تعداد مقالات: 150

1

4-Sulfobenzoic Acid as an Efficient Catalyst for the Preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones Under Solvent-free Conditions

دوره 13، شماره 1، بهار 2019، صفحه 36-44

2

A Comprehensive Model for Identifying and Explaining Factors Affecting Burnout

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 171-190

3

Adsorption of ozone molecules on AlP-codoped stanene nanosheet: A density functional theory study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

4

Agent-Based Model Developed to Assess Supply Chain Agility (Case Study: Institute of Higher Education, Science and Research Branch of Tehran)

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 1-18

5

A Mathematical Model for Multiple-Load AGVs in Tandem Layout

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1397

6

A Multi-Objective Fuzzy Approach to Closed-Loop Supply Chain Network Design with Regard to Dynamic Pricing

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 173-194

7

An Aggregated Supplier Selection Method Based on QFD and TOPSIS (Case Study: A Financial Institution)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 31-40

8

An Algorithm Based on Theory of Constraints and Branch and Bound for Solving Integrated Product-Mix-Outsourcing Problem

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 167-172

9

Analysis of Factors Influencing Food Security Status of Female Headed Farm Households in Abia State, Nigeria

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 0-0

10

A New Control Strategy for Voltage Restoration and Voltage Unbalance Compensation in an Islanded Droop-Controlled Microgrid

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

11

A new hybrid algorithm for multi-objective distribution feeder reconfiguration considering reliability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

12

An Innovative System for Full-Management of CB Using Current Injection Method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

13

An Integrated Approach for Facility Location and Supply Vessel Planning with Time Windows

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 151-165

14

Annual Water Yield Estimation for Different Land Uses by GIS-Based InVEST Model (Case Study: Mish-khas Catchment, Ilam Province, Iran)

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 1-12

15

An Overview on Microgrid Concept with Special Focus on Islanding Protection Issues

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

16

Antimicrobial Modified-Tragacanth Gum/Acrylic Acid Hydrogels for the Controlled Release of Quercetin

دوره 13، شماره 1، بهار 2019، صفحه 57-71

17

Application of Failure Mode Effect Analysis (FMEA) for Efficient and Cost-effective Manufacturing: A Case Study at Bahir Dar Textile Share Company, Ethiopia

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 23-29

18

A Presentation of the Strategic Entrepreneurial Marketing Model in the Construction Industry

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 139-170

19

A Regret Minimization Approach in Product Portfolio Management with respect to Customers’ Price-sensitivity

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 93-102

20

A review of Anisotropy of Magnetic Susceptibility analysis of Indian dykes: Implications on magma emplacement

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 0-0

21

A survey on the comparison between precision and traditional agriculture by budgeting method

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 0-0

22

A Survey on the Impact of Distributed Energy Resources on Power Flow Components

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1397

23

A Two-dimensional Warranty Model with Consideration of Customer and Manufacturer Objectives Solved with Non-dominated Sorting Genetic Algorithm

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 15-22

24

Biaxial Buckling of Single Layer Graphene Sheet Based on Nonlocal Plate Model and Molecular Dynamics Simulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

25

Calcareous nannofossils from chalky limestone intervals of the Abderaz Formation in the Kopet Dagh range, NE Iran

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 0-0

26

Classification of Streaming Fuzzy DEA Using Self-Organizing Map

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 53-61

27

Climate Change Impact on Quality of Life Indicators of Pastoralists (Case study: Rangelands of Haraz River Basin, Mazandaran province, Iran)

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 24-39

28

Compliance and ranking of effective factors in the failure of strategic management in Iran Telecommunication Company

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1397

29

Determining Timely Entry and Exit of Livestock in Rangelands Using Bromus tomentellus Phenological Stages (Case Study: Goorab Rangeland of Isfahan)

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 97-103

30

DNA Biosensor for Determination of 5-Fluorouracil based on Gold Electrode Modified with Au and Polyaniline Nanoparticles and FFT Square Wave Voltammetry

دوره 13، شماره 1، بهار 2019، صفحه 24-35

31

Economic Lot Sizing and Scheduling in Distributed Permutation Flow Shops

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 103-117

32

Growth Compatibility and Medicinal Potential of Four Salvia Species in Semnan Climatic Conditions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

33

Healthcare Districting Optimization Using Gray Wolf Optimizer and Ant Lion Optimizer Algorithms (case study: South Khorasan Healthcare System in Iran)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 119-131

34

Hematological, Histopathological and Growth Performance Studies on Albino Rats Fed on Mystus gulio Fillet with Formulated Cereal

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

35

Identification and Ranking the Potential Fields of Investment in Advanced Technologies in Golestan Province

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 211-226

36

Impact of Organic, Inorganic and Superabsorbent Polymer Materials on Soil Properties under Plant Community of Nitraria schoberi in Deserts of Semnan, Iran

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 40-51

37

Impact of Regional Rangeland Cover Degradation on Increasing Dusty Days in West of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1397

38

IMPACT OF WOMEN EMPOWERMENT ON FOOD SECURITY AMONG RURAL HOUSEHOLDS IN KWARA STATE, NIGERIA

دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 0-0

39

Improve Invisible Ink Production by the Europium Complexes

دوره 13، شماره 1، بهار 2019، صفحه 97-105

40

Integrated Due Date Setting and Scheduling on a Single Machine Considering an Unexpected Unavailability

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 1-13

41

Investigating the Effects of Different Harvesting Intensities on Forage Production in Sahand Rangelands of Eastern Azerbaijan Province, Iran

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 87-96

42

Investigating the Physical Security Dimensions Affecting Volleyball Stadiums Security

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 191-210

43

Investigation of Relationship between Precipitation and Temperature with Range Production of Grasslands in North and North-east of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

44

Journal information

دوره 9، شماره 1، بهار 2019

45

Microbiostratigraphy of the Lower Cretaceous strata in South East of Maragheh, NW Iran

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 0-0

46

Microwave Assisted Multi-component Synthesis of 4Hchromene Derivatives by Nano-coconut Shell-BF3 as a New Heterogeneous Catalyst

دوره 13، شماره 1، بهار 2019، صفحه 85-96

47

Modelling and Ranking the Antecedents of Brand Hate among Customers of Home Appliance

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 19-40

48

Modelling and solving the job shop scheduling Problem followed by an assembly stage considering maintenance operations and access restrictions to machines

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 63-78

49

Multi-response Optimization of Grooved Circular Tubes Filled with Polyurethane Foam as Energy Absorber

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 133-149

50

Nitrogen Metabolism, Digestibility and Blood Profile of West African Dwarf Goats Fed Dietary Levels of Cajanus cajan as Supplement to Cassava Peels

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 13-23

51

Optimal Allocation of Distributed Generation in Microgrid by Considering Load Modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

52

Optimization of Multi-period Three-echelon CitrusSupply Chain Problem

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1397

53

Participative Biogeography-Based Optimization

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 79-91

54

Performance Analysis of an Industrial Robot Under Uniform Temperature Change

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

55

Preparation and Application of Fe3O4@SiO2@OSO3H Nanocomposite as a Green Catalyst for the Synthesis of Octahydroquinazolinones

دوره 13، شماره 1، بهار 2019، صفحه 8-23

56

Production Planning and Control Strategies Used as A Gear Train for The Death and Birth of Manufacturing Industries

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1397

57

Reactive Power Pricing Simultaneous Using Spot and Bilateral Market Models Considering Opportunity Cost

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

58

Representing the Pattern of Relationship between Personality Traits and Investment Patterns in the Stock Market

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 79-114

59

Required Growing Degree-Days (GDDs) for each Phenological Stage of Fritillaria imperialis

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 62-73

60

Resources classification using fractal modelling in Eastern Kahang Cu-Mo porphyry deposit, Central Iran

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 0-0

61

Responses of Herbaceous Species to Fire in Persian Oak (Quercus brantii) in Coppice Forests

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 74-86

62

Resting Impact on Vegetation Cover of Fescue-Forbs Rangeland in Mongolia

دوره 9، شماره 1، بهار 2019، صفحه 52-61

63

Screening Method for Mononitrotoluenes in Natural Waters Using Magnetic Solvent Bar Liquid-Phase Micro-extraction Followed by Gas Chromatography-Flame Ionization Detection

دوره 13، شماره 1، بهار 2019، صفحه 72-84

64

Solvent-free Biginelli Reaction Catalyzed to Synthesis of Biologically Active 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H) –ones/thiones Derivatives

دوره 13، شماره 1، بهار 2019، صفحه 45-56

65

Solving the Fixed Charge Transportation Problem by New Heuristic Approach

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 41-52

66

Testing the Conceptual Model on the Causal Relationship of Motivation and Consumption Intention

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 115-138

67

The effectiveness of Dynamic Voltage Restorer with the Distribution Networks for Voltage Sag Compensation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

68

The Mediating Role of Kaizen in the Relationship between Total Quality Management and Organization’s Performance

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 61-78

69

The Reference Ideal Method and the Pythagorean Fuzzy Numbers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1397

70

The Relationship between Diversification Strategy, Capital Structure and Profitability in Companies Listed in the Stock Exchange by Combining the Data Line and VAR Methods

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 41-60

71

Thermal anomalies detection before earthquake using three filters (Fourier, Wavelet and Logarithmic Differential Filter), A Case Study of two Earthquakes in Iran

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 0-0

72

Trajectory Tracking Weeled Mobile Robot Using backstepping method with connection off axle trailer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

73

اثر افزودن اینولین و گالاکتواولیگوساکارید بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی ریزپوشانی شده در آبمیوه ترکیبی سیب-زردآلو

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 145-158

74

اثربخشی قصه درمانی بر پرخاشگری و اضطراب دانش آموزان دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1397

75

اثر پوشش خوراکی نشاسته همراه با عصاره زنجبیل بر کیفیت میگوی تازه در طول دوره نگهداری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-105

76

اثر جایگزینی ربادیوزیدA و مالتودکسترین بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیر کاکائو

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 131-142

77

اثر دما و غلظت‌ بررفتار رئولوژیکی کنسانتره توت سفید

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 49-58

78

اثر قوام‌یابی و افزودن صمغ‌های CMC و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی کوفته تولیدی از ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-132

79

اثر مداخله‌ای کارگاه انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-40

80

ارائه الگویی برای تربیت شهروند حرفه‌ای در آموزش و پرورش ابتدایی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

81

ارائه مدل عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

82

ارزیابی اثر نانوذرات آهن بر بیان ژن ها‌ی TEM و SHV در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده از تکنیک Real Time PCR

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 31-40

83

ارزیابی تأثیر نشاسته سیب زمینی پیش ژلاتینه شده و آرد نخود بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی همبرگر 60 درصد گوشت طی زمان نگهداری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 143-151

84

ارزیابی تأثیر نوع روش استحصال روغن کنجد بر روی پروفایل اسیدچرب، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و پایداری اکسیداتیو آن

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-83

85

ارزیابی تحمل تنش شوری در گیاه شب‌بو تحت تیمار با سالیسیلیک اسید

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 21-30

86

ارزیابی رفتار مقاومت فشاری بتن سبک سازه‌ای متشکل از پرلیت، لیکا، الیاف فلزی و میکروسیلیس

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-56

87

ارزیابی عملکرد لرزه‏ای حرکت گهواره‌ای و تأثیر آن در کنترل الزامات سیستم‌های دوگانه قاب خمشی و مهاربند ‏همگرای ویژه ‏فولادی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-28

88

ارزیابی مقایسه‌ای ترکیبات چربی و اسیدهای چرب فیله ماهی کپور علفخوار Ctenopharyngodon idella در شرایط خام، نمک‌سود و حرارت دیده توسط مایکروویو

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 79-89

89

افزایش عمرماندگاری فیله ماهی قزل‌آلا پوشش داده شده با فیلم کازئینات سدیم همراه با عصاره بذر چای

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-28

90

امکان جایگزینی پیت - پرلیت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 11-20

91

امکان سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1397

92

اولویت بندی شاخص های مورد نیاز برای نظارت و کنترل در سازمان بر مبنای مدیریت در اسلام (مطالعه ای در سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان)

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 151-172

93

بررسی اثرات بهره گیری از سیستم حرکت گهواره ای در بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی بلند مرتبه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-71

94

بررسی اثر فیبر حاصل از ضایعات باغی برگ چای بر خصوصیات کیفی ماست همزده

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 41-51

95

بررسی اثر نانو ذرات نقره بر بیوفیلم های ناشی از لیستریا مونوسایتوژنز

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-10

96

بررسی استفاده از روشهای مختلف شستشوی کاهو در کاهش بار میکروبی باسیلوس سرئوس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-10

97

بررسی تاثیر استفاده از جداگرهای لرزه‌ای بر بهسازی لرزه‌ای قاب‌های فولادی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-11

98

بررسی تاثیر حافظه سازمانی بر چابک سازی منابع انسانی با توجه به نقش متغیرهای جمعیت شناختی در حوزه معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 89-104

99

بررسی تأثیر عصاره قاصدک بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست کم‌کالری پروبیوتیک

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 127-135

100

بررسی ترکیبات شیمیایی، خصوصیات ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی اسانس درمنه Artemisia Khorasanica در منطقه خراسان شمالی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-57

101

بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

102

بررسی جامعه شناختی رویکرد مصرف گرایانه به بدن در جامعه ایرانی(مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

103

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و مدت زمان ماندگاری نوشیدنی تهیه شده از ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده توسط آنزیم آلکالاز

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-9

104

بررسی عملکرد سبک‌های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس‌پژوهی

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 59-76

105

بررسی عملکرد و صفات کیفی برخی ارقام یونجه در تاریخ های برداشت مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1397

106

بررسی میزان فنول، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه گل ماهور ( Verbascum cheiranthifolium Boiss. ) از منطقه کلکچال استان تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 51-60

107

بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دانشگاه‌های استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

108

بررسی مولفه های مسئولیت‌پذیری بر اساس دیدگاه اسلام

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 19-40

109

بررسی وجود پمپ های افلاکس norA ،norB و norC در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به فلوروکینولون جدا شده از نمونه های عفونت ادراری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 41-50

110

بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نوشابه رژیمی تولید شده با قند استویا(Stevia rebaudiana)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 117-126

111

بررسی و شناسایی الگوهای ذهنی درزمینه سواد رسانه ای دیپلماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

112

برنامه مدیریت تطبیقی منابع آبی استان گلستان جهت کاهش ریسک خشکسالی‌های آتی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 95-116

113

بهبود ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-77

114

بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنلی فلفل قرمز با استفاده از امواج فراصوت به روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-95

115

بهینه‌سازی عوامل مؤثر(گلوکز اکسیداز، اسیدآسکوربیک و صمغ گوار) بر خواص رئولوژیکی خمیر حاصل از آرد گندم با بکارگیری روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 73-86

116

بهینه سازی فرمولاسیون پاستیل انبه-گلابی به روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-129

117

بیوسنتز نانوذرات نقره توسط عصاره مریم گلی و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی آن ها علیه باکتری های فساد غذایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 108-118

118

تأثیر ایزوله پروتئین سویا و صمغ دانه مرو بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک اسفنجی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-38

119

تاثیر افزودن پوسته گندم به عنوان فیبر رژیمی در ترکیب بیسکویت بر پایه آرد برنج و ارزیابی کیفیت آن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 59-72

120

تاثیرپکتین در پایدارسازی شربت خاکشیر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-117

121

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L.)بر ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در یخچال

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-38

122

تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-70

123

تاثیر خمیرترش حاوی لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی و ‌فرمنتوم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری نان بربری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

124

تأثیر گذاری ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری شرکت ها در تولید وابستگی میان مصرف کنندگان و محصولات

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 41-58

125

تحلیل روش سنتی استفاده از مشک در فرآوری و نگهداری فرآورده شیری ریچال و بررسی فلورمیکروبی آن

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-21

126

تعیین الگوی نوسانات ضرب آهنگ روزانه و هفتگی عملکرد اضطراب کودکان پیش دبستانی بر اساس ریخت شناسی زمان

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 129-150

127

تعیین شاخص مخاطره سلامت فلزات سنگین در نان مصرفی برخی مناطق شهر همدان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 87-94

128

تعیین شایستگی‌های موثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه با تکنیک دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

129

تعیین میزان آلودگی سرب، کادمیوم و آرسنیک در چیپس‌های سیب زمینی موجود در بازار تبریز سال 1395

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-104

130

تنوع صفات کمّی و کیفی توده‌های بومی شنبلیله ایران در منطقه هشترود

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-9

131

تولید سوسیس با استفاده از آرد جو جوانه‌زده و بررسی تاثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفیت سوسیس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-40

132

رابطه سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی با میانجیگری سلامت روان در کارکنان آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

133

رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های ساکن شهر تهران سال 95-94)رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

134

شبیه سازی تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت با متدولوژی پویاشناسی سیستم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

135

شناسایی مولفه‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان (مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

136

طراحی بهینة شبکه قطری سازة دیاگرید تک و دو لایه در ساختمان‌های بلند مرتبه تحت اثر بارهای ثقلی و جانبی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-19

137

طراحی و بررسی ویژگی‌های فیزیکی حامل‌های لیپیدی نانوساختار حاوی اولئوروپئین

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-26

138

عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر کاهش آسیب‌های اخلاقی در شبکۀ اجتماعی اینستاگرم با تأکید بر کاربران ایرانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

139

غنی سازی آرد گندم با نسبتهای مختلف پودر بذر گیاه دارویی رازیانه به منظور افزایش ارزش تغذیه ای نان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-68

140

غنی سازی ویتامین D2 در قارچ خوراکی دکمه‌ای آگاریکوس بایسپورس با استفاده از پرتو ماورا بنفش پالسی UV-B

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 105-115

141

فشارهای ساختاری و برسازی هویت جنسیتی زنان در فیلم‏ های سینمایی دهه‏ 1370 شمسی (موردهای مطالعه: روزی که زن شدم، عروس آتش، دو زن)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-1

142

فعالیت ضد‌اکسایشی عصاره میکروامولسیون شده چای سبز در روغن کلزا

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-110

143

کاربرد روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک جهت بررسی افت وزن سیب‌زمینی طی خشک کردن با سامانه مادون‌قرمز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-48

144

مرور نظام‌مند پژوهش‌های صورت گرفته در مورد مکان‌های شهری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 16-33

145

میزان هم‌خوانی برنامه‌درسی معارف اسلامی (محتوی و اهداف) دوره عمومی آموزش و پرورش ایران با اهداف (شایستگی‌های پایه) سند تفصیلی برنامه‌درسی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

146

مقایسه‌ی توابع لگاریتم سیگموئید و تانژانت هیپربولیپک در مدل‌سازی استخراج روغن از سیاه دانه به کمک پیش‌تیمار میدان الکتریکی متناوب(PEF)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 133-144

147

مقایسه عملکرد دبیرستان‌های دخترانه هوشمند و غیرهوشمند از لحاظ پرورش توانایی تولید دانش در دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 105-128

148

مولفه های مشارکت والدین در برنامه های درسی دوره ابتدایی با تاکید بر عنصر ارزشیابی

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 77-88

149

مولفه‌های موثر بر تجاری‌سازی دانش بر اساس مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

150

نقش برنامه های تلویزیونی در نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی دانشجویان

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 1-18


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.