler Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 87-90

223

Effect of Environmental and Management Factors on Atriplex Freshness and Growth (Case Study: Hossein Abad Hapeshloo, Shahriyar, Iran).

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 399-408

224

Effect of Expulsion on Energy Absorption Capability of Low Carbon Steel Resistance Spot Welds

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 2، بهار 2011

225

Effect of Feeding Dietary Treated Wheat Straw with Urea and Whey on Fattening Lambs Performance

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 265-271

226

Effect of Foundation Depth on Seismic Response of the Cable-stayed Bridge by Considering of Soil Structure Interaction

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 121-132

227

Effect of MAP and Different Atmospheric Conditions on the Sensory Attributes and Shelf life Characteristics of Fresh Pistachio Nuts

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 47-57

228

Effect of Physical State of Fatty Acids on the Physical Properties of PGP-Based Emulsified Edible Film

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 9-16

229

Effect of pix on germination, growth, carbohydrates and antioxidant enzymes in cotton seed. Maryam Niakan*, Abdolrashid Habibi and Mahlagha Ghorbanli

Plant Physiology
دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 301-307

230

Effect of post-flowering water stress on yield and physiological characters of grain sorghum genotypes. Mohammad Mostafa1, Maryam Shahbazi2*, Azim Khazaei3, Jahanfar Daneshian3, Soheil Naddafi2 and Hashem Pourirandoust2

Plant Physiology
دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 343-346

231

Effect of Pre-soaking Seeds in Polyamines on Seed Germination and Seedling Growth of Pistacia vera L.cv. Ghazvini.

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 7-14

232

Effect of Socio-economic Factors on Fish Catch in Lower Ogun River, Isheri-olofin and Ihsasi, Ogun State, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 247-257

233

Effect of some of anti frost on morphology, anatomy and proline of selective almond cultivars flower buds

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 35-40

234

Effect of the geometries of current collectors on the power density in a solid oxide fuel cell

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 1-11

235

Effect of the Physical Properties of Composite Packaging Materials on Keeping Quality of Smoked Catfish

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 127-131

236

Effect of Three Operation Systems of Contour Furrow, Pitting and Enclousure on Rangeland Improvement (Case Study: Golestan Province, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 379-389

237

Effect of Using L–Threonine and Reducing Dietary Levels of Crude Protein on Egg Production in Layers

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 65-68

238

Effect of water stress on potato product in the drip irrigation (T-Tape)

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 95-98

239

Effects of Concentrate Source (Cottonseed vs. Barley)on Milk Performance and Fatty Acids Profile of Holstein-Friesian Dairy Cows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 245-252

240

Effects of Dietary Protein and Energy Levels on Productive and Reproductive Performance of Lactating Buffaloes

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 57-63

241

Effects of Feeding Buckets Number Per Pen on Performance and Behaviour Indicators of Lambs

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 273-277

242

Effects of Iran Media Diplomacy in Afghanistan on Attracting Afghan Audiences

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 51-56

243

Effects of mycorrhizal fungi on some physiological characteristics of salt stressed Ocimum basilicum L. Shekoofeh Enteshari* and Sepideh Hajbagheri

Plant Physiology
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 215-222

244

Effects of PMSG Doses on Reproductive Performance of Kurdi Ewes Artificially Inseminated during Breeding Season

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 125-129

245

Effects of Rebreeding Interval on Litter and DoePerformance of Rabbit in Baichi State Nigeria

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 193-197

246

Effects of Resistance Training on Some of Systemic Inflammatory Markers in Overweight Men

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 16-21

247

Effects of Rice Bran and Phytase Supplementation on Performance, Egg Quality, and Biochemical Parameters of Comercial Hy-Line Hens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 169-176

248

Effects of Supplementary Pollination on Qualitative and Quantitative Traits of Pistachio in Qazvin Region

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 33-36

249

Effects of the Residual Stress and Bias Voltage on the Phase Diagram and Frequency Response of a Capacitive Micro-Structure

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 208-217

250

Efficacy of Ozone to Reduce Fungal Spoilage and Aflatoxin Contamination in Peanuts

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 1-14

251

Efficient synthesis of 1,3-dihydro-2H-indole-2-one derivatives

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 685-697

252

EFL Learners' Sensitivity to Linguistic and Discourse Factors in the Process of Anaphoric Resolution

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 214-233

253

EFL Students’ Attitudes towards Self-Access Language Learning Centers (SALC): The Case of Iranian ESP Students

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 64-96

254

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at surface of modified carbon paste electrode with poly (N,Ndimethyl aniline)/Ni-Co

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 653-657

255

Electro-Mechanical Buckling of a Piezoelectric Annular Plate Reinforced with BNNTs Under Thermal Environment

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 379-391

256

Employment Limitations and Constraints for Iranian University Graduates in Agricultural Majors

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 171-176

257

English Language Teaching Material Development

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 1-12

258

Entrepreneurship Approaches in Agricultural Cooperatives

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-45

259

Estimating the Real Capacity of Rain Erosion Using GIS (The Fournier Case Study for Isfahan)

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 33-38

260

Estimation of Daily Evaporation Using of Artificial Neural Networks (Case Study; Borujerd Meteorological Station)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 125-132

261

Estimation of global and diffuse solar radiations for se-lected cities in Nigeria

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 13-33

262

Estimation of Soil Carbon Sequestration Rate in Steppes (Case Study: Saveh Rudshur Steppes)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 175-182

263

Ethnobotanical Importance of Orans - As a Means Of Conserving Biodiversity

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 195-200

264

Ethnopharmacological Survey of Medicinal Plants in Maraveh Tappeh Region, North of Iran. Seyedeh Zohreh Mirdeilami1 *, Hossein Barani1, Masumeh Mazandarani 2, Gholam Ali Heshmati1

Plant Physiology
دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 327-338

265

Evaluating the Customer Satisfaction with Sina Bank Employees’ Communication Behaviors

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 43-50

266

Evaluating the Effectiveness of E-Banking Application on Customers Satisfaction of BT

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 13-22

267

Evaluating the SAMT English Textbook for BSc Students of Physics

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 175-195

268

Evaluation of Dietary Calcium Requirements in Fayoumi Laying Hens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 81-86

269

Evaluation of Fertility and Calving Ease of Small Holder Indigenous Cattle Herds in Semi-Arid Zone of Nigeria

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 235-243

270

Evaluation of Germination Capacity of Stored Pollen of Almond and Peach

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 21-26

271

Evaluation of Groundwater Chemistry of a Central Kerala River Basin, India using Multivariate Analysis

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 119-126

272

Evaluation of Interception in Astragalus parrowianus, (Case Study: Gonbad Rangeland of Hamadan Province, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 355-370

273

Evaluation of Pistachio Contamination to Aspergillus flavus in Semnan Province

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 1-6

274

Evaluation of Protein, Fat and Fatty Acids Content of the Pistachio (pistacia vera l.) Cultivars of Damghan, Iran

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 15-24

275

Evaluation of the Behavior of Native Iranian Almond Species as Rootstocks

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 29-34

276

Evaluation of the Performance of Visco-elastic Dampers in Near-fault Earthquakes using Nonlinear Time-history Analysis

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 165-177

277

Exact Solution for Electrothermoelastic Behaviors of a Radially Polarized FGPM Rotating Disk

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 244-257

278

Exergetic comparison of different oxyfuel technologies

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 35-47

279

Exergy Analysis of Evaporative Cooling for Optimum Energy Consumption in Diverse Climate Conditions

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 9-20

280

Exogenous Polysaccharidases for Young Ruminants: A Review Interfacing Nutrition, Economics, and Health

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 135-141

281

Experimental and theoretical characterization of a new Schiff-base ligand

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 34-40

282

Experimental Investigation of Groin Placement On Minimizing River Bank Erosion

Journal of Water Sciences Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 59-68

283

Experimental Investigation of the Pulse and Plasma Flushing Efficiency in Electrical Discharge Machining

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 315-322

284

Experimental kinetics investigation of stable phosphorus ylides involving a theophylline along with theoretical calculations

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 639-651

285

Extension of Portfolio Selection Problem with Fuzzy Goal Programming: A Fuzzy Allocated Portfolio Approach

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 69-76

286

Extracting Lateral Transfer Function of a Remotely Piloted Helicopter by System Identification Method Using 3-DOF Test Stand

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 2، بهار 2011

287

Extraction and identification of flavonoid in Phlomis Olivieri benth

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 751-753

288

Factors Affecting Rural Facilitators’ Role: Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 7-14

289

Family Income and Cash Flow of Rural Households in South East Nigeria: A Comparative and Gender – Based Analysis

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 229-239

290

Feasibility analysis of a combined cooling-heatingpower and desalted water plant for a non-residential building

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 33-41

291

Finite Element Simulation of Plasma Arc Welding Process for Ferrite Stainless Steel

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

292

Finite Volume-Lattice Boltzmann Modeling of Viscous Flows

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 2، بهار 2011

293

Flexible flowshop scheduling with equal number of unrelated parallel machines

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 74-83

294

Flora, Life Form and Chorology of Winter and Rural Range Plants in the Northern Khorasan Province, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 269-282

295

Fluid-structure Interaction Vibration Analysis of Vertical Cylindrical Containers with Elastic Bottom Plate Made of Functionally Graded Materials

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 47-61

296

Fluvial Facies and Provenance of the Early Permian Warchha Sandstone Salt Range, Pakistan

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 59-68

297

Forecasting Iran’s Rice Imports during 2009-2013

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-44

298

Fostering product development using combination of QFD and ANP: A case study

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 29-40

299

Free Vibration Analysis of Thick Functionally Graded Rectangular Plates Using Variable Refined Plate Theory

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 65-73

300

Free Vibration of Thick Isotropic Plates Using Trigonometric Shear Deformation Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 172-182

301

Frequency Analysis of a Cable with Variable Tension and Variable Rotational Speed

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

302

Frequency of Limb Injuries Between Thoroughbred and Arabian Horses

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 69-71

303

Fuel combustion optimizing by regulated level of chemical underburn

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 63-67

304

FUSION FRAMES IN HILBERT SPACES

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 125-134

305

Future Prospects of Iran, U.S and Turkey's Pistachio Exports

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 181-188

306

Gas Pipeline Corrosion Mapping Using Pulsed Eddy Current Technique

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

307

Gender and Net Farm Income of Cassava Farmers under Individual Land Tenure System in Abia State

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 47-54

308

Generalized composition operators from logarithmic Bloch type spaces to Q_K type spaces

Theory of Approximation and Applications
دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 45-57

309

Genetic Algorithm and Simulated Annealing for Redundancy Allocation Problem with Cold-standby Strategy

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 65-72

310

Genetic and Phenotypic Parameters for Milk Production Traits in the First and Second Lactation in Romanian Simmental Dairy Cows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 257-263

311

Geochemical Exploration of the Tareek Darreh Gold Deposit, North of Torbat-e Jaam, East Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 175-183

312

Geomorphological Facies Zonation, Using GIS and RS and its Application in Natural Resources. (Case Study of Kouhdasht Watershed)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 143-152

313

Geopolitical Changes and Crises in The Caucasus

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 11-24

314

Gold Bearing Conglomerates in some Molasse Basins of Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 47-58

315

Good Governance and Urban Management

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 25-34

316

Graphical Abstracts

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 661-664

317

Graphical Abstracts

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 539-542

318

Graphical Abstracts

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 599-602

319

Graphical Abstracts

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 715-718

320

Growth Rate of Thoroughbred Horses during First Six Months of Life

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 131-134

321

H3PW12O40/SiO2: an efficient, reusable and eco-friendly catalyst for the synthesis of 1,1-diacetates at room temperature

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 621-624

322

Happiness in Plato’s Theory of Philosopher- King

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 57-62

323

Histopathology of Inhalation of Industrial Bleach and Detergent Mixture on Epithelial Layer of Trachea in Mice

Journal of Chemical Health Risks
دوره 1، شماره 1، بهار 2011

324

HPTLC-densitometry method development and validation for simultaneous determination of abacavir, lamivudine and zidovudine in combined dosage form

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 251-262

325

Humor and Translation: A Case Study of Black Humor in Langston Hughes's Poetry

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 51-59

326

Hybrid-DFT study and NBO interpretations of conformational behaviors of 2-methoxy-1,2,4,5-tetrahydro-benzo[d]oxepine, -thiepine and -selenepine

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-49

327

Hybrid-DFT study and NBO interpretations of the conformational behavior of 1,2-dihalodisilanes

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 207-217

328

Hybrid Meta-heuristic Algorithm for Task Assignment Problem

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 45-55

329

Hydrogen use in an urban district: environmental impacts a possible scenario based on coal

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 13-31

330

Hygrothermal Analysis of Laminated Composite Plates by Using Efficient Higher Order Shear Deformation Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 85-95

331

Identification of Moves of Informal Internet-based Chats Between Iranian EFL Teenagers and Foreigners

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 87-105

332

Immune Response and Productive Performance of Dairy Buffaloes and their Offspring Supplemented with Black Seed Oil

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 227-234

333

Immunological Aspect of Meningococcal disease: An overview in Host- Bacteria Interaction

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 1-8

334

Impact of Political Factors and Development of Communication System on CNA in Urban Community

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 23-30

335

Impacts of Drought on Socio-Economic Conditions of Paddy Farmers in Guilan Province, North of Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 73-79

336

Impeller trimming of an Industrial Centrifugal Viscous Oil Pump

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

337

Implementation of Higher Order Shear Theory on Isotropic Material and Liu's Bending Part on Laminated Composite Flat Shell Elements

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

338

Implication of Micronutrients in Agriculture and Health with Special Reference to Iron and Zinc

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 207-220

339

IMPRECISE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS APPROACH IN PERFORMANCE EVALUATION OF SUPPLY CHAIN

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 211-216

340

Improving Learner Performance in Producing Grammatical Structures

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 89-100

341

Inactivation of vancomycin-induced unstable L-forms of Staphylococcus aureus by horse serum

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 77-81

342

Incidence of Non-Gonococcal Infection in Childbearing and Pregnant Women in Ardabil

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 71-76

343

Increased Fecal Ethanol and Methanol Concentration in Dairy Heifers after Grazing

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 199-202

344

Influence of Pasture and Rainfed Agriculture Land Uses on Soil Loss in Dojag-Chay Subwatershed (Ardabil Province- NW Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 153-165

345

Infuence of pollen source and pollination Time on Furit set of Ferragness Self-incompatibility Almond

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 17-21

346

Integration of Natural Resource Management in the Primary Education Curriculum in Kenya

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 221-228

347

Intensification of Rice Production Systems in Southeastern Nigeria: A Policy Analysis Matrix Approach

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 89-100

348

Intensive Artificial Selection Jeopardizes Animals, Well-Being: A Short Review

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 213-219

349

Interaction between an organometallic mediator and thiosulfate as an inorganic salt; A new strategy in elecrocatalytic investigation

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 745-750

350

Interactive effects of silicon and NaCl on some physiological and biochemical parameters in Borago officinalis L. Shekoofeh Enteshari1*, Razieh Alishavandi2 and Kourosh Delavar 3

Plant Physiology
دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 315-320

351

INTERPOLATION BY HYPERBOLIC B-SPLINE FUNCTIONS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 175-181

352

INTRODUCTION AND DEVELOPMENT OF SURROGATE MANAGEMENT FRAMEWORK FOR SOLVING OPTIMIZATION PROBLEMS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 235-244

353

Inventory model with composed shortage and permissible delay in payment linked to order quantity

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 1-7

354

Investigating Agricultural Productivity Growth and Convergence in Iran and Eastern African Countries

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 241-245

355

Investigating the chemical composition of different parts extracts of bipod nettle Urtica dioica L. in Tonekabon region. Saeideh Habibi Lahigi1*, Kumarss Amini2, Pezhman Moradi1 and Kobra Asaadi1

Plant Physiology
دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 339-342

356

Investigating the Effect of Different Boundary Conditions on the Identification of a Cavity Inside Solid Bodies

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

357

Investigating the Effect of Real Effective Exchange Rate on the Iranian Pistachio Export

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 25-32

358

Investigation and Assess Knowledge of Small Pistachio Growers in Kerman Province about Aflatoxin

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 35-39

359

Investigation of Aflatoxin Contamination in Indehiscence and Mechanical Splitting Pistachios

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 31-36

360

Investigation of Important Parameters in Residual Stress Determination in Isotropic Plates and Laminated Composites by Slitting Method

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 35-45

361

Investigation of organometallic compounds adsorption in cigarette smoke via extracted humic acid

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 557-562

362

Investigation of Process Parameters on Hot Ring Rolling by Coupled Thermo-Mechanical 3D-FEA

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

363

Investigation of the Flow and Cavitation in a Butterfly Valve

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 37-47

364

Investigation on Effects of Calcium Nitrate, Calcium Sulfate (soil application) and Calcium chelate as Foliar spray on Endocarp Lesion Disorder and Some Qualitative Characteristics of pistachio nut Cv. Akbari

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 23-28

365

Investigation the Phonological and Morphological traits of the some superior genotype of hazelnut in Talesh region of Guilan province

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 41-46

366

Isolation and identification of Eurotium species from contaminated rice by morphology and DNA sequencing

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 97-102

367

Isolation, identification and DNA fingerprinting of Mycobacterial Isolates from AIDS patients

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 25-29

368

KAl(SO4)2.12H2O as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of quinoxaline in solvent-free condition

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 629-633

369

Kinetic analysis of total Lead from spent Car battery by hydrochloric acid leaching

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 291-300

370

Kinetic study of cis-polybutadiene epoxidation by using 1HNMR spectroscopy in buffered oxone® solution with tetra-n-butyl ammonium bromide as phase transfer catalyst (PTC)

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-8

371

Knowing Afghanistan: Can there be an end to the saga?

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 1-9

372

Labour and Poverty: Empirical Relationship Using House Data from South Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 53-59

373

Language Teacher Assessment: Iranian Stakeholders’ Views

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 25-63

374

Large Amplitude Vibration of Imperfect Shear Deformable Nano-Plates Using Non-local Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 67-73

375

Leaching of heavy metal from native plants by chemical leachants

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 149-157

376

Lectin and enzyme relationships in microbiology

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 9-14

377

Life cycle assessment of different hypotheses of hydrogen production for vehicle fuel cells fuelling

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 63-78

378

Lifelines Performance of the Mw 8.8 Offshore BIOBÍO,Chile Earthquake

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
Volume 1، Issue1، پاییز 2011

379

Limit summability of ultra exponential functions

Theory of Approximation and Applications
دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 15-21

380

Livestock Marketing Decisions Among Pastoral Communities: The Influence of Cattle Rustling in Baringo District, Kenya

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 123-137

381

Machiavelli and the Foundation of the Modern Political Thought

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 37-47

382

Machine Tool Design Optimization of High Resolution Parallel Hexapod in Cartesian Workspace

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

383

Mafic Dykes of Moyar Shear Zone, North Kerala, India: Emplacement History and Petrogenetic interpretation based on Structure, Geochemistry and Magnetic Fabric

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 1-9

384

Magneto-Thermo-Elastic Behavior of Cylinder Reinforced with FG SWCNTs Under Transient Thermal Field

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 9-18

385

Magneto-Thermo-Elastic Stresses and Perturbation of Magnetic Field Vector in a Thin Functionally Graded Rotating Disk

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 392-407

386

Mahabad Spring Freezing Forecasting, Using Synoptic Study

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 82-93

387

Maintenance management decision model for preventive maintenance strategy on production equipment

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 22-34

388

Making Optimal Decisions of Assembly Products in Supply Chain

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 1-7

389

Manipulation of Ideology in Translation of Political Texts: A Criti-cal Discourse Analysis Perspective

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-12

390

Mechanical and Thermal Stresses in a FGPM Hollow Cylinder Due to Non-Axisymmetric Loads

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 19-41

391

Mechanical Behavior of a FGM Capacitive Micro-Beam Subjected to a Heat Source

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 158-171

392

Mesozoic paleogeography and facies distribution in the Northern Mediterranean Tethys from Western Carpathians view

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 10-19

393

Metal bioaccumulation, enzymatic activity, total protein and hematology of feral pigeon (Columba livia), living in the courtyard of Ferronickel smelter in Drenas

Journal of Chemical Health Risks
دوره 1، شماره 1، بهار 2011

394

Microstructure Characterization and Mechanical Properties of Al-SiCp Composites

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 1-7

395

Microwave-assisted acetylation of Eucalyptus camaldulensis dehn cellulose

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 685-688

396

Microwave assisted extraction of benzofurane derivative from Petasites hybridus rhizomes

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 725-727

397

Microwave-assisted Synthesis of Nـ alkyl 2ـ ketomethyl quinoline Derivatives Under Solvent-free Conditions

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 35-42

398

MINIMAL SOLUTION OF INCONSISTENT FUZZY MATRIX EQUATIONS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 199-210

399

Modal Coefficients Identification Using Wavelet Transform

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

400

Modelling Customer Attraction Prediction in Customer Relation Management using Decision Tree: A Data Mining Approach

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 37-45

401

Modelling of westinghouse and sulphur-iodine water splitting cycles for hydrogen production

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 49-62

402

Modified Linear Approximation for Assessment of Rigid Block Dynamics

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
Volume 1، Issue1، پاییز 2011

403

Module contractibility for semigroup algebras

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 5-18

404

Monitoring of Regional Low-Flow Frequency Using Artificial Neural Networks

Journal of Water Sciences Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 1-17

405

Monitoring of the Pre-season Preparatory Training by the Mood Profile and Physical Performance in the Male Soccer Players

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 1-7

406

Morphology and properties of Nylon6/ poly (butylene terephthalate) in situ microfibrillar reinforced blends: influence of blend ratio

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 719-724

407

Multi-Criteria Evaluation Model for Desertification Hazard Zonation mapping Using GIS (Study Area: Trouti Watershed, Golestan, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 331-339

408

Multiple-objective Optimization of Serpentine Locomotion with Snake Robot by Using the NSGA

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 57-74

409

MULTIPLE PERIODIC SOLUTIONS FOR A CLASS OF NON-AUTONOMOUS AND CONVEX HAMILTONIAN SYSTEMS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 271-276

410

Mycotoxins in Silages: Occurrence and Prevention

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-10

411

Nano silica chromic acid/Wet SiO2 and NaNO2 as an efficient reagent for one-pot synthesis of azo dyes based on 2-naphthol at room temperature under solvent-free conditions

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 603-606

412

Nano silica gel supported perchloric acid/wet SiO2: an efficient reagent for one - pot synthesis of azo dyes based on 1-naphthol in room temperature and solvent-free conditions

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 573-576

413

Needs Assessment Competencies: Are They Important for Extension Educators?

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 139-155

414

Non-discretionary imprecise data in efficiency Measurement

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 45-51

415

Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Columns with Fiber Reinforced Polymer Bars

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 131-155

416

Nonlinear Finite Element Analysis of Bending of Straight Beams Using hp-Spectral Approximations

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 96-113

417

Nonlinear Vibration Analysis of Multi-Walled Carbon Nanotubes in Thermal Environment using the Nonlocal Timoshenko Beam Model

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 1-9

418

NON-POLYNOMIAL QUARTIC SPLINE SOLUTION OF BOUNDARY-VALUE PROBLEM

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 35-44

419

NON-POLYNOMIAL SPLINE SOLUTIONS FOR SPECIAL NONLINEAR FOURTH-ORDER BOUNDARY VALUE PROBLEMS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 135-147

420

Novel synthesis of Pyrimido[4,5- e] [1,3,4] thiadiazines

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 16-20

421

Novel synthesis of Pyrimido[4,5- e] [1,3,4] thiadiazines as potential 15- lipoxygenase inhibitors

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 93-96

422

Numerical and Experimental Investigation of Cold orBital Forging of a 16MnCr5 Alloy Spur Bevel Gear

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 81-94

423

Numerical and Experimental Investigations on Springback of U-bending of DP600 Steel Alloy Sheet

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 21-34

424

Numerical Investigation of Tub Side Heat Transfer and Pressure Drop in Helically Corrugated Tubes

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 65-75

425

Numerical Investigation on Thermal Performance of a Composite Porous Radiant Burner under the Influence of a 2-D Radiation Field

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

426

Numerical Modelling of Dynamic Compaction in Dry Sandy Soils for Determination of Effective Print Spacing

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
Volume 1، Issue1، پاییز 2011

427

Numerical Simulation of Abrasive Water jet Cutting Process using the SPH and ALE Methods

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

428

Numerical Simulation of Skewed Slot Effect on Local Scour Reduction

Journal of Water Sciences Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 69-80

429

NUMERICAL SOLUTION OF BOUSSINESQ EQUATION USING MODIFIED ADOMIAN DECOMPOSITION AND HOMOTOPY ANALYSIS METHODS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 45-58

430

Numerical solution of Hammerstein Fredholm and Volterra integral equations of the second kind using block pulse functions and collocation method

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 93-103

431

ON AN EXTENSION OF A QUADRATIC TRANSFORMATION FORMULA DUE TO GAUSS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 171-174

432

On the Dynamic Characteristic of Thermoelastic Waves in Thermoelastic Plates with Thermal Relaxation Times

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 283-297

433

Optimal Nonlinear Energy Sinks in Vibration Mitigation of the Beams Traversed by Successive Moving Loads

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 323-331

434

OPTIMAL RESOURCE ALLOCATION IN DEA WITH INTEGER VARIABLES

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 251-256

435

Optimal Trajectory Planning of a Mobile Robot with Spatial Manipulator For Spatial Obstacle Avoidance

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 1-20

436

Optimization of Composite Rotor Blade Using Merged Genetic Algorithm and Finite Element Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

437

Optimization of Culture Conditions for Keratinase Production in Streptomyces Sp. JRS19 for Chick Feather Wastes Degradation

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 121-125

438

Optimization of Fat Replacers and Sweetener Levels to Formulate Reduced- Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 37-54

439

Optimization of Functionally Graded Beams Resting on Elastic Foundations

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 365-378

440

Optimum Farm Plan for Food Security among Smallholder Farmers in Imo State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 145-148

441

Optimum Farm Plan for Food Security among Smallholder Farmers in Imo State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 133-136

442

ORE extraction and blending optimization model in poly- metallic open PIT mines by chance constrained one-sided goal programming

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 60-67

443

ORTHOGONAL ZERO INTERPOLANTS AND APPLICATIONS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 9-14

444

Overcrowding Stress Management in Broiler Chicken with Herbal Antistressor

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 49-55

445

P2O5/Al2O3 as an effieient catalyst for one-pot synthesis of polyhydroquinoline derivatives under solvent-free conditions

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 17-22

446

P2O5/Al2O3 as an effieientcatalystfor one-potsynthesis of polyhydroquinoline derivativesundersolvent-free conditions

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 1-8

447

Pancreatic Differentiation of Sox 17 Knock-in Mouse Embryonic Stem Cells in Vitro

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 91-98

448

Parathyroid Hormone-Related Peptide and Vitamin D in Phosphocalcic Metabolism for Dromedary Camel

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 203-211

449

Perceptions of Secondary School Students towards Natural Resources Management: Case Study of Participants in FoF and Non-Participants

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 81-88

450

Performance Analysis of Different Modified MR Engines Mounts

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 124-131

451

Performance Characteristics of Carbon-nanofiber Blended Self Compacting Concrete

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 179-186

452

Performance evaluation and economics of production of rabbits fed graded levels of glyricidia leaf protein concentrate as replacement for groundnut cake protein

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 67-72

453

Performance Evaluation of Viscoelastic and Friction Passive Damping Systems in Vibration Control of Tall Buildings

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 187-211

454

Performance of a photovoltaic/thermal solar air heater: Effect of vertical fins on a double pass system

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 1-12

455

Performance optimization of irreversible ferromagnetic Stirling heat pumps

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 77-83

456

Performance Prediction Modeling of Axial-Flow Compressor by Flow Equations

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 49-55

457

Persian Gulf Marine Sponge/I2: An efficient natural catalyst for quinoline synthesis

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 25-37

458

Philosophy of Research in Applied Linguistics

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 196-213

459

Photochemical degradation of azure-b with sulphate radical ion generated by peroxydisulphate ion with cupric ion

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 301-308

460

Physical Modelling of Self-Aeration in a Cavitating Sudden PIPE Expansion Flow

Journal of Water Sciences Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 19-25

461

Physiological Evaluation of Pistachio Frost Damage Resistant Rootstocks

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 55-66

462

Polyethyleneimine-modified super paramagnetic Fe3O4 nanoparticles: An efficient, reusable and water tolerance nanocatalyst.

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 22-34

463

Positive solution for boundary value problem of fractional di erential equation

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 67-78

464

Potential for Using Leucaena leucocephala or Manihot esculenta Leaves for Supplementing Feeding of Goats in West Cameroon

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 143-147

465

Prediction of Egg Production Using Artificial Neural Network

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 11-16

466

Prediction of melting points of a diverse chemical set using fuzzy regression tree

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 97-103

467

Preliminary Petrological Studies of Basement Rocks, Thar Coal Basin, Thar Parkar District, Sindh, Pakistan

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 34-46

468

Principal Component Analysis for Soil Conservation Tillage vs Conventional Tillage in Semi Arid Region of Punjab Province of Pakistan

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 20-24

469

Process Capability Analysis in the Presence of Autocorrelation

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 15-20

470

PRODUCTION MODEL WITH SELLING PRICE DEPENDENT DEMAND AND PARTIAL BACKLOGGING UNDER INFLATION

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 1-7

471

Productive Performance of Lactating Buffaloes Fed RationContaining Sugar Beet Tops and Corn Silages

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 117-123

472

Profitability of Iranian Stock Market Based on Technical Analysis Trading Rules

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 21-26

473

Pursuing International Competitiveness in Iranian Wheat Policy

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 169-179

474

QSAR study of retention index of different alkanes and alkenes using different chemometrics methods

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 287-290

475

Quantifying the Rate of Environmental Factors Effect on Astragalus verus and Agropyron trichophorum Using Decision Support System and Multivariate Analysis of PCA

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 255-262

476

Quantitative models for determining prices in a remanufacturing system with exclusive and competitive market structure

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 30-42

477

Rangeland Ecohydrology, New Paradigm in Water Management of Arid and Semi-arid Lands

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 303-308

478

RANKING DMUS ON THE BENCHMARK LINE WITH EQUAL SHADOW PRICES

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 27-33

479

Rationality in Fundamentalist and Anti-Fundamentalist Phi-losophy

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 63-72

480

Reaction between 3-hydroxy pyridine alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylate: synthesis of 4H-chromenes

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 47-50

481

Reaction between 3-hydroxy pyridine alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylate: synthesis of 4H-chromenes

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 45-48

482

Recognition and Determination of Contaminated Pistachios to Aflatoxin in Processing Stage

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 27-30

483

Recognition of Internet- based advertisements in to premium news sites of Iran from view points of advertising center managers and news sites owners

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 41-46

484

Relationship between Age and the Soccer Performance in the Elite Male Soccer Players.

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-6

485

Relationship Between Frost Injury and Ion Leakage as an Indicator of Cold Hardiness in 60 Almond Selections

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 22-26

486

Relationship between River Flow, Rainfall and Groundwater pumpage in Mikkes Basin (Morocco)

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 98-107

487

Relationship between Social Capital and the Sense of Security among Women in Northern Regions(1,2) and Southern Region(20, 19)of Tehran

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 131-160

488

Relationships Among Forage and Litter Production in Three Grazing Intensities in Nodooshan Rangeland (Yazd, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 217-223

489

Relative expression of fibroblast growth factor-1 in the cerebrospinal fluid of patients with bacterial meningitis; A Western Blot analysis

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 15-20

490

Religion, Communication and Social Change:A Comparative Study of Two Malay Generations

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 31-42

491

Religiosity and Social Behaviors among Malay Families

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 29-38

492

Removal of Zn2+ and Cr6+from waste water Samples, using natural Iranian (Aftar) Zeolites

Journal of Chemical Health Risks
دوره 1، شماره 1، بهار 2011

493

Repowering as a Competitive Technology for Upgrading the Existing Power Plants

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 57-63

494

Research in Sensibility of Locating Damage Methods Based on Mode Shape to Damage Intensity

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 49-56

495

Response of potato species to salt and osmotic stress in vitro and the role of acetylsalicylic acid: non-enzymatic antioxidants . Fatemeh Daneshmand1*, Mohammad Javad Arvin2

Plant Physiology
دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 285-300

496

Response of the Wind Excited Benchmark Building Upgraded with SAEMFDs

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 1-22

497

Responses of Milk Urea Nitrogen Content to Dietary Rume Degradable Protein Level in Lactating Holstein Dairy Cows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 111-116

498

Role of Agricultural Extension Courses in Adoption of Sustainable Agriculture (Case Study: Wheat Farmers of Shoushtar Township)

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 117-120

499

Role of Mineralogy and Geochemistry in the Beneficiation of Jajarm Bauxite from North East Iran: Comparison with some other Bauxite Deposits of the World

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 153-167

500

Role of Television in Civil Society Development

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 21-20

501

Rural hierarchy cleavage analysis based on development indicators

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 77-85

502

Saving energy in a hospital utilizing CCHP technology

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 45-55

503

Sawdust as a natural and low cost adsorbent for the removal of brilliant cresyl blue dye from water samples

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 281-286

504

Scheduling of flexible manufacturing systems using genetic algorithm: A heuristic approach

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 7-18

505

Screening of Lewis acids catalyzed amidation of benzylic alcohols

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 681-683

506

Seaweed Ulva photosynthesis and zero emissions power generation

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 23-31

507

Sedimentary structures and depositional environment of the Ashin Formation in Nakhlak area, Central Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 69-79

508

Seismic Evaluation and Strengthening of Vertical and Horizontal Pressure Vessels in a Refining Complex

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

509

Seismic Vulnerability Evaluation of Pipe Rack Supporting Structures in A Petrochemical Complex

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

510

Selecting the Cultivation Pattern based on Economic Value of Water in Gotvand Township, Iran

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 27-31

511

Selective oxidation of primary alcohols to aldehydes with H5IO6/V2O5 in ionic liquid

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 135-139

512

Self- vs. Peer-editing: One Step Forward from Assessment to Building EFL Students’ Writing Skill

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 65-85

513

Sensitive and spectrophotometric methods for the determination of Azathioprine in tablets using indigo carmine and methyl orange

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 17-24

514

Sensitivity Analysis of MPSIAC Model

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 295-302

515

Sensitivity Analysis of TOPSIS Technique: The Results of Change in the Weight of One Attribute on the Final Ranking of Alternatives

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 23-28

516

Sensory Acceptability Modeling of Pistachio Green Hull’s Marmalade using Fuzzy Approach

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 1-8

517

Separation of Mercury Resistant Bacteria from Wastewater of Milk, Detergent and Ceramic Industry

Journal of Chemical Health Risks
دوره 1، شماره 1، بهار 2011

518

Sequencing Mixed Model Assembly Line Problem to Minimize Line Stoppages Cost by a Modified Simulated Annealing Algorithm Based on Cloud Theory

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 9-18

519

Shocks and Coping Strategies of Rural Households: Evidence from Ogo-Oluwa Local Government, Oyo State, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 259-266

520

Simulation and Experimental Study of Modern Fiber Metal Laminate Panels Used in Auto Body to Reduce Vehicle Weight

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

521

Simulation Model for a Nomadic Animal Production System in Southern Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 183-192

522

Size Distribution of Income among Rice-Based Farming Households in South Eastern States of Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 31-37

523

Social Factors Affecting the Value Difference(A Case study of parents and youth 15 to 24 years of old in Sari)

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 119-140

524

Soil as a Source Contributor in Mineral Dust Fallout at Urban Industrial Residential Area

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 80-88

525

Solution and stability analysis of coupled nonlinear Schrodinger equations

Theory of Approximation and Applications
دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 71-84

526

Solvent extraction of Gd(III) from perchlorate and nitrate media with mixtures of thenoyltrifluoroacetone and Benzo-15-Crown-5

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 127-134

527

Solvent free oxidation of benzyl alcohol and its derivatives into corresponding aldehydes on nano structured ZnO as catalyst

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 635-637

528

SOLVENT-FREE SYNTHESIS OF PYRROL DERIVATIVES USING MULTICOMPONENT REACTIONS OF 1,3-‎DICARBONYLS, ACTIVATED CARBONYL COMPOUNDS, AND PRIMARY ALKYLAMINES

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 1-8

529

Solving a bi-objective project capital budgeting problem using a fuzzy multi-dimensional knapsack

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 67-73

530

Some fi xed points for J-type multi-valued maps in CAT(0) spaces

Theory of Approximation and Applications
دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 23-33

531

Some notes on the existence of an inequality in Banach algebra

Theory of Approximation and Applications
دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 1-3

532

Some Physical Properties of Full-Ripe Banana Fruit (Cavendish variety)

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-5

533

Some Productive, Reproductive and Physiological Effects of Using Different Dietary Protein Levels in Rabbit Does

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 183-192

534

Sonophotocatalytic degradation of poly (vinyl pyrrolidone) (PVP) in the presence of TiO2 nanoparticles

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 165-175

535

Source Rock evaluation, Modelling, Maturation, and Reservoir characterization of the Block 18 oilfields, Sab’atayn Basin, Yemen

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 134-152

536

Spectrophotometric determination of uranium in water samples after cloud point extraction using nonionic surfactant Triton X-114

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 227-233

537

Spectroscopic evidence of Cu(II) and Zn(II) complexes having amino acid based Schiff base: A special emphasis on in vitro antimicrobial, DNA binding and cleavage studies

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 263-279

538

SPLINE COLLOCATION FOR NONLINEAR FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 69-75

539

Stability of Shear-Thickening and Shear-Thinning Fluids in Narrow Gap between Rotating Cylinders

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 2، بهار 2011

540

Static Analysis of Orthotropic Functionally Graded Material Cylinders with Finite Length by a Mesh-Free Method

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 63-75

541

Static and dynamic neural networks for simulation and optimization of cogeneration systems

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 51-61

542

Statistical Control of Root Dimensions of Gas Turbine Blade in Creep Feed Grinding Process

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 2، بهار 2011

543

Steady state behavior and maintenance planning of bleaching system in a paper plant

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 39-44

544

Study and Analysis of Al2O3-SiC Nanocomposite Ceramics’ Fracture Toughness using Vickers Indenter

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

545

Study and Implementation of Lean Manufacturing in a Garment Manufacturing Company: Bangladesh Perspective

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 11-22

546

Studying E-Banking Success Factors in Iran

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 47-52

547

Study of Aspect Ratio Effect on Mechanical Properties Polymer/NanoComposite

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 27-34

548

Study of Dynamic Infinite Element Used for Soil Structure Interaction

International Journal of Advanced Structural Engineering
دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 153-163

549

Study of isolated constituents of Artemisia Persica Boiss from isfahan area by nano scale injection

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 543-545

550

Study of Permanent Magnet Bearings and their Stiffness

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 77-83

551

Study of the Effects of Globalization on Iranian Caviar Export

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 189-195

552

Study Of Thermoelastic Damping in an Electrostatically Deflected Circular Micro-Plate Using Hyperbolic Heat Conduction Model

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 271-282

553

Study on Some of Pistachio Cultivars’ Contamination of Khorasan-e-Razavi Province to Aspergillus flavus

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 17-20

554

Study on the Effect of Process and Materials on Tensile Strength of the WGRT and Polypropylene Injection Molded Parts

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 35-40

555

Study on the Possibility of Eliminating Sulfuring Process in the Production of Dried Apricots

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 15-22

556

Study on the Pull-In Instability of Gold Micro-Switches Using Variable Length Scale Parameter

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 114-123

557

Study the Factors Affecting on Staff Stimulation in Bank Keshavarzi

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 65-69

558

Study the Factors of Underdevelopment of Tourism Industry in Kashan

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 69-77

559

Study the Promotion of Blog Writing among Boushehr Journalists

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 61-68

560

Study the Role of Inter-Personal Communication Skills in the Central Department of SAU’s Staff

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 5-12

561

Study the Styles and Method Rising Social, Political And Cultural Problems in Ghahve Talkh Series

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 51-60

562

Study the User’s Satisfaction of Iran’s Statistical Center

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 53-59

563

Study “Uncle Pourang Program” Effectiveness on Children Education from Parents' View

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 11-20

564

Success in Raven’s Test as an Index of Intelligence: Does Bi/Multilingualism Matter?

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 183-207

565

Supplier selection in supply chain management with disruption risk and credit period concepts

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 51-59

566

Supplier selection using compromise ranking and outranking methods

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 61-73

567

Survey of egg per gram (EPG) parasite ovum in pigeon

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 103-106

568

Survey of Relationship between Input Parameters and Calculated Suspended Sediment Discharge by Bagnold and Lane - Kalinske Method (Bazoft River, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 263-267

569

Synthesis and antimicrobial activity of some novel heterocycles containing thiazole, oxazole, thiazine, oxazine and triazole moiety

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 33-38

570

Synthesis and Application of Heterocyclic as ultraviolet Absorbers

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 43-49

571

Synthesis and biological evaluation of some N-ethoxyphthalimido-4-phenyl-6-subsitutedphenyl-2,3a,4,5- tetrahydro-3H-indazol-3-one via Robinson annulations reaction

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 563-572

572

Synthesis and characterization of aryl ether derivatives of p-tert-butyl calix[4]arenes as a capable receptors of

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 689-693

573

Synthesis and characterization of Nanoparticles Poly Ethylene Imine-Functionalized MCM-41by Covalent Anchoring as a Solid Catalyst for Multi-Component Reactions

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 1-10

574

Synthesis and characterization of new four-coordinated Zinc(II) complex containing phenanthroline derivatives

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 611-614

575

Synthesis and characterization of two new macroheterocycles prepared from the reaction of 2, 6-bis (chloromethyl) pyridine and thiodiglycol

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 675-679

576

Synthesis of 1,2-dihydroisoquinolin derivatives via the multicomponent reaction between OH-acids, acetylenic esters and isoquinolin

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 553-556

577

Synthesis of 3-oxo-4-benzoyl-1-phenylsuccinimide and its reactions with 1,2-dinucleophiles

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 625-628

578

Synthesis of dimethyl-N-(1,6-dimethylphenylsulfonamino-N-yl)-3-(diphenoxyphosphoryl) butenedioate and assignment of the structure by VTNMR and X-ray diffraction

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 607-609

579

Synthesis of imidazo[2,1-b]thiazole-3-carboxylate through the reaction of thiohydantoins and ethylbromopyruvate

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 11-14

580

Synthesis of Nano-Ca doped Ceria by combustion method and investigating of effective factors on process

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 199-206

581

Synthesis of new 4-thiazolidinone derivatives as potential anti H-pylori

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 729-731

582

Synthesis of novel 2-benzylidenebenzofuran-3(2H)-one derivatives

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 733-736

583

Synthesis of Novel imidazo[2,1-b]thiazoles from thiohydantoins and Diethyl oxalate

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 15-17

584

Synthesis of quinoxalines in the presence of Mg(HSO4)2 as an efficient catalyst

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 755-759

585

Synthesis of tetrasubstituted N-alkoxypyrroles from reaction of

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 665-668

586

Synthesis of tetrazolo [1,5-a]quinoxaline derivatives

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 18-22

587

SYNTHESIS OF TRISUBSTITUTEDPYRIMIDINES USING IRON (III) PHOSPHATE

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 9-17

588

Systemic Management of Mountainous Rangeland Ecosystem, Case Study: The Javaherdeh Rangeland of Ramsar

Journal of Rangeland Science
دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 317-329

589

Tautomeric equilibria for ionized oxamic acid - inhibitor of LDH

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 113-122

590

Teaching Methods and Tools Used In Food Safety Extension Education Programs in the North Central Region of the United States

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 157-167

591

Techno-economical study of the use of Itaipu dam spilled turbinable energy to produce ammonia

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 57-64

592

THE APPLICATION OF THE VARIATIONAL HOMOTOPY PERTURBATION METHOD ON THE GENERALIZED FISHER'S EQUATION

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 101-107

593

THE COMPARISON OF EFFICIENT RADIAL BASIS FUNCTIONS COLLOCATION METHODS FOR NUMERICAL SOLUTION OF THE PARABOLIC PDE’S

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 149-157

594

The Comparison of T3, T4, TSH, Cortisol Hormones Fluctuations between Swimming and Running Collegiate Athletes in one Bout of Competitive Exercise

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 8-15

595

The development impact of biodiesel: a review ofbiod iesel production in mexico

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 91-99

596

The Effective Factors on the Adoption of Biological Control in Farmers' Field School by Rice Producers: The Case of Babol Township

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 201-206

597

The Effective Social Factors Influencing on the Attitude of Leisure Time among Female Students in Amol

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 53-66

598

The Effect of A Combination of Corrective Exercise and Spinal Taping on Balance in Kyphotic Adolescent

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 18-24

599

The Effect of Aerobic Training on Visfatin, Total Cholesterol and High Density Lipoprotein of Middle Age Females

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 1-7

600

The Effect of Cinnamon Extract on Spermatogenesis Hormonal Axis of Pituitary Gonad in Mice

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 99-103

601

The Effect of Different Levels of Tomato Pomace With Without Multi–Enzyme on Performance and Egg Traits of Laying

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-47

602

The Effect of Different Task Types on Learning Prepositions in Form–Focused and Meaning–Focused Interaction Enhancement-Based Classes

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 1-23

603

The Effect of Duration and Type of Rest Interval between Sets with Low and Moderate Intensities on the Volume of Bench Press in Untrained Men

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 25-33

604

The Effect of Eight Weeks Moderate Intensity Aerobic Training on Obestatin and Ghrelin of Obese Male Rats

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 18-25

605

The Effect of Electronical Media on the Reinforcement of Social Behavior of Youth from the Computer Course Professors and Students Viewpoints of Sari Islamic Azad University

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 83-100

606

The Effect of Emotionality and Openness to Experience on Vocabulary Learning Strategies of Iranian EFL Students

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 152-174

607

The Effect of Explicit Negotiated Syllabus on Developing Speaking Ability and Affective Variables

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 19-27

608

The Effect of Inbreeding on Lactation Performance in Holstein Cows of Iran

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 253-256

609

The Effect of Media Diplomacy on Cultural Exchange

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 5-12

610

The Effect of Packing on Temperature and Pressure Drop in Mechanical Counter Flow Cooling Tower

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

611

The Effect of Pollutants Dissolved Oxygen and Temperature Change (Case Study:Ghezel-Ozen River)

Journal of Water Sciences Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2011

612

The Effect of Resistance Training on Glycemic Indexes of Streptozotocin Induced Diabetic Rats

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 42-48

613

The effect of supply network configuration on occurring chaotic behavior in the retailer’s inventory

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 19-28

614

The effect of temperature and water absorption on enzymatic degradation of starch / polyvinyl alcohol blend film by α-Amylase

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 77-85

615

The Effect of the Modified Cloze Procedure on the Writing Proficien-cy of Iranian Intermediate EFL Learners

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 13-17

616

The Effect of Yeast (Saccharomyces cerevisiae) Culture Versus Fla-ovomycin Supplementation on Laying Hen Diets and Their Co-mparative Influence on The Late Stage Production Performnce

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 149-153

617

The Effects of Different Levels of Nettle Urtica dioica L. (Urticaceae)Medicinal Plant in Starter and Grower Feeds on Performance,Carcass Traits, Blood Biochemical and Immunity Parameters of Broilers

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 177-181

618

The Effects of IBA and H2O2 on Rooting of 2 Olive Cultivars

Journal of Chemical Health Risks
دوره 1، شماره 1، بهار 2011

619

The Effects of Limonene and Orange Peel Extracts on Some Spoilage Fungi

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 82-86

620

THE ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF SINGLE EFFECT ABSORPTION CHILLER

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

621

The Evaluation of ICT's Effect on Generation Gap (A Case Study: Families of Garmsar Province)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 15، زمستان 2014، صفحه 141-164

622

THE FULL AVERAGING OF FUZZY DIFFERENTIAL INCLUSIONS

Iranian Journal of Optimization
دوره 03، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 307-322

623

The Impact of Renewable Energy and Energy Effi-cient Technologies, what to choose in case of limited supportive actions: a case study

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 83-94

624

The Importance of Trading in the Establishment and Development of the International Relations

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 1-9

625

The improvement of the performance of the emergency department: Application of simulation model and multiple criteria decision method

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 60-71

626

The Influence of Socio-Economic Variables of Farmers on their Choice of Cassava Varieties in Kogi State, Nigeria.

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 185-193

627

The inhibition effects of melon on mushroom tyrosinase activity

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 38-42

628

The Intensity of MLLT Area Changes and Development of the Selected Body Parts Muscling in Bulls and Heifers of Blonded’ Aquitaine Cattle and its Crossbreeds During Rearing Period

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 155-160

629

The Iranian Communists and The Soviet Union

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 35-48

630

The Novel Study of IMODTM against HIV-1, P24 production

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 60-64

631

Theoretical Formulations for Finite Element Models of Functionally Graded Beams with Piezoelectric Layers

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 332-345

632

Theoretical study of conformational properties and the anomeric effect study of the 2- phosphinanes

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 28-34

633

Theoretical study of the effect of internal strain on the bond length and rate of hydrolysis in cyclic amides

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 23-27

634

The profile of pathogenic bacteria isolated from dental plaque-induced gingivitis

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 36-39

635

The Relation between Critical Thinking and Translation Quality

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 23-32

636

The Relationship among EFL Learners’ Left/Right Brain Domi-nance, Autonomy, and Reading Comprehension of the Academic and General Reading Modules of IELTS

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 59-77

637

The Relationship between Emotional Intelligence and Transformational Leadership of Female Coaches in Golestan Province

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 31-38

638

The Relationship between Obesity and Effective Factors on Cardiovascular Health and Socio- Economic State of Male Students of Islamic Azad University- Fars Science and Research Branch

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 29-40

639

The Relationship between the Exploitation of New Communication Technologies and the Tendency to Addiction in Young People 15 to 30 Years (about: Zones 2 and 18 in Tehran

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 113-128

640

Thermal Effect on the Torsional Buckling of Double Walled Carbon Nanotube Embedded in Pasternak Foundation

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 11-16

641

Thermal Stress Analysis of a Composite Cylinder Reinforced with FG SWCNTs

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 132-141

642

Thermodynamic analysis of advance technology com-bined cycle power plant emploing water/steam closed loop cooling in gas turbines

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 71-82

643

The Role of Human Communication in Creation of Architectural Spaces

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 5-10

644

The Role of Livestock Cooperatives in Improving Economic Status of Animal Raisers: A Case Study on Cattle Breeders, Hamedan, Iran

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 165-169

645

THE ROLE OF TREATMENT ON CONTROLLING CHANCROID PREVALENCE

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 159-170

646

THE SCALING LAW FOR THE DISCRETE KINETIC GROWTH PERCOLATION MODEL

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 217-226

647

The Semantic Components Reflecting the link between Social Capital and the Rate Social health of the Benefit of Students of Payam Noor University, Mashhad

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 149-174

648

The Social Effective Factors Involved in Gender Stereotyping Believe between Private and Public Sphere

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 67-84

649

The Sociological Study Factors Effect on Intergenerational Solidarity Phenomenon among Youth(new generation)and Parents(Old Generation

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 51-72

650

The study of Allelopathic potential in three species of Glaucium Mill. on Sinapis arvensis L. Mahlagha Ghorbanli1, Afsaneh Gran 1* and Amir Zolfaghary 2

Plant Physiology
دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 321-325

651

The Study of Organizational Commitment Based on Personal Characteristics of Physical Education Teachers in Mashhad

Researchers in Sport Science Quarterly
دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 41-49

652

The Study on Cultural Problems in Dormitory Life among Male Students of Yazd University

Sociological Studies of Youth
دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 9-26

653

THE USE OF THE HE'S ITERATION METHOD FOR SOLVING NONLINEAR EQUATIONS USING CADNA LIBRARY

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 109-115

654

The Wash back Effect of High School Examinations on Iranian EFL Learners’ Language Learning Beliefs

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 29-49

655

Third Order Formulation for Vibrating Non-Homogeneous Cylindrical Shells in Elastic Medium

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 346-352

656

Three dimensional modeling of the effects of different spray angles and number holes on the combustion process and emission formation in a direct injection diesel engine

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 11-22

657

Time-Dependent Thermo-Electro-Mechanical Creep Behavior of Radially Polarized FGPM Rotating Cylinder

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 142-157

658

Timing Ovulation in Ewes Treated with Ovsynch Different Times of PGF2 αInjection during the Breeding Season

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 23-30

659

Torsional Stability of Cylindrical Shells with Functionally Graded Middle Layer on the Winkler Elastic Foundation

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 218-227

660

Towards a Contrastive Pragmatic Analysis of Congratulation Speech Act in Persian and English

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 130-151

661

Toward the synthesis of 2-methylamino-2-phenyl-cycloheptanone

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 585-589

662

Triphenylphosphine mediated synthesis of functionalized aryl-vinyl ethers from7-hydroxy coumarin and methyl acetylene carboxylate

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 22-24

663

Troubleshooting With You Transformation . Fatemeh Mehrpooyan*

Plant Physiology
دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 347-348

664

TWO ESTABLISHED PROCESS TECHNOLOGIES CONFIRMED BY ENTROPY PRODUCTION MINIMIZATION

International Journal of Energy and Environmental Engineering
دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 45-56

665

Two-machine robotic cell considering different loading and unloading times

Journal of Industrial Engineering, International
دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 41-52

666

UNBOUNDEDNESS IN MOILP AND ITS EFFICIENT SOLUTIONS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 195-198

667

UNDERSTANDING BEHAVIOR OF ANTINEOPLASTIC MOLECULES BASED ON MLR MODELS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 263-269

668

Use of Ansoft to Model a Slice Magnetic Bearing

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 75-80

669

Using Hybrid Fuzzy PROMETHEE II and Fuzzy Binary Goal Programming for Risk Ranking: A Case Study of Highway Construction Projects

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 47-55

670

Using Probabilistic-Risky Programming Models in Identifying Optimized Pattern of Cultivation under Risk Conditions (Case Study: Shoshtar Region)

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 21-29

671

Using Teacher- and Student-Developed Graphic Organizers as a Writing Tool

Journal of Language and Translation
دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 79-88

672

Utilization of a 17 Microsatellites Set For Bovine Traceability in Czech Cattle Populations

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 31-37

673

Utilization of electrodeposition on a graphite probe modified with palladium in determination of lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry in water and environmental samples

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 153-164

674

UV-Visible spectrophotometry of Repaglinide in bulk and in formulation by using methyl orange as reagents

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 69-76

675

VARIATIONAL HOMOTOPY PERTURBATION METHOD FOR SOLVING THE NONLINEAR GAS DYNAMICS EQUATION

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 183-187

676

Virulence in isoniazid-resistant clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis from south India

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 87-96

677

Viscous Flow Behavior of low-calorie pistacjio butter:A response surface methodoligy

Journal of Nuts
دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 37-42

678

War, Peace, and Cinema: Excerpts from the Foreign Policy of the USA with a Look at Stanley Kubrick’s Cinema

International Journal of Political Science
دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 11-20

679

Wave Propagation and Fundamental Solution of Initially Stressed Thermoelastic Diffusion with Voids

Journal of Solid Mechanics
دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 298-314

680

Willingness to Communicate in the Second Language Acquisition: A Case Study on Iranian 2-Year Old Kids

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 135-160

681

Working Effectiveness of Dissemination Channels as Perceived by Potato Growers

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-6

682

آیا خمس از شئونات ولی فقیه است؟

فقه و مبانی حقوق اسلامی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 100-118

683

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻴﻦ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ

مطالعات سیاسی
دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 1-32

684

اﺑﻌﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی؛ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی

مطالعات سیاسی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 117-144

685

ابتکار زمخشری در مقامه نویسی

مطالعات نقد ادبی
دوره 6، شماره 22، بهار 1390، صفحه 72-82

686

ابزارهای نظارتی راهبردی شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت کسب و کار
دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 1-20

687

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻗﺪرت ﻧﺮم؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ

مطالعات سیاسی
دوره 4، شماره 12، تابستان 1390، صفحه 139-173

688

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮورﻳﺴﻢ

مطالعات سیاسی
دوره 4، شماره 12، تابستان 1390، صفحه 199-220

689

ابلیس در شعر اقبال لاهوری و عطار نیشابوری

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 141-153

690

آپلازی قسمتی از آلت تناسلی و میزراه در بزغاله نر (گزارش مورد)

آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی
دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1133-1136

691

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺤﺮک ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دوﻟﺖ اردوﻏﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ

مطالعات سیاسی
دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 97-126

692

آتش در آثار منظوم مولانا

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 25-60

693

آثار محمّد‌خان دشتی و نسخه‌های خطّی آن‌ها

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 41-66

694

اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم نخود دیم در ایلام

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 65-78

695

اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار

آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی
دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1111-1122

696

اثرات سمی استنشاق مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده صنعتی بر لوکوسیت های موش آزمایشگاهی

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

697

اثرات سوخت بیودیزل روی فرایند احتراق و انتشار آلاینده ها در یک موتور دیزلی

فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی
دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 3-10

698

اثرات ضد باکتریایی ترکیبی نیسین و اسانس پیاز تحت غلظت‌های مختلف نمک و pH بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در شرایط آزمایشگاهی

بهداشت مواد غذایی
دوره 1، 3 پاییز، پاییز 1390، صفحه 25-33

699

اثرات غلظت‌های زیر کشنده قارچBeauveria bassiana بر پتانسیل تولید مثل شپشه دندانه‌دار (Oryzaephilus surinamensis) درشرایط تغذیه از ارقام تجاری خرما

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 310-297

700

اثرات غلظت های مختلف نمک طعام بر رشد، برون ریزش آمونیوم، فعالیت نیترات ردوکتازی و محتوای پروتئین کل در جلبک دونالیلا سالینا (Dunaliella salina)

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 76-82

701

اثرات کنترل شیمیایی علف های هرز در رژیم های آبیاری مختلف بر بیوماس علف های هرز و عملکرد گلرنگ

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 53-64

702

اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.)

دانش زیستی ایران
دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 47-56

703

اثرات میزان و تقسیط نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی و زراعی برنج رقم طارم محلی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 101-109

704

اثرات مصرف مزمن اپیوئیدها (مرفین) بر روی رشد و مخاط روده ای در موش سوری

نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 176-181

705

اثر ارتفاع نسبت به سطح دریا بر متابولیت‌های موجود در Lunularia cruciata

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 65-71

706

اثر آزاد سازی تجاری بر بخشهای صنعت و کشاورزی در کشورهای منا

Journal of economic studies
دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 128-109

707

اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته‌بندی‌شده گاو

بهداشت مواد غذایی
دوره 1، 1 بهار، بهار 1390، صفحه 49-58

708

اثر استخلاف CF3 در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دیکتونها به کمک نظریه تابعی چگال - (DFT)

شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 29-34

709

اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی βـ دی کتون‌ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT)

شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-32

710

اثر استرس حاد بر نوسانات کورتیزول و گلوکز ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus) تغذیه شده با سطوح متفاوت ویتامین های C و E

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 9-20

711

اثر اصلاح شیمیایی سطح بر چسبندگی آلیاژ NiTi برای ساخت بیوکامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 11-18

712

اثر ال-کارنیتین بر فرآیند به ‌یادآوری حافظه با استفاده از شیوه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی بالغ سالم و اوریکتومی شده

دانش زیستی ایران
دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-46

713

اثر امواج مایکروویو ساطع‌شده از تلفن‌های همراه بر باروری، تعداد و وضعیت ظاهری جنین‌های موش‌های صحرایی

دانش زیستی ایران
دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 33-41

714

اثر آموزش مبتنی بر نظریه فعالیت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با درماندگی آموخته شده

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-23

715

اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 91-116

716

اثر بازدارندگی پوشش خوراکی مغز پسته با پایه‌ی کنسانتره‌ی پروتئینی آب پنیر و عصاره‌ی آویشن شیرازی بر تولید سم آفلاتوکسین

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 53-65

717

اثر بازدارندگی چند قارچ‌کش بر رشد و نمو دو گونه‌ قارچ Alternaria alternata و Alternaria solani

گیاه پزشکی
دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 322-311

718

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان دختر

زن و مطالعات خانواده
دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 45-60

719

اثربخشی آموزش هنر خوشنویسی بر کاهش میزان اضطراب دانشآموزان دختر دبیرستان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 9-28

720

اثربخشی بازی‌درمانگری گشتالتی در کاهش هراس اجتماعی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 387-395

721

اثربخشی برنامه درمانگری مقابله‌ای کت در کاهش نشانه‌های درونی‌سازی شده کودکان ایرانی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 313-321

722

اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (‏LEAP‏) بر انگیزش پیشرفت ‏دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد

زن و مطالعات خانواده
دوره 4، شماره 11، بهار 1390، صفحه 81-94

723

اثر بخشی برنامه مهارت آموزی حرفه‌ای بر کارآمدی دانش‌آموزان کم توان ذهنی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران مدارس اسثتنایی شهر تهران

فصلنامه تحقیقات روانشناختی
دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 84-95

724

اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر روی علائم استرس و اظطراب در بیماران قلبی،‌پیگیری 60روزه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-25

725

اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب در افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-22

726

اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش علایم اضطراب دانش‌آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهرستان شبستر

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 4، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 13-24

727

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی-رفتاری در تغییر سبکهای دلبستگی دانش‌آموزان

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 45-54

728

اثر بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید و انبارداری سرد و خشک بر ماندگاری گل بریده لیلیوم رقم Fangio

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 75-84

729

اثرپذیری اشعار عربی پارسی گویان قرنهای ششم و هفتم هجری از اوزان متداول شعر فارسی

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 167-180

730

اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی تربچه (Raphanus sativus) در شرایط تنش شوری

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 45-50

731

اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 21-34

732

اثر تاریخ نشاکاری بر صفات کمی و کیفی توتون گرمخانه‌ای رقم K326

یافته های نوین کشاورزی
دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 213-223

733

اثر تـراکم گیـاهی و کود نیتـروژن بر عملکـرد کمّی و کیفی ذرت علوفه ای در منطقه ی درگز

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 29-42

734

اثر ترکیبات یونی اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum kamensky 1901) مهاجر به رودخانه سفید رود

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 31-36

735

اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 4، شماره 1، پاییز 1390

736

اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران

Journal of economic studies
دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 27-51

737

اثر تف‌جوشی بر سختی و ساختار آلیاژهای Cu-Zr تولیدی به روش آلیاژسازی مکانیکی

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 7-16

738

اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 1-10

739

اثر تنش آبی، مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره

یافته های نوین کشاورزی
دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 275-290

740

اثر تنش خشکی قبل و بعد از گلدهی بر روند تجمع ماده ی خشک دانه‌ها در 4 رقم زمستانه ی گندم آبی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 19-28

741

اثر تنش نیتروژن در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم محلی و کنترل علف‌های هرز

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-72

742

اثر حشره‌کشی نانو ذرات Zn-TiO2-Ag روی شته خرزهره Aphis nerii

گیاه پزشکی
دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-15

743

اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم

شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 35-38

744

اثر خط مشی تقسیم سود بر تغییرپذیری قیمت سهام

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 25-46

745

اثردور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم در منطقه میانه

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 93-104

746

اثر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک 8 رقم و لاین نخود

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 79-92

747

اثر رژیم های مختلف آبیاری و کود دامی بر میزان عناصر، درصد اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره‌سبز

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 83-94

748

اثر رنگ تانک پرورش بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور(Cyprinus carpio )

فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات
دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 71-78

749

اثر زمان کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط آبیاری کامل در تبریز (.Carthamus tinctorius L)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 11-24

750

اثر سطوح مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید و نوع پایه در تکثیر رز رقمOlivia به روش قلمه – پیوند

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 15-22

751

اثر شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای وارد‌کننده و صادر کننده‌ نفت

اقتصاد مالی
دوره 5، شماره 16، پاییز 1390، صفحه 26-62

752

اثر ضد میکروبی آویشن شیرازی بر روی E.coli O157:H7 درگوشت چرخ‌کرده گوساله در طی نگهداری در یخچال (سردخانه)

بهداشت مواد غذایی
دوره 1، 1 بهار، بهار 1390، صفحه 1-8

753

اثر عصاره زردچوبه در پیشگیری از ضایعات هیستوپاتولوژی سنگدان در مسمومیت با آفلاتوکسین در جوجه‌های گوشتی

نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-10

754

اثر عصاره گیاه خارخاسک بر بافت‌شناسی و اندازه بیضه در موش صحرایی

آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی
دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1043-1049

755

اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 9-26

756

اثر علف کش های متام سدیم (واپام) و سولفوسولفورون (آپیروس) در کنترل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) درمزارع گوجه فرنگی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 67-82

757

اثر فاصله کاشت و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 37-43

758

اثر فرآیند اسمز بر خواص کیفی پیاز خشک‌شده با هوای گرم

بهداشت مواد غذایی
دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 49-60

759

اثر کاربرد باکتریایی محلول کننده ی فسفر و کود شیمیایی فسفات آمونیوم در زراعت کلزای پاییزه

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 95-108

760

اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر صفات کمی و کیفی گندم بهاره

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 51-66

761

اثرکاربرد میکروارگانیسم های حل کننده های فسفات و گوگرد و محلولپاشی با عنصر روی(Zn) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

یافته های نوین کشاورزی
دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 291-300

762

اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران

فصلنامه علوم ورزش
دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 43-61

763

اثر کم آبیاری و کود دامی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica) در جیرفت

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 41-52

764

اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 121-132

765

اثر کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سبز (Pisum sativum L) در کشت دوم

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 25-36

766

اثر متقابل افزایش پروتئین جیره و دفعات غذادهی بر میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky)

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 81-97

767

اثر محدودیت غذایی بر غلظت سرمی گلوکز، تری‌آسیل گلیسرول، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیراستریفیه و اوره در میش‌های آبستن

آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی
دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1083-1092

768

اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 79-88

769

اثر محلول‎پاشی مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم استانزا (Gerbera jamesonii cv. Stanza)

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-52

770

اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفه ی قره یونجه (دیم)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 71-82

771

اثر مقادیر مختلف چهار منبع کودی نیتروژن‌دار بر عملکرد دانه و روغن کلزا و مقدار نیتروژن باقی‌مانده در خاک

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 53-61

772

اثر مقدار آلومینیوم مصرفی بر تولید کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات TiN+Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-9

773

اثر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید (704ksc)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 53-64

774

اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران

گیاه پزشکی
دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 258-247

775

اثر نوع و غلظت پایدار کننده ها بر روی پایداری گرمایی پلی (وینیل کلرید) نرم

پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 68-73

776

اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک در آب و در خشکی برکوفتگی عضلانی و عملکرد شنای دختران شناگر نخبه

فصلنامه علوم ورزش
دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 117-133

777

 ایجاد استروس با استفاده از ترکیب کابرگولین و HCG در سگ های آنستروس نژاد تریر         

پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 135-146

778

ایجاد پوشش نانوکامپوزیتی نیکل/اکسید تیتانیوم/اکسید آلومینیوم به روش رسوب‌دهی الکتریکی

نانومواد
دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 117-124

779

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻔﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

مطالعات سیاسی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 1-28

780

اجمال سبب در مسئولیت مدنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی
دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 56-93

781

ﺟﺎن ﻻک و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎر- ارزش در دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی

مطالعات سیاسی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 89-116

782

احیاء کربومتالوترمی TiO2توسط Al و Si

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-19

783

احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

مطالعات جامعه شناسی
دوره 4، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 59-77

784

احکام خنثی و افراد تغییر جنسیت یافته از نظر فقهای شیعه و سنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی
دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 117-140

785

ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق‌ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)

تحقیقات حقوقی آزاد
دوره 4، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 118-174

786

ارائه الگویی برای اندازه­گیری ریسک دارایی­های ارزی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 135-152

787

ارائه الگویی برای میز مرجع دیجیتال کتابخانه های دانشگاهی ایران براساس تحلیل محتوای میز مرجع دیجیتال کتابخانه های دانشگاه های برتر دنیا

دانش شناسی
دوره 4، شماره 12، بهار 1390، صفحه 99-116

788

ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 1-49

789

ارائه الگوی شماره گذاری معابر شهری ، جهت استفاده در سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی : شهر سمنان )

کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 63-74

790

ارائه آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در برنامه‌های درسی آموزش عالی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 4، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 127-150

791

ارائه برنامه راهبردی استقرار کاربری توسعه گردشگری طبیعت در دریاچه سد کارون 3 استان خوزستان

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-18

792

ارائه روشی جهت تعیین اندازه بافرها در حوزه زمان بندی زنجیره بحرانی (مطالعه موردی: شرکت سولیران)

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 6، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 1-12

793

ارائه روش شناسایی ویژگیهای نیروی انسانی دانش مدار (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 6، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 81-96

794

ارائه یک چهارچوب مفهومی برای سنجش کیفیت در دانشگاه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 1-17

795

ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه جهت برون سپاری فرآیندهای کسب و کار با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه¬ای

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
دوره 1390، شماره 6، بهار 1390، صفحه 17-30

796

ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن

پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-30

797

ارائه یک مدل جهت تدوین استراتژی با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره به منظور برتری رقابتی در محیط پویا

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 61-84

798

ارائه مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری برمبنای فرآیند تحلیل شبکه فازی

مدیریت بهره‌وری
دوره 4، شماره 16، بهار 1390، صفحه 7-38

799

ارائه مدلی برای شناسایی اثرات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP ) در نظام مدیریت کیفیت سازمان

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 6، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 73-88

800

ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز

زن و مطالعات خانواده
دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 61-82

801

ارائه مدلی تلفیقی از روشهای خوشه بندی و QFD به منظور بهبود کیفیت خدمات بر اساس نوع مشتری با مطالعه موردی در بانک سامان قم

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 6، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 103-118

802

ارائه مدلی جهت برآورد میزان پیشرفت پروژه با معیارهای چندگانه

فصلنامه مدیریت صنعتی
دوره 6، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 15-26