1.

ارزیابی اجزاء مقاومت تدریجی در تعدادی از لاین‌‌های امید‌بخش گندم اقلیم معتدل نسبت به بیماری زنگ زرد در شرایط مزرعه‌‌ای در اردبیل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-117
طاهره دولت‌خواه اجیرلو؛ محمد ترابی؛ صفر‌علی صفوی

2.

ارزیـابی جـدایه‌های Trichoderma spp.برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک در گلخانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 131-144
اسما معینی؛ محمد ترابی؛ داریوش شهریاری

3.

ارزیابی کارایی دو سم نماتدکش در کنترل نماتد سیست طلایی سیب‌‌زمینی (Globodera rostochiensis) در گلخانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 263-271
مهدی شریفی مشهود؛ محمد ترابی؛ مزدشت گیتی

4.

بررسی تأثیر چند اسانس گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ‏ Fusarium solani عامل بیماری‏ پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب‏زمینی در انبار روی غده در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 279-290
رویا طاووسی؛ محمد ترابی؛ حسین وفایی

5.

تنـوع بیماری‌زایی قارچ Didymella rabieiعامل بیمـاری برق‌زدگی نخـود در استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 73-85
الهه پایمرد؛ محمد ترابی؛ داریوش شهریاری

6.

تنـوع ژنتـیـکی جـدایـه‌های قـارچ عـامل پوسیـدگی ریـشـه و طـبـق پیـاز F. oxysporum f.sp. cepae

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 185-202
بهار حقانی؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد ترابی

7.

غربال درون شیشه‌ای تعدادی از پایه‌های سیب برای مقاومت به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی ریشه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 203-213
مهسا خاتمی؛ حمید صادقی گرمارودی؛ محمد ترابی

8.

کارآیی تثبیت کننده‌‌های قارچ flavus Talaromyces در کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه‌ چغندرقند

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 145-164
شیده مهربان‌بوشهری؛ لاله نراقی؛ محمد ترابی

9.

کنـتـرل شیمیـایی بیـمـاری مرگ گیـاهـچـه خـیار ناشـی از قـارچ Pythium aphanidermatum

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 165-174
سمیه آتش‌بهار؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد ترابی

10.

واکنش لاین‌های پیشرفته و امید‌بخش گندم نسبت به عامل بلایت فوزاریومی سنبله Fusariumm graminearum در شرایط مزرعه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 15-25
مریم خیر‌خوانی؛ محمد ترابی؛ محمد‌علی دهقان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.