تعداد مقالات: 2881

1

2D-Magnetic Field and Biaxiall In-Plane Pre-Load Effects on the Vibration of Double Bonded Orthotropic Graphene Sheets

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 193-205

2

3D Face Recognition using Patch Geodesic Derivative Pattern

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 127-132

3

A BOUNDARY-FITTED SHALLOW WATER MODEL OF SIMULATE TIDE AND SURGE FOR THE HEAD BAY OF BENGAL – APPLICATION TO CYCLONE SIDR (2007) AND AILA (2009)

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 4 (FALL)، بهار 2013، صفحه 275-297

4

Accuracy of Extension Professionals’ and Farmers’ Perceptions regarding Privatization and Commercialization of Agricultural Extension Services

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-6

5

A Chance Constraint Approach to Multi Response Optimization Based on a Network Data Envelopment Analysis

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 12، بهار 2013، صفحه 49-59

6

A Cluster-Based Hybrid broadcasting mechanism for Quantum Systems with Power Management and delay Constraint in the MAC sub-layer

Journal of Computer & Robotics
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 9-18

7

A comparative investigation on zearalenone toxin production patterns during mycoprotein production by Fusarium solani using carbon and nitrogen resources

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 248-254

8

A Comparative Study of Self-Supervision and the Self-Efficacy of Iranian EFL Teachers and Those of Intermediate Adult Learners

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 43-57

9

A Comparison of the Effects of Dietary Ginger Powder and Avilamycin on Growth Performance and Intestinal Salmonella Count of Challenged Broiler Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 769-775

10

A Computational Wear Model of the Oblique Impact of a Ball on a Flat Plate

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 107-115

11

A Contrastive Investigation of Intertextuality in Research Articles Authored by Iranian vs. English Writers in Applied Linguistics

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 105-124

12

A Contrastive Rhetorical Analysis of the News Reports in Iranian and American Newspapers

Research in English language pedagogy
دوره 1، شماره 2، بهار 2014، صفحه 12-19

13

A cost-oriented model for multi-manned assembly line balancing problem

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 13، پاییز 2013، صفحه 13-25

14

A Course Book Evaluation of the World English Series from the Perspective of EFL Teachers and Learners’ Needs

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 117-139

15

Acquiring English Language Prepositions by Iranian EFL Learners: The Effect of Proficiency and Gender

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 41-57

16

Acquisition of cleft structures in L1 and L2

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2013، صفحه 68-91

17

Acquisition of English anaphora by Iranian EFL learners

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 106-121

18

Acquisition of English Prenominal and Postnominal Genitives

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 87-97

19

Acquisition of grammatical aspect by Iranian EFL learners

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 75-86

20

A Critical Discourse Analysis on Media Excerpts

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 21-48

21

Adoption of Scientific Poultry Farming Practices by the Broiler Farmers in Haryana, India

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 417-422

22

Affective Factors in the Wheat Farmers’ Adoption of Farming Methods of Soil Management in West Azerbaijan Province, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 73-82

23

A generalization of Bertrand's test

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 03، پاییز 2013، صفحه 145-151

24

Aging Influence on Charpy Impact Behavior of Basalt Fiber Reinforced Epoxy Composites

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

25

A Hierarchical Production Planning and Finite Scheduling Framework for Part Families in Flexible Job-shop (with a case study)

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 12، بهار 2013، صفحه 25-48

26

Allelopathic effects of different phenological stages of Cassia occidentalis L. on Parthenium hysterophorus L. Narsingh Bahadur Singh*, Sanjay Kumar, Deepti Singh and Kavita Yadav

Plant Physiology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 817-828

27

Alternative Feed Resources and Their Effects onthe Parametersof Rumen Fermentation, in situ Degradability, the Population of Ciliated Protozoaand the in vitro Gas Production Profile in Sicilo-Sarde Sheep

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 91-99

28

A Machine Learning Approach to No-Reference Objective Video Quality Assessment for High Definition Resources

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 7، زمستان 2013، صفحه 1-7

29

A Multi-level Capacitated Lot-sizing Problem with Safety Stock Deficit and Production Manners: A Revised Simulated Annealing

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 13، پاییز 2013، صفحه 55-64

30

An Adaptive Approach to Increase Accuracy of Forward Algorithm for Solving Evaluation Problems on Unstable Statistical Data Set

Journal of Computer & Robotics
دوره 6، شماره 2، بهار 2013، صفحه 29-39

31

An Adopted Framework to Evaluate ELT Supplementary Materials: The Applicability of “Top Notch” Software

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 1-13

32

Analysis of Constrains Facing Urban Agriculture Development in Tehran, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 43-51

33

Analysis of Genetic Diversity in Berari Goat Population of Maharashtra State

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 553-559

34

Analysis of Internal Combustion Engines Operating Parameters with Waste Heat Recovery by Two-stage Organic Rankine Cycle

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

35

Analysis of Land Tenure System Among Rice Farmers in Awe Local Government Area of Nasarawa State, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 9-15

36

Analysis of Multi-Robots Transportation with Multi-objective PSO Algorithm in an Artificial Capital Market

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 7، زمستان 2013، صفحه 8-15

37

Analysis of Test Day Milk Yield by Random Regression Models and Evaluation of Persistency in Iranian Dairy Cows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 67-76

38

Analytical Prediction of Indentation and Low-Velocity Impact Responses of Fully Backed Composite Sandwich Plates

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 278-289

39

Analytical Solution for Response of Piezoelectric Cylinder Under Electro-Thermo-Mechanical Fields

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 350-370

40

Analytical solutions for buckling of functionally graded circular plates under uniform radial compression by using Bessel function

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

41

Analytic-Approximate Solution For An Integro- Differential Equation Arising In Oscillating Magnetic Fields Using Homotopy Analysis Method

Iranian Journal of Optimization
دوره 05، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 518-535

42

Analyzing the plan accommodation and constructing the buildings components by using analytical hierarchy process AHP, the case study of Qazvin province in Iran

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 9-13

43

An Analysis of Pronunciation Errors of Iranian EFL Learners

Research in English language pedagogy
دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 5-12

44

An Analysis of Social Problems and its Effective Factors in 1999-2008 among the Youth

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 8، بهار 2013، صفحه 121-144

45

An Assessment of Agricultural Marketing Information System among Farmers Associations in Kano State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 75-80

46

An Assessment of Beneficiaries’ Satisfaction of the Management of Loan Contract Components by Farmer Cooperative Societies in Edo State, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 17-21

47

An Assessment of Farmers` Awareness on Extension Services in Nigeria: The Case of Farming Households in Kano State

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 115-119

48

An Assessment of Internet Uses, Practices, and Barriers for Professional Development by Agricultural Teachers in Kermanshah Province, Iran

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 139-145

49

An Assessment of the Effects of Root and Tuber Expansion Project (RTEP) on the Livelihood of Cassava Processors in Kwara State, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 167-174

50

An Economic Evaluation of Iranian Horticultural Research and Extension Policy: The Case Study of Almond Late Flowering Cultivars

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 201-209

51

An Efficient Cluster Head Selection Algorithm for Wireless Sensor Networks Using Fuzzy Inference Systems

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 121-125

52

An Efficient Co Finite Element Approach for Bending Analysis of Functionally Graded Ceramic-Metal Skew Shell Panels

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 47-62

53

AN ELECTROMAGNETISM-LIKE ALGORITHM FOR FIXED CHARGE SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 4 (FALL)، بهار 2013، صفحه 345-354

54

An Enhanced MSS-based checkpointing Scheme for Mobile Computing Environment

Journal of Computer & Robotics
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 1-7

55

A New Algorithm for the Discrete Shortest Path Problem in a Network Based on Ideal Fuzzy Sets

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 13، پاییز 2013، صفحه 27-37

56

A New Approach for Determining the Optimum Pressure–Time Diagram in Superplastic Forming Process

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

57

A New Approach of Backbone Topology Design Used by Combination of GA and PSO Algorithms

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 1، شماره 4، بهار 2013، صفحه 49-57

58

A NEW APPROACH TO SOLVE DIFFERENTIAL EQUATIONS ARISING IN FLUID MECHANICS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 2 (SPRING)، بهار 2013، صفحه 115-124

59

A new approach to solve fuzzy system of linear equations by Homotopy perturbation method

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 02، تابستان 2013، صفحه 105-115

60

A new Approach to the Multi-Objective Control of Linear Singular Perturbation Systems

Journal of Computer & Robotics
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 33-38

61

A New Design of Photonic Crystal Filter and Power Splitter Based on Ring Resonators

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 6، پاییز 2013، صفحه 5-8

62

A New Fuzzy Method for Assessing Six Sigma Measures

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 13، پاییز 2013، صفحه 39-47

63

A New Intrusion Detection System to deal with Black Hole Attacks in Mobile Ad Hoc Networks

Journal of Computer & Robotics
دوره 6، شماره 2، بهار 2013، صفحه 7-14

64

A new low cycle fatigue lifetime prediction model for magnesium alloy based on modified plastic strain energy approach

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 63-76

65

A New Mathematical Model for Permeability of Composites

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 371-379

66

A New Method for Biomodelling and Rapid Prototyping of Human's Hard Tissues as Substituting Prostheses

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

67

A new non-parametric approach for suppliers selection

Theory of Approximation and Applications
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 41-55

68

A New Real-Time Pricing Scheme Considering Smart Building Energy Management System

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 1، بهار 2013، صفحه 17-22

69

A New Robust Control Design Based on Feedback Compensator for Sssc

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 7، زمستان 2013، صفحه 54-65

70

A New Uni-attribute Control Chart to Monitor the Number of Nonconformities

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 12، بهار 2013، صفحه 79-83

71

An Experimental/Numerical study on the effect of forming parameters in sheet hydrodynamic deep drawing

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

72

An Experimental Study of Energy Charging and Discharging in a PCM Thermal Storage

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

73

An Inexact-Fuzzy-Stochastic Optimization Model for a Closed Loop Supply Chain Network Design Problem

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 12، بهار 2013، صفحه 7-16

74

An Investigation into Credit Receipt and Enterprise Performance among Small Scale Agro Based Enterprises in the Niger Delta Region of Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 245-258

75

An Investigation into the Relationship Among Self-Efficacy, Self-Esteem, Test Anxiety and Final Achievement of English Literature Students

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 121-138

76

An Investigation on the Relationship between Body Management and the Youth Social Identity (Case Study in Sari Boys and Girls)

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 9، تابستان 2013، صفحه 9-22

77

An Optimum Regression Model to Estimate Economic Values for Milk Yield, Milk Yield Persistency and Calving Interval in Dairy Cattle

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 343-350

78

A note on positive de niteness and stability of interval matrices

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 151-158

79

A note on unique solvability of the absolute value equation

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 02، تابستان 2013، صفحه 77-81

80

A Novel Comprehensive Taxonomy of Intelligent-Based Routing Protocols in Wireless Sensor Networks

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 103-109

81

A Novel Method for the Synthesis of CaO Nanoparticle for the Decomposition of Sulfurous Pollutant

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 39-49

82

A Novel Method for VANET Improvement using Cloud Computing

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 1، بهار 2013، صفحه 39-44

83

A Novel Model for Bus Stop Location Appropriate for Public Transit Network Design: The Case of Central Business Districts (CBD) of Tehran

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 133-141

84

A novel sensor based on a heterocyclic ionophore for cerium (III) analysis in real samples

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 18-28

85

A Novel Study of Penetration ‎into Concrete Targets by Ogive ‎Nose Projectiles

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

86

ANP Application in Evaluating Ecological Capability of Range Management (Case Study: Badreh Region, Ilam Province)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 95-107

87

Antagonistic activity of Streptomyces gresiofuscus PTCC1628 against isolated Gram negative bacteria from Urinary Tract Infections

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 289-294

88

Antibacterial activity of the sea cucumber Holothuria leucospilota

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 225-230

89

Antioxidant responses of Golden delicious apple under cold storage conditions. Nader Chaparzadeh* and Bahram Yavari

Plant Physiology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 907-915

90

A Numerical Evaluation of Seismic Response of Shallow Soil Deposits

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 9-17

91

A numerical solution of Nagumo telegraph equation by Adomian decomposition method

Theory of Approximation and Applications
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 109-120

92

A Power Aware Cache and Register File Design Space Exploration

Journal of Computer & Robotics
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 39-46

93

APPLICATION NEURAL NETWORK TO SOLVE ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 3 (SUMMER)، بهار 2013، صفحه 245-252

94

Application of 3D-QSAR on a Series of Potent P38-MAP Kinase Inhibitors

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 64-74

95

Application of Differential Kinetic Method Using ANN with a New Synthetic Reagent for Simultaneous Spectrophotometric Determination of Mercury and Palladium

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 75-87

96

APPLICATION OF FUZZY EXPANSION METHODS FOR SOLVING FUZZY FREDHOLM- VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS OF THE FIRST KIND

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 1 (WINTER)، بهار 2013، صفحه 59-70

97

Application of Grey Relational Analysis for Optimizing Weld pool geometry parameters of Pulsed Current Micro Plasma Arc Welded AISI 304L stainless steel sheets

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

98

APPLICATION OF HPM AND HAM TO THE FIRST FORM OF BLASIUS EQUATION

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 1 (WINTER)، بهار 2013، صفحه 51-57

99

Application of Non-Linear Functions at Distribution of Output SINR Gaussian Interference Channels

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 7، زمستان 2013، صفحه 16-23

100

Appraisal of Hematological Indices and Humoral Immunity in Commercial Laying Hens Fed Rations Consisting Cottonseed Meal and Sodium Bentonite

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 803-809

101

APPROXIMATE ALGORITHM FOR THE MULTI-DIMENSIONAL KNAPSACK PROBLEM BY USING MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 4 (FALL)، بهار 2013، صفحه 317-320

102

Approximate model and clonal selection algorithm based optimization of heating channels for variotherm injection mold

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

103

Approximate solution of fourth order differential equation in Neumann problem

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 04، زمستان 2013، صفحه 243-254

104

A Practical Approach to Analysis of Hydromechanical Deep Drawing of Superalloy Sheet Metals by Using Finite Element Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

105

A Relationship between Religious Attitudes and Social Competence in Parent-Child Emotional Metacognition

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 11، پاییز 2013، صفحه 95-110

106

A Review of Phytochemistry and Properties of Jujube (Ziziphus vulgaris L.)

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 289-297

107

A Review of Toxicity of Some Conventional Nanomaterials

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 2، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 51-56

108

A Robust Methodology for Prediction of DT Wireline Log

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 33-40

109

A Semi-analytical Approach to Elastic-plastic Stress Analysis of FGM Pressure Vessels

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 63-73

110

A Socio-Cultural Marketing Approach to Managing TV Advertisements

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 09، تابستان 2013، صفحه 5-18

111

A Sociological Study on the Effective Factors involving in the Attitudes of Male Students and Vandalism at High Schools in Khoramabad

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 10، تابستان 2013، صفحه 117-136

112

A Sociological Study on the Social Participation among the Youth aged 18-29 in Bam after the Earthquake and Involving the Effective Factors

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 11، پاییز 2013، صفحه 111-132

113

Assessing the Process of Extension Program Development in Iranian Agricultural Extension System

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-7

114

Assessment of Awareness and Adaptation to Climate Change among Rainfed Farmers in Um Alqora Locality, Gezira State, Sudan

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 133-138

115

Assessment of Climatic Drought and Its Economic Effects (Case Study: South Khorasan Province)

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 62-70

116

Assessment of DSACC and QPART Algorithms in Ad Hoc Networks

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 1، شماره 4، بهار 2013، صفحه 23-28

117

Assessment of Heavy Metal Contamination in Soils around of Khash Cement Plant, SE Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 111-118

118

Assessment of Range Health Changes in Zagros Semi-Arid Rangelands, Iran (Case Study: Chalghafa- Semirom-Isfahan)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 31-43

119

Assessment of Tunnel Excavation on Surface Settlement

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 3، بهار 2013، صفحه 1-5

120

Assessment of Use of Selected Information Communication Technologies (ICTs) for Extension Service Delivery: Implication for Agricultural Development in Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 131-139

121

Association between DGAT1 Genotype and Breeding Value of Milk Production Traits in Iranian Holstein Bulls

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 811-815

122

Association of Somatic Cell Score with Production Traits in Iranian Holstein Cows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 491-495

123

A study of nanosilver dermal toxicity in mice balb/c

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 2، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 33-37

124

A Study of the Effect of Family Structure (Satisfactoriness) on Social Participation of Students (A Case Study of Payame Noor University, Hamedan Branch)

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 9، تابستان 2013، صفحه 63-74

125

A Study of the Water Leakage in the Irrigation Channels of Kazeroun Plain through ponding Method and Compare with Empirical Formulas

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 7، تابستان 2013، صفحه 19-31

126

A Study of the Wave Propagation Velocity in Granular Soils Using Discrete Element Method (DEM)

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 3، بهار 2013، صفحه 31-35

127

A Study on Peel Volatile Constituents and Juice Quality Parameters of Four Tangerine (Citrus reticulata) Cultivars from Ramsar, Iran

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 25-38

128

A Study on the Attitude of Embezzlement and Religiosity among the Students of Shahid Bahonar University in Kerman

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 10، تابستان 2013، صفحه 137-160

129

A Study on the Effective Social Factors Involving in Fashion among the Youth (A Case Study in Minab Schools)

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 11، پاییز 2013، صفحه 49-64

130

A Study on the Effect of Life Satisfaction on the Social Delight

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 10، تابستان 2013، صفحه 87-102

131

A Study on the Effect of Social and Psychological Factors on the Sense of Social Security(A Case Study of Youth 20 to 30 Years Old in Charmahal Va Bakhtiari)

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 10، تابستان 2013، صفحه 103-116

132

A study on the frequency of vaginal species of Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis and Neisseria gonorrhoeae among pregnant women by PCR technique

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 231-236

133

A Study on the Origins of Identification among the High-School Female Students in Khalkhal

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 11، پاییز 2013، صفحه 81-94

134

A Study on the Relationship between Religion and Violence towards Children and Parents

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 11، پاییز 2013، صفحه 133-160

135

A Study on the Relationship between Social Trust and Social Security in Kashan

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 10، تابستان 2013، صفحه 9-26

136

A Study on the Role of Self-Esteem and Self-Effectiveness for the Relation between Islamic Life Style and Social Adaptation among the Youth in Mashhad

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 9، تابستان 2013، صفحه 115-132

137

A Study on the Structure of Social Networks Bonds(A Comparative Study in Babol)

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 8، بهار 2013، صفحه 145-164

138

A Stylistic and Proficiency-based Approach to EFL Learners’ Performance Inconsistency

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 36-64

139

Autonomous Learning and Teaching in Foreign Language Education

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 105-120

140

Axial Crushing Analysis of Sandwich Thin-walled Tubes using Experimental and Finite Element Simulation

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 31-44

141

Axi-Symmetric Deformation Due to Various Sources in Saturated Porous Media with Incompressible Fluid

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 74-91

142

Bending analysis of composite sandwich plates using generalized differential quadrature method based on FSDT

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 47-62

143

Bidentate Isatin Schiff Base Ligands Oxovanadium (IV) Complexes

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 42-52

144

Biochemical and Mineral Profile of South Eastern Algerian Desert Goats (Capra hircus)

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 527-531

145

Biochemical and Physiological Changes during Thermal Stress in Bovines: A Review

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 423-430

146

Biochemical study of some populations of Gundelia tournefortii L. in West Azarbaijan . Arezoo Fathalivand, Siavash Hosseini Sarghein, Rashid Jamei

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 683-686

147

Broiler Performance in Response to Phytate and Supplemented Phytase

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-12

148

B-SPLINE COLLOCATION APPROACH FOR SOLUTION OF KLEIN-GORDON EQUATION

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 1 (WINTER)، بهار 2013، صفحه 25-33

149

Buckling of Stiffened Thin Walled Cylindrical Shells due to Global Shear

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 19-23

150

CERTAIN SUFFICIENT CONDITIONS FOR CLOSE-TO-CONVEXITY OF ANALYTIC FUNCTIONS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 2 (SPRING)، بهار 2013، صفحه 95-98

151

Challenges facing UNCTAD in the International Trade Trends: Before and After the Cold War

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 6، تابستان 2013، صفحه 69-86

152

Challenges to Soil Erosion Control Measures among Farmers in Anambra State, Nigeria: Implications for Extension Policy

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 219-227

153

Characteristics of S-jump on Roughened Bed Stilling Basin

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 25-34

154

Chemical Composition of the Essential Oil Salvia Officinal from Shiraz Greenhouse

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 16-17

155

Chemical Composition, Ruminal Dry Matter, Crude Protein andCell Wall Degradation Kinetics of Pasture Forages Dominant in the West Provinces of Iran

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 237-241

156

China’s Energy Strategy on the Middle East

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 5، بهار 2013، صفحه 53-63

157

Cognitive Style, Awareness, and Learners’ Intake and Production of Grammatical Structures

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 1-15

158

Combining Application of Factor Analysis and SWOT to Survey Marketing and Advertisement: A Case Study of Pistachio in Kerman Province

Journal of Nuts
دوره 04، 03,04، زمستان 2013، صفحه 33-46

159

Communication Strategies Revisited: Looking beyond Interactional and Psycholinguistic Perspectives

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 60-81

160

Commuting $\pi$-regular rings

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 02، تابستان 2013، صفحه 67-70

161

Comparative Analysis of Stochastic Frontier Partially non-parametric and Stochastic Frontier Parametric Methods Case Study: Measuring Cost Efficiency in Wheat Production in Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 123-130

162

Comparative Effect of Different Milking Methods and Udder Hygiene on Somatic Cell Count and Milk Quality in Dairy Cows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 339-342

163

Comparative effects of abscisic acid and two Sulfonamide compounds on tomato under drought conditions . Leila Zeinali Yadegari*, Reza Heidari, Jalil Khara

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 757-763

164

Comparative Study of Probiotic, Acidifier, Antibiotic Growth Promoters and Prebiotic on Activity of HumoralImmune and Performance Parameters of Broiler Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 295-299

165

Comparative Study the Organizational Structure in Iran’s Ministries’ Public Relations

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 08، بهار 2013، صفحه 5-18

166

Comparing cytogenetic effects of extremely low frequency electromagnetic fields in Brassica napus L and Zea mays L

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 185-192

167

Comparing Discriminant Analysis, Ecological Niche Factor Analysis and Logistic Regression Methods for Geographic Distribution Modelling of Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 45-57

168

Comparing Estimations of Return to Scale in Mechanized and Semi-Mechanized Broiler Chick Farms Located in Gorgan City

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 409-415

169

Comparison of Binomial and Power Equations in Radial Non-Darcy Flows in Coarse Porous Media

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 65-75

170

Comparison of Cooperatives’ Members and Experts’ Views on Public Participation in Forestry and Rangeland By-Products (Case Study: Cooperative Companies, Lorestan Province, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 286-294

171

Comparison of Different Lactation Curve Models to Describe Lactation Curve in Moroccan Holstein-Friesian Dairy Cows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 817-822

172

Comparison of Experts and Rangers’ Opinions on Prioritizing Barriers in Participation of Rangers in Range Plans (Case Study: Tehran Province- Lar Moor)

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 655-667

173

Comparison of performances of air standard Atkinson, Diesel and Otto cycles with constant specific heats

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

174

Comprehension of factual, nonfactual, and counterfactual conditionals by Iranian EFL learners

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 27-48

175

Computation of the q-th roots of circulant matrices

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 01، بهار 2013، صفحه 59-65

176

Computing Atomic Density Changes of Material Composition in Operation of the Nuclear Reactor Core

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 57-66

177

Concepts of Negotiated Syllabus and Assessments in EFL Setting

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 103-115

178

Concrete Debris Recycling, Environmental and Economic Effects

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 31-35

179

Congestion Management in Power Systems Via Intelligent Method

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 1، بهار 2013، صفحه 23-31

180

Contours Extraction Using Line Detection and Zernike Moment

Journal of Computer & Robotics
دوره 6، شماره 2، بهار 2013، صفحه 41-50

181

Convergence Theorems for -Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 101-114

182

Coordination Approach to Find Best Defense Decision with Multiple Possibilities among Robocup Soccer Simulation Team

Journal of Computer & Robotics
دوره 6، شماره 2، بهار 2013، صفحه 1-6

183

Cortisol and Postpartum Luteal Function in Cattle

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 165-470

184

Coverage Quality in Visual Sensor Networks

Journal of Computer & Robotics
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 19-31

185

Creativity and Innovation as a New Approach in Human Capital

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 23-31

186

Critique: the Relation between Religion and Sociology

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 10، تابستان 2013، صفحه 61-86

187

Cultural and social capital and regional tourism

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 2، شماره 3، بهار 2013، صفحه 7-15

188

Curricula Importance in Enhancing the Capabilities of Agriculture Extension Agents at the Field

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 67-74

189

Cytotoxicity assessment of nanoliposomal Paclitaxel and nanoliposomal Hydroxyurea in MCF-7 cells

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 2، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 15-17

190

Decreasing Starting Current for Separate Excited DC Motor using ANFIS Controller

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 91-94

191

Deep Desulfurization of Fuel Diesels Using Alkyl Sulfate and Nitrate Containing Imidazolium as Ionic Liquids

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 75-85

192

Degradation Characteristics of Infrared Processed Barley Grain and Its Feeding Effects on Ruminal pH of Sheep

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 451-457

193

Demarcation of Groundwater Prospective Zones in Humid Tropical River Basin: A Geospatial Approach

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 13-20

194

Derivations in semiprime rings and Banach algebras

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 03، پاییز 2013، صفحه 129-135

195

Desertification Evaluation Using IMDPA Model (Case Study: Taraz Nahid, Saveh, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 83-94

196

Design and Analysis of a New Dental Implant using Finite Element Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

197

Design and Dynamic Modeling of Planar Parallel Micro-Positioning Platform Mechanism with Flexible Links Based on Euler Bernoulli Beam Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 174-192

198

Design and Manufacturing the Torque Gauge of ICaSbot and Implementing its Data Transfer Protocol

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

199

Design and Simulation 4-Channel Demultiplexer Based on Photonic Crystals Ring Resonators

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 5، تابستان 2013، صفحه 22-25

200

Design and Synthesis of New Biarylhydrazides Possessing an Azido Pharmacophore as Selective COX-2 Inhibitors

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 267-272

201

Designing a Coreless High-Speed Axial-Flux PM Generator for Microturbines

Journal of Computer & Robotics
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 63-67

202

Design of A Self-Tuning Adaptive Power System Stabilizer

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 5، تابستان 2013، صفحه 11-21

203

Design of Cellular Manufacturing using Mathematical Programming: a comparative study with simulation modelling

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

204

Design of Maximum Power Point Tracking in Solar Array Systems Using Fuzzy Controllers

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 237-244

205

Design Optimization for Total Volume Reduction of Permanent Magnet Synchronous Generators

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 143-149

206

Detection of Breast Cancer Progress Using Adaptive Nero Fuzzy Inference System and Data Mining Techniques

Journal of Computer & Robotics
دوره 6، شماره 2، بهار 2013، صفحه 23-28

207

Detection of Land Use Changes for Thirty Years Using Remote Sensing and GIS (Case Study: Ardestan Area)

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 23-33

208

Determinants of Entrepreneurial Orientation of Rural Women Small Business Owners: The Case of Gambella Region of Ethiopia

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 208-217

209

Determinants of Technical Efficiency of the Dairy Farmers in Ada’a District of Oromia State, Ethiopia

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 595-65

210

Determinants of the Utilization of Healthcare Services among Farmers in Oyo State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 106-113

211

Determination of Saturates, Aromatics, Resins and Asphaltenes (SARA) Fractions in Iran Crude oil Sample with Chromatography Methods: Study of the Geochemical Parameters

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 15-24

212

Determination of some heavy metals in popular medicinal plants of Tehran ’s market

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 153-158

213

Determination of Trimethoprim Based on Charge-Transfer Complexes Formation

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 25-33

214

Determining the Most Suitable Vegetation Index for Seperating Ecotone Boundaries in Arid Rangelands Using Satellite Data

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 677-685

215

Determining the Optimal Size and Operation Sensitivity Analysis of a CCHP System Implemented in a Residential unit in Tehran

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

216

Developing a 3D Multi-Body Model of the Scoliotic Spine with Lateral Bending Motion for Comparison of Ribcage Flexibility

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

217

Development a HPLC method for simultaneous determination of Azinphose methyl, Diazinon, Phosalone and Chlorpyrifos residues in fruit

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 279-287

218

Development of a Mild Hydrothermal Method toward Preparation of ZnS Spherical Nanoparticles

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 63-70

219

Development of State-and-Transition Models (STM): Integrating Ecosystem Function, Structure and Energy to STM

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 707-718

220

Discharge Estimation by using Tsallis Entropy Concept

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 43-55

221

DISCRETE-TIME GI/D-MSP/1/K QUEUE WITH N THRESHOLD POLICY

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 2 (SPRING)، بهار 2013، صفحه 83-94

222

Discrimination and preliminary selection of self-compatible progenies among controlled crosses in almond using Sf specific primer

Journal of Nuts
دوره 04، 01,02، پاییز 2013، صفحه 47-54

223

Distributed Black-Box Software Testing Using Negative Selection

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 151-157

224

Diversity of Plants and Animals in Mountain Ecosystems in Tajikistan

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 43-61

225

Does teaching critical thinking affect students’ L2 attitudes?

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 17-26

226

Do teacher-parent relationships have any impact on EFL language proficiency

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 31-40

227

Double Cracks Identification in Functionally Graded Beams Using Artificial Neural Network

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 14-21

228

DRAMA TRANSLATION from PAGE to STAGE

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 93-99

229

DRB1 Gene Patterns of Two Iranian Sheep Breeds

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 561-565

230

Drilling of Engineering Ceramics using Combination of Ultrasonic Vibrations and Diamond Slurry

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

231

Drought Risk Vulnerability Parameters among Wheat Farmers in Mashhad County, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 227-236

232

Dry Matter and Crude Protein Degradability ofMopane Worm (Imbrasia belina) in Rumen of Steers

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 39-43

233

Dynamic Load Carrying Capacity of Flexible Manipulators Using Finite Element Method and Pontryagin’s Minimum Principle

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 12، بهار 2013، صفحه 17-24

234

Dynamics of a Running Below-Knee Prosthesis Compared to Those of a Normal Subject

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 152-160

235

Earth Pressure behind an Integral Bridge Abutment and Comparison with that behind a Conventional Bridge Abutment under Traffic Loads

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 3، بهار 2013، صفحه 17-29

236

Ecological and Phenological Study on Ferulago angulata in the Hezar Mountains and Bondar Henza, Kerman, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 277-285

237

Economic Opportunity Survey of Small Dairy Farms in the Southwest Part of Iran

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 119-124

238

Economics of Fertility Management of Small Holding Dairy Farms in Bangladesh

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 509-512

239

Editorial Board

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 5، شماره 2، پاییز 2013

240

Editorial Board

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 5، شماره 1، پاییز 2013

241

Effective Communication of Praying in Mental Health from Islam Perspective

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 09، تابستان 2013، صفحه 57-71

242

Effective Factors Involving in Modernism among the Youth in Shoshtar

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 8، بهار 2013، صفحه 99-120

243

Effectiveness of Technology Dissemination and Adoption among Farmers in Cross-River State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 192-198

244

Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on plant growth and essential oil content and composition of Ocimum basilicum L. Mayam Zolfaghari1*, Vahideh Nazeri1, Fatemeh Sefidkon2 and Farhad Rejali3

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 643-650

245

Effect of Citrus Seed Extracts on Oxidative Stabilityof Raw and Cooked Chicken Meat

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 195-199

246

Effect of Compressive Residual Stress on the Corner Crack Growth

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 324-335

247

Effect of Dietary Melatonin and L-Tryptophan on Growth Performance and Immune Responses ofBroiler Chicken under Experimental Aflatoxicosis

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 139-144

248

Effect of Dietary Organic Zinc and Prebiotic on Productive Performance and Immune Response of Growing Quails

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 761-767

249

Effect of Different Levels of Chromium Methionine Supplementation on Growth Performance, Meat Oxidative Stability and Ruminal Metabolites of Male Goat Kids

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 273-278

250

Effect of Different Levels of Fennel Extract and Vitamin D3 on Performance, Hatchability and Immunity in Post Molted Broiler Breeders

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 733-745

251

Effect of Feed Additives on Intestinal Histomorphology of Broilers Fed Wheat-Based Diet

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 725-731

252

Effect of Feeding Canola or Sunflower Seeds on Conjugated Linoleic Acid Enrichment in Cow’s Milk Fat

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 439-450

253

Effect of Garlic Powder (Allium sativum) and Black Seed (Nigella sativa) on Broiler Growth Performance and Intestinal Morphology

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 185-188

254

Effect of in ovo Injection of Royal Jelly on Post-Hatch Growth Performance and Immune Response in Broiler Chickens Challenged with Newcastle Disease Virus

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 201-206

255

Effect of Kaolin Application on Water Stress in Pistachio cv. „Ohadi‟

Journal of Nuts
دوره 04، 03,04، زمستان 2013، صفحه 9-14

256

Effect of Magnetic Field and a Mode-I Crack 3D-Problem in Micropolar Thermoelastic Cubic Medium Possessing Under Three Theories

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 253-269

257

Effect of nitroxin biofertilizer on morphological and physiological traits of Amaranthus retroflexus. Ali Reza Rahi*

Plant Physiology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 899-905

258

Effect of Polyherbal Formulations on Blood Haematological Constituents and Immunity in Non-DescriptGoats

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 327-331

259

Effect of Post-Mating GnRH Treatment onSerum Progesterone Profile and Conception Rate in Buffaloes

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 83-90

260

Effect of Processing of Sorghum Stover Based Diets on Performance, Values of Haematological and Biochemical Parameters and Immune Response in Growing Nellore Lamb

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 679-685

261

Effect of Reclaimed rubber Modification on the Rheological Properties and Rutting Resistance of Asphalt Binders

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-6

262

Effect of Replacing Bone Ash with Eggshell Meal on Nutrient Digestibility and Blood Parameters of Broiler Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 125-129

263

Effect of Rumex Sc on Ruminal Fermentation, Blood Metabolites and Performance of Lactating Dairy Cow

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 459-464

264

Effect of rural tourism on rural sustainable development in Pakdasht County via eigenvector techniques and SWOT model

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 2، شماره 3، بهار 2013، صفحه 29-38

265

Effect of salinity stress on Vicia faba productivity with respect to ascorbic acid treatment. Awatif Ali Mohsen, Mohsen Kamal Hassan Ebrahim and Wael Fathy Saad Ghoraba*

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 725-736

266

Effect of Socio-Economic Characteristics on Food Security of Small Scale Farmers in Rawalpindi

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 87-91

267

Effect of Tannin Extract from Pistachio by Product on in vitro Gas Production

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 667-671

268

Effect of thiourea on proteins, catalase, guaiacol-peroxidase and protease activities in wheat leaves under H2O2 induced oxidative stress . Ajmad Hameed1*, Liala Jafri2 and Muneer A. Sheikh2

Plant Physiology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 857-864

269

Effect of Thymol + Carvacrol by Next Enhance 150® on Intestinal Development of Broiler Chickens Fed CMC Containing Diet

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 567-576

270

Effect of Two Political Actions of Occupancy of the USA Embassy and Iraq-Iran War on Political Speeches of the Ayatollah Khomeini

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 10، پاییز 2013، صفحه 39-59

271

Effect of Wind Turbine, Solar Cells and Storages in Short Term Operation of Coupled Electricity and Gas Infrastructures in Different Climates

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 159-165

272

Effect of Women Led Self Help Group on Micro-Financing of Farms in Isuikwuato Local Government Area of Abia State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 229-234

273

Effects of Almond Genotype and Growing Location on Oil Percentage and Fatty Acid Composition of its Seeds

Journal of Nuts
دوره 04، 01,02، پاییز 2013، صفحه 5-12

274

Effects of Aluminum chloride (AlCl3) on spatial memory: association with oxidative stress

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 2، بهار 2013، صفحه 93-100

275

Effects of ascorbate foliar application on morphological traits, relative water content and extract yield of Purslane (Portulaca oleracea L.) under salinity stress. Elham NiKi Esfahlan1, Alireza Pazoki2*, Halimeh Rezaei3, Davood Eradatmande Asli 4 and Mojtaba Usefirad5

Plant Physiology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 889-898

276

Effects of Benzimidazole derivatives on digestive system and cardiovascular system

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 299-307

277

Effects of Bioassay and Age on Amino Acid Digestibility and Metabolizable Energy of Soybean, Sunflower and Canola Meals

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 249-261

278

Effects of Different Levels of Dried Lemon (Citrus aurantifulia) Pulpon Performance, Carcass Traits, Blood Biochemical and Immunity Parameters of Broilers

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 145-151

279

Effects of Electron-Beam Irradiation of the Diet on Microbial Population, Intestinal Morphology, Ileal Digestibility and Performance of Broilers

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 747-754

280

Effects of Input and Output-oriented Tasks with Different Involvement Loads on the Receptive Vocabulary Knowledge of Iranian EFL Learners  

Research in English language pedagogy
دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 24-38

281

Effects of Nano Zinc Oxide on the Hind Limb Bud of NMRI mouse embryos

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 2، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 45-50

282

Effects of nitrogen fertilizer and plant growth regulator on stalk yield and bioethanol in sweet sorghum . Maryam Usofzadeh1 *, Mashalla Daneshvar1, Abbas Almodares2 and Hamid Reza Eisvand1

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 711-716

283

Effects of Non-linear Suspension on Hunting and Critical Velocity of Railway Wheelset

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

284

Effects of planting date and salicylic acid on physiological traits of forage maize hybrids . Mehrnaz Zarei 1*, Jafar Masood Sinaki 2, Ali Rahbari 1, Hossin Abaspour2

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 687-693

285

Effects of Rumen Undegradable Protein on Productive Performance and N Balance of Holstein Cows in Early Post-Partum Period

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 657-665

286

Effects of Salinity and Drought Stresses on Seed Germination and Seedling Growth of Desert Wheatgrass Agropyron desertorum

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 14-22

287

Effects of salinity and drought stress on germination and seedling growth of Avena fatua L. and Phalaris minor L. Arezo Dinari 1*, Fariba Meighani 2 and Mozhgan Farzami Sepehr 1

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 665-671

288

Effects of Salinity on Seedling Growth and Physiological Traits of Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides Stapf)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 191-199

289

Effects of Selection on Genetic Parameters of Secale montanum Based on Seed Storage Protein Marker

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 231-244

290

Effects of Shrub Canopy on the Microclimate and Soil Properties of Steppe Rangeland

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 213-222

291

Effects of the Time of the Switch from an Unsaturated (Sunflower Oil) to a Saturated (Tallow) Dietary Fat Source on Performance and Carcass Fatty Acid Profile of Broiler Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 605-610

292

Effects of tool material on the machinability of titanium (Grade-5) alloy by using RSM

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

293

Effects of Tourism on Rural Development in Iran (Case Study: Myshkhas Rural in Ilam)

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 121-125

294

Effects of Two Kinds of Bentonite on Performance, Blood Biochemical Parameters, CarcassCharacteristics and Tibia Ash of Broiler Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 577-581

295

Effects of Upward Seepage on Depth of Scour Hole Downstream of Free Falling Jets Under Constant Tail Water Depth

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 31-39

296

Effects of Using a Multi-Strain Probiotic on Performance, Immune Responses and Cecal Microflora Composition in Broiler Chickens Reared Under Cyclic Heat Stress Condition

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 703-708

297

Effects of UV B and UV C radiation on viability, growth, and major natural compounds of Malve neglecta L. cells . Faezeh Ghanati*, Faezeh Khatami, and Ebrahim Bemani

Plant Physiology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 881-887

298

Effects of Varying Levels of Oxidized Fat and Copper Sulfate on Broiler Performance, Carcass Traits, Blood Metabolites and Immune Cells

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 189-194

299

Efficacy of Ascorbic Acid and Butylated Hydroxylanisole in Amelioration of Aflatoxicosis in Broiler Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 595-603

300

Efficacy of CIDR or FGA Sponges with hCG Treatments on the Conception Rate and Prolificacyin Lori Ewes Out of the Breeding Season

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 521-525

301

Efficient Parameters Selection for CNTFET Modelling Using Artificial Neural Networks

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 217-222

302

Egypt and Democracy Prospects against Facts after Mubarak

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 6، تابستان 2013، صفحه 87-99

303

Ekiti State Social Security Scheme (ESSSS) and its Effect on Food Security in Ekiti State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 44-52

304

Electerocoagulation of Blue and Mixed Azo Dyes and Application in Treating Simulated Textile Effluent

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 78-99

305

Electrical Conductivity Property Study of Polyaniline–Cobalt Nanocomposite

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 47-55

306

Electrolytes Supplementation through Drinking Water to Revive Broiler Production during Tropical Summer Stresses Management

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 333-338

307

Electronical and Mechanical System Modeling of Robot Dynamics Using a Mass/Pulley Model

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 7، زمستان 2013، صفحه 34-43

308

Emotional Intelligence and EFL Students’ Translation Ability

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 82-99

309

ENERGY AWARE DISTRIBUTED PARTITIONING DETECTION AND CONNECTIVITY RESTORATION ALGORITHM IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 1 (WINTER)، بهار 2013، صفحه 71-82

310

Entrepreneurial Personality Traits of Agricultural Students

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 7-12

311

Entrepreneurial Properties and Tendency of Agricultural Advisory Personnel

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 101-109

312

Environmental and Genetic Factors Affecting Early Growth Traits in Three Yemeni Indigenous Sheep Breeds

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 105-112

313

Environmental behavior among coastal tourism

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 2، شماره 3، بهار 2013، صفحه 63-72

314

Environmental Security: Regional Cooperation, Development and Armed Conflict in the Persian Gulf

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 5، بهار 2013، صفحه 7-20

315

Equilibrium and Kinetics Study of Reactive Blue 19 Dye from Aqueous Solution by a Rapid Adsorption Approach to Degradation

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 79-86

316

Estimating Plant Biomass by Using Non-Destructive Parameters in Arid Regions (Case Study: Inche-Broun Winter Rangelands, Golestan, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 295-301

317

Estimation of Genetic and Phenotypic Parametersof Some Reproductive Traits of Black Bengal Does

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 829-837

318

Estimation of Nutritive Values of Some Range Species as Indicators for Rangelands Management

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 669-676

319

Estimation of the Methane Emission Factor for Buffalo Cattle and Bulls

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 223-227

320

Estimation of Vegetation and Land Use Changes Using Remote Sensing Techniques and Geographical Information System (Case Study: Roodab Plain, Sabzevar City)

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 1-13

321

Estimation of Water Retention Curve for Unsaturated Fine Soils

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 29-32

322

Evaluating the Effectiveness of Deductive and Inductive Form-Focused In-struction on Iranian EFL Learners' Implicit and Explicit Knowledge of Non-Generic Definite Article

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 65-80

323

Evaluating the Present Situation and Suggesting Appropriate Strategies forImproving the Efficiency of Pistachio Distribution Channels of Kerman Province Using SWOT Model

Journal of Nuts
دوره 04، 03,04، زمستان 2013، صفحه 15-23

324

Evaluating the Reproductive and Egg Production Traits of Local Chickens and Their F1 Crosses with RhodeIsland Red and Fayoumi Breeds under Farmers’ Management Conditions

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 379-385

325

Evaluating the solution for second kind nonlinear Volterra Fredholm integral equations using hybrid method

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 135-149

326

Evaluation of a new set of Real-Time PCR for Brucella detection within human and animal samples

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 2، بهار 2013، صفحه 11-15

327

Evaluation of biofilm-forming capabilities of urinary Escherichia coli isolates in microtiter plate using two different culture media

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 244-247

328

Evaluation of Canistel (Pouteria campechiana) Fruit Meal as a Feed Ingredient for Poultry

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 177-183

329

Evaluation of DNA damage and lipoperoxidation content in red earthworm, Lumbricus rubellus exposed to zinc oxide nanoparticles

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 2، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 27-31

330

Evaluation of Drainmod model in Irrigation and Drainage Network of ABADAN Date palms

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 8، زمستان 2013، صفحه 55-68

331

EVALUATION OF FATIGUE LIFE OF FRICTION STIR WELDED 7075-T651 ALUMINUM ALLOY JOINTS

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

332

Evaluation of neuro fuzzy systems performance for runoff forecast (Case study: Allah-Jokanak basin)

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 8، زمستان 2013، صفحه 7-19

333

Evaluation of oxidative stress biomarkers and acetylcholinesterase activity in Gammarus pseudosyriacus exposed to nanosilver

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 2، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 39-44

334

Evaluation of pH/buffering conditions effect on the optimization of Recombinant Human Erythropoietin expression in the methylotrophic yeast, Pichia pastoris

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 2، بهار 2013، صفحه 101-109

335

Evaluation of phytochemical and antioxidant activities from different parts of Nasturtium officinale R. Br. in Mazandaran . Masoumeh Mazandarani1 *, Azar Momeji1, Parastoo Zarghami Moghaddam2

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 659-664

336

Evaluation of salicylic acid foliar application and drought stress on the physiological traits of sesame (Sesamum indicum) cultivars . Ebrahim Bagheri1*, Jafar Masood Sinaki1, Mahdi Baradaran Firoozabadi2 and Mohammad Abedini Esfhlani3

Plant Physiology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 809-816

337

Evaluation of Seeds and Pods Variation of 5 Annual Medic Medicago Spp.

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 71-82

338

Evaluation of the Behavior of Native Iranian Pistachio Species as Rootstocks

Journal of Nuts
دوره 04، 01,02، پاییز 2013، صفحه 41-46

339

Evaluation of Tourism Industry Development Strategies Factors in Guilan Province

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 33-42

340

Evaluation of Training Programs and Television Series of Channel 5 in the Citizenship Skills

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 09، تابستان 2013، صفحه 19-28

341

Exact Vibration and Buckling Solution of Levy Type Initially Stressed Rectangular Thin Plates

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

342

Examine the Role of Nazarabad Boys High School Teachers' Non-verbal Communication on Students' Academic Achievement

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 10، پاییز 2013، صفحه 61-71

343

Expansion of Bessel and g-Bessel sequences to dual frames and dual g-frames

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 01، بهار 2013، صفحه 51-57

344

Experimental and Numerical Analysis of the Critical Buckling Load of Cracked Sheets

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 3، بهار 2014، صفحه 1-6

345

Experimental and Numerical Investigation of Thickness on the Shrinkage and out of Roundness in Cylindrical Parts in Injection Molding Process

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 45-57

346

Experimental Examination of Intact and CFRP Retrofitted RC Beams under Monotonic and High Cycle Fatigue Loadings

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

347

Experimental Investigation of the Aerodynamic of a Car Model

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

348

Exploring the Roles of Agricultural Extension in Promoting Food Security in Kwazulu-Natal Province, South Africa

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 147-158

349

Extractive Spectrophotometric Determination of Miconazole Nitrate in Pure and Pharmaceutical Preparation

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 246-252

350

Factors Affecting Entrepreneurial Motivation of Agricultural Students at Razi University

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 175-180

351

Factors Affecting on Development of Processing and Complementary Industries of Date Palm in Khouzestan Province

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 101-105

352

Failure and Stress Analysis of Glass Fiber Reinforced Laminated Composite Pinned Joints

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

353

Farsi Abstract

Plant Physiology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 925-937

354

Fast Food Consumption Pattern among Youth in Ogbomoso Metropolis of Oyo State, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 159-165

355

Feeding of Safflower (Carthamus tintorius) Cake in Small Ruminant Total Mixed Rations: Effects on Growth Traits and Meat Fatty Acid Composition

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 243-247

356

Fertility of Holstein Cattle in a Subtropical Climate of Egypt

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 45-51

357

Fighting Hunger Together: A Case of Women Farmers’ Participation in Women Groups in Mwala Division, Kenya

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 189-200

358

Finding Community Base on Web Graph Clustering

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 167-171

359

Finding the Potential of Groundwater Contamination in Baghmalek Pain in GIS Condition through DRASTIC Model

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 8، زمستان 2013، صفحه 21-31

360

Finite Element Method Application in Analyzing Magnetic Fields of High Current Bus Duct

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 5، تابستان 2013، صفحه 26-33

361

Finite element simulation of the clinching process of steel sheets and study on influence of anisotropy on the mechanical behavior of joint

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 37-46

362

(Fixed Point Type Theorem In S-Metric Spaces (II

Theory of Approximation and Applications
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 57-68

363

Fleece Traits and Important Physical Properties of Hair Fibers in Lori Goats

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 797-801

364

Flexibility Enhancement of Energy Delivery Systems through Smart Operation of Micro Energy Hub

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 1، بهار 2013، صفحه 46-52

365

Floristic Structure and Vegetation Composition of Boralan Mountainous Rangelands in North-Western Azerbaijan, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 697-706

366

Flow and Heat Transfer over two Bluff Bodies from Very Low to High Reynolds Numbers in the Laminar and Turbulent Flow Regimes

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

367

Flow-Induced Instability Smart Control of Elastically Coupled Double-Nanotube-Systems

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 22-34

368

Forecasting of Groundwater Table and Water Budget under Different Drought Scenarios using MODFLOW Model (Case Study: Garbaygan Plain, Fars Province, Iran)

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 41-54

369

Formation Control and Path Planning of Two Robots for Tracking a Moving Target

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 1، شماره 4، بهار 2013، صفحه 16-22

370

Formulation, release and stability study of Bupropion sustained release 150 mg using Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) 4000cps basis

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 165-174

371

Fractional purification and kinetic parameters (Km and Vmax) of polyphenol oxidase extracted from three segments of Solanum melongenas and Musa sapietum fruits . Paul Chidoka Chikezie1*, Adaeze Rose Akuwudike1, Chinwendu Maureen Chikezie1 and Chiedozie Onyejiaka Ibegbulem2

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 703-710

372

Free and Forced Vibration Analysis of Composite Laminated Conical Shells under Different Boundary Conditions Via Galerkin Method

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 23-36

373

Free Vibrations of Functionally Graded Circular Cylindrical Shells under Internal Pressure

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

374

Frequency Analysis of FG Sandwich Rectangular Plates with a Four-Parameter Power-Law Distribution

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 161-173

375

Frequency of Human papilloma virus among pregnant women by PCR technique

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 285-288

376

FUZZY K-NEAREST NEIGHBOR METHOD TO CLASSIFY DATA IN A CLOSED AREA

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 2 (SPRING)، بهار 2013، صفحه 109-114

377

GAME OF COORDINATION FOR BACTERIAL PATTERN FORMATION: A FINITE AUTOMATA MODELLING

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 4 (FALL)، بهار 2013، صفحه 299-316

378

Gender Analysis of Energy Use for Rice Production in North Central, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 185-191

379

Gender Differentials in Food Output and Food Security in Anambra State Southeast Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 53-59

380

Generalized notion of character amenability

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 04، زمستان 2013، صفحه 191-200

381

Generation Gap and its Effective Socio-cultural Factors Involved among the Students of Andimeshk I.A.U

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 11، پاییز 2013، صفحه 29-48

382

Genetic Analysis of Three Structural Proteins in Iranian Infectious Bronchitis Virus Isolate

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 617-623

383

Genetic Diversity and Phylogenetic Study of Xanthomonas arboricola pv. juglandis the Causal Agent of Walnut Bacterial Blight Disease

Journal of Nuts
دوره 04، 03,04، زمستان 2013، صفحه 57-62

384

Genetic Evaluation of Growth Traits of Black Bengal Goat

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 845-852

385

Genetic Trends for Milk Yield, Persistency of Milk Yield,Somatic Cell Count and Calving Interval in Holstein Dairy Cows of Iran

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 503-508

386

Genre Analysis of Oxford and Tabriz Applied Linguistics Research Article Abstracts: From Move Structure to Transitivity Analysis

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 41-59

387

Geochemical and Sedimentary Changes of the Mighan Playa in Arak, Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 25-32

388

Geochemical Evaluation of Drinking Water in Arak City, Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 54-65

389

Geochemical Investigation of Davarzan Surface Soils, West of Sabzevar, NE Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 43-53

390

Gesture and its impact of resolving lexical ambiguity

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 19-30

391

Gesture Recognition Using the Linear Combination of Membership Degrees of Observations

Journal of Computer & Robotics
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 47-53

392

G-Frames, g-orthonormal bases and g-Riesz bases

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 01، بهار 2013، صفحه 25-33

393

Gonadotropin-Releasing Response to Kisspeptin-10 and Its Modulation by Progesterone in Postpartum Cyclic Cows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 471-476

394

Grammatical Competence Development of Nursery School Children Acquiring Persian

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 142-158

395

Grammatical Competence Development of Nursery School Children Acquiring Persian

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 141-152

396

Grouping of bread wheat cultivars by seed storage proteins. Sonia Kahrizi1, Mohammad Sedghi2* and Omid Sofalian2

Plant Physiology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 835-840

397

Growth Performance and Biochemical Parametersof Broiler Chickens on Diets Consist of Chicory (Cichorium intybus) and Nettle (Urtica dioica) with or without Multi-Enzyme

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 131-137

398

Herbage and Seed Production of Two Species of Lathyrus L. under Rainfed Condition of Borujerd, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 155-164

399

How can Small Rural Businesses with Emphasis on Entrepreneurship be promoted?

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 61-65

400

How Does Primary Dairy Cooperative Perform? A Study of Physical and Financial Performance Variables in West Bengal State in India

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 397-407

401

Hwp1 gene Expression of Candida albicans and Study its role in adherence

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 320-324

402

Hybrid Fuzzy-PID Application in Boilers to Obtain Optimum Efficiency

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 1، بهار 2013، صفحه 11-16

403

CSN1S1 Gene: Allele Frequency, and the Relationship with Milk Production Traits in Three Indigenous Cattle Breeds and Holstein

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 497-502

404

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL STRATEGIES IN THE INSURANCE INDUSTRY (A CASE STUDY OF ASIA INSURANCE)

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 3 (SUMMER)، بهار 2013، صفحه 197-216

405

Identification of cutaneous granuloma caused by Mycobacterium marinum using PCR method

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 261-265

406

Identification of Invasive Species Using Remote Sensing and Vegetation Indices, (Case Study: Vazroud Rangelands, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 59-70

407

Identifying Factors affecting Optimal Management of Agricultural Water

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 27-35

408

Identifying Hydrothermal Alteration: Geochemical Particulars based on Lithogeochemical Data from the Kahang Cu Porphyry Deposit, Central Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 1-12

409

Identifying Rangeland Development and Restoration Operations Targets (Case Study: Hossein Abad Bazoft Basin, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 145-54

410

Ileal Digestibility of Amino Acids in Fish Meal-Based Diets for Broiler Starters Using Regression Technique

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 719-724

411

Image Stitching of the Computed Radiology images Using a Pixel-Based Approach

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 77-85

412

Impact of Kampe Irrigation Dam on Farming Household Dietary Diversity in Kogi state, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 93-100

413

Impact of L2 Film Instruction and English Idiom Etymology on Iranian EFL learners’ Idiom Learning

Research in English language pedagogy
دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 45-61

414

Impact of postharvest prohexadione calcium treatment on PAL activity in tomato fruit in response to chilling stress. Norali Ghiasi 1* and Farhang Razavi 2

Plant Physiology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 865-871

415

Impact of Raw Tallow Detarium microcarpum (Guill and Sperr) Seed Meal on Performance and Blood Parameters in Broilers

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 289-294

416

Implementation of ROCOPS Method for Anti-Islanding Protection of Wind Turbine

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 209-216

417

Implementing IWRM in Iran Recommendations Based on Global Experiences

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 17-22

418

Improvement of Left Ventricular Assist Device (LVAD) in Artificial Heart Using Particle Swarm Optimization

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 1، شماره 4، بهار 2013، صفحه 9-15

419

Improve Synthesis of Iron Oxide Nanorode with Hydrothermal Method

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 67-74

420

Improving the Ecological Sustainability by Applying the Appropriate Cultivars of Rice: Using AHP

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 13-18

421

IMPROVING THE SELECTION SYMMETRIC WEIGHTS AS A SECONDARY GOAL IN DEA CROSS-EFFICIENCY EVALUATION

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 2 (SPRING)، بهار 2013، صفحه 149-155

422

Inbreeding Effects on Average Daily Gains and Kleiber Ratios in Iranian Moghani Sheep

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 545-551

423

Incidence of Mutation for Silver Coat Color in Black Forest Horses

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 849-861

424

Influence of Elastic Support on the Energy Absorption in Front Crash Ductile Failure Criterion

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 3، بهار 2014، صفحه 25-35

425

Influence of planting date and sulfur coating in seed coating solution (SCS) on cotton (Gossypium hirsutum L.) seeds: physiological traits. Mohammadali Rezaei*, Fatemeh Bagherian

Plant Physiology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 917-923

426

Influence of Socioeconomic Characteristics on Purposes for which Mobile Phone was used by Small Scale Farmers in the Gezira State, Sudan

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 181-184

427

Influence of weld process parameters on material characterization of friction stir welded joints of aluminium alloy AA6061-T6

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

428

In Pursuit of Intercultural Communicative Competence in EFL Context: Exploring Iranian English Teachers’ Perceptions

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 65-83

429

Insights into the autistic disorder and potential therapeutic approaches

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 193-199

430

Internal Factors of Insecurity in the Persian Gulf

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 5، بهار 2013، صفحه 29-40

431

Interpolation of the tabular functions with fuzzy input and fuzzy output

Theory of Approximation and Applications
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 13-26

432

Introducing a Relationship for Estimation of the Sediment Transport Rate through Rockfill Structures

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 35-42

433

Intrusion Detection in Wireless Sensor Networks using Genetic Algorithm

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 173-180

434

Investigate Strategies to Create Brand in Tourism

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 2، شماره 3، بهار 2013، صفحه 97-110

435

Investigating critical growth stage of cotton subject to water deficit stress . Fiaz Ahmad*, Shabab Ud Din, Asia Perveen and Mohammad Naveed Afzal

Plant Physiology
دوره 4، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 873-880

436

Investigating Developmental Stages of Acquisition of Phonological Structures Among EFL Students of Eastern Mediterranean University: A Case Study

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 59-75

437

Investigating Different Memory Pathways L2 Learners use: A Practical Application to the Brain Compatible Learning

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 77-103

438

Investigating Market Integration and Price Transmission of Different Rice Qualities in Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 219-225

439

Investigating the effect of Inlet and Outlet location on Flow field and Sedimentation pattern of a rectangular settling basin using CCHE2D

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 55-63

440

Investigating the Effects of Soil Factors on Biodiversity in Plant Communities of Karvan Rangeland (Case Study: Isfahan Province, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 34-42

441

Investigating the Hydraulic Properties and Design Criteria for the River Subsurface Intake with a porous media without cut off

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 57-66

442

Investigating the Influence of Filter Uniformity Coefficient and Effective Pore Size on Critical Hydraulic Gradient and Maximum Erosion of Dispersive and Non-dispersive Samples

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 13-24

443

Investigation of Dynamical Behavior (Transverse Vibration) and Instability Analysis of Carbon Nanotubes Conveying Nanofluid

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 3، بهار 2014، صفحه 15-23

444

Investigation of Heavy Metals Accumulation in Plants Growing in Contaminated Soils (Case Study: Qazvin Province, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 2، تابستان 2014، صفحه 91-100

445

Investigation of Liquefaction Mechanism and Displacement in Buried Sand Layers

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 3، بهار 2013، صفحه 37-44

446

Investigation of Liquefaction Mechanism in Double Sand Lenses

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 33-42

447

Investigation of proline, total protein, chlorophyll, ascorbate and dehydroascorbate changes under drought stress in Akria and Mobil tomato cultivars. Mahlagha Ghorbanli1*, Maryam Gafarabad2, Tannaz Amirkian1and Bahareh Allahverdi Mamaghani3 1

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 651-658

448

Investigation of Stress-Strain Behavior of Plastic Concrete Using Monotonic Triaxial Compression Tests

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 21-28

449

Investigation of the Effect of Biological Stabilization Practice on Some Soil Parameters (North East of Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 643-653

450

Investigation of the Effects of Age and Sex on Fiber Characteristics of Iranian Indigenous Goats

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 839-843

451

Investigation of the Potential Market and Estimation of WTP for Insurance of Pistachio Tree Trunk (Case Study Rafsanjan-Iran)

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 259-267

452

Investigation of Variance of Roller Burnishing Parameters on Surface Quality by Taguchi Approach

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

453

Investigation of water balance in water recovery of closed steam injection gas turbine cycles

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

454

Investigation Phreatic Line Slope in Irrigation Channels Embankment of Mianab Irrigation and Drainage Network Using SEEP/W Model

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 7، تابستان 2013، صفحه 85-97

455

Investigations of New Low Gap Conjugated Compounds Based on Thiophene-Phenylene as Solar Cells Materials

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 33-44

456

Investigations on Optoelectronic Properties of New low Gap Compounds Based on Pyrrole as Solar Cells Materials

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 19-32

457

Investigation the Relationship-Oriented and Task-Oriented Leadership Styles of High School Managers with Job Satisfaction

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 08، بهار 2013، صفحه 49-55

458

Investigative and Comparative Approach for Worldwide Information and local perceptions Induced by Climate Change and its Correspondence

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 33-38

459

In vitro evaluation of nickel oxide-based nanocomposite as wound dressing material against the bacterium isolated from burns

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 266-273

460

Iran and Central Asia: Chances or Challenges?

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 5، بهار 2013، صفحه 1-6

461

Iranian Advanced EFL Learners’ Awareness and the Use of Marked Word Order: Discourse-pragmatically Motivated Variations

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 35-42

462

Iranian Agricultural Academic Staff’s Organizational Culture and their Psychological Empowerment

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 83-90

463

Iranian New Junior High School Book (Prospect 1) Weighted against Material Evaluation Checklist from Teachers' Perspective

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 16-35

464

Isogeometric-Based Modeling and Analysis of Laminated Composite Plates Under Transverse Loading

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 380-390

465

Isolation and molecular identification of bacteria producing alkaline phosphatase enzyme from environmental sources

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 295-299

466

Lack of Association between Somatotropin Receptor Gene Polymorphism and Birth Weight of Iranian Indigenous Sistani Cattle

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 823-827

467

Land and Poverty: Some Empirical Findings Using Cross Sectional Data from Niger Delta Region, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 181-188

468

Landslide Susceptibility Mapping for Subalpine Grassland Using Frequency Ratio and Landslide Index Model (Case Study: Masoleh Watershed, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 21-30

469

Lead-Lag Controllers Coefficients Tuning to Control Fuel Cell Based on PSO Algorithm

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 6، پاییز 2013، صفحه 17-24

470

Learning English Auxiliary Modal Verbs by Iranian Children

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2013، صفحه 57-68

471

Legendre wavelet method for solving Hammerstein integral equations of the second kind

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 37-55

472

Levy Type Solution for Nonlocal Thermo-Mechanical Vibration of Orthotropic Mono-Layer Graphene Sheet Embedded in an Elastic Medium

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 116-132

473

Life skill-based education of geography in Iran

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 2، شماره 3، بهار 2013، صفحه 53-62

474

Lipid Oxidation in M. longissimus dorsi and M. semimembranosus in Lambs Reared Indoors and on Pasture

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 533-537

475

Livestock Farming Systems and Cattle Production Orientation in Eastern High Plains of Algeria, Cattle Farming System in Algerian Semi-Arid Region

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 237-244

476

Magnetic Properties of Cobalt Ferrite synthesized by Hydrothermal and Co-precipitation Methods: A Comparative Study

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 15-23

477

Manganese: A Potent Antioxidant in Semen

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 217-221

478

Mapping of QTLs Controlling Egg Quality on Chromosomes 6-8, Z and Three Linkage Groups in Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 369-378

479

Mapping Sequence diagram in Fuzzy UML to Fuzzy Petri Net

Iranian Journal of Optimization
دوره 05، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 492-505

480

Mapping Soil Organic Carbon Using IRS-AWIFS Satellite Imagery (Case Study: Dehaghan Rangeland, Isfahan, IRAN)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 200-212

481

Maximizing First Natural Frequency Of 2D Structures Using Bee Colony Optimization (BCO) and fuzzy logic

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

482

Maximum Power Point Tracking of Wind Energy Conversion System using Fuzzy- Cuckoo Optimization Algorithm Strategy

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 195-200

483

MEAN VALUE INTERPOLATION ON SPHERES

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 1 (WINTER)، بهار 2013، صفحه 35-41

484

Measurement of Acid-Binding Capacity for Poultry Feedstuffsin Deionized and Magnetized Water

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 687-694

485

Measuring the Social Capital among the Students of Payamnoor University in Southern Khorasan and its Effective Factors

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 9، تابستان 2013، صفحه 93-114

486

Mechanical Stresses in a Linear Plastic FGM Hollow and Solid Rotational Disk

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 402-417

487

Mechanical System Modelling of Robot Dynamics Using a Mass/Pulley Model

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 5، تابستان 2013، صفحه 1-10

488

Metabolic adaptations to arsenic-induced oxidative stress in Isatis cappadocica. Naser Karimi* and Zahra Souri

Plant Physiology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 785-792

489

Meta-heuristic Algorithms for an Integrated Production-Distribution Planning Problem in a Multi-Objective Supply Chain

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 12، بهار 2013، صفحه 61-77

490

Metalinguistic Awareness and the Accuracy of Postgraduate TEFL Students’ Writing: Teacher’s Focus vs. Learners’ Focus

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 146-166

491

Methionine-Supplemented Diet Increases the General Performance and Valueof Rahmani Lambs

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 513-520

492

Microbiostratigraphy of Middle Eocene ShahbazanFormation at the southeastern flank of Chenar Anticline,Lurestan Basin, Sw Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 74-81

493

Minimizing Loss of Information at Competitive PLIP Algorithms for Image Segmentation with Noisy Back Ground

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 5، تابستان 2013، صفحه 34-38

494

Mobile Learning for Transforming Education and Improving Learning Outcomes on Agriculture in India

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 163-171

495

Modeling a Bank ATM with Two Directions Places Timed Petri Net (TPN)

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 6، پاییز 2013، صفحه 9-16

496

modeling and normal stress analysis in viscoelastic damper

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

497

Modern Communication Technology and National Security In the Middle East

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 5، بهار 2013، صفحه 41-52

498

Modern Use of Donkeys

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 13-17

499

Modified Harmony Search Algorithm Based Unit Commitment with Plug-in Hybrid Electric Vehicles

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 6، پاییز 2013، صفحه 49-62

500

Molecular epidemiology of viral meningitis in children in south east of Caspian Sea, Iran

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 237-243

501

Molecular Identification of Candida Species in Clinical Isolates

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 303-309

502

Monitoring subtypes of the human polyomavirus BK in Iranian adult kidney transplant patients

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 315-319

503

Multi Objective Optimization Placement of DG Problem for Different Load Levels on Distribution Systems with Purpose Reduction Loss, Cost and Improving Voltage Profile Based on DAPSO Algorithm

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 5، تابستان 2013، صفحه 63-72

504

Multiple solutions of the nonlinear reaction-di usion model with fractional reaction

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 159-170

505

Multivariate Analysis of Morphological Traits of Local Goats in Central Java, Indonesia

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 361-367

506

Myostatin Gene Polymorphism and Its Association with Production Traits in Western Azerbaijan Native Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 611-615

507

Neural Prediction of Buckling Capacity of Stiffened Cylindrical Shells

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 1-8

508

New Ant Colony Algorithm Method based on Mutation for FPGA Placement Problem

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 1، بهار 2013، صفحه 53-60

509

New Benzimidazoles Derivatives: Synthesis, Characterization and Antifungal Activities

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 85-91

510

New Integral Transform for Solving Nonlinear Partial Di erential Equations of fractional order

Theory of Approximation and Applications
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 69-86

511

News coverage of Persian websites in Al Arabiya, VOA and Euro News Regarding Military Attack of SA to Yemen

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 10، پاییز 2013، صفحه 23-38

512

Nomenclature Review of the Rock Units in the StratigraphicLexicon of Yemen

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 82-99

513

No Negotiation, Limited Negotiation, and Extended Negotiation in Proactive Focus on Form in Vocabulary Acquisition

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 7-20

514

NONLINEAR CONTROL OF HEAT TRANSFER DYNAMIC USING HOMOTOPY PERTURBATION METHOD (HPM)

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 4 (FALL)، بهار 2013، صفحه 321-333

515

Nonlocal Vibration of Embedded Coupled CNTs Conveying Fluid Under Thermo-Magnetic Fields Via Ritz Method

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 206-215

516

Norms of Translating Taboo Words and Concepts from English into Persian after the Islamic Revolution in Iran

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-6

517

[n]Sila-acenes (n=2-4): The Influence of Ring Size on the Properties

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 55-65

518

Numerical and experimental study of parameters affecting metal forming using rubber pads, on parts with radius of curvature

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

519

Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Steel Cylindrical Shells with/without Cutout Under Cyclic Combined and Axial Loading

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 216-225

520

NUMERICAL SIMULATION OF RAYLEIGH-TAYLOR INSTABILITY

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

521

Numerical simulation of turbulent flow around an airfoil with blunt trailing edge aerodynamic characteristics modification of this airfoil with base and aerodynamic cavity

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

522

Numerical solution of fuzzy Hunter-Saxton equation by using Adomian decomposition and Homotopy analysis methods

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 115-133

523

Nutrient Intake and Digestibility by West African Dwarf (WAD) Sheep Fed Graded Levels of Pigeon Pea Seed Meal

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 263-268

524

Nutritional Status of Dairy Cattle in theNorth-Western Himalayan Region of the Kashmir Valley

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 31-37

525

Obstacles of Women Presence in Iranian Rural Management: A Case from Osku County

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 153-158

526

OD-characterization of $S_4(4)$ and its group of automorphisms

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 03، پاییز 2013، صفحه 161-166

527

Offgas Treatment Approaches By Focusing On Biofiltration Methods in Asphalt Factories

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 7-10

528

Oligocene-Miocene Microfacies Study of Asmari Formation(NW - SE of Shiraz, Iran)

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 66-73

529

ON (A,C,B) POLICY QUEUE WITH CHANGE OVER TIMES UNDER BERNOULLI SCHEDULE VACATION INTERRUPTION

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 3 (SUMMER)، بهار 2013، صفحه 181-196

530

On Bottleneck Product Rate Variation Problem with Batching

Iranian Journal of Optimization
دوره 05، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 477-491

531

ON CONEIGENVALUES OF A COMPLEX SQUARE MATRIX

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 3 (SUMMER)، بهار 2013، صفحه 253-258

532

On edge detour index polynomials

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 02، تابستان 2013، صفحه 83-89

533

One-pot synthesis of Benzimidazole derivatives under microwave Irradiation and solvent-free condition

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 2، بهار 2013، صفحه 111-114

534

One-Pot Synthesis of Phenytoin Analogs in soilution Conditions

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 53-62

535

One-Step Reverse Transcription PCR (RT-PCR). Fatemeh Mehrpooyan*

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 695-696

536

ON QUASILINEAR ELLIPTIC SYSTEMS INVOLVING MULTIPLE CRITICAL EXPONENTS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 3 (SUMMER)، بهار 2013، صفحه 217-236

537

On strongly J-clean rings associated with polynomial identity g(x) = 0

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 02، تابستان 2013، صفحه 71-76

538

On the averaging of differential inclusions with Fuzzy right hand side with the average of the right hand side is absent

Iranian Journal of Optimization
دوره 05، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 506-517

539

On the Efficacy of Explicit Corrective Feedback on Descriptive Writing Accuracy of Iranian Intermediate EFL Learners

Research in English language pedagogy
دوره 1، شماره 2، بهار 2014، صفحه 5-11

540

On the Finite Groupoid G(n)

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 03، پاییز 2013، صفحه 153-159

541

On the Finsler modules over H-algebras

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 04، زمستان 2013، صفحه 219-227

542

On the modification of the preconditioned AOR iterative method for linear system

Theory of Approximation and Applications
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 1-12

543

On the nonnegative inverse eigenvalue problem of traditional matrices

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 03، پاییز 2013، صفحه 167-174

544

On the singular fuzzy linear system of equations

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 81-100

545

ON THE STABILITY AND THRESHOLD ANALYSIS OF AN EPIDEMIC MODEL

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 2 (SPRING)، بهار 2013، صفحه 99-107

546

Operational matrices with respect to Hermite polynomials and their applications in solving linear differential equations with variable coefficients

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 02، تابستان 2013، صفحه 91-103

547

Optical Filter Based On Point Defects in 2D Photonic Crystal Structur

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 7، زمستان 2013، صفحه 49-65

548

Optimal Design of UPFC Output Feed Back Controller for Power System Stability Enhancement by Hybrid PSO and GSA

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 5، تابستان 2013، صفحه 46-62

549

Optimal Placement of Substations Based on Economic and Technical Risk Management

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-9

550

Optimization of Biodiesel Production by Chemical Trans-esterification of Sunflower Oil

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 50-56

551

Optimization of Plastic Injection Molding Process by Combination of Artificial Neural Network and Genetic Algorithm

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 13، پاییز 2013، صفحه 49-54

552

Optimization of the Microgrid Scheduling with Considering Contingencies in an Uncertainty Environment

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 95-101

553

Optimizing elliptical tank shape based on real-coded genetic algorithm

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

554

Optimizing the actuation of musculoskeletal model by genetic algorithm to simulate the vertical jump

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 11-20

555

Optimizing the Event-based Method of Localization in Wireless Sensor Networks

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 223-230

556

Oxidative markers in five Iranian alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars under salinity stress . Nader Chaparzadeh1* and Faramarz Mehrnejad2

Plant Physiology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 793-799

557

PCR–RFLP of isolated Salmonella from poultry with Sau3AI and HhaI restriction endonucleases in Arak

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 255-260

558

Performance Evaluation of SBS/sulfur Modified Bitumen and its Effect on Fuel Resistance

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 7-20

559

Petri Net Modeling for Parallel Bank ATM Systems

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 1، شماره 4، بهار 2013، صفحه 37-43

560

Photoperiod as a Factor for Studying Fluctuations ofSeminal Traits during Breeding and Non-BreedingSeason

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 313-321

561

Physiological, Biochemical and Metabolic Responses of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) as Affected by Early Heat Stress and Dietary Treatment

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 207-216

562

Plane Strain Deformation of a Poroelastic Half-Space Lying Over Another Poroelastic Half-Space

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 418-435

563

Plane Wave Propagation Through a Planer Slab

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-13

564

PLANE WAVE PROPAGATION THROUGH A PLANER SLAB

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 4 (FALL)، بهار 2013، صفحه 259-273

565

Plasma Levels of Anabolic Hormones in Suckling Lambs are Affected by Late Gestational Nutrition

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 755-760

566

Political Identity of Dagestanis

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 6، تابستان 2013، صفحه 23-32

567

Polymorphisms in GDF9 Gene and Its Relationship with Litter Size in Five Breeds of Black Goats

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 625-628

568

Positive Solution for Boundary Value Problem of Fractional Di erential Equation

Theory of Approximation and Applications
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 87-98

569

Possibility of the effect of the Internet on 'Public Sphere' in Jurgen Habermas's Tthought?"

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 6، تابستان 2013، صفحه 1-9

570

Potential Challenges to the Adoption of Organic Poultry Farming in Nigeria: A Review

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 653-656

571

Power System Reliability Analysis with Emergency Demand Response Program

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 231-236

572

Prediction and evaluation of runoff data in south of Qazvin watershed, using a fuzzy logic technique

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 25-31

573

Prediction of Land Use Management Scenarios Impact on Water Erosion Risk in Kashidar Watershed, Azadshahr, Golestan Province

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 165-176

574

Predictive modeling of surface roughness and material removal rate in turning of UD-GFRP composites using carbide (K10) tool

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

575

Preparation and Characterization of Diols and Polyols Based on Aminolysisof Poly (ethylene terephthalate) Wastes with Alkanolamines

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 33-42

576

Preparation and Skin Permeation Study of N, N- Diethyl- meta-Toluamide Semi Solid Formulations

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 215-227

577

Preparation, Characterization, and Investigation of Photocatalytic Activity of TiO2/SiO2/Co Nanocomposite Using Additives

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 45-54

578

Preparation, Characterization and in vitro Studies of Chitosan Nanoparticles Containing Androctonus Crassicauda scorpion venom

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 35-46

579

Preparation of Combination Tablet Containing Lisinopril (10mg)/Hydrochlorothiazide (12.5mg): Characterization and Stability studies

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 253-266

580

Preparation of Perovskite Nanocomposites and Photochemical Degradation Kinetics of Acid Yellow 199

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 7-15

581

Presentation of Empirical Relation for the Fundamental Period of Irregular Steel Frames with EBF Steel Braces

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 39-46

582

Presentation of Suitable Model to Estimate Vegetation Fraction Using Satellite Images in Arid Region (Case Study: Sadough- Yazd, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 108-117

583

Presenting a New Algorithm for Determining Optimal Replaceable Capacity of Conventional Power Plants by Renewable Power Plants Based on Monte Carlo Method

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 3، بهار 2014، صفحه 47-54

584

Probing the Nature of Annealing Silicon Carbide Samples for Solar Cell

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 7-13

585

Process Capability Analysis in the Presence of Autocorrelation

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 12، بهار 2013، صفحه 1-6

586

Productive Efficiency of Lactating Buffaloes Fed Bypass Fat under Field Conditions: Effect on Milk Yield, Milk Composition, Body Weight and Economics

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 53-58

587

Project Portfolio Selection with the Maximization of Net Present Value

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 12، بهار 2013، صفحه 85-92

588

Prominent Signs of Oestrusin the West African Dwarf Goat

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 791-795

589

Propolis, royal jelly and pollen from beehive have antibacterial effect on aquatic pathogenic bacterial isolates

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 218-224

590

Propose a New Model for Prediction of the Impact Wear Using an Experimental Method

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 245-252

591

Prospects of Selected Forest Fruits and Vegetables in Enugu North Agricultural Zone of Enugu State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 173-180

592

Protein Oxidation in M. longissimus dorsi and M. semimembranosus Lambs Reared Indoors and on Pasture

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 673-677

593

Protein purification from whole tissues . Fatemeh Mehrpooyan*

Plant Physiology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 841-842

594

Proximate, Mineral and Anti-Nutrient Composition of Wild Ganoderma lucidum: Implication on Its Utilization in Poultry Production

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 161-166

595

Public Diplomacy and its Institutions in United States of America

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 5، بهار 2013، صفحه 65-74

596

Quantitative Real-time Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR). Fatemeh Mehrpooyan*

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 771-772

597

Quantum Chemical Investigation of the Photovoltaic Properties of Conjugated Molecules Based Oligothiophene and Carbazole

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 71-84

598

Rainfall Characteristics of the Liudaogou Catchment on the Northern Loess Plateau of China

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 252-264

599

Ranking DMUs by ideal points in the presence of fuzzy and ordinal data

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 13-36

600

Rayleigh Wave in an Initially Stressed Transversely Isotropic Dissipative Half-Space

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 270-277

601

Reading Strategy Use in Iranian Young Learners’ Classrooms Through a Task-Based Syllabus

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 85-101

602

Reducing stress concentration factor around a hole on a plate by piezoelectric patch

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

603

Relationship between Immunoglobulin Concentrations in the Ewe's Serum and Colostrum, and Lamb's Serum in Lori-Bakhtiari Sheep

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 539-544

604

Relationship Between Learning Styles Of Advanced Iranian EFL Learners and Their Achievment

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 1-20

605

Relationship between Meta-Technology Ratios and Varietal Differences in Date Production (Case Study of Sistan and Baluchestan, Iran)

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 111-122

606

Relationship between the Rule of Law, Good Governance, and Sustainable Development

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 6، تابستان 2013، صفحه 10-22

607

Reliability Assessment of Power Generation Systems in Presence of Wind Farms Using Fuzzy Logic Method

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 85-90

608

Removal of Basic Blue 159 from Aqueous Solution Using Banana Peel as a Low-Cost Adsorbent

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 51-62

609

Remove of hazardous heterocyclic dyes from aqueous solutions with CuO adsorbent

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 1-15

610

Research Performance of Agriculture Faculty Members: A Comparative Study at West Part of Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 281-288

611

Resolution composite shell with a layer of piezoelectric vibration analysis

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 3، بهار 2014، صفحه 7-14

612

Response Determination of a Beam with Moderately Large Deflection Under Transverse Dynamic Load Using First Order Shear Deformation Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 391-401

613

Response of surface optimization for the enhanced production of alkaline protease isolated from Bacillus sp. with bean husk as a new substrate

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 325-333

614

Responses of Almond Genotypes to Osmotic Stress Induced In Vitro

Journal of Nuts
دوره 04، 03,04، زمستان 2013، صفحه 1-7

615

Retinoic Acid Determines the Fate of Spermatogonia

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 431-438

616

Rheological Response and Validity of Viscoelastic Model Through Propagation of Harmonic Wave in Non-Homogeneous Viscoelastic Rods

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 133-151

617

Rice Yield Distribution and Risk Assessment in South Asian Countries: A Statistical Investigation

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 53-63

618

Robust Method for E-Maximization and Hierarchical Clustering of Image Classification

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 6، پاییز 2013، صفحه 33-44

619

Robust Model for Networked Control System with Packet Loss

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 1، بهار 2013، صفحه 33-37

620

Role of dietary nano-zinc oxide on growth performance and blood levels of mineral: A study on in Iranian Angora (Markhoz)goat kids

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 2، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 19-26

621

Role of Follicle Stimulating Hormone in the Survival, Activation and Further Growth of in vitro Cultured Sheep Primordial Follicles

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 785-790

622

Role of in-service Training and Information Management with SAMAT Public Relations Practitioners Media Literacy Acquaintance

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 08، بهار 2013، صفحه 57-72

623

Role of the Media in Improving Performance of the Aviation Industry

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 08، بهار 2013، صفحه 19-37

624

Role of Unprofessional Storage Methods on the Heavy Metal Content of Rosa Damascena (Gole Mohammadi)

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 273-278

625

Root Regeneration in Pistachio Rootstock is Affected by Auxin and Polyamines

Journal of Nuts
دوره 04، 01,02، پاییز 2013، صفحه 55-61

626

Rotated Unscented Kalman Filter for Two State Nonlinear Systems

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 1، شماره 4، بهار 2013، صفحه 44-48

627

Rumen Acidosis in Small Ruminants and Its Therapeutic Management

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 19-24

628

Ruminal Degradation Kinetics of Wheat Straw Irradiated by High Doses of Electron Beam

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 25-29

629

Safety evaluation of oral Anethum graveolens L total hydroalcoholic extract in mice

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 2، بهار 2013، صفحه 115-121

630

Scheduling of a flexible flow shop with multiprocessor task by a hybrid approach based on genetic and imperialist competitive algorithms

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 13، پاییز 2013، صفحه 1-11

631

Screening for accumulator plants in turquoise mine, Nyshabour (Iran). Mahlagha Ghorbanli1, Mozhgan Farzamisepehr2* and Nafiseh Sabohimogadam3

Plant Physiology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 779-784

632

Secret Information Steganography Using LSB Insertion Methodwithout Bit Layout Section with Increasing Substitution Rate and High Reliability

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 1، شماره 4، بهار 2013، صفحه 1-8

633

Selection of Appropriate Estimation Methods of Range Conditions (Case Study: Kabirkooh Rangelands of Zagros, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 2، تابستان 2014، صفحه 101-109

634

Semantic-Based Image Retrial in the VQ Compressed Domain using Image Annotation Statistical Models

Journal of Computer & Robotics
دوره 4، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 55-61

635

Semen Ejaculates Characteristics, in vitro Fertility and Their Interrelationships in Sahiwal Bull Semen

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 483-489

636

Sensorless Vector Control of Linear Induction Motor on Primary and Secondary Flux Oriented based on Fuzzy PI Controller

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 111-119

637

Separation of Geochemical Anomalies Using Factor Analysis and Concentration-Number (C-N) Fractal Modeling Based on Stream Sediments Data in Esfordi 1:100000 Sheet, Central Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 100-110

638

Serological survey of Leishmania infantum in wild rodents of Turkemen Sahra, Golestan province, North-East Iran

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 300-302

639

Severe Impact on the Behavior of Energy Absorbing Cylindrical Base in Frontal Impact

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 3، بهار 2014، صفحه 55-63

640

Sexual Taboo and its Affection Factors(A Case Study of the Youth in Tehran

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 8، بهار 2013، صفحه 9-22

641

Silver nanoparticle induced muscle abnormalities : A sub-chronic dermal assessment in guinea pig

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 143-151

642

Simplified Seismic Dynamic Analysis of Sloshing Phenomenon in Rectangular Tanks with Multiple Vertical Baffles

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 19-30

643

Simulation of Air Gap Thickness on Air Spindle Vibrations in Ultra Precision Machine Tools

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 2، تابستان 2013

644

SIMULATION OF TETRACYCLINE ONTO GRAPHENE NANO SHEET

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 4 (FALL)، بهار 2013، صفحه 355-362

645

Simultaneous Determination of Carbazoles in Water Samples by Cloud Point Extraction Coupled to HPLC

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 21-31

646

Site Selection for Groundwater Artificial Recharge in Silakhor Rangelands Using GIS Technique

Journal of Rangeland Science
دوره 2، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 687-695

647

Site – specific PEGylation of rHuEPO and evaluation of its biological activity and stability

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 2، بهار 2013، صفحه 79-83

648

Skin Quality and Physical Properties of Leather Based on Sex, Age and Body Parts of Goats Reared on Sub-Humid Hill Country

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 853-857

649

Sliding Mode Control of AFM in Cantact Mode during Manipulation of Nano-particle

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

650

Smart Power of Iran and Geopolitical Developments of the Contemporary Middle East

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 2، شماره 3، بهار 2013، صفحه 17-28

651

Social Alienation of the Youth and the Related Social Factors(A Case Study in Yasouj)

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 8، بهار 2013، صفحه 45-58

652

Social and Economical Analysis of Small Scale Maize Production in Kura Local Government Area of Kano State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 37-43

653

Social Factors Influencing Adoption of Integrated Pest Management (IPM) Technologies by Paddy Farmers

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 211-218

654

Socio-Economic Factors Influencing Adoption of Energy–Saving Technologies among Smallholder Farmers: The Case of West Pokot County, Kenya

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 289-301

655

Sociological Analysis of the Relationship between Having Faith and Mental Health

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 9، تابستان 2013، صفحه 47-62

656

Soft Switching MBC Controller for MIMO Linear Hybrid Systems

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 1، شماره 4، بهار 2013، صفحه 29-36

657

Soil-Interaction of Intake Pressure Tunnels under Ground Strength Reduction Conditions due to Cracking of the Lining (Case study: Dasht-e-Abbas intake pressure tunnel)

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 1-8

658

Solution of Nonlinear Hardening and Softening type Oscillators by Adomian’s Decomposition Method

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 1-10

659

Solved and unsolved problems in generalized notions of Connes amenability

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 01، بهار 2013، صفحه 1-7

660

SOLVING INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION BY USING B- SPLINE INTERPOLATION

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 3 (SUMMER)، بهار 2013، صفحه 237-244

661

SOLVING LINEAR SIXTH-ORDER BOUNDARY VALUE PROBLEMS BY USING HYPERBOLIC UNIFORM SPLINE METHOD

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 3 (SUMMER)، بهار 2013، صفحه 169-180

662

Solving the Economic Load Dispatch Problem Considering Units with Different Fuels Using Evolutionary Algorithms

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 201-208

663

Some algebraic properties of Lambert Multipliers on $L^2$ spaces

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 04، زمستان 2013، صفحه 255-261

664

Some notes on convergence of homotopy based methods for functional equations

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 1-12

665

Some properties of band matrix and its application to the numerical solution one-dimensional Bratu's problem

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 03، پاییز 2013، صفحه 175-189

666

Some results of semilocally simply connected property

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 03، پاییز 2013، صفحه 137-143

667

Sources of contamination in rainwater by major and heavy elements in Arak, Iran

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 67-84

668

Spatial and Temporal Variability of Water Quality for Karun River, in Upstream and Downstream Gotvand Dam

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 8، زمستان 2013، صفحه 1-21

669

Spectrophotometrc Methods for the Determination of Ambrisentan Using Charge Transfer Reagents

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 7-14

670

Sperm Characteristics in Cryopreserved Buffalo Bull Semen and Field Fertility

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 777-783

671

SPLINE COLLOCATION METHOD FOR SOLVING BOUNDARY VALUE PROBLEMS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 1 (WINTER)، بهار 2013، صفحه 11-23

672

STABILITY ANALYSIS OF A PLANKTON SYSTEM WITH DELAY

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 1 (WINTER)، بهار 2013، صفحه 1-9

673

Standard Precipitation Index (SPI) analysis in Karoon 3 Watershed under climate change

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 8، زمستان 2013، صفحه 83-98

674

State of Art in Block Ramp and Downstream Stilling Basin Design

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 1-18

675

Statistical Evaluation of Induced Seismicity at the Karkheh Dam, Iran

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 3، بهار 2013، صفحه 11-16

676

Stochastic Non-Parametric Frontier Analysis

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 01، بهار 2013، صفحه 35-49

677

Strategies Employed in Translation of Idioms in English Subtitles of Two Persian Television Series

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 27-32

678

Studies on Aspergillus Section Flavi from Peanut in Iran

Journal of Nuts
دوره 04، 01,02، پاییز 2013، صفحه 13-20

679

Studies on Biochemical Properties of Cervico-Vaginal Mucus during Early Pregnancy in Buffaloes (Bubalus bubalis)

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 477-481

680

Studying the Impacts of Cold Temperature on Morphological and Phonological Development of Poa pratensis and Poa trivialis Regarding GDD

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 223-230

681

Studying the sffects of Grazing Capacity and Rangeland Conditions on Occurrence of Landslide in Subalpine Grassland (Case Study: Rangeland of Masoleh Watershed)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 118-128

682

Studying the Status of Communicative and Informative System in SSO Headquarters in Reporters’ Views

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 10، پاییز 2013، صفحه 15-22

683

Studying the Status of Information-Seeking within Social Security Inter-Organizational Audiences

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 09، تابستان 2013، صفحه 29-40

684

Study of Antagonistic Effects of Trichoderma Species on Growth of Verticillium dahliae, the Causal Agent of VerticilliumWilt of Pistachio under Laboratory Condition

Journal of Nuts
دوره 04، 03,04، زمستان 2013، صفحه 53-56

685

Study of Duckbill Weir with Triangular and Curved Plan Form

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 8، زمستان 2013، صفحه 69-82

686

Study of Milking Efficiency, Biochemical Milk Composition and Hormonal Blood Parameters of Armenian Goat Breeds for the Second Lactation Period

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 101-104

687

STUDY OF OIL SPILL ON THE SEA SURFACE IN THE PRESENCE OF THERMAL AND CONCENTRATION BUOYANCY EFFECTS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 3 (SUMMER)، بهار 2013، صفحه 157-168

688

Study of Skin Friction in Channels by Lattice Boltzmann Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 3، پاییز 2013

689

Study of Somatic Embryogenesis Potential of Male Florets and Pistillate Flowers of Persian Walnut (Juglansregia L.)

Journal of Nuts
دوره 04، 01,02، پاییز 2013، صفحه 27-40

690

Study of the anti-epileptic effects of Foeniculum vulgare essence and extract on male mice, using the PTZ and MES methods

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 2، بهار 2013، صفحه 87-92

691

Study of the size-dependant vibration behavior of an AFM microcantilever with a sidewall probe

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 11-22

692

Study of Variation of the J-integral and the Fracture Toughness in Blunt V-notches under Mode I Loading

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 21-30

693

Study on the Environmental Factors Contributing to Distribution of Thymus kotschyanus in Taleghan Basin, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 82-90

694

Study on the Trend of Range Cover Changes Using Fuzzy ARTMAP Method and GIS

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 129-144

695

Study the Relevance of Media Literacy and the Way University Students Apply the Social Network

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 08، بهار 2013، صفحه 39-48

696

Sunflower Meal and Enzyme Supplementation in Diets of Broilers from 21 to 42 Days of Age

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 695-702

697

Super Plasticity of /α Duplex Stainless Steels

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 3، بهار 2014، صفحه 37-46

698

Surface Effects on Free Vibration Analysis of Nanobeams Using Nonlocal Elasticity: A Comparison Between Euler-Bernoulli and Timoshenko

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 290-304

699

Surveillance of current antibiotic resistance among clinical isolates S. aureus,E. coli and P. aeroginosa collected from five Iranian cities

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 175-183

700

Surveying biological situation of Anzali pond and it's custody management strategies along with ecotourism area

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 2، شماره 3، بهار 2013، صفحه 73-87

701

Survey of antibiotic susceptibility pattern in microorganisms isolated from clinical samples in Shahid Faghihi hospital of Shiraz, Iran

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 280-284

702

Survey of FecXL Locus of BMP15 Gene and Growth Hormone (GH) Gene and Their Effects on Lambing Rate in Zel Sheep

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 351-355

703

Survey on viability of Streptococcus iniae in frozen rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following experimental infection

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 274-279

704

Sward Factors Influence on Pasture Dry Matter Intake of Grazing Dairy Cows: A Review

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 629-652

705

Syntactic Priming Effects on EFL Learners’ Production and Retention of Indirect Questions

Research in English language pedagogy
دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 13-23

706

Synthesis and analgesic activity of new phenoxybenzylidene aroylhydrazine derivatives

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 2، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 57-63

707

Synthesis, Characterization and Antibacterial Activity Studies of Some N-Acyl-N'-aryl Thiourea Derivatives

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 310-314

708

Synthesis, In vitro Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Some Novel Bis- 1, 3, 4-oxadiazoles

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 7-18

709

Synthesis of new 1,3-thiazoline-2-thiones as potential antimycobacterial agents

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 137-142

710

Synthesis of Some Nitrogen Functional Derivatives of 5-substituted-6-azauracil as Biologically Active Compounds

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 57-63

711

Synthesis of Zeolites, Merlinoite Minerals of Damavand’s Natural Clinoptiloite Zeolites Mineral in Hydrothermal Conditions, under the Influence of Alkaline

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 5، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 21-24

712

Synthesize of Ion Imprinted Polymer for Selective Extraction of lead (II) from Environmental Water Samples

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 1، زمستان 2013، صفحه 43-49

713

TC-FLSFCL Provision for Improvement of Distribution System Reliability by TOPSIS based NSGA-II Method

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 65-76

714

Teachers' Attitudes towards Teaching in Formal vs. Informal ELT Contexts

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2013، صفحه 7-20

715

Technical Knowledge and Information Gaps among Smallholder Farmers in the Production of Sugarcane in Kakamega County, Kenya

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 199-207

716

Temperature Effect on THz Quantum Cascade Lasers

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 6، پاییز 2013، صفحه 26-32

717

Temperature Effect on Vibration Analysis of Annular Graphene Sheet Embedded on Visco-Pasternak Foundati

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 305-323

718

Textual Enhancement across Linguistic Structures: EFL Learners' Acquisition of English Forms

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 69-78

719

The Affect of Gender Inequality on Women Social Participation

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 10، تابستان 2013، صفحه 43-60

720

The Analysis of the Discourse Markers in the Narratives Elicited from Persian-speaking Children

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 159-173

721

The Application of Ellis’s Principles for Effective Instructed Foreign Language Learning in Iranian Language Institutes and High Schools

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 139-168

722

The Behavior of Type of RC Column-to-Steel Beam Connections and Scrutiny Of Behavior Coefficients

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 7-10

723

The Behavior of Type of RC Column-to-Steel Beam Connections and Scrutiny Of Behavior Coefficients

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 3، بهار 2013، صفحه 7-10

724

The combined Sinc-Taylor expansion method to solve Abel's integral equation

Theory of Approximation and Applications
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 27-39

725

The Comparative Effect of Reading-to-Write and Writing-Only Tasks on the Improvement of EFL Learners’ Writing Ability

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 24-40

726

The Comparative Effect of Teaching Grammar through Interpretation Tasks and Pictorial Clues on EFL Learners’ Writing Accuracy

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 100-115

727

The Comparative Effects of Using Electronic Short Story Books and Tradi-tional Printed Texts on EFL Learners’ Reading Comprehension

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 45-53

728

The comprehension of Relative Clauses within Movement-based hypothesis in L1 and L2: the Case of Tati and English

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 68-89

729

The Determinants of Rural Poverty in Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 141-151

730

The Economic and Welfare Effects of Different irrigation Water Pricing Methods, Case study of khomein Plain in Markazi Province of Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 269-280

731

The Effect of Altitude and Aspect on Rangeland Plant Diversity (Case Study: Dashte Zahab, Kermanshah, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 11-20

732

The effect of arsenic and heavy metals on growth and metal accumulation by artichoke (Cynara scolymus L.) and savory (Satureja hortensis L.). Naser karimi1*, Masumeh Khanahmadi2 and Zhaleh Soheilikhah1

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 737-747

733

The Effect of CA-based vs. EA-based Error Correction on Iranian EFL Intermediate Learners’ Lexical Errors of Writing  

Research in English language pedagogy
دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 39-44

734

The Effect of CALL on EFL Learners’ Reading Comprehension and Attitude towards the Use of Technology

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2013، صفحه 39-56

735

The Effect of Conventional Tools and E-mail on Writing Anxiety of Iranian EFL Students

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 49-61

736

The Effect of Critical Thinking on Reading and Writing Skills of Islamic Azad University Students in Third Area

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 10، تابستان 2013، صفحه 27-42

737

The Effect of Differences in the General Proficiency of Iranian EFL Students on their Metaphorical Competence

Research in English language pedagogy
دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 62-71

738

The Effect of Different Non-mechanical Treatments on Splitting Pistachio Nuts

Journal of Nuts
دوره 04، 01,02، پاییز 2013، صفحه 1-4

739

The Effect of Different Types of Instruction and Feedback on the Development of Pragmatic Proficiency: The Case of Pragmatic Markers

Research in English language pedagogy
دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 72-83

740

The Effect of Inclined U-Notch Geometry on Mode Ratio (KII/KI) under Mixed Mode (I + II) Loading

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 1-9

741

The Effect of Information and Communication Technology on the Skills of the Third Grade of High-School Students

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 9، تابستان 2013، صفحه 75-92

742

The Effect of Instructing Speaking Strategies Used by Successful EFL Learners on Unsuccessful Learners’ Speaking Improvement in Iran

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 33-44

743

The Effect of Integrated and Independent Tasks on English Foreign Language learners' writing ability

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2013، صفحه 92-98

744

The Effect of Intra-sentential, Inter-sentential and Tag- sentential Switching on Teaching Grammar

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 7-26

745

The Effect of Modernism on Spatial-physical Development of Iranian-Islamic Cities such as Tehran

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 6، تابستان 2013، صفحه 33-52

746

The effect of nitrogen fixation and phosphorus solvent bacteria on growth physiology and vitamin C content of Capsicum annum L. HalehTayeb Rezvani1, Pezhman Moradi2* and Foruzandeh Soltani3

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 673-682

747

The Effect of Organic Selenium Supplementation on the Broilers' Immune Response

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 113-118

748

The Effect of p-delta 21-Storey Structure in the Variable Arrangement of Lateral Stiffness

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 23-30

749

The Effect of Portfolio Assessment on EFL Learner’s Reading Comprehension Ability

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 90-105

750

The Effect of Red Pepper (Capsicum annuum) and Marigold Flower (Tageteserectus) Powder on Egg Production, Egg Yolk Color and Some Blood Metabolites of Laying Hens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 301-305

751

The Effect of Replacing Barley Grain with Powerfeed® in Finishing Diets on the Performance, Serum Sodium and Potassium Concentration, and the Urine pH of Chall Lambs

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 269-272

752

The Effect of Salicylic Acid and Potassium on Some Characteristics Nut and Physiological Parameters of Pistachio Trees Cv. Owhadi

Journal of Nuts
دوره 04، 01,02، پاییز 2013، صفحه 21-26

753

The effect of salt stress on proline and soluble sugars contents in borage under hydroponics condition. Simin Zahed Chakovari* and Gholamreza Bakhshi Khaniki

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 765-769

754

The Effect of Semantic Transfer on Iranian EFL Learners’ Lexical Representation and Processing

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2013، صفحه 22-37

755

The effect of task characteristics on listening comprehension

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 41-74

756

The effect of the vortex barker and stepped chamber hydraulic flow through morning glory spillway

Journal of Water Science & Engineering
دوره 3، شماره 7، تابستان 2013، صفحه 53-65

757

The Effect of Urea-Treated Barley Straw on the Reproductive Performance and Post-Partum Ovarian Activity of Libyan Barbary Sheep

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 323-326

758

The Effect of Vitamin C and E Supplementation on CRP, IL- 6, Lymphocyte,Cortisol and Lactate Response Following one Aerobic Training Session

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 229-244

759

The Effects of Dietary Calcium Sources and Vitamin D3 on Egg Quality and Performance in Laying Hens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 167-175

760

The Effects of Different Levels of Costmary (Tanacetum balsamita) Medicinal Plant onPerformance, Egg Traits and Blood Biochemical Parametersof Laying Hens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 307-312

761

The Effects of Different Levels of Dried Aerial Parts Powder and Extract of Pennyroyal­ (Mentha pulegium) Medicinal Plant on Performance, Egg Quality, Blood Biochemical and Immunity Parameters of Laying Hens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 589-594

762

The Effects of Different Levels of Edible Potato (Solanum tubresum) Replacing Maize on Performance, Serum Metabolite and Immune Systemof Broiler Chicks

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 583-588

763

The Effects of Feeding Watermelon Seed Meal and Full Fat Seed on Broiler Chicks Growth

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 279-282

764

The Effects of Implementing Summative Assessment, Formative Assessment and Dynamic Assessment on Iranian EFL Learners’ Listening Ability and Listening Strategy Use

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 59-68

765

The Effects of Learners’ Gender on Their Preferences for Corrective Feedback

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 71-83

766

The Effects of Macaroni Wastes and Steam-Flaked Barley Feeding in Transition Period on Health and Lactation Performance of HolsteinCows

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 229-235

767

The effects of magnetic fields on growth and enzyme activities of Helianthus annuus L. seedlings. Maryam Peyvandi*, Neda Kazemi Khaledi, Sedighe Arbabian

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 717-724

768

The Effects of Metacognitive Prompting and Structured Peer Interaction on Intermediate EFL learners' Collaborative Writing

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 49-67

769

The effects of methyl jasmonate and salinity on germination and seedling growth in Ocimum basilicum L. Shekoofeh Enteshari* and Tahereh Jafari

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 749-756

770

The Effects of Negotiated Syllabus on Iranian EFL Learners’ speaking fluency and Self-efficacy

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2013، صفحه 7-21

771

The Effects of Shallow Tunnels on Nearby Structures

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 11-15

772

The Effects of Teachers' Interactional Moves on Learners' Uptake in EFL Classrooms

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 81-92

773

The effects of teaching English alphabet with and without initial introduction of letter names on Iranian grade seven students' reading speed

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2013، صفحه 69-91

774

THE ELZAKI HOMOTOPY PERTURBATION METHOD FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 2 (SPRING)، بهار 2013، صفحه 131-147

775

The Estimation of Body Weight from Body Measurements in Kilakarsal Sheep of Tamil Nadu, India

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 357-360

776

The extension of quadrupled fixed point results in K-metric spaces

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 01، بهار 2013، صفحه 9-23

777

The Forecasting of Iran Natural Gas Consumption Based On Neural-Fuzzy System Until 2020

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 181-184

778

The Impact of Code-Switching on Bilingual EFL Learners’ Reading Comprehension

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 167-179

779

The Impact of Doing Problem-Solving Tasks on Willingness to Communicate, Self-perceived Communication Competence, and Communication Apprehension among Iranian EFL Learners

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 125-145

780

The Impact of Explicit and Implicit Recasts on the Grammatical Accuracy of Iranian EFL Learners’ Writing Performance

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 1-15

781

The Influence of EDM Parameters in Finishing Stage on Surface Quality Using Artificial Neural Network

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

782

The Instruction of Meta-Cognitive Listening Strategies and Its Impact on Listening Performance of High and Low-Test-Anxious Intermediate Learners

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 2، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 15-40

783

The Kurdish Stance on Political and Social Power Structure of the Region

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 5، بهار 2013، صفحه 21-28

784

Thematic Organization in MA TEFL Students' Argumentative, Cause and Effect, and Process Types of Writing

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 1-23

785

The method of fundamental solutions for transient heat conduction in functionally graded materials: some special cases

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 02، شماره 02، تابستان 2013، صفحه 117-127

786

The Moderator Effect of Community Size on Suffering from Social Problems among Rural Youth in Egypt

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 19-25

787

The New Design and Simulation of an Optical Add Drop Filter Based On Hexagonal Photonic Crystal Single Ring Race Track Resonator

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 7، زمستان 2013، صفحه 44-48

788

The New Method for Optical Channel Drop Filter with High Quality Factor Based on Triangular Photonic Crystal Design

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 6، پاییز 2013، صفحه 1-4

789

The Operational matrices with respect to generalized Laguerre polynomials and their applications in solving linear di erential equations with variable coecients

Theory of Approximation and Applications
دوره 9، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 57-80

790

Theoretical Approach of A Possible Value-Added Chain in the Biomass Industry in Rural Areas Giving the Example of A Hungarian Microregion

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 65-71

791

The Political Thought of Darius the Great (522- 486 B.C.), the Legislator of Achaemenid Empire (A Study Based on Achaemenid Inscriptions in Old Persian)

International Journal of Political Science
دوره 3، شماره 6، تابستان 2013، صفحه 53-68

792

The Position Occupied by Persian Translations of English Modern Short Stories in Persian Literary Polysystem

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 55-63

793

The project portfolio selection and scheduling problem: mathematical model and algorithms

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 6، شماره 13، پاییز 2013، صفحه 65-72

794

The Rate of Unemployment Trend in Kurdistan Province during 1996-2006 Emphasizing on the Youth

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 11، پاییز 2013، صفحه 65-80

795

The Relation between Social Capital and Organizational Citizenship Behavior

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 8، بهار 2013، صفحه 83-98

796

The Relationship between Achievement Motivation and Job Efficiency of Agricultural Faculty Staff, Islamic Azad University, Shoushtar Branch

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 159-162

797

The Relationship between Globalization and Translation: A Case-Study of Ernest Hemingway’s Novels

Journal of Language and Translation
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1391

798

The relationship between Iranian EFL Learner's cultural knowledge and understanding metaphorical proverbs

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2013، صفحه 92-107

799

The relationship between Iranian Intermediate EFL learners' listening comprehension ability and their critical thinking skills.

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2013، صفحه 38-61

800

The Relationship between Iranian Male and Female EFL Learners’ Critical Thinking Ability and Autonomy

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 116-130

801

The relationship between neighborhood and retention of vocabulary

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 2، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 7-18

802

The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in Hamedan's Jihad- Agriculture Applied-Scientific (HJAAS) Higher Education Center

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 91-99

803

The relationship between pregnancy weight gain and impaired glucose tolerance test

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 2، بهار 2013، صفحه 17-21

804

The Relationship between Socio-Economic Status and Music Consumption among the Youth in Tehran

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 11، پاییز 2013، صفحه 9-28

805

Thermal Vibration of Composites and Sandwich Laminates Using Refined Higher Order Zigzag Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 35-46

806

Thermo-mechanical nonlinear vibration in nano-composites polyethylene shell reinforced by CNT's embedded elastic

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

807

The Role of branding on the perception of foreign tourists tourism destination in Iran

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 2، شماره 3، بهار 2013، صفحه 39-51

808

The Role of Hidden Curriculum on Educational Function of Students(A Case Study in Neyshabour High-school Students)

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 8، بهار 2013، صفحه 59-82

809

The role of Pseudomonas fluorescens strains in growth and phosphate concentration of Rapeseed (Brassica napus L.) . Mojtaba Yousefi Rad* and Nazila Heshmatpoure

Plant Physiology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 829-833

810

The Role of Social and Educational Factors in Oral Participation of ELT Students

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 181-192

811

The Role of Social Factors in the Explanation of Vandalism among High School Students in Andimeshk Focusing on the Social Security

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 9، تابستان 2013، صفحه 23-46

812

The Role of Social Factors on Beggary of GonbadeKavus in 2011

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 8، بهار 2013، صفحه 23-44

813

The Role of Socio-Economic Factors in Establishing Collective Behavior of the Youth in Boshehr(Based on Smelser' s Structural Theory)

Sociological Studies of Youth
دوره 3، شماره 9، تابستان 2013، صفحه 133-154

814

The Role of Telecommunications Accountability to Citizens in Capital

International Journal of Social Communication Sciences
دوره 03، شماره 09، تابستان 2013، صفحه 41-55

815

THE STUDY OF PACKET LOSS EFFECT ON NETWORK CONTROL SYSTEM ERROR FUNCTION MODEL

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 4 (FALL)، بهار 2013، صفحه 335-344

816

The Study of Phenotypic Variation of ‘Shahrood ’ × ‘Shahrood ’ Population and their Comparison with the Parents using Morphological Markers

Journal of Nuts
دوره 04، 03,04، زمستان 2013، صفحه 25-31

817

The survey of fluctuation in the tourism industry and its impact on economic growth in Iran

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 2، شماره 3، بهار 2013، صفحه 89-69

818

THE USE OF A RUNGE-KUTTA SCHEME FOR AN ODE-PDE MODEL OF SUPPLY CHAINS

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 1 (WINTER)، بهار 2013، صفحه 43-50

819

The Use of Hedges and Boosters in Monolingual and Bilingual EFL Learners’ Academic Writings: The Case of Iranian Male and Female Post-graduate MA Articles

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 12، تابستان 2013، صفحه 131-141

820

This number will be updated

Journal of Computer & Robotics
دوره 6، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-60

821

Tobacco responds to salt stress by increased activity of antioxidant enzymes . Ali Asghar Hatamnia1,*, Nasser Abbaspour1, Reza Darvishzadeh2, Fatemeh Rahmani1, Reza Heidari 1 1

Plant Physiology
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 801-808

822

Total Antioxidant Capacity and Malondialdehyde Level in Plasma of Broiler Chicks Fed Diet Containing Different Levels of Ginger (Zingiber officinale)

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 283-287

823

Toxic Impact of Sub-Chronic Oral Exposure of Cyfluthrin on Antioxidant Status in Buffalo Calves

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 77-81

824

Transversal spaces and common fixed point Theorem

Theory of Approximation and Applications
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 99-108

825

Two - dimensional modeling of a two - layer porous burner for household applications under the influence of a radiation field

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 1، بهار 2013

826

Two modes of assessment: the case of academicians' writing

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 3، بهار 2013، صفحه 21-38

827

Ultrasonic-assisted extraction of condensed tannin from acron, gland, leaf and gall of oak using response surface methodology

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 7، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 67-77

828

Ultra Wideband Fabric-Based Slot Antenna on Human Body for Medical Application

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 6، پاییز 2013، صفحه 44-48

829

Uncertainties in Evaluation of the Sediment Transport Rates in Typical Coarse-Bed Rivers in Iran

Journal of Water Sciences Research
دوره 5، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 1-12

830

Unit Commitment in Presence of Wind Power Plants and Energy Storage

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 02، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 187-193

831

University Students’ Perception of Demotivating Factors in Learning English as a Foreign Language

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 6، شماره 13، زمستان 2013، صفحه 84-104

832

Using an Infrared Gas Analyzer for Evaluation of Photosynthetic Activity in Some Iranian Pistachio Cultivars

Journal of Nuts
دوره 04، 03,04، زمستان 2013، صفحه 47-51

833

USING FREE DISPOSAL HULL MODELS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 3، 2 (SPRING)، بهار 2013، صفحه 125-129

834

Using Program Slicing Technique to Reduce the Cost of Software Testing

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 7، زمستان 2013، صفحه 24-33

835

Utilizing Generalized Learning Automata for Finding Optimal Policies in MMDPs

Journal of Computer & Robotics
دوره 6، شماره 2، بهار 2013، صفحه 15-22

836

Variations in Forage Quality of Two Halophyte Species, Camphorosma monspeliaca and Limonium iranicum at Three Phenological Stages

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 245-251

837

Vehicle Logo Recognition Using Image Matching and Textural Features

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 2، شماره 5، تابستان 2013، صفحه 39-45

838

Vibration Analysis of Multi-Step Bernoulli-Euler and Timoshenko Beams Carrying Concentrated Masses

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 336-349

839

Vibration Analysis of Thick Functionally Graded Beam under Axial Load Based on Two-Dimensional Elasticity Theory and Generalized Differential Quadrature

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 6، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 59-71

840

Vibration and Stability Analysis of a Pasternak Bonded Double-GNR-System Based on Different Nonlocal Theories

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 92-106

841

Vocabulary Acquisition through Frequency Exposure via Reading

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 1، شماره 4، تابستان 2013، صفحه 62-67

842

Volatile constituents of the peel and leaf of Citrus aurantium L.cultivated in the north of Iran

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 1، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 159-163

843

Volume fraction optimization of four-parameter FGM beams resting on elastic foundation

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 6، شماره 4، زمستان 2013

844

Vulnerability Analysis of Flood in Rangelands Using Multi Criteria Decision Analysis and Geographic Information System (Case Study: Gilard Basin, Damavand, Iran(

Journal of Rangeland Science
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 71-81

845

Washbacked Teacher-Learner’s Academic Behavior (the case of Iranian EFL MA Preparatory Course)

Journal of Language and Translation
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 21-33

846

Water relations of wheat influenced by exogenous application of growth substances under moisture stress. Hafiz Muhammad Akram*, Abdus Sattar, Hafiz Saeed-ur-Rehman and Abbas Ali

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 635-642

847

Water Resources Suitability Model by Using GIS (Case Study: Borujerd Rangeland, Sarab Sefid)

Journal of Rangeland Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 177-188

848

Wave Propagation at an Interface of Elastic and Microstretch Thermoelastic Solids with Microtemperatures

Journal of Solid Mechanics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 226-244

849

Welfare Assessment in Tunisian Dairy Herds by Animal-Linked Parameters and Performance Efficiency

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 387-395

850

Wet Feeding Mitigates the Adverse Effectsof High Dietary Rice Bran Levels on Growth Performance and Nitrogen Retention of Broiler Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 153-160

851

Willingness and Capacity to Pay for Extension Services by Poultry Farmers in Nasarawa State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 126-131

852

Women and Vegetable Production in Abra, Philippines: Benefits and Challenges

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 81-86

853

World Experiences of Inter-basin Water Transfer Projects and the Necessity of Developing Decision Making Criteria in Iran

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 15-19

854

Zno nanoparticles/silica for biginelli solution syntheis

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 29-41

855

آبیاری تحت فشار گامی در راستای توسعه کشاورزی و روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان علی آباد کتول)

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 8، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 121-132

856

ابزار آفرینش تصاویر شاعرانه در قالب زبان جمال‌‌شناسی

زیبایی‌شناسی ادبی
دوره 4، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 115-132

857

ابسیدین آناتولی و برهمکنش های تجاری آن با ایران و مناطق همجوار

باستان شناسی ایران
دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-23

858

آب و تری‪اتیل‪آمین، محیطی مناسب برای انجام سریع و کارآمد تراکم کنووناگل و واکنش گیوالد در شرایط زیست‪سازگار

پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 29-33

859

اتّحاد عاقل و معقول از منظر ابن سینا و ملاصدرا

مطالعات فقهی و فلسفی
دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 25-55

860

اثر آب انار بر برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی شده

فصلنامه زیست شناسی جانوری
دوره 6، شماره 1، پاییز 1392

861

اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر و عصاره‌ی آویشن شیرازی بر عملکرد، کیفیّت تخم‌‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌‌گذار

دانش و پژوهش علوم دامی