تعداد مقالات: 2421

1

160 مؤلفه در ارزیابی تطبیقی کاربردپذیری وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق و ترکیه

دوره 3، شماره 11، زمستان 1389، صفحه 91-115

2

3D-QSAR and docking analysis on a series of multi-cyclin-dependent kinase inhibitors using CoMFA, and CoMSIA

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 235-249

3

4-Chloro-3,5-dioxaphosphacyclohepta[2,1-;3,4-']dinaphthalene (BINOL-PCl) as a Bulky and Efficient Reagent for the Transformation of Symmetric and Asymmetric Benzoins to Corresponding Benziles

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 51-57

4

Acceptance of Converged Mobile Phones Among Users in Malaysia

دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 31-40

5

Accumulation and distribution of metals in Phragmites australis (common reed) and Scirpus maritimus (alkali bulrush) in contaminated soils of Lia industrial area

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 73-81

6

A Change in Leaves Protein Pattern of Some Pistachio Cultivars under Salinity Condition

دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 67-74

7

A Comparative Study of Four Evolutionary Algorithms for Economic and Economic-Statistical Designs of MEWMA Control Charts

Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 1-13

8

A Comparative Study on the Concept of Political Legitimacy in Imam Khomeini and Jurgen Habermas's Thoughts

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 69-75

9

A Comparative Study on the Status of Technical Students with Standard Indexes in Educational Components

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 63-80

10

A Comparison of Seismic Safety of Steel MRF Designed According to Different Editions of Iranian Seismic Code

Volume 1، Issue1، پاییز 2011

11

Acute Genotoxic Effects of Effluent Water of Thermo-Power Plant “Kosova” In Tradescantia Pallida

دوره 1، شماره 1، پاییز 2011

12

A CYCLONE INDUCED STORM SURGE FORECASTING MODEL FOR THE COAST OF BANGLADESH WITH APPLICATION TO THE CYCLONE `SIDR'

دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 77-86

13

Adaptive Control of Chaotic Nonlinear Gyros with Uncertain Coefficients of Dynamical Model

دوره 4، شماره 2، بهار 2011

14

A Description of Self-talk_ Narrative Self-talk to Examine the Value of Self-talk In Soccer Player

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 7-17

15

Admixture-elements and their use as geochemical indicators for search of buried pyrite ores in the Greater Caucasus (Azerbaijan)

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 91-97

16

Adsorption behavior of cadmium on modified mesoporous aluminosilicates

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 219-226

17

Adsorption behavior of disperse orange 30 on polyester fabric

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 615-620

18

A full ranking method using integrated DEA models and its application to modify GA for finding Pareto optimal solution of MOP problem

دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 8-14

19

A Fuzzy Decision-Making Methodology for Risk Response Planning in Large-Scale Projects

Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 57-70

20

A fuzzy random multi-objective approach for portfolio selection

دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 12-21

21

A fuzzy reliability model for series-parallel systems

دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 10-18

22

A genetic algorithm approach for problem

دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 35-43

23

A goal programming procedure for ranking decision making units in DEA

دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 19-38

24

A green and efficient method for the preparation of 3, 4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones using quaternary ammonium- treated clay in water

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 50-59

25

A green and efficient method for the preparation of 3, 4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones using quaternary ammonium- treated clay in water

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 49-56

26

A historical Review of British Role in Iran-Iraqi Dispute on the Shatt-al-Arab Waterway

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 21-37

27

A HOMOTOPY PERTURBATION ALGORITHM AND TAYLOR SERIES EXPANSION METHOD TO SOLVE A SYSTEM OF SECOND KIND FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS

دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 117-123

28

A Honey Bee Algorithm To Solve Quadratic Assignment Problem

Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 27-36

29

A hybrid computational intelligence model for foreign exchange rate forecasting

دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 15-29

30

A Legendre-spectral scheme for solution of nonlinear system of Volterra-Fredholm integral equations

دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-14

31

A Mathematical Modeling for Plastic Analysis of Planar Frames by Linear Programming and Genetic Algorithm

Volume 1، Issue1، پاییز 2011

32

A method for solving fully fuzzy linear system

دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 55-66

33

A MODEL FOR EVOLUTIONARY DYNAMICS OF WORDS IN A LANGUAGE

دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 87-99

34

A modified elite ACO based avoiding premature convergence for travelling salesmen problem

دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 68-75

35

A multi agent method for cell formation with uncertain situation, based on information theory

دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 53-60

36

A Multi-Criteria Evaluation approach to Delineation of Suitable Areas for Planting Trees (Case Study: Juglans regia in Gharnaveh Watershed of Golestan Province)

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 225-234

37

A Multi-Mode Resource-Constrained Optimization of Time-Cost Trade-off Problems in Project Scheduling Using a Genetic Algorithm

Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 55-64

38

A Multi-Periodic Multi-Product Inventory Control Problem with Discount: GA Optimization Algorithm

Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 37-44

39

Analogy in Farabi's Thought

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 47-67

40

Analysis of Effective Factors on Rail Failure and Exerted Stress on Rail and Wheel

دوره 4، شماره 2، بهار 2011

41

Analysis of Elastic-Plastic Behavior of Fiber Metal Laminates Subjected to In-Plane Tensile Loading

دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

42

Analysis of Information Needs and Accessibility among Artisanal Fishermen in Benue State, Nigeria

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 109-115

43

Analysis of Nonlinear Vibrations for Multi-walled Carbon Nanotubes Embedded in an Elastic Medium

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 258-270

44

Analysis of Precipitation Climate and Evapotranspiration in Kerman of Iran

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 105-108

45

Analysis of Two Dimensional Steady-State Heat Conduction Problems by MLPG Method

دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

46

Analysis the Impact of In-Service Education on Professional Development of Employers, by Using Solomon Four Group Design, in Agro-Industry Company

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 12-16

47

Analytical and Numerical Consideration of Projectile Density Effect on Its Penetration Ability in Alumina Armor

دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 21-28

48

Analytical and Numerical Determination of Residual Stresses in Thick Composite Laminated Plates

دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

49

Analyzing Physician’s Viewpoints on Health Communication

دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 57-64

50

Analyzing Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats of Rural ICT Development in Iran's Villages

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 17-26

51

An Analytical Model for Free Vibration Analysis of Smart Annular FGM Plates Integrated with Piezoelectric Layers

دوره 4، شماره 2، بهار 2011

52

An approach for simultaneously determining the optimal trajectory and control of a cancerous model

دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 79-92

53

An efficient method for the preparation of symmetrical disulfides using 1-butyl- 3-methylimidazolium hydroxide in aqueous medium

دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 15-21

54

An efficient solvent free selective bromination of ketones by H2O2-HBr

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 707-711

55

An efficient synthesis of arylaminotetrazoles as via [2+3] cycloaddition of nitriles and sodium azide via solid acid catalysis

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 51-55

56

An Efficient Synthesis of Vinylphosphonates from Alkyl Cyanoformates, Activated Acetylenes, and Trialkyl Phosphites

دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 43-49

57

An energy saving solution applied to the final use of electrical and lighting systems of school buildings managed by Perugia Province

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 21-29

58

A neuro-fuzzy approach to vehicular traffic flow prediction for a metropolis in a developing country

دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 52-66

59

A New Algorithm for Optimization of Fuzzy Decision Tree in Data Mining

Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 29-35

60

A new approach for constraining failure probability of a critical deteriorating system Yard crane scheduling in port container terminals using genetic algorithm

دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 52-59

61

A new heuristic method based on CPM in SALBP

دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 1-11

62

A New Hybrid Algorithm to Optimize Stochastic-fuzzy Capacitated Multi-Facility Location-allocation Problem

Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 71-80

63

A NEW PROTOCOL MODEL FOR VERIFICATION OF PAYMENT ORDER INFORMATION INTEGRITY IN ONLINE E-PAYMENT SYSTEM USING ELLIPTIC CURVE DIFFIE-HELLMAN KEY AGREEMENT PROTOCOL

دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 245-250

64

A New Strain Based Model for Predicting Multiaxial Fatigue Life of Metals

دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 17-25

65

A New synthesis of functionalized imidazo[2,1-b][1,3]thiazines with thiohydantoins, isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 40-44

66

An Experimental Study on Full Toroidal Continuously Variable Transmission System

دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

67

An Exploration of Discoursal Construction of Identity in Academic Writing

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 97-129

68

An Exploration of Sources of Foreign Language Teacher Motivation in Iran

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 24-46

69

An extended formulation of physical exergy

دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 57-70

70

An Introduction on the Endangered Medicinal Species of Mountain’s Kelavs (Kelussia Odoratissima Mozaff.) in Central Zagros in Kohgiluyeh Region, Iran

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 409-416

71

An MCDM-DEA approach for technology selection

دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 32-38

72

Anodic stripping voltammetry determination of Pb, Cd, Zn, and Cu in blood samples of children in some areas of Ibb governorate

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 9-16

73

A Non-radial Approach for Setting Integer-valued Targets in Data Envelopment Analysis

Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 33-40

74

A NON-RADIAL ROUGH DEA MODEL

دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 257-261

75

An optimal control problem for a engineering system

دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 59-70

76

A NOTE ON THE UNSTEADY FLOW OF A VISCO-ELASTIC MAXWELL FLUID THROUGH A RECTILINEAR PIPE

دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 227-234

77

A Novel and Simple Method for HCV Genotyping

دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 40-45

78

A novel convenient method for synthesis of new podand derivatives of 4H-pyran-4-one

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 775-777

79

A Novel protocol for synthesis of Hantzsch 1, 4- dihydropyridines using PEG-400 as a reaction medium and under catalyst-free condition

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 9-15

80

A novel synthesis of highly substituted indole derivatives from the reaction of indole, aryl aldehydes and activated CH aides in the presence of ZnCl2, CuCl2 or AlCl3

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 669-673

81

A novel synthesis of oxazino derivatives from an efficient one-pot three-component reaction of isoquinoline and dimethylacetylene dicarboxylate (DMAD) in the presence of arylaldehyde derivatives

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 741-744

82

Antimicrobial Activity of Different Parts of Phoenix dactylifera

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 107-111

83

Antimicrobial Susceptibility of Thermophilic Campylobacter spp. Isolated from Environmental Samples in Tonekabon

دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 21-24

84

A numerical approach for solving a nonlinear inverse di usion problem by Tikhonov regularization

دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 39-54

85

A numerical investigation on the effects of using formaldehyde as an additive on the performance of an HCCI engine fueled with natural gas

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 79-89

86

A numerical study of supercritical water oxidation of phenol

دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 187-198

87

A parameter-tuned genetic algorithm for vendor managed inventory model for a case single-vendor single-retailer with multi-product and multi-constraint

Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 57-67

88

A Power Series Solution for Free Vibration of Variable Thickness Mindlin Circular Plates with Two-Directional Material Heterogeneity and Elastic Foundations

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 183-197

89

Applicability of phenylpiperazine dithiocarbamate in the determination of As(III) in natural water and biological samples by differential pulse anodic stripping voltammetry

دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 141-151

90

Application of a new synthesized organic ligand as an ionophore in new nano-composite carbon paste electrode and investigation its electrochemical interaction with Cd2+ and determination of nano level of this ion

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 699-705

91

APPLICATION OF DEA FOR SELECTING MOST EFFICIENT INFORMATION SYSTEM PROJECT WITH IMPRECISE DATA

دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 15-25

92

Application of diff erential transformation method to the fi sher equation.

دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 85-95

93

Application of exogenous organic acids and remediation process of lead and cadmium contamination in canola plants. Hakimeh Oloumi*, Effat Ahmadi Mousavi and Neda Hasibi

دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 309-314

94

Application of glauconite and fossil palynomorphs in reconstructing the Liassic paleogeography just before the opening of the Gulf of Mexico (Part II)

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 25-33

95

Application of hydrotropic solubilization in spectrophotometric analysis of Esomeprazole and Itopride pharmaceutical combined tablet dosage forms

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 25-31

96

Application of New Techniques to Monitor Livestock Grazing Distribution by GPS and GIS

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 371-378

97

APPLICATION OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS IN SNOW MECHANICS

دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 189-194

98

A Research on the Fragmented Culture of Iran’s Youth in the Content of Pop Music Lyrics

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 141-158

99

A Review on Recent Findings on Amino Acids Requirements in Poult-Studies

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 73-79

100

A REVIEW ON SEQUENCING APPROACHES FOR MIXED-MODEL JUST-IN-TIME PRODUCTION SYSTEM

دوره 03، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 266-290

101

Artificial Intelligence for prediction of porosity from Seismic Attributes: Case study in the Persian Gulf

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 168-174

102

A Simulation Model for Optimization of the Internal Handling Fleet Size at Shahid Rajaee Container Port Based on Performance Evaluation

Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 19-31

103

A Sociological Study on the Effect of Propagation among the Consumption of Girls and Women in Northern Azad University

دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 95-112

104

A Sociology Study of Effective Factors in Public Health

دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 73-94

105

Assessing Temporal and Spatial Variations of Groundwater Quality (A case study: Kohpayeh-Segzi)

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 193-202

106

Assessing the Satisfaction of Personnel at Ports and Maritime Organization

دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 21-28

107

Assessment of Fish Biodiversity in Oni River, Ogun State, Nigeria

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 107-113

108

Assessment of Relationships among Yield and Quality Traits in Alfalfa (Medicago sativa) under Dryland Farming System, Hamadan, Iran

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 247-254

109

Assessment of the Drain Conditions on Variations of the Pore Pressure in Surrounding Soil of the Tunnel

Volume 1، Issue1، پاییز 2011، صفحه 1-5

110

Assessment the Socio-economic Factors Affecting Rural Youth Attitude to Occupation in Agricultural (Case of Kohgiluyeh and Boyer- Ahmad Province, Iran)

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 15-19

111

Association between Plasma and Milk Urea on the Insemination Day and Pregnancy Rate in Early Lactation Dairy Cows

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 221-225

112

A Study and Comparison of Control Methods of Anthracnose Disease in Walnut Trees of Roodbar Region

دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 75-81

113

A Study of Effective Factors on Media Literacy Among Mass Media Addressees

دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 13-20

114

A Study of Political Trust Impact on Political Participation(A Case study of Student Members of the Islamic Association and the Student's Basij of Mazandaran University and Babol Noshirvani University of Technology)

دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 63-82

115

A Study of the Effective Social and Cultural Factors on Educational Progress of Hig School Students in Shoush

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 7-20

116

A Study of the Effect of Praying on the Youth Personality(A Case Study in Islamic Azad University of Mashhad)

دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 9-34

117

A Study on the Attitude of Students of I.A.U of Religion 11 on National Unity and Islamic Unification

دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 25-52

118

A Study on the Attitude of Unmarried Male Students of Ferdowsi University toward Marriage and its Affecting Factors

دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 165-183

119

A Study on the Body Management and the Social Acceptability(A Case Study among Male and Female Students at Islamic Azad University and Payam Noor of Zanjan

دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 85-108

120

A Study on the Difference of Social Capital among the Youth Emphasizing on Sport Participation

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 37-62

121

A Study on the Different Effect of Religiosity in General and Private Spheres of Life

دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 7-24

122

A Study on the Effective Factors Influencing on Participation of Women and Girls in Development of Rural Areas of Charmahal Bakhtiyari( A case study in Farsan Villages)

دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 109-130

123

A Study on the Effective Socio-Economic Factors Involving in Social Participation in Nour

دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 129-148

124

A Study on the Feeling of Citizenship among Bojnourd Youth and its Social Effective Factors

دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 115-140

125

A Study on the Relationship Between Religiousity and Democracy in Nayshabor

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 95-118

126

A Study on the Relationship Between Social Capital and Social Security in Sari

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 81-94

127

A Study on the Social Trust and its Influencing Factors among Female Students in Ilam Universities

دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 161-170

128

A Study on the Socio-Cultural Factors Related to Mental Health of the Youth among Shiraz University Students

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 9-36

129

A Study on the Value Systems of the Fourth Region of the I.A.U

دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 101-114

130

A Supplier Selection Model for Social Responsible Supply Chain

Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 41-53

131

A Survey on the Effective Social and Family Factors toward Delinquent Behavior (A Case Study of High-School Students in Selseleh)

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 21-36

132

A Survey on the Effective Socio-Cultural Factors on Internet Tendency among Shosh Payam Noor University Students

دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 35-62

133

A three-step method based on Simpson's 3/8 rule for solving system of nonlinear Volterra integral equations

دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 105-130

134

Autoignition of gaseous fuels in various oxidizer volumetric compositions in high temperature

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 43-50

135

B2B electronic market analysis using game theory

دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 44-51

136

Behavior of Reinforced Concrete Short Columns with Fiber Reinforced Polymer Bars

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

137

Best approximation by closed unit balls

دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 35-44

138

Biological Models for Protecting Different Land Use in Arid Areas China

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 235-246

139

Biosynthesis of highly stabilized silver nanoparticles by Rhizopus stolonifer and their Anti-fungal efficacy

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 65-70

140

Bourdieu's Theoretical Approach for Understanding the Relationship between Cultural Capital of Student Families and their Leisure Taste(A Case Study of the Students in Tehran University)

دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 27-50

141

Buckling of Functionally Graded Beams with Rectangular and Annular Sections Subjected to Axial Compression

دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

142

Car paint thickness control using artificial neural network and regression method

دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 1-6

143

Cellular Automata in Optimum Shape of Brick Masonry Vault under Dynamic Loads

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

144

Cerebrospinal fluid nerve growth factor and total protein concentration in the children with meningitis

دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 46-50

145

Changes in Soil Organic Carbon, Nitrogen and Phosphorus in Modified and Native Rangeland Communities (Case study: Sisab Rangelands, Bojnord)

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 309-315

146

Characteristics of Almond Selections in Relation to Late Frost Spring

دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 31-34

147

CHEBYSHEV ACCELERATION TECHNIQUE FOR SOLVING FUZZY LINEAR SYSTEM

دوره 03، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 291-301

148

Chemical modification of maleic anhydride polymers with carbazole

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 59-68

149

Clean Coal Technologies for Silesia Region Results of Regional Foresight

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-9

150

Climatic and Environmental Reconstruction Based on Stable Isotopes of Parishan Lake (Iran)

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 203-216

151

COLLOCATION METHOD FOR FREDHOLM-VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS WITH WEAKLY KERNELS

دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 59-68

152

Combating Agricultural Child Labour for National Development: Implications for the Millenium Development Goals in Nigeria

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 61-66

153

Comparative Analysis of Agricultural Credit Users and Non -Credit Users among Cassava Farmers in Ohafia Local Governmnet Area of Abia State, South East, Nigeria

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 7-11

154

Comparative Analysis of Economic Efficiency between Low and High External Input Technology Agriculture in a Harsh Macroeconomic Environment of Imo State, Nigeria

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 115-122

155

Comparative Evaluation of the Effect of Partial Substitution of Diesel Fuel by Natural Gas on Performance and Emissions of a Fumigated Dual Fuel Diesel Engine

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 31-43

156

Comparative Investigation in a Turbine Blade Passage Flows with Several Different Turbulence Models

دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

157

Comparative Study of Seismic Response of Base Isolated Building with Plan Eccentricities and Elevation Eccentricities

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

158

Comparison of Measurement Indices of Diversity, Richness, Dominance, and Evenness in Rangeland Ecosystem (Case Study: Jvaherdeh-Ramesar)

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 389-398

159

Comparison of Muscular Performance Induced by Maximum Voluntary Isometric Contraction Durationsin PNF Training

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 26-30

160

Comparison of the Efficiency of Traditional and Industrial Milk Production Units in Khuzestan Province

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 177-183

161

Comparison Study on Neural Networks in Damage Detection of Steel Truss Bridge

Volume 1، Issue1، پاییز 2011

162

Compressed Air Energy Storage System Based Engine for Running Light Vehicle

دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 33-44

163

Concept Revision of Age, Motivation, and Error Correction in Second Language Learning

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 13-21

164

Consideration of C-H…O interaction in the heterocyclic organic-inorganic hybrid material: tri-prolinium12- phosphomolibdate heteropolyoxometalate

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 27-33

165

Consideration of Increased Presence of Female Managers in the Field of Sports Studies with Human Resource Management Approach (HRM)

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 34-41

166

Considering undesirable variables in PCA-DEA method: a case of road safety evaluation in Iran

دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 43-50

167

Constrained Multi-Objective Optimization Problems in Mechanical Engineering Design Using Bees Algorithm

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 353-364

168

Constraints in Production and Marketing of Iran’s Pistachio and the Policies Concerned: An Application of the Garret Ranking Technique

دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 27-30

169

Convenient method for synthesis of a carbon-14 analogue of DL-Phenyl alanine

دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 123-126

170

Cooperation & Conflict in Transatlantic Defence and Security Structure

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 49-56

171

Creep Behavior of Basalt and Glass Fiber Reinforced Epoxy Composites

دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 29-36

172

Creep Life Forecasting of Weldment

دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 42-63

173

Critical Discourse Analysis of Masoud Kimiaei`s Films

دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 39-50

174

Curvature Effects on Thermal Buckling Load of DWCNT Under Axial Compression Force

دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-8

175

Customer lifetime value model in an online toy store

دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 19-31

176

Daily Pan Evaporation Estimation Using Artificial Neural Network-based Models

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 159-163

177

Decomposition of Total Factor Productivity Growth of Pistachio Production in Rafsanjan Region of Iran

دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 1-10

178

Degree of salt tolerance in some newly developed maize (Zea mays L.) varieties. Maria Zahoor*, Rehana Khaliq, Zafar Ullah Zafar and Habib-ur-Rehman Athar

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 223-232

179

Demand for Institutional Credit from the Nacrdb by Small Scale Farmers in Imo State, Nigeria.

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 83-87

180

Density Functional Theory (DFT), Structural Properties, Natural Band Orbital and Energy Studies of N-(2-Fluorophenyl)-2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-amine

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 1-11

181

Depositional History and Sequence Stratigraphy of the Tirgan Formation (Barremian – Aptian) in the Zavin section, NE Iran

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 108-118

182

Design and Production of a Pneumatic Moving Exciter for Determination of Vibration Behavior of Structures in Variable Frequencies

دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 41-48

183

Design, Construction and Performance Evaluation of the Walnut Cracking Machine

دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 11-16

184

Designing Corporate Support Model with the Dimensions of Corporate Entrepreneurial Orientations in Physical Education Organization of Iran

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 8-17

185

Design novel optical sensor for determination of bismuth based on immobilization of 4-(4-nitrophenyl)-1-naphthol on a triacetylcellulose membrane

دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 105-111

186

Design of a New Anti-Lock Braking System for Motorcycles

دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

187

Detection of Isoniazid-Resistant Clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis from India using Ser315Thr marker by Comparison of molecular methods

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 52-59

188

Detection of Non-Tuberculosis Mycobacteria Infection due to Mycobacterium leprae and Mycobacterium kansasii in Patients Suspected of Tuberculosis in Isfahan, Iran

دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 30-35

189

Determinants of Box Hive Promotion and Financial Benefits in Selected District Of Ethiopia

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 137-144

190

Determinants of Deprivation Among Part–time Cassava Farming Households in the Humid Tropic

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 45-51

191

Determinants of Fresh Fruits and Vegetables (FFV) Farmers’ Participation in Contract Farming in Peninsular Malaysia

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 65-71

192

Determinants of Poverty among Rural Households in South Western States, Nigeria

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 99-104

193

Determination constructs validity of an agile organization model by using factor analysis

دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 75-89

194

Determination of discharge coefficient of inbuilt spillway in rock- fill dams

دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 45-58

195

Determination of mercury (II) by spectrophotometric method based on self assembly of gold nanoparticles

دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 87-91

196

Determination of target Exchange Rate for the Comparative Advantage of Iran Crops (A Case of Sari Township)

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 101-106

197

Determination of ultra trace of thiosemicarbazide by adsorptive stripping voltammetric method

دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 177-185

198

Determining Comparative Advantages of Corn in Optimal Cultivation Pattern

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 197-206

199

Developing a Multi-objective Mathematical Model for Dynamic Cellular Manufacturing Systems

Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 1-9

200

Development of Fiber Reinforced SCM for Sustainable Construction

Volume 1، Issue1، پاییز 2011

201

Development of simulation model for performance evaluation of feed water system in a typical thermal power plant

دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 1-9

202

Developments in the production of hydrogen by thermochemical water decomposition

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 1-20

203

Diet Selection by Sheep and Goats on Upland Rangelands (North Alborz) Case Study: Javaherdeh Rangeland of Ramsar

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 285-293

204

Differential Fertility in Dairy Buffalo: Role of Thyroid and Blood Plasma Biochemical Milieu

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 105-109

205

Discussion on the regioselectivity of aminolysis of 5-bromo-2,4- dichloro-6-methylpyrimidine in ethanole

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 21-26

206

Distribution of Lead and cadmium Levels in the soil of Borkhar District of Isfahan province

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 55-59

207

Drought Monitoring Using Climatic Indices and Geostatistic Technique (Case Study: Hossein Abad Plain, Sarbisheh, Iran)

دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 37-43

208

Dry Matter Intake and Digestibility in Weast African Dwarf Goats Fed Raw or Processed Pigeon Pea (Cajanus Cajan) Seed

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 17-21

209

Dynamic 1H NMR along with theoretical study around the carbon-carbon double bond in stable phosphorus ylide derived from triphenylphosphine

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 737-740

210

Dynamic Assessment in Iranian EFL Classrooms: A Post- method Enquiry

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 47-63

211

Dynamic Characteristics and Vibrational Response of a Capacitive Micro-Phase Shifter

دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 74-84

212

Dynamic Fracture Analysis Using an Uncoupled Arbitrary Lagrangian Eulerian Finite Element Formulation

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 228-243

213

Economic Efficiency of Smallholder in Iran: Adjusted for Market Distortion

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 161-168

214

Educational Needs of Corn Farmers Regarding Biological Control Bracon Parasitoid of Corn Caradrina in Dezful Township, Khouzestan Province, Iran

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 61-64

215

Efficient synthesis of β-hydroxy thiocyanates from epoxides and ammonium thiocyanate using 1,4-bis(triphenylphosphonium)-2-butene dichloride as a new catalyst

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 12-16

216

Effect of 12 Weeks Endurance Training on Plasma Visfatin in Men

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-43

217

Effect of Boundary Condition on Pre-Existing Crack Under Fatigue Loading

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 198-207

218

Effect of Creatine Supplementation on Sprint and Skill Performance in Young Soccer Players

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 22-28

219

Effect of Dietary Saturated and Unsaturated Fats on Body Performance and Accumulation of Abdominal in Broiler Chickens

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 87-90

220

Effect of Environmental and Management Factors on Atriplex Freshness and Growth (Case Study: Hossein Abad Hapeshloo, Shahriyar, Iran).

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 399-408

221

Effect of Expulsion on Energy Absorption Capability of Low Carbon Steel Resistance Spot Welds

دوره 4، شماره 2، بهار 2011

222

Effect of Feeding Dietary Treated Wheat Straw with Urea and Whey on Fattening Lambs Performance

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 265-271

223

Effect of Foundation Depth on Seismic Response of the Cable-stayed Bridge by Considering of Soil Structure Interaction

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 121-132

224

Effect of MAP and Different Atmospheric Conditions on the Sensory Attributes and Shelf life Characteristics of Fresh Pistachio Nuts

دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 47-57

225

Effect of Physical State of Fatty Acids on the Physical Properties of PGP-Based Emulsified Edible Film

دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 9-16

226

Effect of pix on germination, growth, carbohydrates and antioxidant enzymes in cotton seed. Maryam Niakan*, Abdolrashid Habibi and Mahlagha Ghorbanli

دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 301-307

227

Effect of post-flowering water stress on yield and physiological characters of grain sorghum genotypes. Mohammad Mostafa1, Maryam Shahbazi2*, Azim Khazaei3, Jahanfar Daneshian3, Soheil Naddafi2 and Hashem Pourirandoust2

دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 343-346

228

Effect of Pre-soaking Seeds in Polyamines on Seed Germination and Seedling Growth of Pistacia vera L.cv. Ghazvini.

دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 7-14

229

Effect of Socio-economic Factors on Fish Catch in Lower Ogun River, Isheri-olofin and Ihsasi, Ogun State, Nigeria

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 247-257

230

Effect of some of anti frost on morphology, anatomy and proline of selective almond cultivars flower buds

دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 35-40

231

Effect of the geometries of current collectors on the power density in a solid oxide fuel cell

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 1-11

232

Effect of the Physical Properties of Composite Packaging Materials on Keeping Quality of Smoked Catfish

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 127-131

233

Effect of Three Operation Systems of Contour Furrow, Pitting and Enclousure on Rangeland Improvement (Case Study: Golestan Province, Iran)

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 379-389

234

Effect of Using L–Threonine and Reducing Dietary Levels of Crude Protein on Egg Production in Layers

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 65-68

235

Effect of water stress on potato product in the drip irrigation (T-Tape)

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 95-98

236

Effects of Concentrate Source (Cottonseed vs. Barley)on Milk Performance and Fatty Acids Profile of Holstein-Friesian Dairy Cows

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 245-252

237

Effects of Dietary Protein and Energy Levels on Productive and Reproductive Performance of Lactating Buffaloes

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 57-63

238

Effects of Feeding Buckets Number Per Pen on Performance and Behaviour Indicators of Lambs

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 273-277

239

Effects of Iran Media Diplomacy in Afghanistan on Attracting Afghan Audiences

دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 51-56

240

Effects of mycorrhizal fungi on some physiological characteristics of salt stressed Ocimum basilicum L. Shekoofeh Enteshari* and Sepideh Hajbagheri

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 215-222

241

Effects of PMSG Doses on Reproductive Performance of Kurdi Ewes Artificially Inseminated during Breeding Season

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 125-129

242

Effects of Rebreeding Interval on Litter and DoePerformance of Rabbit in Baichi State Nigeria

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 193-197

243

Effects of Resistance Training on Some of Systemic Inflammatory Markers in Overweight Men

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 16-21

244

Effects of Rice Bran and Phytase Supplementation on Performance, Egg Quality, and Biochemical Parameters of Comercial Hy-Line Hens

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 169-176

245

Effects of Supplementary Pollination on Qualitative and Quantitative Traits of Pistachio in Qazvin Region

دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 33-36

246

Effects of the Residual Stress and Bias Voltage on the Phase Diagram and Frequency Response of a Capacitive Micro-Structure

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 208-217

247

Efficacy of Ozone to Reduce Fungal Spoilage and Aflatoxin Contamination in Peanuts

دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 1-14

248

Efficient synthesis of 1,3-dihydro-2H-indole-2-one derivatives

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 685-697

249

EFL Learners' Sensitivity to Linguistic and Discourse Factors in the Process of Anaphoric Resolution

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 214-233

250

EFL Students’ Attitudes towards Self-Access Language Learning Centers (SALC): The Case of Iranian ESP Students

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 64-96

251

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at surface of modified carbon paste electrode with poly (N,Ndimethyl aniline)/Ni-Co

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 653-657

252

Electro-Mechanical Buckling of a Piezoelectric Annular Plate Reinforced with BNNTs Under Thermal Environment

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 379-391

253

Employment Limitations and Constraints for Iranian University Graduates in Agricultural Majors

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 171-176

254

English Language Teaching Material Development

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 1-12

255

Entrepreneurship Approaches in Agricultural Cooperatives

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-45

256

Estimating the Real Capacity of Rain Erosion Using GIS (The Fournier Case Study for Isfahan)

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 33-38

257

Estimation of Daily Evaporation Using of Artificial Neural Networks (Case Study; Borujerd Meteorological Station)

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 125-132

258

Estimation of global and diffuse solar radiations for se-lected cities in Nigeria

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 13-33

259

Estimation of Soil Carbon Sequestration Rate in Steppes (Case Study: Saveh Rudshur Steppes)

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 175-182

260

Ethnobotanical Importance of Orans - As a Means Of Conserving Biodiversity

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 195-200

261

Ethnopharmacological Survey of Medicinal Plants in Maraveh Tappeh Region, North of Iran. Seyedeh Zohreh Mirdeilami1 *, Hossein Barani1, Masumeh Mazandarani 2, Gholam Ali Heshmati1

دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 327-338

262

Evaluating the Customer Satisfaction with Sina Bank Employees’ Communication Behaviors

دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 43-50

263

Evaluating the Effectiveness of E-Banking Application on Customers Satisfaction of BT

دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 13-22

264

Evaluating the SAMT English Textbook for BSc Students of Physics

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 175-195

265

Evaluation of Dietary Calcium Requirements in Fayoumi Laying Hens

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 81-86

266

Evaluation of Fertility and Calving Ease of Small Holder Indigenous Cattle Herds in Semi-Arid Zone of Nigeria

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 235-243

267

Evaluation of Germination Capacity of Stored Pollen of Almond and Peach

دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 21-26

268

Evaluation of Groundwater Chemistry of a Central Kerala River Basin, India using Multivariate Analysis

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 119-126

269

Evaluation of Interception in Astragalus parrowianus, (Case Study: Gonbad Rangeland of Hamadan Province, Iran)

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 355-370

270

Evaluation of Pistachio Contamination to Aspergillus flavus in Semnan Province

دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 1-6

271

Evaluation of Protein, Fat and Fatty Acids Content of the Pistachio (pistacia vera l.) Cultivars of Damghan, Iran

دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 15-24

272

Evaluation of the Behavior of Native Iranian Almond Species as Rootstocks

دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 29-34

273

Evaluation of the Performance of Visco-elastic Dampers in Near-fault Earthquakes using Nonlinear Time-history Analysis

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 165-177

274

Exact Solution for Electrothermoelastic Behaviors of a Radially Polarized FGPM Rotating Disk

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 244-257

275

Exergetic comparison of different oxyfuel technologies

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 35-47

276

Exergy Analysis of Evaporative Cooling for Optimum Energy Consumption in Diverse Climate Conditions

دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 9-20

277

Exogenous Polysaccharidases for Young Ruminants: A Review Interfacing Nutrition, Economics, and Health

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 135-141

278

Experimental and theoretical characterization of a new Schiff-base ligand

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 34-40

279

Experimental Investigation of Groin Placement On Minimizing River Bank Erosion

دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 59-68

280

Experimental Investigation of the Pulse and Plasma Flushing Efficiency in Electrical Discharge Machining

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 315-322

281

Experimental kinetics investigation of stable phosphorus ylides involving a theophylline along with theoretical calculations

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 639-651

282

Extension of Portfolio Selection Problem with Fuzzy Goal Programming: A Fuzzy Allocated Portfolio Approach

Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 69-76

283

Extracting Lateral Transfer Function of a Remotely Piloted Helicopter by System Identification Method Using 3-DOF Test Stand

دوره 4، شماره 2، بهار 2011

284

Extraction and identification of flavonoid in Phlomis Olivieri benth

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 751-753

285

Facile one-pot preparation of phosphorus ylides from N-amino phthalimide derivatives and their intramolecular Wittig reaction

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 767-769

286

Factors Affecting Rural Facilitators’ Role: Iran

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 7-14

287

Family Income and Cash Flow of Rural Households in South East Nigeria: A Comparative and Gender – Based Analysis

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 229-239

288

Feasibility analysis of a combined cooling-heatingpower and desalted water plant for a non-residential building

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 33-41

289

Finite Element Simulation of Plasma Arc Welding Process for Ferrite Stainless Steel

دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

290

Finite Volume-Lattice Boltzmann Modeling of Viscous Flows

دوره 4، شماره 2، بهار 2011

291

Flexible flowshop scheduling with equal number of unrelated parallel machines

دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 74-83

292

Flora, Life Form and Chorology of Winter and Rural Range Plants in the Northern Khorasan Province, Iran

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 269-282

293

Fluid-structure Interaction Vibration Analysis of Vertical Cylindrical Containers with Elastic Bottom Plate Made of Functionally Graded Materials

دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 47-61

294

Fluvial Facies and Provenance of the Early Permian Warchha Sandstone Salt Range, Pakistan

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 59-68

295

Forecasting Iran’s Rice Imports during 2009-2013

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-44

296

Fostering product development using combination of QFD and ANP: A case study

دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 29-40

297

Free Vibration Analysis of Thick Functionally Graded Rectangular Plates Using Variable Refined Plate Theory

دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 65-73

298

Free Vibration of Thick Isotropic Plates Using Trigonometric Shear Deformation Theory

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 172-182

299

Frequency Analysis of a Cable with Variable Tension and Variable Rotational Speed

دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

300

Frequency of Limb Injuries Between Thoroughbred and Arabian Horses

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 69-71

301

Fuel combustion optimizing by regulated level of chemical underburn

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 63-67

302

FUSION FRAMES IN HILBERT SPACES

دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 125-134

303

Future Prospects of Iran, U.S and Turkey's Pistachio Exports

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 181-188

304

Gas Pipeline Corrosion Mapping Using Pulsed Eddy Current Technique

دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

305

Gender and Net Farm Income of Cassava Farmers under Individual Land Tenure System in Abia State

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 47-54

306

Generalized composition operators from logarithmic Bloch type spaces to Q_K type spaces

دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 45-57

307

Genetic Algorithm and Simulated Annealing for Redundancy Allocation Problem with Cold-standby Strategy

Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 65-72

308

Genetic and Phenotypic Parameters for Milk Production Traits in the First and Second Lactation in Romanian Simmental Dairy Cows

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 257-263

309

Geochemical Exploration of the Tareek Darreh Gold Deposit, North of Torbat-e Jaam, East Iran

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 175-183

310

Geomorphological Facies Zonation, Using GIS and RS and its Application in Natural Resources. (Case Study of Kouhdasht Watershed)

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 143-152

311

Geopolitical Changes and Crises in The Caucasus

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 11-24

312

Gold Bearing Conglomerates in some Molasse Basins of Iran

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 47-58

313

Good Governance and Urban Management

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 25-34

314

Graphical Abstracts

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 715-718

315

Graphical Abstracts

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 661-664

316

Graphical Abstracts

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 763-766

317

Graphical Abstracts

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 599-602

318

Growth Rate of Thoroughbred Horses during First Six Months of Life

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 131-134

319

H3PW12O40/SiO2: an efficient, reusable and eco-friendly catalyst for the synthesis of 1,1-diacetates at room temperature

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 621-624

320

Happiness in Plato’s Theory of Philosopher- King

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 57-62

321

Histopathology of Inhalation of Industrial Bleach and Detergent Mixture on Epithelial Layer of Trachea in Mice

دوره 1، شماره 1، پاییز 2011

322

HPTLC-densitometry method development and validation for simultaneous determination of abacavir, lamivudine and zidovudine in combined dosage form

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 251-262

323

Humor and Translation: A Case Study of Black Humor in Langston Hughes's Poetry

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 51-59

324

Hybrid-DFT study and NBO interpretations of conformational behaviors of 2-methoxy-1,2,4,5-tetrahydro-benzo[d]oxepine, -thiepine and -selenepine

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-49

325

Hybrid-DFT study and NBO interpretations of the conformational behavior of 1,2-dihalodisilanes

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 207-217

326

Hybrid Meta-heuristic Algorithm for Task Assignment Problem

Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 45-55

327

Hydrogen use in an urban district: environmental impacts a possible scenario based on coal

دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 13-31

328

Hygrothermal Analysis of Laminated Composite Plates by Using Efficient Higher Order Shear Deformation Theory

دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 85-95

329

Identification of Moves of Informal Internet-based Chats Between Iranian EFL Teenagers and Foreigners

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 87-105

330

Immune Response and Productive Performance of Dairy Buffaloes and their Offspring Supplemented with Black Seed Oil

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 227-234

331

Immunological Aspect of Meningococcal disease: An overview in Host- Bacteria Interaction

دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 1-8

332

Impact of Political Factors and Development of Communication System on CNA in Urban Community

دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 23-30

333

Impacts of Drought on Socio-Economic Conditions of Paddy Farmers in Guilan Province, North of Iran

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 73-79

334

Impeller trimming of an Industrial Centrifugal Viscous Oil Pump

دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

335

Implementation of Higher Order Shear Theory on Isotropic Material and Liu's Bending Part on Laminated Composite Flat Shell Elements

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

336

Implication of Micronutrients in Agriculture and Health with Special Reference to Iron and Zinc

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 207-220

337

IMPRECISE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS APPROACH IN PERFORMANCE EVALUATION OF SUPPLY CHAIN

دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 211-216

338

Improving Learner Performance in Producing Grammatical Structures

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 89-100

339

Inactivation of vancomycin-induced unstable L-forms of Staphylococcus aureus by horse serum

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 77-81

340

Incidence of Non-Gonococcal Infection in Childbearing and Pregnant Women in Ardabil

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 71-76

341

Increased Fecal Ethanol and Methanol Concentration in Dairy Heifers after Grazing

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 199-202

342

Influence of Pasture and Rainfed Agriculture Land Uses on Soil Loss in Dojag-Chay Subwatershed (Ardabil Province- NW Iran)

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 153-165

343

Infuence of pollen source and pollination Time on Furit set of Ferragness Self-incompatibility Almond

دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 17-21

344

Integration of Natural Resource Management in the Primary Education Curriculum in Kenya

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 221-228

345

Intensification of Rice Production Systems in Southeastern Nigeria: A Policy Analysis Matrix Approach

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 89-100

346

Intensive Artificial Selection Jeopardizes Animals, Well-Being: A Short Review

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 213-219

347

Interaction between an organometallic mediator and thiosulfate as an inorganic salt; A new strategy in elecrocatalytic investigation

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 745-750

348

Interactive effects of silicon and NaCl on some physiological and biochemical parameters in Borago officinalis L. Shekoofeh Enteshari1*, Razieh Alishavandi2 and Kourosh Delavar 3

دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 315-320

349

INTERPOLATION BY HYPERBOLIC B-SPLINE FUNCTIONS

دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 175-181

350

INTRODUCTION AND DEVELOPMENT OF SURROGATE MANAGEMENT FRAMEWORK FOR SOLVING OPTIMIZATION PROBLEMS

دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 235-244

351

Inventory model with composed shortage and permissible delay in payment linked to order quantity

دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 1-7

352

Investigating Agricultural Productivity Growth and Convergence in Iran and Eastern African Countries

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 241-245

353

Investigating the chemical composition of different parts extracts of bipod nettle Urtica dioica L. in Tonekabon region. Saeideh Habibi Lahigi1*, Kumarss Amini2, Pezhman Moradi1 and Kobra Asaadi1

دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 339-342

354

Investigating the Effect of Different Boundary Conditions on the Identification of a Cavity Inside Solid Bodies

دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

355

Investigating the Effect of Real Effective Exchange Rate on the Iranian Pistachio Export

دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 25-32

356

Investigation and Assess Knowledge of Small Pistachio Growers in Kerman Province about Aflatoxin

دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 35-39

357

Investigation of Aflatoxin Contamination in Indehiscence and Mechanical Splitting Pistachios

دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 31-36

358

Investigation of Important Parameters in Residual Stress Determination in Isotropic Plates and Laminated Composites by Slitting Method

دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 35-45

359

Investigation of Process Parameters on Hot Ring Rolling by Coupled Thermo-Mechanical 3D-FEA

دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

360

Investigation of the Flow and Cavitation in a Butterfly Valve

دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 37-47

361

Investigation on Effects of Calcium Nitrate, Calcium Sulfate (soil application) and Calcium chelate as Foliar spray on Endocarp Lesion Disorder and Some Qualitative Characteristics of pistachio nut Cv. Akbari

دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 23-28

362

Investigation the Phonological and Morphological traits of the some superior genotype of hazelnut in Talesh region of Guilan province

دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 41-46

363

Isolation and identification of Eurotium species from contaminated rice by morphology and DNA sequencing

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 97-102

364

Isolation, identification and DNA fingerprinting of Mycobacterial Isolates from AIDS patients

دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 25-29

365

Journal Information

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011

366

Journal Information

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011

367

Journal Information

دوره 1، شماره 2، بهار 2011

368

KAl(SO4)2.12H2O as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of quinoxaline in solvent-free condition

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 629-633

369

Kinetic analysis of total Lead from spent Car battery by hydrochloric acid leaching

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 291-300

370

Kinetic study of cis-polybutadiene epoxidation by using 1HNMR spectroscopy in buffered oxone® solution with tetra-n-butyl ammonium bromide as phase transfer catalyst (PTC)

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-8

371

Knowing Afghanistan: Can there be an end to the saga?

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 1-9

372

Labour and Poverty: Empirical Relationship Using House Data from South Nigeria

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 53-59

373

Language Teacher Assessment: Iranian Stakeholders’ Views

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 25-63

374

Large Amplitude Vibration of Imperfect Shear Deformable Nano-Plates Using Non-local Theory

دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 67-73

375

Leaching of heavy metal from native plants by chemical leachants

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 149-157

376

Lectin and enzyme relationships in microbiology

دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 9-14

377

Life cycle assessment of different hypotheses of hydrogen production for vehicle fuel cells fuelling

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 63-78

378

Lifelines Performance of the Mw 8.8 Offshore BIOBÍO,Chile Earthquake

Volume 1، Issue1، پاییز 2011

379

Limit summability of ultra exponential functions

دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 15-21

380

Livestock Marketing Decisions Among Pastoral Communities: The Influence of Cattle Rustling in Baringo District, Kenya

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 123-137

381

Machiavelli and the Foundation of the Modern Political Thought

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 37-47

382

Machine Tool Design Optimization of High Resolution Parallel Hexapod in Cartesian Workspace

دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

383

Mafic Dykes of Moyar Shear Zone, North Kerala, India: Emplacement History and Petrogenetic interpretation based on Structure, Geochemistry and Magnetic Fabric

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 1-9

384

Magneto-Thermo-Elastic Behavior of Cylinder Reinforced with FG SWCNTs Under Transient Thermal Field

دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 9-18

385

Magneto-Thermo-Elastic Stresses and Perturbation of Magnetic Field Vector in a Thin Functionally Graded Rotating Disk

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 392-407

386

Mahabad Spring Freezing Forecasting, Using Synoptic Study

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 82-93

387

Maintenance management decision model for preventive maintenance strategy on production equipment

دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 22-34

388

Making Optimal Decisions of Assembly Products in Supply Chain

Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 1-7

389

Manipulation of Ideology in Translation of Political Texts: A Criti-cal Discourse Analysis Perspective

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-12

390

Mechanical and Thermal Stresses in a FGPM Hollow Cylinder Due to Non-Axisymmetric Loads

دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 19-41

391

Mechanical Behavior of a FGM Capacitive Micro-Beam Subjected to a Heat Source

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 158-171

392

Mesozoic paleogeography and facies distribution in the Northern Mediterranean Tethys from Western Carpathians view

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 10-19

393

Metal bioaccumulation, enzymatic activity, total protein and hematology of feral pigeon (Columba livia), living in the courtyard of Ferronickel smelter in Drenas

دوره 1، شماره 1، پاییز 2011

394

Microstructure Characterization and Mechanical Properties of Al-SiCp Composites

دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 1-7

395

Microwave-assisted acetylation of Eucalyptus camaldulensis dehn cellulose

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 685-688

396

Microwave assisted extraction of benzofurane derivative from Petasites hybridus rhizomes

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 725-727

397

Microwave-assisted Synthesis of Nـ alkyl 2ـ ketomethyl quinoline Derivatives Under Solvent-free Conditions

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 35-42

398

MINIMAL SOLUTION OF INCONSISTENT FUZZY MATRIX EQUATIONS

دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 199-210

399

Modal Coefficients Identification Using Wavelet Transform

دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

400

Modelling Customer Attraction Prediction in Customer Relation Management using Decision Tree: A Data Mining Approach

Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 37-45

401

Modelling of westinghouse and sulphur-iodine water splitting cycles for hydrogen production

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 49-62

402

Modified Linear Approximation for Assessment of Rigid Block Dynamics

Volume 1، Issue1، پاییز 2011

403

Module contractibility for semigroup algebras

دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 5-18

404

Monitoring of Regional Low-Flow Frequency Using Artificial Neural Networks

دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 1-17

405

Monitoring of the Pre-season Preparatory Training by the Mood Profile and Physical Performance in the Male Soccer Players

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 1-7

406

Morphology and properties of Nylon6/ poly (butylene terephthalate) in situ microfibrillar reinforced blends: influence of blend ratio

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 719-724

407

Multi-Criteria Evaluation Model for Desertification Hazard Zonation mapping Using GIS (Study Area: Trouti Watershed, Golestan, Iran)

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 331-339

408

Multiple-objective Optimization of Serpentine Locomotion with Snake Robot by Using the NSGA

دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 57-74

409

MULTIPLE PERIODIC SOLUTIONS FOR A CLASS OF NON-AUTONOMOUS AND CONVEX HAMILTONIAN SYSTEMS

دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 271-276

410

Mycotoxins in Silages: Occurrence and Prevention

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-10

411

Nano silica chromic acid/Wet SiO2 and NaNO2 as an efficient reagent for one-pot synthesis of azo dyes based on 2-naphthol at room temperature under solvent-free conditions

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 603-606

412

Needs Assessment Competencies: Are They Important for Extension Educators?

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 139-155

413

Nickel nanoparticles-catalyzed synthesis of 1,4-dihydropyridines under mild and solvent-free conditions: catalytic behaviors of nickel nanoparticles

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 785-793

414

Non-discretionary imprecise data in efficiency Measurement

دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 45-51

415

Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Columns with Fiber Reinforced Polymer Bars

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 131-155

416

Nonlinear Finite Element Analysis of Bending of Straight Beams Using hp-Spectral Approximations

دوره 3، شماره 1، بهار 2011، صفحه 96-113

417

Nonlinear Vibration Analysis of Multi-Walled Carbon Nanotubes in Thermal Environment using the Nonlocal Timoshenko Beam Model

دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 1-9

418

NON-POLYNOMIAL QUARTIC SPLINE SOLUTION OF BOUNDARY-VALUE PROBLEM

دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 35-44

419

NON-POLYNOMIAL SPLINE SOLUTIONS FOR SPECIAL NONLINEAR FOURTH-ORDER BOUNDARY VALUE PROBLEMS

دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 135-147

420

Novel synthesis of Pyrimido[4,5- e] [1,3,4] thiadiazines

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 16-20

421

Novel synthesis of Pyrimido[4,5- e] [1,3,4] thiadiazines as potential 15- lipoxygenase inhibitors

دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 93-96

422

Numerical and Experimental Investigation of Cold orBital Forging of a 16MnCr5 Alloy Spur Bevel Gear

دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 81-94

423

Numerical and Experimental Investigations on Springback of U-bending of DP600 Steel Alloy Sheet

دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 21-34

424

Numerical Investigation of Tub Side Heat Transfer and Pressure Drop in Helically Corrugated Tubes

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 65-75

425

Numerical Investigation on Thermal Performance of a Composite Porous Radiant Burner under the Influence of a 2-D Radiation Field

دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

426

Numerical Modelling of Dynamic Compaction in Dry Sandy Soils for Determination of Effective Print Spacing

Volume 1، Issue1، پاییز 2011

427

Numerical Simulation of Abrasive Water jet Cutting Process using the SPH and ALE Methods

دوره 5، شماره 1، زمستان 2011

428

Numerical Simulation of Skewed Slot Effect on Local Scour Reduction

دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 69-80

429

NUMERICAL SOLUTION OF BOUSSINESQ EQUATION USING MODIFIED ADOMIAN DECOMPOSITION AND HOMOTOPY ANALYSIS METHODS

دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 45-58

430

Numerical solution of Hammerstein Fredholm and Volterra integral equations of the second kind using block pulse functions and collocation method

دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 93-103

431

ON AN EXTENSION OF A QUADRATIC TRANSFORMATION FORMULA DUE TO GAUSS

دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 171-174

432

On the Dynamic Characteristic of Thermoelastic Waves in Thermoelastic Plates with Thermal Relaxation Times

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 283-297

433

Optimal Nonlinear Energy Sinks in Vibration Mitigation of the Beams Traversed by Successive Moving Loads

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 323-331

434

OPTIMAL RESOURCE ALLOCATION IN DEA WITH INTEGER VARIABLES

دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 251-256

435

Optimal Trajectory Planning of a Mobile Robot with Spatial Manipulator For Spatial Obstacle Avoidance

دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 1-20

436

Optimization of Composite Rotor Blade Using Merged Genetic Algorithm and Finite Element Method

دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

437

Optimization of Culture Conditions for Keratinase Production in Streptomyces Sp. JRS19 for Chick Feather Wastes Degradation

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 121-125

438

Optimization of Fat Replacers and Sweetener Levels to Formulate Reduced- Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology

دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 37-54

439

Optimization of Functionally Graded Beams Resting on Elastic Foundations

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 365-378

440

Optimum Farm Plan for Food Security among Smallholder Farmers in Imo State, Nigeria

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 145-148

441

Optimum Farm Plan for Food Security among Smallholder Farmers in Imo State, Nigeria

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 133-136

442

ORE extraction and blending optimization model in poly- metallic open PIT mines by chance constrained one-sided goal programming

دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 60-67

443

ORTHOGONAL ZERO INTERPOLANTS AND APPLICATIONS

دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 9-14

444

Overcrowding Stress Management in Broiler Chicken with Herbal Antistressor

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 49-55

445

P2O5/Al2O3 as an effieient catalyst for one-pot synthesis of polyhydroquinoline derivatives under solvent-free conditions

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 17-22

446

P2O5/Al2O3 as an effieientcatalystfor one-potsynthesis of polyhydroquinoline derivativesundersolvent-free conditions

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 1-8

447

Pancreatic Differentiation of Sox 17 Knock-in Mouse Embryonic Stem Cells in Vitro

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 91-98

448

Parathyroid Hormone-Related Peptide and Vitamin D in Phosphocalcic Metabolism for Dromedary Camel

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 203-211

449

Perceptions of Secondary School Students towards Natural Resources Management: Case Study of Participants in FoF and Non-Participants

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 81-88

450

Performance Analysis of Different Modified MR Engines Mounts

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 124-131

451

Performance Characteristics of Carbon-nanofiber Blended Self Compacting Concrete

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 179-186

452

Performance evaluation and economics of production of rabbits fed graded levels of glyricidia leaf protein concentrate as replacement for groundnut cake protein

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 67-72

453

Performance Evaluation of Viscoelastic and Friction Passive Damping Systems in Vibration Control of Tall Buildings

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 187-211

454

Performance of a photovoltaic/thermal solar air heater: Effect of vertical fins on a double pass system

دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 1-12

455

Performance optimization of irreversible ferromagnetic Stirling heat pumps

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 77-83

456

Performance Prediction Modeling of Axial-Flow Compressor by Flow Equations

دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 49-55

457

Persian Gulf Marine Sponge/I2: An efficient natural catalyst for quinoline synthesis

دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 25-37

458

Philosophy of Research in Applied Linguistics

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 196-213

459

Photochemical degradation of azure-b with sulphate radical ion generated by peroxydisulphate ion with cupric ion

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 301-308

460

Physical Modelling of Self-Aeration in a Cavitating Sudden PIPE Expansion Flow

دوره 3، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 19-25

461

Physiological Evaluation of Pistachio Frost Damage Resistant Rootstocks

دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 55-66

462

Polyethyleneimine-modified super paramagnetic Fe3O4 nanoparticles: An efficient, reusable and water tolerance nanocatalyst.

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 22-34

463

Positive solution for boundary value problem of fractional di erential equation

دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 67-78

464

Potential for Using Leucaena leucocephala or Manihot esculenta Leaves for Supplementing Feeding of Goats in West Cameroon

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 143-147

465

Prediction of Egg Production Using Artificial Neural Network

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 11-16

466

Prediction of melting points of a diverse chemical set using fuzzy regression tree

دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 97-103

467

Preliminary Petrological Studies of Basement Rocks, Thar Coal Basin, Thar Parkar District, Sindh, Pakistan

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 34-46

468

Preparation of polyaniline/activated carbon composite for removal of reactive red 198 from aqueous solution

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 799-802

469

Principal Component Analysis for Soil Conservation Tillage vs Conventional Tillage in Semi Arid Region of Punjab Province of Pakistan

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 20-24

470

Process Capability Analysis in the Presence of Autocorrelation

Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 15-20

471

PRODUCTION MODEL WITH SELLING PRICE DEPENDENT DEMAND AND PARTIAL BACKLOGGING UNDER INFLATION

دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 1-7

472

Productive Performance of Lactating Buffaloes Fed RationContaining Sugar Beet Tops and Corn Silages

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 117-123

473

Profitability of Iranian Stock Market Based on Technical Analysis Trading Rules

Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 21-26

474

Pursuing International Competitiveness in Iranian Wheat Policy

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 169-179

475

QSAR study of retention index of different alkanes and alkenes using different chemometrics methods

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 287-290

476

Quantifying the Rate of Environmental Factors Effect on Astragalus verus and Agropyron trichophorum Using Decision Support System and Multivariate Analysis of PCA

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 255-262

477

Quantitative models for determining prices in a remanufacturing system with exclusive and competitive market structure

دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 30-42

478

Rangeland Ecohydrology, New Paradigm in Water Management of Arid and Semi-arid Lands

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 303-308

479

RANKING DMUS ON THE BENCHMARK LINE WITH EQUAL SHADOW PRICES

دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 27-33

480

Rationality in Fundamentalist and Anti-Fundamentalist Phi-losophy

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 63-72

481

Reaction between 3-hydroxy pyridine alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylate: synthesis of 4H-chromenes

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 45-48

482

Reaction between 3-hydroxy pyridine alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylate: synthesis of 4H-chromenes

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 47-50

483

Recognition and Determination of Contaminated Pistachios to Aflatoxin in Processing Stage

دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 27-30

484

Recognition of Internet- based advertisements in to premium news sites of Iran from view points of advertising center managers and news sites owners

دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 41-46

485

Relationship between Age and the Soccer Performance in the Elite Male Soccer Players.

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-6

486

Relationship Between Frost Injury and Ion Leakage as an Indicator of Cold Hardiness in 60 Almond Selections

دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 22-26

487

Relationship between River Flow, Rainfall and Groundwater pumpage in Mikkes Basin (Morocco)

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 98-107

488

Relationship between Social Capital and the Sense of Security among Women in Northern Regions(1,2) and Southern Region(20, 19)of Tehran

دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 131-160

489

Relationships Among Forage and Litter Production in Three Grazing Intensities in Nodooshan Rangeland (Yazd, Iran)

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 217-223

490

Relative expression of fibroblast growth factor-1 in the cerebrospinal fluid of patients with bacterial meningitis; A Western Blot analysis

دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 15-20

491

Religion, Communication and Social Change:A Comparative Study of Two Malay Generations

دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 31-42

492

Religiosity and Social Behaviors among Malay Families

دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 29-38

493

Removal of Zn2+ and Cr6+from waste water Samples, using natural Iranian (Aftar) Zeolites

دوره 1، شماره 1، پاییز 2011

494

Repowering as a Competitive Technology for Upgrading the Existing Power Plants

دوره 3، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 57-63

495

Research in Sensibility of Locating Damage Methods Based on Mode Shape to Damage Intensity

دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 49-56

496

Response of potato species to salt and osmotic stress in vitro and the role of acetylsalicylic acid: non-enzymatic antioxidants . Fatemeh Daneshmand1*, Mohammad Javad Arvin2

دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 285-300

497

Response of the Wind Excited Benchmark Building Upgraded with SAEMFDs

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 1-22

498

Responses of Milk Urea Nitrogen Content to Dietary Rume Degradable Protein Level in Lactating Holstein Dairy Cows

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 111-116

499

Role of Agricultural Extension Courses in Adoption of Sustainable Agriculture (Case Study: Wheat Farmers of Shoushtar Township)

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 117-120

500

Role of Mineralogy and Geochemistry in the Beneficiation of Jajarm Bauxite from North East Iran: Comparison with some other Bauxite Deposits of the World

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 153-167

501

Role of Television in Civil Society Development

دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 21-20

502

Rural hierarchy cleavage analysis based on development indicators

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 77-85

503

Saving energy in a hospital utilizing CCHP technology

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 45-55

504

Sawdust as a natural and low cost adsorbent for the removal of brilliant cresyl blue dye from water samples

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 281-286

505

Scheduling of flexible manufacturing systems using genetic algorithm: A heuristic approach

دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 7-18

506

Screening of Lewis acids catalyzed amidation of benzylic alcohols

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 681-683

507

Screening of Lewis acids catalyzed cross etherification of benzylic and primary alcohols

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 803-806

508

Seaweed Ulva photosynthesis and zero emissions power generation

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 23-31

509

Sedimentary structures and depositional environment of the Ashin Formation in Nakhlak area, Central Iran

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 69-79

510

Seismic Evaluation and Strengthening of Vertical and Horizontal Pressure Vessels in a Refining Complex

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

511

Seismic Vulnerability Evaluation of Pipe Rack Supporting Structures in A Petrochemical Complex

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011

512

Selecting the Cultivation Pattern based on Economic Value of Water in Gotvand Township, Iran

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 27-31

513

Selective oxidation of primary alcohols to aldehydes with H5IO6/V2O5 in ionic liquid

دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 135-139

514

Self- vs. Peer-editing: One Step Forward from Assessment to Building EFL Students’ Writing Skill

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 65-85

515

Sensitive and spectrophotometric methods for the determination of Azathioprine in tablets using indigo carmine and methyl orange

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 17-24

516

Sensitivity Analysis of MPSIAC Model

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 295-302

517

Sensitivity Analysis of TOPSIS Technique: The Results of Change in the Weight of One Attribute on the Final Ranking of Alternatives

Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 23-28

518

Sensory Acceptability Modeling of Pistachio Green Hull’s Marmalade using Fuzzy Approach

دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 1-8

519

Separation of Mercury Resistant Bacteria from Wastewater of Milk, Detergent and Ceramic Industry

دوره 1، شماره 1، پاییز 2011

520

Sequencing Mixed Model Assembly Line Problem to Minimize Line Stoppages Cost by a Modified Simulated Annealing Algorithm Based on Cloud Theory

Volume 4، شماره 8، تابستان 2011، صفحه 9-18

521

Shocks and Coping Strategies of Rural Households: Evidence from Ogo-Oluwa Local Government, Oyo State, Nigeria

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 259-266

522

Simulation and Experimental Study of Modern Fiber Metal Laminate Panels Used in Auto Body to Reduce Vehicle Weight

دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

523

Simulation Model for a Nomadic Animal Production System in Southern Iran

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 183-192

524

Size Distribution of Income among Rice-Based Farming Households in South Eastern States of Nigeria

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 31-37

525

Social Factors Affecting the Value Difference(A Case study of parents and youth 15 to 24 years of old in Sari)

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 119-140

526

Soil as a Source Contributor in Mineral Dust Fallout at Urban Industrial Residential Area

دوره 3، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 80-88

527

Solution and stability analysis of coupled nonlinear Schrodinger equations

دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 71-84

528

Solvent extraction of Gd(III) from perchlorate and nitrate media with mixtures of thenoyltrifluoroacetone and Benzo-15-Crown-5

دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 127-134

529

Solvent free oxidation of benzyl alcohol and its derivatives into corresponding aldehydes on nano structured ZnO as catalyst

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 635-637

530

SOLVENT-FREE SYNTHESIS OF PYRROL DERIVATIVES USING MULTICOMPONENT REACTIONS OF 1,3-‎DICARBONYLS, ACTIVATED CARBONYL COMPOUNDS, AND PRIMARY ALKYLAMINES

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 1-8

531

Solving a bi-objective project capital budgeting problem using a fuzzy multi-dimensional knapsack

دوره 7، شماره 13، بهار 2011، صفحه 67-73

532

Some fi xed points for J-type multi-valued maps in CAT(0) spaces

دوره 8، شماره 1، بهار 2011، صفحه 23-33

533

Some notes on the existence of an inequality in Banach algebra

دوره 7، شماره 2، بهار 2011، صفحه 1-3

534

Some Physical Properties of Full-Ripe Banana Fruit (Cavendish variety)

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-5

535

Some Productive, Reproductive and Physiological Effects of Using Different Dietary Protein Levels in Rabbit Does

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 183-192

536

Sonophotocatalytic degradation of poly (vinyl pyrrolidone) (PVP) in the presence of TiO2 nanoparticles

دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 165-175

537

Source Rock evaluation, Modelling, Maturation, and Reservoir characterization of the Block 18 oilfields, Sab’atayn Basin, Yemen

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 134-152

538

Spectrophotometric determination of uranium in water samples after cloud point extraction using nonionic surfactant Triton X-114

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 227-233

539

Spectroscopic evidence of Cu(II) and Zn(II) complexes having amino acid based Schiff base: A special emphasis on in vitro antimicrobial, DNA binding and cleavage studies

دوره 4، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 263-279

540

SPLINE COLLOCATION FOR NONLINEAR FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS

دوره 1، 1 (WINTER)، بهار 2011، صفحه 69-75

541

Stability of Shear-Thickening and Shear-Thinning Fluids in Narrow Gap between Rotating Cylinders

دوره 4، شماره 2، بهار 2011

542

Static Analysis of Orthotropic Functionally Graded Material Cylinders with Finite Length by a Mesh-Free Method

دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 63-75

543

Static and dynamic neural networks for simulation and optimization of cogeneration systems

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 51-61

544

Statistical Control of Root Dimensions of Gas Turbine Blade in Creep Feed Grinding Process

دوره 4، شماره 2، بهار 2011

545

Steady state behavior and maintenance planning of bleaching system in a paper plant

دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 39-44

546

Study and Analysis of Al2O3-SiC Nanocomposite Ceramics’ Fracture Toughness using Vickers Indenter

دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

547

Study and Implementation of Lean Manufacturing in a Garment Manufacturing Company: Bangladesh Perspective

Volume 4، Issue 7، بهار 2011، صفحه 11-22

548

Studying E-Banking Success Factors in Iran

دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 47-52

549

Study of Aspect Ratio Effect on Mechanical Properties Polymer/NanoComposite

دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 27-34

550

Study of Dynamic Infinite Element Used for Soil Structure Interaction

دوره 3، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 153-163

551

Study of Permanent Magnet Bearings and their Stiffness

دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 77-83

552

Study of the Effects of Globalization on Iranian Caviar Export

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 189-195

553

Study Of Thermoelastic Damping in an Electrostatically Deflected Circular Micro-Plate Using Hyperbolic Heat Conduction Model

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 271-282

554

Study on Some of Pistachio Cultivars’ Contamination of Khorasan-e-Razavi Province to Aspergillus flavus

دوره 02، شماره 02، تابستان 2011، صفحه 17-20

555

Study on the Effect of Process and Materials on Tensile Strength of the WGRT and Polypropylene Injection Molded Parts

دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 35-40

556

Study on the Possibility of Eliminating Sulfuring Process in the Production of Dried Apricots

دوره 02، شماره 03، پاییز 2011، صفحه 15-22

557

Study on the Pull-In Instability of Gold Micro-Switches Using Variable Length Scale Parameter

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 114-123

558

Study the Factors Affecting on Staff Stimulation in Bank Keshavarzi

دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 65-69

559

Study the Factors of Underdevelopment of Tourism Industry in Kashan

دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 69-77

560

Study the Promotion of Blog Writing among Boushehr Journalists

دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 61-68

561

Study the Role of Inter-Personal Communication Skills in the Central Department of SAU’s Staff

دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 5-12

562

Study the Styles and Method Rising Social, Political And Cultural Problems in Ghahve Talkh Series

دوره 01، شماره 02، پاییز 2011، صفحه 51-60

563

Study the User’s Satisfaction of Iran’s Statistical Center

دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 53-59

564

Study “Uncle Pourang Program” Effectiveness on Children Education from Parents' View

دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 11-20

565

Success in Raven’s Test as an Index of Intelligence: Does Bi/Multilingualism Matter?

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 183-207

566

Supplier selection in supply chain management with disruption risk and credit period concepts

دوره 7، شماره 15، زمستان 2011، صفحه 51-59

567

Supplier selection using compromise ranking and outranking methods

دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 61-73

568

Survey of egg per gram (EPG) parasite ovum in pigeon

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 103-106

569

Survey of Relationship between Input Parameters and Calculated Suspended Sediment Discharge by Bagnold and Lane - Kalinske Method (Bazoft River, Iran)

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 263-267

570

Synthesis and antimicrobial activity of some novel heterocycles containing thiazole, oxazole, thiazine, oxazine and triazole moiety

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 33-38

571

Synthesis and Application of Heterocyclic as ultraviolet Absorbers

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 43-49

572

Synthesis and characterization of aryl ether derivatives of p-tert-butyl calix[4]arenes as a capable receptors of

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 689-693

573

Synthesis and characterization of Nanoparticles Poly Ethylene Imine-Functionalized MCM-41by Covalent Anchoring as a Solid Catalyst for Multi-Component Reactions

دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 1-10

574

Synthesis and characterization of new four-coordinated Zinc(II) complex containing phenanthroline derivatives

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 611-614

575

Synthesis and characterization of nitro derivatives of Calix[4]arene as an effective removal agents for Co2+ and Pb2+ Ions

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 807-809

576

Synthesis and characterization of two new macroheterocycles prepared from the reaction of 2, 6-bis (chloromethyl) pyridine and thiodiglycol

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 675-679

577

Synthesis of 3-oxo-4-benzoyl-1-phenylsuccinimide and its reactions with 1,2-dinucleophiles

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 625-628

578

Synthesis of dialkyl 4-ethoxy-2,5-dihydro-1-(9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-6-yl)-5-oxo-1H-pyrrole-2, 3-dicarboxylates

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 795-797

579

Synthesis of dimethyl-N-(1,6-dimethylphenylsulfonamino-N-yl)-3-(diphenoxyphosphoryl) butenedioate and assignment of the structure by VTNMR and X-ray diffraction

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 607-609

580

Synthesis of imidazo[2,1-b]thiazole-3-carboxylate through the reaction of thiohydantoins and ethylbromopyruvate

دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 11-14

581

Synthesis of Nano-Ca doped Ceria by combustion method and investigating of effective factors on process

دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 199-206

582

Synthesis of new 4-thiazolidinone derivatives as potential anti H-pylori

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 729-731

583

Synthesis of novel 2-benzylidenebenzofuran-3(2H)-one derivatives

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 733-736

584

Synthesis of Novel imidazo[2,1-b]thiazoles from thiohydantoins and Diethyl oxalate

دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 15-17

585

Synthesis of quinoxalines in the presence of Mg(HSO4)2 as an efficient catalyst

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 755-759

586

Synthesis of some 5-nitrofuran derivatives like as anti bacterial drugs in animals

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 779-783

587

Synthesis of tetrasubstituted N-alkoxypyrroles from reaction of

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 665-668

588

Synthesis of tetrazolo [1,5-a]quinoxaline derivatives

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 18-22

589

SYNTHESIS OF TRISUBSTITUTEDPYRIMIDINES USING IRON (III) PHOSPHATE

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 9-17

590

Systemic Management of Mountainous Rangeland Ecosystem, Case Study: The Javaherdeh Rangeland of Ramsar

دوره 1، شماره 4، پاییز 2011، صفحه 317-329

591

Tautomeric equilibria for ionized oxamic acid - inhibitor of LDH

دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 113-122

592

Teaching Methods and Tools Used In Food Safety Extension Education Programs in the North Central Region of the United States

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 157-167

593

Techno-economical study of the use of Itaipu dam spilled turbinable energy to produce ammonia

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 57-64

594

THE APPLICATION OF THE VARIATIONAL HOMOTOPY PERTURBATION METHOD ON THE GENERALIZED FISHER'S EQUATION

دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 101-107

595

THE COMPARISON OF EFFICIENT RADIAL BASIS FUNCTIONS COLLOCATION METHODS FOR NUMERICAL SOLUTION OF THE PARABOLIC PDE’S

دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 149-157

596

The Comparison of T3, T4, TSH, Cortisol Hormones Fluctuations between Swimming and Running Collegiate Athletes in one Bout of Competitive Exercise

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 8-15

597

The development impact of biodiesel: a review ofbiod iesel production in mexico

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 91-99

598

The Effective Factors on the Adoption of Biological Control in Farmers' Field School by Rice Producers: The Case of Babol Township

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 201-206

599

The Effective Social Factors Influencing on the Attitude of Leisure Time among Female Students in Amol

دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 53-66

600

The Effect of A Combination of Corrective Exercise and Spinal Taping on Balance in Kyphotic Adolescent

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 18-24

601

The Effect of Aerobic Training on Visfatin, Total Cholesterol and High Density Lipoprotein of Middle Age Females

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 1-7

602

The Effect of Cinnamon Extract on Spermatogenesis Hormonal Axis of Pituitary Gonad in Mice

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 99-103

603

The Effect of Different Levels of Tomato Pomace With Without Multi–Enzyme on Performance and Egg Traits of Laying

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 39-47

604

The Effect of Different Task Types on Learning Prepositions in Form–Focused and Meaning–Focused Interaction Enhancement-Based Classes

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 1-23

605

The Effect of Duration and Type of Rest Interval between Sets with Low and Moderate Intensities on the Volume of Bench Press in Untrained Men

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 25-33

606

The Effect of Eight Weeks Moderate Intensity Aerobic Training on Obestatin and Ghrelin of Obese Male Rats

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 18-25

607

The Effect of Electronical Media on the Reinforcement of Social Behavior of Youth from the Computer Course Professors and Students Viewpoints of Sari Islamic Azad University

دوره 2، شماره 4، بهار 2011، صفحه 83-100

608

The Effect of Emotionality and Openness to Experience on Vocabulary Learning Strategies of Iranian EFL Students

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 152-174

609

The Effect of Explicit Negotiated Syllabus on Developing Speaking Ability and Affective Variables

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 19-27

610

The Effect of Inbreeding on Lactation Performance in Holstein Cows of Iran

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 253-256

611

The Effect of Media Diplomacy on Cultural Exchange

دوره 01، شماره 03، زمستان 2011، صفحه 5-12

612

The Effect of Packing on Temperature and Pressure Drop in Mechanical Counter Flow Cooling Tower

دوره 4، شماره 3، تابستان 2011

613

The Effect of Pollutants Dissolved Oxygen and Temperature Change (Case Study:Ghezel-Ozen River)

دوره 3، شماره 1، زمستان 2011

614

The Effect of Resistance Training on Glycemic Indexes of Streptozotocin Induced Diabetic Rats

دوره 2، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 42-48

615

The effect of supply network configuration on occurring chaotic behavior in the retailer’s inventory

دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 19-28

616

The effect of temperature and water absorption on enzymatic degradation of starch / polyvinyl alcohol blend film by α-Amylase

دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 77-85

617

The Effect of the Modified Cloze Procedure on the Writing Proficien-cy of Iranian Intermediate EFL Learners

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 13-17

618

The Effect of Yeast (Saccharomyces cerevisiae) Culture Versus Fla-ovomycin Supplementation on Laying Hen Diets and Their Co-mparative Influence on The Late Stage Production Performnce

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 149-153

619

The Effects of Different Levels of Nettle Urtica dioica L. (Urticaceae)Medicinal Plant in Starter and Grower Feeds on Performance,Carcass Traits, Blood Biochemical and Immunity Parameters of Broilers

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 177-181

620

The Effects of IBA and H2O2 on Rooting of 2 Olive Cultivars

دوره 1، شماره 1، پاییز 2011

621

The Effects of Limonene and Orange Peel Extracts on Some Spoilage Fungi

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 82-86

622

THE ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF SINGLE EFFECT ABSORPTION CHILLER

دوره 4، شماره 4، پاییز 2011

623

The Evaluation of ICT's Effect on Generation Gap (A Case Study: Families of Garmsar Province)

دوره 5، شماره 15، زمستان 2014، صفحه 141-164

624

THE FULL AVERAGING OF FUZZY DIFFERENTIAL INCLUSIONS

دوره 03، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 307-322

625

The Impact of Renewable Energy and Energy Effi-cient Technologies, what to choose in case of limited supportive actions: a case study

دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 83-94

626

The Importance of Trading in the Establishment and Development of the International Relations

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 1-9

627

The improvement of the performance of the emergency department: Application of simulation model and multiple criteria decision method

دوره 7، شماره 12، بهار 2011، صفحه 60-71

628

The Influence of Socio-Economic Variables of Farmers on their Choice of Cassava Varieties in Kogi State, Nigeria.

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 185-193

629

The inhibition effects of melon on mushroom tyrosinase activity

دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 38-42

630

The Intensity of MLLT Area Changes and Development of the Selected Body Parts Muscling in Bulls and Heifers of Blonded’ Aquitaine Cattle and its Crossbreeds During Rearing Period

دوره 1، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 155-160

631

The Iranian Communists and The Soviet Union

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 35-48

632

The new synthesis of substituted 3-(aryl)-1-tosyl-1H-pyrazole

دوره 4، شماره 1، بهار 2011، صفحه 771-774

633

The Novel Study of IMODTM against HIV-1, P24 production

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 60-64

634

Theoretical Formulations for Finite Element Models of Functionally Graded Beams with Piezoelectric Layers

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 332-345

635

Theoretical study of conformational properties and the anomeric effect study of the 2- phosphinanes

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 28-34

636

Theoretical study of the effect of internal strain on the bond length and rate of hydrolysis in cyclic amides

دوره 1، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 23-27

637

The profile of pathogenic bacteria isolated from dental plaque-induced gingivitis

دوره 1، Issue 1، تابستان 2011، صفحه 36-39

638

The Relation between Critical Thinking and Translation Quality

دوره 2، شماره 2، بهار 2011، صفحه 23-32

639

The Relationship among EFL Learners’ Left/Right Brain Domi-nance, Autonomy, and Reading Comprehension of the Academic and General Reading Modules of IELTS

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 59-77

640

The Relationship between Emotional Intelligence and Transformational Leadership of Female Coaches in Golestan Province

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 31-38

641

The Relationship between Obesity and Effective Factors on Cardiovascular Health and Socio- Economic State of Male Students of Islamic Azad University- Fars Science and Research Branch

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 29-40

642

The Relationship between the Exploitation of New Communication Technologies and the Tendency to Addiction in Young People 15 to 30 Years (about: Zones 2 and 18 in Tehran

دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 113-128

643

Thermal Effect on the Torsional Buckling of Double Walled Carbon Nanotube Embedded in Pasternak Foundation

دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 11-16

644

Thermal Stress Analysis of a Composite Cylinder Reinforced with FG SWCNTs

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 132-141

645

Thermodynamic analysis of advance technology com-bined cycle power plant emploing water/steam closed loop cooling in gas turbines

دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 71-82

646

The Role of Human Communication in Creation of Architectural Spaces

دوره 01، شماره 01، تابستان 2011، صفحه 5-10

647

The Role of Livestock Cooperatives in Improving Economic Status of Animal Raisers: A Case Study on Cattle Breeders, Hamedan, Iran

دوره 1، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 165-169

648

THE ROLE OF TREATMENT ON CONTROLLING CHANCROID PREVALENCE

دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 159-170

649

THE SCALING LAW FOR THE DISCRETE KINETIC GROWTH PERCOLATION MODEL

دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 217-226

650

The Semantic Components Reflecting the link between Social Capital and the Rate Social health of the Benefit of Students of Payam Noor University, Mashhad

دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 149-174

651

The Social Effective Factors Involved in Gender Stereotyping Believe between Private and Public Sphere

دوره 2، شماره 3، بهار 2011، صفحه 67-84

652

The Sociological Study Factors Effect on Intergenerational Solidarity Phenomenon among Youth(new generation)and Parents(Old Generation

دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 51-72

653

The study of Allelopathic potential in three species of Glaucium Mill. on Sinapis arvensis L. Mahlagha Ghorbanli1, Afsaneh Gran 1* and Amir Zolfaghary 2

دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 321-325

654

The Study of Organizational Commitment Based on Personal Characteristics of Physical Education Teachers in Mashhad

دوره 2، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 41-49

655

The Study on Cultural Problems in Dormitory Life among Male Students of Yazd University

دوره 2، شماره 5، تابستان 2011، صفحه 9-26

656

THE USE OF THE HE'S ITERATION METHOD FOR SOLVING NONLINEAR EQUATIONS USING CADNA LIBRARY

دوره 1، 2 (SPRING)، بهار 2011، صفحه 109-115

657

The Wash back Effect of High School Examinations on Iranian EFL Learners’ Language Learning Beliefs

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 29-49

658

Third Order Formulation for Vibrating Non-Homogeneous Cylindrical Shells in Elastic Medium

دوره 3، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 346-352

659

Three dimensional modeling of the effects of different spray angles and number holes on the combustion process and emission formation in a direct injection diesel engine

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 11-22

660

Time-Dependent Thermo-Electro-Mechanical Creep Behavior of Radially Polarized FGPM Rotating Cylinder

دوره 3، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 142-157

661

Timing Ovulation in Ewes Treated with Ovsynch Different Times of PGF2 αInjection during the Breeding Season

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 23-30

662

Torsional Stability of Cylindrical Shells with Functionally Graded Middle Layer on the Winkler Elastic Foundation

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 218-227

663

Towards a Contrastive Pragmatic Analysis of Congratulation Speech Act in Persian and English

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 130-151

664

Triphenylphosphine mediated synthesis of functionalized aryl-vinyl ethers from7-hydroxy coumarin and methyl acetylene carboxylate

دوره 1، شماره 4، تابستان 2011، صفحه 22-24

665

Troubleshooting With You Transformation . Fatemeh Mehrpooyan*

دوره 2، شماره 1، زمستان 2011، صفحه 347-348

666

TWO ESTABLISHED PROCESS TECHNOLOGIES CONFIRMED BY ENTROPY PRODUCTION MINIMIZATION

دوره 2، شماره 4، زمستان 2011، صفحه 45-56

667

Two-machine robotic cell considering different loading and unloading times

دوره 7، شماره 14، تابستان 2011، صفحه 41-52

668

UNBOUNDEDNESS IN MOILP AND ITS EFFICIENT SOLUTIONS

دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 195-198

669

UNDERSTANDING BEHAVIOR OF ANTINEOPLASTIC MOLECULES BASED ON MLR MODELS

دوره 1، 4 (FALL)، بهار 2011، صفحه 263-269

670

Use of Ansoft to Model a Slice Magnetic Bearing

دوره 4، شماره 2، پاییز 2011، صفحه 75-80

671

Using Hybrid Fuzzy PROMETHEE II and Fuzzy Binary Goal Programming for Risk Ranking: A Case Study of Highway Construction Projects

Volume 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 47-55

672

Using Probabilistic-Risky Programming Models in Identifying Optimized Pattern of Cultivation under Risk Conditions (Case Study: Shoshtar Region)

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 21-29

673

Using Teacher- and Student-Developed Graphic Organizers as a Writing Tool

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 79-88

674

Utilization of a 17 Microsatellites Set For Bovine Traceability in Czech Cattle Populations

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 31-37

675

Utilization of electrodeposition on a graphite probe modified with palladium in determination of lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry in water and environmental samples

دوره 4، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 153-164

676

UV-Visible spectrophotometry of Repaglinide in bulk and in formulation by using methyl orange as reagents

دوره 4، شماره 2، تابستان 2011، صفحه 69-76

677

VARIATIONAL HOMOTOPY PERTURBATION METHOD FOR SOLVING THE NONLINEAR GAS DYNAMICS EQUATION

دوره 1، 3 (SUMMER)، بهار 2011، صفحه 183-187

678

Virulence in isoniazid-resistant clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis from south India

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 87-96

679

Viscous Flow Behavior of low-calorie pistacjio butter:A response surface methodoligy

دوره 02، شماره 01، بهار 2011، صفحه 37-42

680

War, Peace, and Cinema: Excerpts from the Foreign Policy of the USA with a Look at Stanley Kubrick’s Cinema

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 11-20

681

Wave Propagation and Fundamental Solution of Initially Stressed Thermoelastic Diffusion with Voids

دوره 3، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 298-314

682

Willingness to Communicate in the Second Language Acquisition: A Case Study on Iranian 2-Year Old Kids

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 135-160

683

Working Effectiveness of Dissemination Channels as Perceived by Potato Growers

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 1-6

684

آیا خمس از شئونات ولی فقیه است؟

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 100-118

685

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻴﻦ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 1-32

686

اﺑﻌﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی؛ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 117-144

687

ابتکار زمخشری در مقامه نویسی

دوره 6، شماره 22، بهار 1390، صفحه 72-82

688

ابزارهای نظارتی راهبردی شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 1-20

689

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻗﺪرت ﻧﺮم؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ

دوره 4، شماره 12، تابستان 1390، صفحه 139-173

690

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮورﻳﺴﻢ

دوره 4، شماره 12، تابستان 1390، صفحه 199-220

691

ابلیس در شعر اقبال لاهوری و عطار نیشابوری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 141-153

692

آپلازی قسمتی از آلت تناسلی و میزراه در بزغاله نر (گزارش مورد)

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1133-1136

693

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺤﺮک ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دوﻟﺖ اردوﻏﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 97-126

694

آتش در آثار منظوم مولانا

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 25-60

695

آثار محمّد‌خان دشتی و نسخه‌های خطّی آن‌ها

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 41-66

696

اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم نخود دیم در ایلام

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 65-78

697

اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1111-1122

698

اثرات سمی استنشاق مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده صنعتی بر لوکوسیت های موش آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

699

اثرات سوخت بیودیزل روی فرایند احتراق و انتشار آلاینده ها در یک موتور دیزلی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 3-10

700

اثرات ضد باکتریایی ترکیبی نیسین و اسانس پیاز تحت غلظت‌های مختلف نمک و pH بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، 3 پاییز، پاییز 1390، صفحه 25-33

701

اثرات غلظت‌های زیر کشنده قارچBeauveria bassiana بر پتانسیل تولید مثل شپشه دندانه‌دار (Oryzaephilus surinamensis) درشرایط تغذیه از ارقام تجاری خرما

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 310-297

702

اثرات غلظت های مختلف نمک طعام بر رشد، برون ریزش آمونیوم، فعالیت نیترات ردوکتازی و محتوای پروتئین کل در جلبک دونالیلا سالینا (Dunaliella salina)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 76-82

703

اثرات کنترل شیمیایی علف های هرز در رژیم های آبیاری مختلف بر بیوماس علف های هرز و عملکرد گلرنگ

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 53-64

704

اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 47-56

705

اثرات میزان و تقسیط نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی و زراعی برنج رقم طارم محلی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 101-109

706

اثرات مصرف مزمن اپیوئیدها (مرفین) بر روی رشد و مخاط روده ای در موش سوری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 176-181

707

اثر ارتفاع نسبت به سطح دریا بر متابولیت‌های موجود در Lunularia cruciata

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 65-71

708

اثر آزاد سازی تجاری بر بخشهای صنعت و کشاورزی در کشورهای منا

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 128-109

709

اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته‌بندی‌شده گاو

دوره 1، 1 بهار، بهار 1390، صفحه 49-58

710

اثر استخلاف CF3 در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دیکتونها به کمک نظریه تابعی چگال - (DFT)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 29-34

711

اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی βـ دی کتون‌ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT)

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-32

712

اثر استرس حاد بر نوسانات کورتیزول و گلوکز ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus) تغذیه شده با سطوح متفاوت ویتامین های C و E

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 9-20

713

اثر اصلاح شیمیایی سطح بر چسبندگی آلیاژ NiTi برای ساخت بیوکامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 11-18

714

اثر اکوتوریسم بر شاخص‌های تنوع زیستی گیاهی در پارک جنگلی چالدره

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 85-97

715

اثر ال-کارنیتین بر فرآیند به ‌یادآوری حافظه با استفاده از شیوه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی بالغ سالم و اوریکتومی شده

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-46

716

اثر امواج مایکروویو ساطع‌شده از تلفن‌های همراه بر باروری، تعداد و وضعیت ظاهری جنین‌های موش‌های صحرایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 33-41

717

اثر آموزش مبتنی بر نظریه فعالیت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با درماندگی آموخته شده

دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-23

718

اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 91-116

719

اثر بازدارندگی پوشش خوراکی مغز پسته با پایه‌ی کنسانتره‌ی پروتئینی آب پنیر و عصاره‌ی آویشن شیرازی بر تولید سم آفلاتوکسین

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 53-65

720

اثر بازدارندگی چند قارچ‌کش بر رشد و نمو دو گونه‌ قارچ Alternaria alternata و Alternaria solani

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 322-311

721

اثربخشی آموزش ارزش‌های زندگی بر رشد اجتماعی کودکان و خودکارآمدی والدین آنان

دوره 7، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 39-47

722

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان دختر

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 45-60

723

اثربخشی آموزش هنر خوشنویسی بر کاهش میزان اضطراب دانشآموزان دختر دبیرستان

دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 9-28

724

اثربخشی بازی‌درمانگری گشتالتی در کاهش هراس اجتماعی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 387-395

725

اثربخشی برنامه درمانگری مقابله‌ای کت در کاهش نشانه‌های درونی‌سازی شده کودکان ایرانی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 313-321

726

اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (‏LEAP‏) بر انگیزش پیشرفت ‏دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد

دوره 4، شماره 11، بهار 1390، صفحه 81-94

727

اثر بخشی برنامه مهارت آموزی حرفه‌ای بر کارآمدی دانش‌آموزان کم توان ذهنی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران مدارس اسثتنایی شهر تهران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 84-95

728

اثر بخشی حضور AKD درکاغذهای تحریر شیمیایی-مکانیکی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 105-115

729

اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر روی علائم استرس و اظطراب در بیماران قلبی،‌پیگیری 60روزه

دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-25

730

اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب در افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2

دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-22

731

اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش علایم اضطراب دانش‌آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهرستان شبستر

دوره 4، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 13-24

732

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی-رفتاری در تغییر سبکهای دلبستگی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 45-54

733

اثر بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید و انبارداری سرد و خشک بر ماندگاری گل بریده لیلیوم رقم Fangio

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 75-84

734

اثرپذیری اشعار عربی پارسی گویان قرنهای ششم و هفتم هجری از اوزان متداول شعر فارسی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 167-180

735

اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی تربچه (Raphanus sativus) در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 45-50

736

اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 21-34

737

اثر تاریخ نشاکاری بر صفات کمی و کیفی توتون گرمخانه‌ای رقم K326

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 213-223

738

اثر تـراکم گیـاهی و کود نیتـروژن بر عملکـرد کمّی و کیفی ذرت علوفه ای در منطقه ی درگز

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 29-42

739

اثر ترکیبات یونی اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum kamensky 1901) مهاجر به رودخانه سفید رود

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 31-36

740

اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390

741

اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 27-51

742

اثر تف‌جوشی بر سختی و ساختار آلیاژهای Cu-Zr تولیدی به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 7-16

743

اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 1-10

744

اثر تنش آبی، مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 275-290

745

اثر تنش خشکی قبل و بعد از گلدهی بر روند تجمع ماده ی خشک دانه‌ها در 4 رقم زمستانه ی گندم آبی

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 19-28

746

اثر تنش نیتروژن در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم محلی و کنترل علف‌های هرز

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-72

747

اثر حشره‌کشی نانو ذرات Zn-TiO2-Ag روی شته خرزهره Aphis nerii

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-15

748

اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 35-38

749

اثر خط مشی تقسیم سود بر تغییرپذیری قیمت سهام

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 25-46

750

اثردور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم در منطقه میانه

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 93-104

751

اثر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک 8 رقم و لاین نخود

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 79-92

752

اثر رژیم های مختلف آبیاری و کود دامی بر میزان عناصر، درصد اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره‌سبز

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 83-94

753

اثر رنگ تانک پرورش بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور(Cyprinus carpio )

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 71-78

754

اثر زمان کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط آبیاری کامل در تبریز (.Carthamus tinctorius L)

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 11-24

755

اثر سطوح مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید و نوع پایه در تکثیر رز رقمOlivia به روش قلمه – پیوند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 15-22

756

اثر شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای وارد‌کننده و صادر کننده‌ نفت

دوره 5، شماره 16، پاییز 1390، صفحه 26-62

757

اثر ضد میکروبی آویشن شیرازی بر روی E.coli O157:H7 درگوشت چرخ‌کرده گوساله در طی نگهداری در یخچال (سردخانه)

دوره 1، 1 بهار، بهار 1390، صفحه 1-8

758

اثر عصاره زردچوبه در پیشگیری از ضایعات هیستوپاتولوژی سنگدان در مسمومیت با آفلاتوکسین در جوجه‌های گوشتی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-10

759

اثر عصاره گیاه خارخاسک بر بافت‌شناسی و اندازه بیضه در موش صحرایی

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1043-1049

760

اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 9-26

761

اثر علف کش های متام سدیم (واپام) و سولفوسولفورون (آپیروس) در کنترل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) درمزارع گوجه فرنگی

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 67-82

762

اثر فاصله کاشت و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 37-43

763

اثر فرآیند اسمز بر خواص کیفی پیاز خشک‌شده با هوای گرم

دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 49-60

764

اثر قارچ P.chrysosporium بر ویژگیهای نوری خمیرکاغذ CMP ممرز

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 99-109

765

اثر کاربرد باکتریایی محلول کننده ی فسفر و کود شیمیایی فسفات آمونیوم در زراعت کلزای پاییزه

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 95-108

766

اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر صفات کمی و کیفی گندم بهاره

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 51-66

767

اثرکاربرد میکروارگانیسم های حل کننده های فسفات و گوگرد و محلولپاشی با عنصر روی(Zn) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 291-300

768

اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 43-61

769

اثر کم آبیاری و کود دامی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica) در جیرفت

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 41-52

770

اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 121-132

771

اثر کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سبز (Pisum sativum L) در کشت دوم

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 25-36

772

اثر متقابل افزایش پروتئین جیره و دفعات غذادهی بر میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 81-97

773

اثر محدودیت غذایی بر غلظت سرمی گلوکز، تری‌آسیل گلیسرول، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیراستریفیه و اوره در میش‌های آبستن

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1083-1092

774

اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L)

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 79-88

775

اثر محلول‎پاشی مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم استانزا (Gerbera jamesonii cv. Stanza)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-52

776

اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفه ی قره یونجه (دیم)

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 71-82

777

اثر مقادیر مختلف چهار منبع کودی نیتروژن‌دار بر عملکرد دانه و روغن کلزا و مقدار نیتروژن باقی‌مانده در خاک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 53-61

778

اثر مقدار آلومینیوم مصرفی بر تولید کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات TiN+Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-9

779

اثر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید (704ksc)

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 53-64

780

اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 258-247

781

اثر نوع و غلظت پایدار کننده ها بر روی پایداری گرمایی پلی (وینیل کلرید) نرم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 68-73

782

اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک در آب و در خشکی برکوفتگی عضلانی و عملکرد شنای دختران شناگر نخبه

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 117-133

783

 ایجاد استروس با استفاده از ترکیب کابرگولین و HCG در سگ های آنستروس نژاد تریر         

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 135-146

784

ایجاد پوشش نانوکامپوزیتی نیکل/اکسید تیتانیوم/اکسید آلومینیوم به روش رسوب‌دهی الکتریکی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 117-124

785

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻔﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

دوره 3، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 1-28

786

اجمال سبب در مسئولیت مدنی

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 56-93

787

ﺟﺎن ﻻک و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎر- ارزش در دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 89-116

788

احیاء کربومتالوترمی TiO2توسط Al و Si

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-19

789

احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 4، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 59-77

790

احکام خنثی و افراد تغییر جنسیت یافته از نظر فقهای شیعه و سنی

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 117-140

791

ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق‌ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 118-174

792

ارائه الگویی برای اندازه­گیری ریسک دارایی­های ارزی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 135-152

793

ارائه الگویی برای میز مرجع دیجیتال کتابخانه های دانشگاهی ایران براساس تحلیل محتوای میز مرجع دیجیتال کتابخانه های دانشگاه های برتر دنیا

دوره 4، شماره 12، بهار 1390، صفحه 99-116

794

ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 1-49

795

ارائه الگوی شماره گذاری معابر شهری ، جهت استفاده در سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی : شهر سمنان )

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 63-74

796

ارائه آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در برنامه‌های درسی آموزش عالی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 127-150

797

ارائه برنامه راهبردی استقرار کاربری توسعه گردشگری طبیعت در دریاچه سد کارون 3 استان خوزستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-18

798

ارائه روشی جهت تعیین اندازه بافرها در حوزه زمان بندی زنجیره بحرانی (مطالعه موردی: شرکت سولیران)

دوره 6، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 1-12

799

ارائه روش شناسایی ویژگیهای نیروی انسانی دانش مدار (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

دوره 6، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 81-96

800

ارائه یک چهارچوب مفهومی برای سنجش کیفیت در دانشگاه

دوره 6، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 1-17

801

ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه جهت برون سپاری فرآیندهای کسب و کار با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه¬ای

دوره 1390، شماره 6، بهار 1390، صفحه 17-30

802

ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-30

803

ارائه یک مدل جهت تدوین استراتژی با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره به منظور برتری رقابتی در محیط پویا

دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 61-84

804

ارائه مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری برمبنای فرآیند تحلیل شبکه فازی

دوره 4، شماره 16، بهار 1390، صفحه 7-38

805

ارائه مدلی برای شناسایی اثرات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP ) در نظام مدیریت کیفیت سازمان

دوره 6، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 73-88

806

ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 61-82

807

ارائه مدلی تلفیقی از روشهای خوشه بندی و QFD به منظور بهبود کیفیت خدمات بر اساس نوع مشتری با مطالعه موردی در بانک سامان قم

دوره 6، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 103-118

808

ارائه مدلی جهت برآورد میزان پیشرفت پروژه با معیارهای چندگانه

دوره 6، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 15-26

809

ارائه مدل درخت ارزیابی فازی برای بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی مناسب برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1390، صفحه 53-90

810

ارائه وبررسی تحلیلی یک مکانیزم بدون مفصل برای بزرگ نمایی جابجایی یک محرک پیزوالکتریک

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 7-13

811

ارائۀ مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر برنامه‌های درسی پاسخگوی ادراک شده در مدارس هوشمند

دوره 7، شماره 2، بهار 1390، صفحه 72-83

812

ارتباطات در شاهنامه «بررسی چگونگی بکارگیری نمادهای ارتباطی در داستان سیاوش»

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 48-75

813

ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 53-73

814

ارتباط بین سبک های دلبستگی با ادراک از عدالت توزیعی، رویه ای و تعاولی در بین کارکنان

دوره 1، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 95-104

815

ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره با قیمت سهام

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 109-132

816

ارتباط شاخص های رضایت شغلی با تعهد سازمانیاساتید دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 39-51

817

ارتباط کیفیت زندگی کاری باعملکرد شغلی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 19-27

818

ارتباط میان ابعاد فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پزشکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز

دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 9-16

819

ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 9-15

820

ارزیابی اثرات تداخلی چاودار وحشی (.Secale cereale L) بر ارقام گندم (Triticum aestivum) و تعیین آستانه های خسارت اقتصادی و کیفی علف هرز

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 75-140

821

ارزیابی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدهای چرب 3n- به رقیق کننده بایوکسل بر قابلیت انجماد اسپرم بز

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 1013-1017

822

ارزیابی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 259-273

823

ارزیابی ارتباط بین خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 123-138

824

ارزیابی ارتباط مقادیر سرمی اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA)، بیلی روبین تام (TB) و گلوکز (Gluc) با فراوانی سندرم کبد چرب بر اساس وضعیت رحم در گاوهای شیری منطقه تبریز

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1035-1042

825

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

دوره 5، شماره 16، پاییز 1390، صفحه 161-194

826

ارزیابی برخی از شاخص های زیستی بچه فیل ماهیان نگهداری شده در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر قبل از رهاسازی به رودخانه های استان گلستان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 1-8

827

ارزیابی برنامه های چوبخشک کنی برای چوب تبریزی منطقه خراسان شمالی به ضخامت 7.5 سانتیمتر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-79

828

ارزیابی پایداری حرارتی، خصوصیات آنتی اکسیدانی‌ترکیبات فنلی و پروفیل اسیدهای چرب در روغن حاصل از مغزهای خوراکی(پسته،گردو و بادام)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-54

829

ارزیابی پایداری زیست محیطی در نواحی شهری با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: شهر بندرترکمن)

دوره 6، شماره 16، پاییز 1390، صفحه 31-51

830

ارزیابی پایداری عملکرد لاین های امید بخش برنج

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 109-120

831

ارزیابی تاثیر درمانی Gabon PA92در مقایسه با Bayvarolجهت کنترل واروآزیس

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 175-183

832

ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در تبریز

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 159-168

833

ارزیابی ترکیب‎پذیری ارقام توتون از نظر برخی صفات مرتبط با کیفیت در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 35-48

834

ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شدۀ دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه اسکوپوس

دوره 4، شماره 12، بهار 1390، صفحه 83-98

835

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مورد مطالعه : بخش مرکزی شهر اردبیل )

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 75-88

836

ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های پیشرفته کلزای زمستانه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 49-56

837

ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در ارقام پیشرفته گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 35-43

838

ارزیابی توانایی کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae در مقابل موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera : Termitidae)

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 13-1

839

ارزیابی توان اکولوژیک تالاب بامدژ خوزستان با تأکید بر جنبه های حفاظتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 109-119

840

ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی حوضه ماهنشان با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 21-36

841

ارزیابی خواص مکانیکی و ویژگی‌های نوری فیلم خوراکی بر پایه ی ایزوله ی پروتئین نخود(Cicer arietinum L.) حاوی اسانس آویشن به کمک روش سطح پاسخ

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 25-39

842

ارزیابی خوردگی حفره ای آلیاژ آلومینیوم 7075 عملیات حرارتی شده در محلول آبی شامل یون های کلراید با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 29-37

843

ارزیابی دگرآسیبی سورگوم جارویی (Sorghum vulgare var. technicum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare‌)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-80

844

ارزیابی رابطه برخی متابولیت‌ها و عناصر خونی با تشکیل فولیکول مقاوم تخمدان در گاوهای شیری هلشتاین

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 1019-1025

845

ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) و تکنیک اولویت‌بندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ‌های ایده‌آل(TOPSIS) مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 17-30

846

ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت

دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 25-28

847

ارزیابی زیستی رودخانه چشمه کیله تنکابن(استان مازندران) با استفاده از شاخص های زیستی، ساختار جمعیتی و زیتوده ای درشت بی مهرگان کفزی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 63-76